Індексація

Журнал “Art and Design” включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) – Наказ МОН України від 16.07.2018 №775 (зі змінами від 07.11.18 № 1218): мистецтвознавство (17.00.05, 17.00.06, 17.00.07), технічні науки (05.02.01, 05.18.19); спеціальності 022 Дизайн, 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 132 Матеріалознавство, 182 Технології легкої промисловості.

Журнал розміщено в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах: Index Copernicus, Crossref, Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), Google Scholar, The Journals Impact Factor (JIF), Research Bible, Scientific Indexing Services (SIS), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Ulrich’s Periodicals Directory, InfoBase Index, WorldCat, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, репозитарій КНУТД.

Редакція проводить безперервну роботу з включення журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази задля входження в світовий науковий інформаційно-комунікативний простір, а також підвищення рейтингу журналу та індексів цитування наших авторів.

Розміщення журналу «Art and Design» в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

https://assets.crossref.org/logo/crossref-logo-100@2x.png     ulrichswebhttp://sindexs.org/Images/CenterLogo.png   worldcatindexcopernicus  researchbib   sjifactor  infobaseindex