ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНЕ ФОРМОУТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ОДЯГУ «УКРЗАЛІЗНИЦІ»: ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

КОЛОСНІЧЕНКО О. В., ПРИХОДЬКО-КОНОНЕНКО І. О.,

ОСТАПЕНКО Н. В., КОЛОСНІЧЕНКО М. В.

Київський національний університет технологій та дизайну

Метою дослідження є розробка основ художньо-композиційного формоутворення та естетики стилістичних рядів форменого одягу працівників корпорації «Укрзалізниця». Розглянуто особливості підходів до проектування уніформи (одягу спеціального призначення) як складової частини матеріальної культури, відповідності забезпечення її естетичним, ідентифікаційним, стильовим та іміджевим вимогам корпорацій.

Методика. Застосовано історичний, функціональний, порівняльний, асоціативний та системний методи дослідження. Використано компаративно-типологічний, аналітичний та емпіричний підходи.

Результати. Виконано аналіз особливостей взаємовпливу технології та морфології розвитку форм одягу спеціального призначення із зазначенням естетико-культурологічного аспекту. Досліджено уніформу у контексті основного елементу корпоративної культури та етики, соціального феномену. Визначено дилеми особливостей створення жіночої уніформи як еклектики квазічоловічої та фемінізованої типології.

Наукова новизна. Систематизовано інформацію щодо виявлення ліній тренду у розвитку уніформи та визначення тренду майбутніх розробок. Визначено конструктивізм як теоретичне підґрунтя зародження та розвитку дизайну сучасного одягу спеціального призначення, а також одягу як об’єкту культури в цілому. Доведено історичний вплив форменого одягу, уніформи на розвиток сучасної моди.

Практична значущість. Створено структуру асортименту корпоративного одягу працівників «Укрзалізниці». Запропоновано різновиди одягу спеціального призначення, який складається з відомчого форменого, виробничого та спеціального одягу відповідно умовам праці. Розроблено комплекти форменого одягу провідників, запропоновано їх композиційно-конструктивний устрій. Запропоновано кольорове рішення та враховано сумісність виробів одягу із взуттям, аксесуарами з метою створення образності уніформи у відповідності до фірмового стиля «Укрзалізниці».

Ключові слова: художньо-композиційне формоутворення, естетико-гармонійне проектування корпоративного одягу, ідентифікація корпорацій, тектоніка одягу спеціального призначення.


ХУДОЖЕСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ОДЕЖДЫ «УКРЗАЛИЗНЫЦИ»: ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

КОЛОСНИЧЕНКО Е. В., ПРИХОДЬКО-КОНОНЕНКО И. А., ОСТАПЕНКО Н. В., КОЛОСНИЧЕНКО М. В.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Целью исследования является разработка основ художественно-композиционного формообразования и эстетики стилистических рядов форменной одежды работников корпорации «Укрзализныця». Рассмотрены особенности подходов к проектированию униформы (одежды специального назначения) как составляющей части материальной культуры, соответствие обеспечения её эстетическим, идентификационным, стилевым и имиджевым требованиям корпораций.

Методика. Использованы исторический, функциональный, сравнительный, ассоциативный и системный методы исследования. Применены компаративно-типологический, аналитический и эмпирический подходы.

Результаты. Проведен анализ особенностей взаимовлияния технологии и морфологии развития форм одежды специального назначения с уточнением эстетико-культурологического аспекта. Исследована униформа в контексте основного элемента корпоративной культуры и этики, социального феномена. Определены дилеммы особенностей создания женской униформы как эклектики квазимужской и феминизированной типологии.

Научная новизна. Систематизирована информация касательно выявления линий тренда будущих разработок. Конструктивизм определен теоретическим фундаментом зарождения и развития дизайна современной одежды специального назначения, а также одежды как объекта культуры в целом. Доказано влияние форменной одежды, униформы на развитие современной моды.

Практическое значение. Создана структура ассортимента корпоративной одежды работников «Укрзализныци». Предложены разновидности одежды специального назначения состоящей из ведомственной форменной, произ-водственной и специальной одежды согласно условиям труда. Разработаны комплекты форменной одежды проводников, предложено их композиционно-конструктивное решение. Предложено цветовое решение и учтена сочетаемость одежды с обувью, аксессуарами с целью создания образности униформы согласно фирменному стилю «Укрзализныци».

Ключевые слова: художественно-композиционное формообразование, эстетико-гармоническое проектирование корпоративной одежды, идентификация корпораций, тектоника одежды специального назначения.

 

ARTISTIC COMPOSITE FORM CREATION OF «UKRZALIZNYTSIA» CORPORATE CLOTHES: AESTHETIC ASPECT

KOLOSNICHENKO O. V., PRYKHODKO-KONONENKO I. O., OSTAPENKO N. V., KOLOSNICHENKO M. V.

Kyiv National University of Technologies and Design

Purpose. The goal of the research is to develop the bases of artistic composite form creation and stylistic series aesthetics of  «Ukrzaliznytsia» employees’ uniforms. There have been considered the peculiarities of approaches to the uniform (special purpose clothes) design as an integral part of the material culture, compliance with the provision of its aesthetic, identification, stylistic and image corporation requirements.

Methodology. Historical, functional, comparative, associative and systematic research methods have been applied. Also there have been used comparative and typological, analytical and empirical approaches.

Results. There has been performed an analysis of the mutual influence peculiarities of technology and morphology of the special purpose clothes development indicating aesthetic and cultural aspect. The uniform has been studied in the context of the main element of corporate culture and ethics, social phenomenon. The dilemmas of the features creating a women’s uniform as an eclectic quasi-male and feminized typology have been determined.

Scientific novelty. The information has been systematized as for identifying the trend lines in the uniform development and determining the trend of future developments. Constructivism has been defined as the theoretical basis for the origin and development of the design of modern special purpose clothes, as well as clothing as a cultural object in general. There has been proved historical influence of uniform clothes, uniforms on the development of modern fashion.

Practical significance. The range structure of corporate clothes for «Ukrzaliznytsia» employees has been created. There have been offered varieties of special purpose clothes, which consist of departmental uniforms, working clothes and special clothes in accordance with the working conditions. The uniform clothes kits for train hosts have been developed, their compositional and constructive arrangement has been proposed. The color solution has been offered and the compatibility of clothes with shoes and accessories has been taken into account in order to create the figurative uniformity in accordance with the «Ukrzaliznytsia» corporate style.

Keywords: artistic composite form creation, aesthetic and harmonic design of corporate clothes, corporate identification, tectonics of special purpose clothes.


Література

 1. Ewing Women in Uniform Through the Centuries Hardcover : London: Batsford Ltd, 1975. 160 p.
 2. Garber M. Vested Interests: Cross-dressing and Cultural Anxiety : London: Routledge, 1992. 443 p.
 3. Globe Firefighters Suits : Catalog-94. Minnesota: Globe inc., 1995. 2p.
 4. Kolosnichenko O.V., Ostapenko N.V., Kolosnichenko M.V. The development of new forms of special clothes by design projecting methods. Vlákna a textil. 2016. №2. Р. 3–8.
 5. Kolosnichenko O.V., Pryhodko-Kononenko I.O., Ostapenko N.V. Design of new articles of clothing using principles of contemporary style directions in architecture and art. Vlakna a Textil. 2016. №1. Р. 38–44.
 6. Lion Express Turnounts. High-tech performanct : Catalog. Dayton: Lion Apparel, 1997. 6 p.
 7. Pashkevich K.L., Kolosnichenko M.V., Ostapenko N.V. Research of some physical and mechanical characteristics of suiting fabrics for designing the clothes. Vlákna a textil. 2016. №2. Р.30–36.
 8. Protecting the worlds firefighters : Catalog. Great Britain, Bristol: Uniforms, 2015. 15p.
 9. Redies by Blue-Dayan : Catalog. Finland, Blui Dayan oy, 2011. 6p.
 10. Tretiakova L.D., Ostapenko N.V., Mitiuk L.O. Improvement of the methods of designing the personal protective equipment for the workers of the mining industry. Development of scientific foundations of resource-saving technologies of mineral mining and processing: Multiauthored monograph. Sofia: Publishing House «St.Ivan Rilski», 2018. P. 171–192.
 11. Uniforms Exposed: From Conformity to Transgression. Oxford: Berg, 2005. 290 р.
 12. Young S., Baker S., Kousis M., Richardson D. The politics of sustainable development: theory, policy and practice within the European Union : London: Routledge, 1997. 292 р.
 13. Клемп К. Более или менее: дизайнер Дитер Рамс : Berlin: Gestalten, 2011. 808 с.
 14. Design history. конструктивизм – ранний рационализм. URL: http://design-history.ru/dizayn-i-avngardnoe-iskusstvo-xx-v/konstruktivizm-ranniy-funktsionalizm/
 15. Dress Code. Методы программированного формообразования конструктивистов]. URL: http://dress-code.net.ua/content/category/6/196/42/.
 16. Колосніченко М.В., Зубкова Л.І., Пашкевич К.Л. та ін. Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу: навч. пос. Київ: ПП «НВЦ «Профі», 2014. 386 с.
 17. Конструктивизм в одежде (2007). URL: http://www.fashiontime.ru/fashion/reviews/5359.html.
 18. Пашкевич К. Л. Проектування тектонічних форм одягу з урахуванням властивостей тканин : Монографія. Київ: ПП «НВЦ «Профі», 2015. 364 с.
 19. Приходько-Кононенко І.О., Колосніченко О.В., Остапенко Н.В., Колосніченко М.В. Аналіз композиційно-конструктивного устрою одягу для провідників залізничного транспорту України. Теорія та практика дизайну. Технічна естетика. 2015. №8. С. 233–243.
 20. Приходько-Кононенко І. О., Колосніченко О. В., Третякова Л. Д., Колосніченко М.В. Визначення закономірностей побудови гармонійного форменого одягу провідників Укрзалізниці. Теорія та практика дизайну. 2016. №10. С. 164–176.
 21. Спецодяг : Каталог. ТОВ «ТУСМО», Україна, 2012. 31 с.
 22. Чупріна Н. В. Прогнозування формоутворення як етап художнього проектування костюма : Монографія. Київ: КНУТД, 2010. 180 с.

References

 1. Ewing, E. (1975). Women in Uniform Through the Centuries Hardcover. London [in English].
 2. Garber, M. (1992). Vested Interests: Cross-dressing and Cultural Anxiety London [in English].
 3. Globe Firefighters Suits (1995). Minnesota [in English].
 4. Kolosnichenko, O.V., Ostapenko, N.V., Kolosnichenko, M.V. (2016). The development of new forms of special clothes by design projecting methods. Vlákna a textil, 2, 3–8 [in English].
 5. Kolosnichenko, O.V., Pryhodko-Kononenko, I.O., Ostapenko, N.V. (2016). Design of new articles of clothing using principles of contemporary style directions in architecture and art. Vlakna a Textil, 1, 38–44 [in English].
 6. Lion Express Turnounts. High-tech performanct (1997). Dayton [in English].
 7. Pashkevich, K.L., Kolosnichenko, M.V., Ostapenko, N.V. (2016). Research of some physical and mechanical characteristics of suiting fabrics for designing the clothes. Vlákna a textile, 2, 30–36 [in English].
 8. Protecting the worlds firefighters (2015). Great Britain, Bristol [in English].
 9. Redies by Blue-Dayan (2011). Finland, Blui Dayan oy [in English].
 10. Tretiakova, L.D., Ostapenko, N.V., & Mitiuk, L.O. (2018). Improvement of the methods of designing the personal protective equipment for the workers of the mining industry. Development of scientific foundations of resource-saving technologies of mineral mining and processing. Sofia, [in English].
 11. Uniforms Exposed: From Conformity to Transgression (2005). Oxford [in English].
 12. Young, S., Baker, S., Kousis, M., & Richardson, D. (1997). The politics of sustainable development: theory, policy and practice within the European Union. London, [in English].
 13. Klemp, K. (2011). Bolee ili menee: dizainer Diter Rams [More or less: the designer Dieter Rams]. Berlin [in Russian].
 14. Design history: konstruktivizm – rannii ratcionalizm. [Constructivism – early rationalism] URL: http://design-history.ru/dizayn-i-avngardnoe-iskusstvo-xx-v/konstruktivizm—ranniy-funktsionalizm.html. [in Russian].
 15. Dress Code: metody programmirovannogo formoobrazovaniia konstruktivistov. [Methods of programmed formation of constructivists] URL: http://dress-code.net.ua/content/category/6/196/42/ [in Russian].
 16. Kolosnichenko, M.V., Zubkova, L.I., Pashkevych, K.L., et al. (2014). Erhonomika i dyzain. Proektuvannia suchasnykh vydiv odiahu [Ergonomics and design. Knitting of modern types of clothes]. Kyiv, [in Ukrainian].
 17. Konstruktivizm v odezhde (2007). [Constructivism in clothes] URL: http://www.fashiontime.ru/fashion/reviews/5359.html. [in Russian].
 18. Pashkevych, K. (2015). Proektuvannia tektonichnykh form odiahu z urakhuvanniam vlastyvostei tkanyn [Design of tectonic forms of clothing, taking into account the properties of fabrics]. Kyiv [in Ukrainian].
 19. Prykhodko-Kononenko, I.O., Kolosnichenko, O.V., Ostapenko, N.V., Kolosnichenko, M.V. (2015). Analiz kompozytsiino-konstruktyvnoho ustroiu odiahu dlia providnykiv zaliznychnoho transportu Ukrainy [Analysis of the compositional and constructive arrangement of clothes for railroad transport managers of Ukraine]. Teoriia ta praktyka dyzainu. Tekhnichna estetyka. – Theory and practice of design. Technical aesthetics, 8, 233–243 [in Ukrainian].
 20. Prykhodko-Kononenko, I.O., Kolosnichenko, O.V., Tretiakova, L.D., Kolosnichenko, M.V. (2016). Vyznachennia zakonomirnostei pobudovy harmoniinoho formenoho odiahu providnykiv Ukrzaliznytsi [Determination of regularities of construction of harmonious uniform clothes of Ukrzaliznytsia’s leaders]. Teoriia ta praktyka dyzainu. – Theory and practice of design. Technical aesthetics, 10, 164–176 [in Ukrainian].
 21. Spetsodiah (2012). TOV «TUSMO», [Uniform] Ukraina [in Ukrainian].
 22. Chuprina, N. (2010). Prohnozuvannia formoutvorennia yak etap khudozhnoho proektuvannia kostiuma [Prediction of shaping as a stage of artistic designing of a suit]. Kyiv [in Ukrainian].