УКРАЇНСЬКІ ЕТНІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В ДИЗАЙНІ СУЧАСНОГО ГОТЕЛЬНОГО ІНТЕР’ЄРУ: ВИТОКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

МИХАЙЛОВА Р. Д., ПЛИСЮК Ю. О.

Київський національний університет технологій та дизайну

Мета і завдання. Проаналізувати українські етнічні елементи в дизайні інтер’єру. На основі перегляду відповідних зразків, виявити походження та особливості елементів, які використовуються в художньо-естетичній організації готельного інтер’єру з дизайном в українській стилістиці.

Методологія. Для визначення основних понять у статті застосовано метод термінологічного та семантичного аналізу. Літературні джерела за темою дослідження, нормативна науково-методична документація розглянуті у відповідності до методик порівняльного аналізу. Систематизація матеріалу здійснена на основі прийомів аналізу та синтезу.

Результати дослідження. Проаналізовано елементи української художньої культури в дизайні готельних інтер’єрів. Визначено, що етнічні елементи в дизайні готелів несуть важливі функції ‒ змістовно-інформативну, естетично-декоративну, історико-культурну, ознайомчо-просвітницьку. В умовах військового протистояння для багатьох українців етнонаціональна стилістика інтер’єру, сформована шляхом цілеспрямованого відбору народних елементів та мотивів, набуває також патріотичного забарвлення. Така змістовна виразність сприяє активному поширенню дизайну у етнонаціональній стилістиці як у ділянці житлового інтер’єру, так і комерційних приміщень. Внаслідок дослідження визначено, що джерелом натхнення у створенні інтер’єрів з використанням етнічних елементів та мотивів є українська народна культура, розмаїття якої представлено у творах народної архітектури, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, аматорських витворів народних майстрів, а також стилізацій професійними художниками. Дизайн інтер’єрів у народній стилістиці з застосуванням елементів художньої та матеріальної культури України є своєрідною гарантією збереження її етнокультурної самобутності як основи національної ідентичності в сучасній архітектурі та архітектурному середовищі.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у виявленні специфіки використання українських етнічних елементів в сучасному готельному інтер’єрі, та, на загал, сучасних принципів формування етнічного стилю, розкриття його семантично-змістовного значення, обґрунтування його доцільності та естетичної привабливості завдяки використанню відповідної стилістики дизайну.

Практична значущість. Отримані результати можуть бути використані в проектній дизайнерській практиці, в тому числі для досягнення системності та ефективності в організації готельного інтер’єру.

Ключові слова: готельний інтер’єр, українські етнічні елементи, традиційна етнічна культура, дизайн, стиль.

 

УКРАИНСКИЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО ГОСТИНИЧНОГО ИНТЕРЬЕРА: ИСТОКИ И ОСОБЕННОСТИ

МИХАЙЛОВА Р. Д., ПЛИСЮК Ю. А.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Цель и задачи. Проанализировать украинские этнические элементы в дизайне интерьера. На основе рассмотрения соответственных образцов, выявить происхождение и особенности элементов, которые используются в художественно-эстетической организации гостиничного интерьера с дизайном в украинской стилистике.

Методология. Для определения основных понятий в статье использованы методы терминологического и семантического анализа. Литературные источники по теме исследования, нормативная научно-методическая документация рассмотрены в соответствии с методиками сравнительного анализа. Систематизация материалов осуществлена на основе приемов анализа и синтеза.

Результаты исследования. В работе проанализированы элементы украинской художественной культуры в дизайне гостиничных интерьеров. Определено, что этнические элементы в дизайне отелей выполняют важные функции ‒ содержательно-информативную, эстетико-декоративную, историко-культурную, ознакомительно-просветительскую. В условиях военного противостояния для многих украинцев этнонациональная стилистика интерьера, сформированная путем целенаправленного отбора народных элементов и мотивов, обретает также патриотическую окраку. Такая смысловая выразительность содействует активному распространению дизайна в этнонациональной стилистике как в области жилищного интерьера, так и коммерческих помещений. Определено, что источником вдохновения в создании интерьеров с использованием этнических элементов и мотивов является украинская народная культура, многообразие которой представлено в произведениях народной архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, аматорских произведений народных мастеров, а также их стилизаций профессиональными художниками. Дизайн интерьеров в народной стилистике с использованием элементов художественной и материальной культуры Украины является своеобразной гарантией сохранности ее этнокультурной самобытности как основы национальной идентичности в современной архитектуре и архитектурной среде.

Научная новизна полученных результатов состоит в выявлении специфики использования украинских этнических элементов в современном отельном интерьере, и, в целом, современных принципов формирования этнического стиля, раскрытия его семантически-смыслового значения, обоснования его целесообразности и эстетической привлекательности благодаря использованию соответственной стилистики дизайна.

Практическое значение. Полученные результаты могут использоваться в проектной дизайнерской практике, в том числе для достижения системности и эффективности в организации отельного интерьера.

Ключевые слова: отельный интерьер, украинские этнические элементы, традиционная этническая культура, дизайн, стиль.

 

UKRAINIAN ETHNIC ELEMENTS IN THE DESIGN OF A MODERN HOTEL INTERIOR: ORIGINS AND FEATURES

MYKHAILOVA R. D, PLYSIUK I. O.

Kyiv National University of Technologies and Design

Purpose. To analyze Ukrainian ethnic elements in interior design. Based on the consideration of relevant samples, to reveal the origins and features of the elements that are used in the artistic and aesthetic organization of the hotel interiors designed in Ukrainian style.

Methodology. To determine the basic concepts in the article, there is a method of terminological and semantic analysis applied. Sources on the topic of research, normative scientific and methodological documentation are reviewed with the methods of comparative analysis. For historical sources the chronological method is used. Domestic and foreign implementations and operations of projects are examined with elements of a critical analysis. The systematization of materials is based on the methods of analysis and synthesis.

Results. This paper analyzes elements of Ukrainian artistic culture in hotel interior design. Ethnic elements in hotel design have been identified as having important functions – informative, informative, aesthetic, decorative, historical, cultural, educational and educational. In the conditions of military confrontation for many Ukrainians the ethno-national style of the interior, formed through the targeted selection of folk elements and motifs, also acquires a patriotic color. Such semantic expressiveness contributes to the active dissemination of design in ethno-national stylistics both in the field of housing interior and commercial premises.

Thіs study identified the source of inspiration source of inspiration for creating interiors using ethnic elements and motifs is Ukrainian folk culture. Its diversity is presented in the works of folk architecture, fine and decorative art, amateur works of folk artists, as well as their stylization by professional artists.

In the study, the author concludes that interior design in folk style using elements of the artistic and material culture of Ukraine is a kind of guarantee of the preservation of its ethnocultural identity as the basis of national identity in modern architecture and the architectural environment.

Scientific novelty of the results obtained is to identify the specifics of the use of Ukrainian ethnic elements in the modern hotel interior, and, in general, the modern principles of the formation of ethnic style, the disclosure of its semantic and semantic meaning, justification of its feasibility and aesthetic appeal through the use of appropriate design stylistics.

Practical significance. The results can be used in design practice, as well as to achieve consistency and efficiency in the organization of the hotel interior.

Keywords: hotel interior, Ukrainian ethnic elements, traditional ethnic culture, design, style.

 

Література

 1. Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ ст. У пошуках «великого стилю» Київ: Либідь, 2005. 275 с.
 2. Новаторський світ Ярослава Галанта. URL: http://dekoratorium.com.ua/bez-kategorii/новаторський-світ-ярослава-галанта (дата звернення 28.11.2019).
 3. Олійник О.П., Чернявський В.Г., Гнатюк Л.Р. Основи дизайну інтер’єра: навчальний посібник. Київ: НАУ, 2011. 228 с.
 4. Подлевских М.Б. Влияние восточных культурних традиций на формирование этнической стилистики в интерьере. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Xарків: XДАДМ, 2008. С. 129-136.
 5. Свестельник З.В. Культурные традиции в современном китайском дизайне интерьера (на примере ресторанов национальной кухни): учеб. пос. Благовещенск: Амурский гос.университет, 2010. 151 с.
 6. Сніжко В.В. Етнодизайн як українська світоглядна структура. Наука і суспільство. Київ: Український центр духовної культури, 2011. С. 30‒36.
 7. Софиева Н.И. Дизайн интерьера: стили, тенденции, материалы. Москва: Эксмо, 2012. 655 с.
 8. Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В. Основи дизайну архітектурного середовища. Підручник. Київ: КНУБА, 2010. 400 с.
 9. Толковый словарь Кузнецова. URL: http://endic.ru/kuzhecov/Stil-50371.html (дата звернення 22.11.2019).
 10. Третьякова М.С. Принципі традиционной японской естетики «мимолетности» в современном дизайне интерьера: автореферат дис. … кандидата искусствоведения: 12.01.13. Екатеринбург: Ур. гос. архитектур-худож. академия, 2012. 21 с.
 11. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование: Учебное пособие. Москва: Архитектура, 2004. 296 с.
 12. Офіційний сайт pозважально-оздоровчого комплекса «Підкова». URL: https://pidkova.org (дата звернення 30.11.2019).
 13. Офіційний сайт етнографічного комплекса «Українське село». URL: http://etno-selo.com.ua (дата звернення 30.11.2019).
 14. Офіційний сайт Ярослава Галанта. URL: http://yaroslavgalant.com (дата звернення 30.11.2019).
 15. Гнатюк Л.Р., Поліщук Я.І., Музиченко О.А. Етнодизайн в інтер’єрі готельно-ресторанних комплексів. Теорія та практика дизайну. Мистецтвознавство. Вип. 7. 2015. С. 55-62. DOI: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design/article/view/11008

References

 1. Kara-Vasil’eva, T. (2005) Dekorativne mistectvo Ukraїni ХХ st. U poshukah «velikogo stilyu» [Decorative art of Ukraine of the twentieth century. In search of “great style”]. K.: Libіd’. 275. [In Ukrainian].
 2. Novators’kij svіt Yaroslava Galanta [The innovative world of Yaroslav Galant] URL: http://dekoratorium.com.ua/bez-kategorii/новаторський-світ-ярослава-галанта (last access11.2019).
 3. Olіjnik,, Chernyavs’kij, V., Gnatyuk, L. (2011) Osnovi dizajnu іnter’era [The basics of interior design]. K.: NAU. 228. [In Ukrainian].
 4. Podlevskih, (2008) Vliyanie vostochnyh kul’turnih tradicij na formirovanie etnicheskoj stilistiki v inter’ere [The influence of Eastern cultural traditions on the formation of ethnic stylistics in the interior]. Vіsnik Harkіvskoi derzhavnoi akademії dizajnu і mistectv. 129-136. [In Russian].
 5. Svestel’nik, (2010) Kul’turnye tradicii v sovremennom kitajskom dizajne inter’era (na primere restoranov nacional’noj kuhni) [Cultural traditions in contemporary Chinese interior design (for example, national cuisine restaurants)]. Blagoveshchensk, Amurskij gos.universitet. 151. [In Russian].
 6. Snіzhko, (2011) Etnodizajn yak ukraїns’ka svіtoglyadna struktura [Ethnodesign as a Ukrainian outlook structure]. K.: Ukraїns’kij centr duhovnoї kul’turi. 30‒36. [In Ukrainian].
 7. Sofieva, (2012) Dizajn inter’era: stili, tendencii, materialy [Interior Design: Styles, Trends, Materials] M.: Eksmo. 655. [In Ukrainian].
 8. Tіmohіn,, Shebek, N., Malіk, T. (2010) Osnovi dizajnu arhіtekturnogo seredovishcha [Fundamentals of architectural environment design]. K.: KNUBA. 400 p. [In Ukrainian].
 9. Tolkovyj slovar’ Kuznecova [Kuznecov’s explanatory dictionary]. URL: http://endic.ru/kuzhecov/Stil-50371.html (last access11.2019).
 10. Tret’yakova, (2012) Principі tradicionnoj yaponskoj estetiki «mimoletnosti» v sovremennom dizajne inter’era [Principle of traditional Japanese aesthetics of “fleetingness” in contemporary interior design]. Ekaterinburg. 21. [In Russian].
 11. Shimko, (2004) Arhitekturno-dizajnerskoe proektirovanie: Uchebnoe posobie [Architectural and Design Design: A Study Guide]. M.: Arhitektura. 296 p. [In Russian].
 12. Ofitsiinyi sait pozvazhalno-ozdorovchoho kompleksa «Pidkova». [The official website of the entertaining and wellness complex «Pidkova»] URL: https://pidkova.org (last access11.2019).
 13. Ofitsiinyi sait etnohrafichnoho kompleksa «Ukrainske selo» [The official website of the ethnographic complex «Ukrainske selo»] URL: http://etno-selo.com.ua (last access11.2019).
 14. Ofitsiinyi sait Yaroslava Halanta. [The official site of Yaroslav Galant] URL: http://yaroslavgalant.com (last access11.2019).
 15. Gnatiuk, L., Polishchuk, Y. & Muzichenko, O. (2015). The interior of hotel and restaurant in ethnic design. Theory and practice of design. DOI: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design/article/view/11008. [In Ukrainian].