ЖАНР ХУАНЯО і БУКЕТИ БАРОКО: МЕТАМОРФОЗИ БУТТЯ

ЛАЙ ЮЕГЕ

Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського

Мета дослідження виявити образні і символічні паралелі зображення квітів в мистецтві Китаю та Європи.

Методологія. У дослідженні застосовано методи: історико-культурологічний, компаративістський, художньо-стилістичний, іконологічний, іконографічний.

Результати. Встановлено, що в мистецтві Китаю і Європи зображення квітів взаємопов’язане з втіленням ідеального, прекрасного. У наведеному нами образно-художньому аналізі шедеврів живопису Китаю показано, що майстри жанру «квіти і птахи» в змісті і формі втілення слідують сформованому в даосизмі закону всесвіту, згідно з яким в житті, як і в природі, відбувається кругообіг. У жанрі європейського квіткового натюрморту XVII століття виражено філософське, пізнавальне ставлення людини до оточюючого її реального світу. Для голландського і фламандського натюрморту, пов’язаного з духовною культурою християнства, важливим є повчальний зміст. Художники налаштовують глядача на роздуми про швидкоплинність життя. Можна побачити, що на формування європейського квіткового натюрморту як самостійного жанру мало вплив образотворче та декоративно-прикладне мистецтво Китаю, зокрема, жанр хуаняо. Споріднені риси зі стилістикою гунбі (ретельної кисті) виражені в уважному вивченні кольорів, в гармонійному поєднанні реалістичної достовірності з декоративною і лінійною умовністю художнього образу. Зображення квітів в європейському живописі і мистецтві Китаю пов’язано з ідеєю гармонії світу, представленою в стихіях. У квіткових натюрмортах бароко, як і в жанрі хуаняо, міститься глибокий символічний зміст.

Наукова новизна публікації полягає в тому, що в ній вперше проведено порівняння жанру хуаняо з букетами бароко, виявлені образні і символічні паралелі зображення квітів в мистецтві Китаю і Європи.

Практична значущість обумовлена можливістю використання результатів дослідження для розробки навчальних посібників і програм за курсом поглибленого вивчення мистецтва Китаю і Європи.

Ключові слова: квітка, жанр хуаняо 花鳥畫, букет бароко, художній образ, символ, мистецтво Китаю і Європи.

 

ЖАНР ХУАНЯО И БУКЕТЫ БАРОККО: МЕТАМОРФОЗЫ БЫТИЯ

ЛАЙ ЮЭГЕ

Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского

Цель исследования – выявить образные и символические параллели изображения цветов в искусстве Китая и Европы.

Методология. В исследовании использованы методы: историко-культурологический, компаративистский, художественно-стилистический, иконологический, иконографический.

Результаты исследования. Установлено, что в искусстве Китая и Европы изображение цветов взаимосвязано с воплощением идеального, прекрасного. В приведённом нами образно-художественном анализе шедевров живописи Китая показано, что мастера жанра «цветы и птицы» в содержании и форме воплощения следуют сформированному в даосизме закону вселенной, согласно которому в жизни, как и в природе, происходит круговорот. В жанре европейского цветочного натюрморта XVII века выражено философское, познавательное отношение человека к окружающему его реальному миру. Для голландского и фламандского натюрморта, связанного с духовной культурой христианства, важен назидательный смысл. Художники прославляют красоту созданного Творцом мира и, в то же время, настраивают зрителя на размышление о быстротечности жизни. Можно видеть, что на формирование европейского цветочного натюрморта как самостоятельного жанра имело влияние изобразительное и декоративно-прикладное искусство Китая, в частности, жанр хуаняо. Родственные черты со стилистикой гунби (тщательной кисти) проявлены во внимательно изучении цветов, в гармоничном сочетании реалистической достоверности с декоративной и линеарной условностью художественного образа. Изображение цветов в европейской живописи и искусстве Китая связано с идеей гармонии мира, представленной в стихиях. В цветочных натюрмортах барокко, как и в жанре хуаняо, содержится глубокий символический смысл.

Научная новизна публикации заключается в том, что в ней впервые проведено сравнение жанра хуаняо с букетами барокко, обнаружены образные и символические параллели изображения цветов в искусстве Китая и Европы.

Практическая значимость обусловлена возможностью использования результатов исследования для разработки учебных пособий и программ по курсу углубленного изучения искусства Китая и Европы.

Ключевые слова: цветок, жанр хуаняо 花鳥畫, букет барокко, художественный образ, символ, искусство Китая и Европы.

 

HUANIAO GENRE AND BAROQUE BOUQUETS: METAMORPHOSES OF BEING

LAI YUEGE

South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinsky

The purpose of the study is to identify the figurative and symbolic parallels of the depiction of flowers in the art of China and Europe.

Methodology. The study made use of the methods: historical-cultural, comparative, artistic-stylistic, iconological, iconographic.

Results. It is shown that in the art of China and Europe, the image of flowers is interconnected with the embodiment of the ideal, beautiful. In our figurative and artistic analysis of the masterpieces of Chinese painting, it is shown that the masters of the “flowers and birds” genre, in the content and form of embodiment, follow the law of the universe formed in Taoism, according to which a cycle occurs in life, as in nature. In the genre of European floral still life of the 17th century, a philosophical, cognitive attitude of a person to the real world surrounding him is expressed. For the Dutch and Flemish still life, associated with the spiritual culture of Christianity, instructive meaning is important. Artists glorify the beauty of the world created by the Creator and, at the same time, adjusts the viewer to reflect on the transience of life. It can be seen that the formation of the European flower still life as an independent genre was influenced by the fine and decorative art of China, in particular, the “flowers and birds” (huanyao) genre. Common features with the style of gunbi (thorough paintbrush) are manifested in a careful study of colors, in a harmonious combination of realistic authenticity with the decorative and linear conventionality of the artistic image. The image of flowers in European painting and art in China is associated with the idea of harmony of the world, presented in the elements. The Baroque floral still life, like the huanyao genre, contain a deep symbolic meaning.

The scientific novelty of the publication lies in the fact that for the first time it compares the huanyao genre with baroque bouquets, figurative and symbolic parallels of the image of flowers in the art of China and Europe are found.

Practical significance validated the possibility of using the results of the study to develop textbooks and programs for the in-depth study of the art of China and Europe.

Keywords: flower, huanyao 花鳥畫 genre (Bird-and-flower), baroque bouquet, artistic image, symbol, art of China and Europe.

 

Література

 1. 周武忠 中国花文化史 Zhou Wuzhong Zhongguo Huawenhua Shi. Чжунго хуа веньхуа ши. Джоу Уджун. (Історія культури квітів Китаю) / 深圳 Шеньджень, 2015. 718 с.
 2. 闻铭 周武忠 高永青 Вень Мінь, Джоу Уджун, Гао Іонцин. 中国花文化辞典. Чжунго хуа веньхуа чидіань. (Квіти в китайській культурі) 黄山书社: «Гора Хуаншень». Хефей, 2000.
 3. 张婷婷 / Чжан Тиньтинь / 中国传世花鸟画 / Китайський художній унікум хаоняо / 西安交通大学出版社 / Сіань, Університет шляхів сполучення. 2014 年 全4册286页 286 с.
 4. Rowland B. Аrt in the East and West. New York, 1954. 144 р.
 5. Астахов Ю. А. Амброзиус Босхарт. М. Белый город, 2018. 48 с.
 6. Завадская Е. В. Восток на Западе. М. Наука, 1970. 128 с.
 7. Звездина Ю. Н. Эмблематика в мире старинного натюрморта. К проблеме прочтения символа. М. Наука, 1997. 160 с.
 8. Калкаев Е. Г. Категория «Великий предел» в философии Шао Юна. Человек и духовная культура Востока. Альманах. Вып. 1. М. 2003. С. 105–142.
 9. Лосев А.Ф. Логика символа. Контекст. Литературно-теоретические исследования. М. 1973. С. 182–217.
 10. Малявин В. В., Виногродский Б. Б. Антология даосской философии. М. Товарищество, 1994. 88 с.
 11. Малявин В.В. Сумерки Дао. М. АСТ, 2019. 260 с.
 12. Роули Дж. Принципы китайской живописи / Сост. В. В. Малявин. М. Наука, 1989. 160 с.
 13. Уильямс Чарлз. Китайская культура: мифы, герои, символы. М. ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2010. 480 с.
 14. Фехнер Е. Ю. Голландский натюрморт XVII века в собрании Государственного Эрмитажа: Альбом. Москва. Изобразительное искусство, 1981. 176 с.
 15. Фоли Джон. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов. М. АСТ, Вече, 1997. 432 с.

References

 1. 周武忠 中国花文化史 (2015) Zhou Wuzhong Zhongguo Huawenhua Shi. The history of the culture of flowers in China / 深圳 718 [in Chinese].
 2. 闻铭 周武忠 高永青 (2000) Ven Min, Dzhou Udzhun, Gao Iontsin. 中国花文化辞典. [Flowers in Chinese culture] 黄山书社: «Gora Huanshen». [in Chinese].
 3. 张婷婷 (2014) / Chzhan Tin’tin’ / 中国传世花鸟画 / Ky`tajs`ky`j xudozhnij unikum xuanyao / 西安交通大学出版社 / Sian`, Universy`tet shlyaxiv spoluchennya. 年 全4册286页. 286 [in Chinese].
 4. Rowland, B. (1954) Art in East and West [in English].
 5. Astahov, YU. (2018). Ambrozius Boskhart. M. Belyj gorod. 48 [in Russian].
 6. Zavadskaya, E. V. (1970). Vostok na Zapade. Nauka. 128 [in Russian].
 7. Zvezdina, Yu. N. (1997). Emblematika v mire starinnogo natyurmorta. K probleme prochteniya simvola. M. Nauka. 160 [in Russian].
 8. Kalkaev, E. G. (2003). Kategoriya «Velikij predel» v filosofii Shao Yuna [Chelovek i duhovnaya kul’tura Vostoka. Al’manah]. M. 105–142 [in Russian].
 9. Losev, A.F. (1973) Logika simvola [Kontekst. Literaturno-teoreticheskie issledovaniya]. M. 82–217 [in Russian].
 10. Malyavin, V. V., Vinogrodskij, B. B. (1994). Antologiya daosskoj filosofii. M. 88 [in Russian].
 11. Malyavin, V.V. (2019). Sumerki Dao. AST. 260 [in Russian].
 12. Rouli, Dzh (1989) Principy kitajskoj zhivopisi. Nauka. 160 [in Russian].
 13. Uil’yams, Charlz (2010). Kitajskaya kul’tura: mify, geroi, simvoly. ZAO «Izdatel’stvo Centrpoligraf». 480 [in Russian].
 14. Fekhner, E. YU. (1981). Gollandskij natyurmort XVII veka v sobranii Gosudarstvennogo Ermitazha: Al’bom. M. Izobrazitel’noe iskusstvo. 176 [in Russian].
 15. Foli, Dzhon (1997). Enciklopediya znakov i simvolov. AST. 432 [in Russian].