Редакційна етика

 

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕТИЧНІ НОРМИ

Політика відкритого доступу

Журнал «Art and Design» є журналом відкритого доступу: перегляд, читання, завантаження та друк є вільний. Редакція підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Доступ до змісту журналу можливий одразу після публікації паперового варіанту.

Принципи

Редакційна політика журналу базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування статей; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських та суміжних прав.

 

Етика публікацій

Журнал «Art and Design» вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та процесу перегляду. У рамках редакційної політики науковий журнал «Art and Design» послідовно дотримується видавничих стандартів публікації Кодексу поведінки та рекомендації щодо найкращої практики для журнальних редакторів та Кодексу поведінки для видавців журналів з метою забезпечення етики та якості публікації, затверджених COPE (Committee on Publication Ethics).

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об’єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, та редагуються.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.

Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу.

Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

 

Обов’язки Редакції та Редакційної колегії

Публікаційні рішення

Редактор приймає рішення про публікацію поданих робіт. Він керується політикою журналу і ґрунтується на академічних цінностях та висновках рецензентів. Редактор спирається на сучасні положення про наклеп, порушення авторських прав та плагіат. Він має право здійснювати прийняття рішень за погодженням з рецензентами чи членами редакційної колегії.

Редактор не повинен використовувати неопубліковану інформацію у власних дослідженнях без наданної згоди автора. Редакція повинна приймати обґрунтовані відповідні заходи, коли були подані етичні скарги щодо поданого рукопису або опублікованого документа.

Редактор оцінює рукописи незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів.

Конфіденційність

Редакція та редакційна колегія не розголошують будь-яку інформацію про поданий рукопис (автора(ів), тему, текст тощо) будь-кому, крім відповідного автора, (потенційних) рецензентів, та видавця, за необхідності.

Розкриття та конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, розкриті в поданій роботі, не повинні використовуватися при будь-якому дослідженні редактора, рецензентів чи будь-якої іншої інформованої особи без письмової згоди авторів. Привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої або третьої сторони переваг. Редактор та будь-який член редакційної колегії повинні звільнитися від обов’язків розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів в результаті спільних, конкурентних або інших зв’язків або зв’язків з будь-яким з авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів. Редактор повинен вимагати від усіх учасників процесу рецензування розкривати відповідні конкуруючі інтереси. У разі виявлення конкуруючих інтересів після публікації виправлення повинні бути опубліковані. Відмова або вираження занепокоєння можуть бути опубліковані, якщо це необхідно.

Забезпечення цілісності: залучення та співпраця

Art and Design буде відповідати на всі претензії чи сумніви щодо неправомірних результатів досліджень чи публікацій, які піднімаються читачами, рецензентами та іншими особами. Якщо виникають стурбованість з приводу поведінки чи обґрунтованості наукової роботи, редакційна колегія за участю відповідних експертів, у відповідних випадках, буде оцінювати випадки можливого плагіату або дублікатів публікацій. Редактор також попросить автора (ів) відповісти на претензії. Art and Design прийме це на інституційний рівень: журнал може вимагати розслідування установи або інших відповідних органів, якщо така відповідь є незадовільною.

У випадках, коли занепокоєння є дуже серйозними, і опублікована робота, ймовірно, вплине на наукові знання або практичні застосування, Art and Design може розглянути можливість інформування читачів про ці проблеми, видавши “висловлювання занепокоєння”, а потім опублікувати пояснення, висновки розслідування В іншому випадку Art and Design може вирішити відмовитися від статті, якщо редакційна колегія переконана в тому, що відбулося серйозне порушення. Відхилені статті зберігаються в Інтернеті та позначені як відкликані для користі читачів.

Обов’язки рецензентів

Внесок у редакційні рішення

Експертний огляд є обов’язковим кроком у прийнятті редакційних рішень та, якщо необхідно, у вдосконаленні статті через редакційні повідомлення з автором.

Ефективність

Рецензент, який відчуває дефіцит кваліфікації у дослідженні, описаному в рукописи, або знає про відсутність часу, що робить його перевірку неможливим у призначений час, повинен повідомити редактора та звільнити себе від процесу розгляду.

Конфіденційність

Будь-які рукописи та додаткові матеріали, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна демонструвати та обговорювати з третіми сторонами, крім випадків, дозволених редактором.

Стандарти об’єктивності

Огляди повинні проводитися об’єктивно. Особиста критика автора не підходить. Рецензенти повинні чітко висловити свої погляди з суперечливих аргументів.

Підтвердження джерел

Рецензенти повинні вказати відповідні опубліковані статті, про які автори не обговорювали / не цитували. Будь-яке твердження, або спостереження, висновок або пропозиція, що були раніше опубліковані, повинні бути підтверджені відповідним посиланням. Рецензент також повинен повідомити про будь-яку важливу подібність або співпадання між розглянутим рукописом та будь-яким іншим опублікованим документом.

Розкриття та конфлікт інтересів

Привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої або третьої сторони переваг. Рецензенти повинні звільнитися від обов’язку розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів, що виникають внаслідок спільних, конкурентних або інших зв’язків або зв’язків з будь-яким з авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів.

Неправильна поведінка рецензентів

Редактори серйозно ставляться до поведінки рецензентів та досліджують будь-яке підтвердження порушення конфіденційності, недовіри конфлікту інтересів (як фінансового, так і нефінансового), неправильного використання конфіденційного матеріалу або затримки експертного огляду для отримання конкурентної переваги. Ствердження про серйозну неправомірну поведінку рецензента (наприклад, про плагіат) буде винесено на інституційний рівень.

 

Обов’язки авторів

Стандарти звітування

Автори, що звітують про результати оригінального дослідження, повинні точно враховувати виконану роботу, а також об’єктивну дискусію про її значимість. Основні дані повинні бути точно відображені в роботі. Документ повинен містити достатньо деталей та посилань, щоб дозволити іншим зрозуміти роботу. Шахрайські чи свідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і неприйнятними.

Доступ до даних та збереження даних

Автори можуть попросити надати необроблені дані свого дослідження результати якого надані у статті для редакційного огляду та бути готовими надати громадськості доступ до таких даних, якщо це можливо. Автори повинні в будь-якому випадку бути готові зберігати такі дані протягом розумного часу після публікації. Конфіденційність учасників може бути захищена, а юридичні права щодо приватних даних не перешкоджати їх випуску.

 

Оригінальність та плагіат

Автори повинні переконатися, що поданий рукопис:

  • описує цілком оригінальну роботу;
  • не є плагіатом;
  • не був опублікований в інших місцях будь-якою мовою;
  • містить посилання на відповідні цитати, якщо автори використали роботу та / або висловлювання інших авторів.

Потрібно дотримуватися відповідних законів про авторські права та вимог до оформлення публікації. Авторські матеріали (наприклад, таблиці, цифри або розширені котирування) повинні бути відтворені лише за відповідного дозволу та підтвердження.

Кілька, резервні або одночасні публікації

Автор загалом не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в кількох журналах чи первинних публікаціях. Подання однієї і тієї самої рукописи до кількох журналів одночасно створює неетичну поведінку публікації та є неприйнятною.

Підтвердження джерел

Автори подають лише цілком оригінальні твори, і завжди має бути належним підтвердженням інших творів. Автори мають посилатися на публікації, які вплинули на визначення характеру представленої роботи.

Авторство рукопису

Авторство повинно обмежуватися тими, хто зробив вагомий внесок у розробку, оформлення, виконання або тлумачення представленого дослідження. Всі, хто зробив значний внесок, повинні бути зареєстровані як співавтори. Там, де є інші, які брали участь у певних основних аспектах дослідницького проекту, вони повинні бути названі в розділі підтвердження.

Відповідний автор повинен переконатися, що всі автори (згідно з вищезгаданим визначенням), а також незалежні автори не включені в авторський список рукописів, і що всі співавтори затвердили остаточну версію статті та погодились на його подання до публікації.

Розкриття та конфлікти інтересів

Усі автори повинні розкрити в рукописах будь-який фінансовий або інший предметний конфлікт інтересів, який може тлумачитися як вплив на результати або тлумачення їх рукописи. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Основні помилки в опублікованих роботах

Коли автор виявляє значну помилку або неточності в своїй власній опублікованій роботі, зобов’язання автора негайно повідомляти редактора журналу або видавця та співпрацювати з редактором для відхилення чи виправлення документа.

Відмова від відповідальності

Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у журналі. Оригінальність, коректура рукописів та помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.

Всі рукописи, подані для перегляду та публікації в журналі Art and Design, піддаються подвійному сліпому рецензуванню щодо справжності, етичних питань та корисних внесків. Рішення рецензентів є єдиним інструментом для публікації в журналі та будуть остаточними.