ТИПОЛОГІЯ КОСТЮМА ДЛЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

АРТЕМЕНКО М.П., ЧЕПЕЛЮК О.В.

Херсонський національний технічний університет

КОЛОСНІЧЕНКО М.В.

Київський національний університет технологій та дизайну

Мета. Метою дослідження є розробка типології костюма для рекреаційно-туристичної сфери, який виступає засобом підвищення атрактивності заходів та формування туристичного іміджу регіону.

Методологія. В статті застосовано типологічний та порівняльно-описовий методи при виявленні характеристик костюмів, що використовуються в рекреаційно-туристичній сфері та їх класифікації за характером взаємодії з туристом/рекреантом, призначенням та іншими ознаками. Комплексне використання методів функціонального, образно-стилістичного аналізу дало змогу визначити специфіку дизайн-проектування.

Результати. Розглянуто дизайн костюма як засіб підвищення атракції та розвитку рекреаційно-туристичної сфери. Визначено основні специфічні типологічні групи костюма для зазначеної галузі й побудовано структурно-логічну класифікаційну схему за характером взаємодії з туристом/рекреантом, призначенням, за пріоритетом функціональних та естетичних принципів, способом передачі інформації про туристичний регіон/захід та за творчим джерелом. Визначено специфіку проектування костюму з позиції естетичних та ергономічних характеристик.

Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше актуалізовано роль костюма в сфері туризму та рекреації, розвиток якої є одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки України в цілому та її областей. Крім того вперше визначено і систематизовано типи костюма в рекреаційно-туристичній сфері та виокремлено особливості його дизайн-проектування.

Практична значущість. Отримані результати дозволять оптимізувати процес проектування та підвищити якість художньо-образних рішень костюма в рекреаційно-туристичній сфері. Результати дослідження також доцільно використовувати у підготовці лекційних курсів у навчальному процесі при підготовці фахівців з дизайну різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Ключові слова: дизайн костюма, рекреація, туризм, атракція, типологія костюму, дизайн-проектування одягу.


Typology of the costume for the recreational and tourism

ARTEMENKO M.P.1, CHEPELYUK O.V.1,

KOLOSNICHENKO M.V.2

1Kherson National Technical University

2Kyiv National University of Technologies and Design

Purpose. The aim of the research is to develop a typology of costume for the recreational and tourism sector and to determine the specifics of its design as a means of increasing the attractiveness of events and the formation of the tourist image of the region.

Methodology. The article uses typological and comparative-descriptive methods in identifying the characteristics of costumes used in the recreational and tourist sector and their classification according to the nature of contact with a tourist, purpose and other characteristics. The complex use of functional, ergonomic, figurative-stylistic analysis methods allowed to determine the specifics of the design design of the studied clothing.

Results. Costume design is considered as a means of increasing attraction and developing the recreational and tourist sphere. The main specific typological costume groups for this industry were identified and a structural-logical classification scheme was built according to the nature of the contact with the tourist/recreant, purpose, the ratio of utilitarian and artistic and aesthetic principles, the method of transmitting information about the tourist region/event and the type of creative source used. The specifics of designing a suit from the standpoint of aesthetic and ergonomic characteristics is determined.

Scientific novelty. The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time the role of the costume in the field of tourism and recreation is updated, the development of which is one of the priority areas for the development of the economy of Ukraine as a whole and its areas. In addition, the types of costume in the recreational and tourist sphere were first identified and systematized and the features of its design were highlighted.

Practical significance. The results obtained will allow us to optimize the process of conscious design and improve the quality of the art-shaped solutions of the costume in the recreational and tourism sector. It is also advisable to use the results of the study in the preparation of lecture courses in the educational process in the preparation of design specialists of various educational qualification levels.

Keywords: costume design, recreation, tourism, attraction, costume typology, design of clothes.

 

Типология костюма для рекреационно-туристической сферы

Артеменко М.П.1, Чепелюк Е.В.1,

КОЛОСНИЧЕНКО М.В.2

1Херсонский национальный технический университет

2Киевский национальный университет технологий и дизайна

Цель. Целью исследования является разработка типологии костюма для рекреационно-туристической сферы и определение специфики его дизайн-проектирования как средства повышения аттрактивности мероприятий и формирования туристического имиджа региона.

Методика. В статье применены типологический и сравнительно-описательный методы при выявлении характеристик костюмов, используемых в рекреационно-туристической сфере и их классификации по характеру взаимодействия с туристом, назначению и другим признакам. Комплексное использование методов функционального, эргономичного, образно-стилистического анализа позволило очертить специфику дизайн-проектирования исследуемой одежды.

Результаты. Рассмотрен дизайн костюма как средство повышения аттракции и развития рекреационно-туристической сферы. Определены основные специфические типологические группы костюма для данной отрасли и построено структурно-логическую классификационную схему по характеру взаимодействия с туристом/рекреантом, назначению, приоритету функциональных и эстетических принципов, способу передачи информации о туристическом регионе/мероприятии и по виду используемого творческого первоисточника. Определена специфика проектирования костюма с позиции эстетических и эргономических характеристик.

Научная новизна. Научная новизна работы заключается в том, что впервые актуализирована роль костюма в сфере туризма и рекреации, развитие которой является одним из приоритетных направлений развития экономики Украины в целом и ее областей. Кроме того впервые определены и систематизированы типы костюма в рекреационно-туристической сфере и выделены особенности его дизайн-проектирования.

Практическая значимость. Полученные результаты позволят оптимизировать процесс проектирования и повысить качество художественно-образных решений костюма в рекреационно-туристической сфере. Результаты исследования также целесообразно использовать в подготовке лекционных курсов в учебном процессе при подготовке специалистов дизайнеров разных образовательно-квалификационных уровней.

Ключевые слова: дизайн костюма, рекреация, туризм, аттракция, типология костюма, дизайн-проектирование одежды.

 

Література

 1. Воропаева Ю.А., Богачева М.А. Театрализованная экскурсия как новый вид в культурно-досуговой сфере. Студенческий научный форум: материалы V Международная студенческая электронная научная конференция, (15 февраля-31 марта 2013 г.). URL: http://www.scienceforum.ru/2013/117/6154 (Дата звернення: 11.04.2018).
 2. Власенко Н.А., Власенко А.Л. Український жіночій костюм – важливий ресурс культурно-пізнавального туризму. Вісник ХНТУ. 2014. №4(51). С.202-206. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/39853/229558/file/ Вестник 4(51) 2014.pdf
 3. Давыдова В.В. Типология костюма: Альманах «Studia culturae». Вып. №1 Санкт-Петербург: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. C.116-134. URL: http://anthropology.ru/ru/text/davydova-vv/tipologiya-kostyuma
 4. Давыдова В. В. Костюм как феномен культуры: Дис. … канд. филос. наук : 24.00.01 Санкт-Петербург, 2001 156 с. URL: https://www.dissercat.com/content/kostyum-kak-fenomen-kultury
 5. Іваневич Л.А. Особливості класифікації складових народного костюма українців Поділля ХІХ – початку ХХ століття: Освіта, наука і культура на Поділлі. – 2013. – Т. 20. – С. 489-501. URL: http://onkp.kpnu.edu.ua/article/viewFile/55079/51279
 6. Каюмова Р.Ф., Пичужкина Т.Д. Современная одежда для лыжного и активного отдыха. Новая наука: история становлення, современное состояние, перспективы развития: сборник статей Международной научно-практической конференции (8 апреля 2017). Пермь: МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», 2017. С.15-18. URL: https://os-russia.com/SBORNIKI/KON-179-1.pdf#page=15
 7. Костюкова Ю.А., Захарова А.С., Чагина Л.Л. Особенности проектирования театрального костюма: Вестник Костромского государственного технологического университета: №1(26). С. 35-37. URL: https://studylib.ru/doc/3810580/osobennosti-proektirovaniya-teatral._nogo-kostyuma
 8. Коськов М.А. Эстетика предметных форм: моногр.: ЛГУ им. А.С. Пушкина: Спб. 2014. 392 с. С.163 URL: https://docplayer.ru/63657286-Estetika-predmetnyh-form.html
 9. Мазалеўскі В. І. Маральнае выхаванне дзяцей у музейнай прасторы прыдапамозе тэатралізаванай экскурсіі. Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў: Тэорыя, методыка і арганізацыя сацыяльна-культурнай дзейнасці. №2(28). С.127-132.
 10. Сачук Т.В. Территориальный маркетинг: теория и практика : учебник. Москва : ИНФРА-М, 2017. 583 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=556947&spec=1
 11. Сайт ТексПрайм: Гостиничный текстиль. Постельное белье. Махровые изделия. Ресторанный текстиль. URL: http://www.texprime.net/article6.html (дата звернення 19.01.2020)
 12. Упине А.М. Методика формирования типологических структур при исследовании закономерных взаимосвязей в системе дизайна костюма. Вестник Оренбургского государственного университета. № 9 (128). С. 78-81. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-formirovaniya-tipologicheskih-struktur-pri-issledovanii-zakonomernyh-vzaimosvyazey-v-sisteme-dizayna-kostyuma
 13. Цимбалюк О. Театральні костюми-образи за народними мотивами: морфологічний аспект (на прикладі робіт Дарії Зав’ялової). Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Вип. 8. С. 152-157. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16892/26-Tsymbalyuk.pdf?sequence=1
 14. He Y. N., Zhang L. Analyze on the Tourism Value of Traditional Costume Culture Resources in South Jiangsu District and the Development of Tourism Products. Advanced Materials Research. Vols. 821-822. Р. 803-806. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.821-822.803
 15. Ma L. Strategy Study on National Tourism Clothing Cultural of Guilin Region. Applied Mechanics and Materials. Vols. 411-414. Р. 2335-2338. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.411-414.2335
 16. Sarobol A. Costume Development Model for Tourism Promotion in Mae Hong Son Province, Thailand. SHS Web of Conferences, 4th International Conference on Tourism Research (4ICTR). Vol.12. 6 р. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20141201053
 17. Yakymchuk O., Yakymchuk D., Kushevskiy N., Chepelyuk E., Koshevko J., Myrhorodska N., Dzyundzya O., Burak V. Prerequisites for the development of hydro-jet technology in designing women’s headgear at hospitality establishments: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Engineering technological system: Vol. 1, №1(91), 2018. P. 36-46. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121507 
 18. Yakymchuk O., Yakymchuk D., Kovalska N., Shvets I., Shvets Y. Economic effect of hydro-jet forming womens headwear details of hospitality establishmenst: Vlakna a Textil: 25, Issue 3, 2018. P. 84-88. URL: http://vat.ft.tul.cz/2018/3/VaT_2018_3_13.pdf
 19. YakymchukV., Yakymchuk D.M., Myrhorodska N.V. Innovative feminine Indian suit as an inspiration of clothes design of hospitality establishments: Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, Vol. 23, Issue 139, 2017. P. 7-9. URL: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7742

References

 1. Voropaeva, Iu.A., & Bogacheva, M.A. (2013). Teatralizovannaia ekskursiia kak novyi vid v kulturno-dosugovoi sfere [Dramatized tour as a new species in the cultural and leisure sphere]. Proceedings from Student Science Forum: V Mezhdunarodnaia studencheskaia elektronnaia nauchnaia konferentciia (15 fevralia-31 marta 2013 hoda) – 5nd International Student Electronic Scientific Conference. URL: http://www.scienceforum.ru/2013/117/6154 (Last accessed: 11.04.2018) [in Russian].
 2. Vlasenko, N.A., & Vlasenko, A.L. (2014). Ukrajinsjkyj zhinochij kostjum – vazhlyvyj resurs kuljturno-piznavaljnogho turyzmu [Ukrainian women’s costume is an important resource of cultural and cognitive tourism]. Visnyk Khersonsjkogho nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu – Bulletin of Kherson National Technical University. 4(51). 202-206. URL: http://kntu.net.ua/ukr/content/download/39853/229558/file/ Вестник 4(51) 2014.pdf [in Ukrainian].
 3. Davydova, V.V. (2001). Tipologiya kostyuma [Costume typology]. Al’manakh «Studia culturae»Almanac «Studia culturae». Issue 1, 116-134. URL: http://anthropology.ru/ru/text/davydova-vv/tipologiya-kostyuma [in Russian].
 4. Davydova, V. V. (2001). Kostyum kak fenomen kul’tury [Costume as a cultural phenomenon] Doctor’s thesis. Saint Petersburg. URL: https://www.dissercat.com/content/kostyum-kak-fenomen-kultury [in Russian].
 5. Ivanevych, L. A. (2013). Osoblyvosti klasyfikatsii skladovykh narodnoho kostiuma ukraintsiv Podillia ХIХ – pochatku ХХ stolittia. [Peculiarities of the classification of the components of the folk costume of Ukrainians of the Podillia of the XIX – the beginning of the XX century.] Osvita, nauka i kultura na PodilliEducation, Science and Culture in the Podillya. 489-501. URL: http://onkp.kpnu.edu.ua/article/viewFile/55079/51279 [in Ukrainian].
 6. Kaiumova, R.F., & Pichuzhkina, T.D. (2017). Sovremennaia odezhda dlia lyzhnogo i aktivnogo otdykha [Modern clothes for skiing and outdoor activities]. Proceedings from New science: the history of formation, current state, development prospects: Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentciia (8 aprelia 2017) – International Scientific and Practical Conference. 15-18. Permian. URL: https://os-russia.com/SBORNIKI/KON-179-1.pdf#page=15 [in Russian].
 7. Kostyukova,A., Zakharova, A.S., Chagina, L.L. (2011). Osobennosti proektirovaniya teatral’nogo kostyuma [Theatrical costume design features]. Vestnik of Kostroma state university. 1(26). 35-37. URL: https://studylib.ru/doc/3810580/osobennosti-proektirovaniya-teatral._nogo-kostyuma [in Russian].
 8. Kos’kov, M.A. (2014). Estetika predmetnykh form [Aesthetics of subject forms]. Saint Petersburg. URL: https://docplayer.ru/63657286-Estetika-predmetnyh-form.html [in Russian].
 9. Mazaljewski, V. I. (2017). Maral”naje vyhavannje dzJacjej u muzjejnaj prastory prydapamozje teatralizavanaj ekskursii [Moral education of children in the museum space prydapamoze theatrical tour]. Bulletin of Belarusian State University of Culture and Arts: Theory, a technique and organization of welfare activity. 2(28). 127-132. [in Belarusian].
 10. Sachuk,V. (2017). Territorial’nyy marketing: teoriya i praktika [Territorial Marketing: Theory and Practice]. Moscow URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=556947&spec=1 [in Russian].
 11. Sait TeksPraym: Gostinichnyy tekstil’. Postel’noe bel’ye. Makhrovye izdeliya. Restorannyy tekstil’. [Site TexPrime: Hotel textile. Linens. Terry products. Restaurant textiles]. URL: http://www.texprime.net/article6.html Last accessed: 19.01.2020) [in Russian].
 12. Upine, A.M. (2011). Metodika formirovaniya tipologicheskikh struktur pri issledovanii zakonomernykh vzaimosvyazey v sisteme dizayna kostyuma [The methodology for the formation of typological structures in the study of regular relationships in the costume design system] . Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta – Vestnik of the Orenburg State University, 9 (128), 78-81 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-formirovaniya-tipologicheskih-struktur-pri-issledovanii-zakonomernyh-vzaimosvyazey-v-sisteme-dizayna-kostyuma [in Russian].
 13. Tsymbaliuk, O. (2008). Teatralni kostiumy-obrazy za narodnymy motyvamy: morfolohichnyi aspekt (na prykladi robit Darii Zav’ialovoi) [Theatrical costumes-images based on folk motifs: morphological aspect (on the example of works by Dariya Zavyalova)] Ukrainske mystetstvoznavstvo: materialy, doslidzhennia, retsenzii – Ukrainian Art Studies: Materials, Research, Reviews. 152-157. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16892/26-Tsymbalyuk.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].
 14. He, Y. N., & Zhang, L. (2013). Analyze on the Tourism Value of Traditional Costume Culture Resources in South Jiangsu District and the Development of Tourism Products. Advanced Materials Research. 821-822. 803-806. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.821-822.803 [in English].
 15. Ma, L. (2013). Strategy Study on National Tourism Clothing Cultural of Guilin Region. Applied Mechanics and Materials. 411-414. 2335-2338. DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.411-414.2335 [in English].
 16. Sarobol, A. (2014). Costume Development Model for Tourism Promotion in Mae Hong Son Province, Thailand. SHS Web of Conferences, 4th International Conference on Tourism Research (4ICTR). 12. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20141201053 [in English].
 17. Yakymchuk, O., Yakymchuk, D., Kushevskiy, N., Chepelyuk, E., Koshevko, J., Myrhorodska, N., Dzyundzya, O., Burak, (2018). Prerequisites for the development of hydro-jet technology in designing women’s headgear at hospitality establishments. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Engineering technological system. 1. 1 (91). 36-46. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.121507  [in English].
 18. Yakymchuk, O., Yakymchuk, D., Kovalska, N., Shvets, I., Shvets, (2018). Economic effect of hydro-jet forming womens headwear details of hospitality establishmenst. Vlakna a Textil. 25. 3. 84-88. URL: http://vat.ft.tul.cz/2018/3/VaT_2018_3_13.pdf [in English].
 19. Yakymchuk, O.V., Yakymchuk, D.M., Myrhorodska, N.V. (2017). Innovative feminine Indian suit as an inspiration of clothes design of hospitality establishments: Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. (23). 139. 7-9. [in English] URL: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7742 [in English].