ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ БАЗОВИХ ПІДХОДІВ ДО ДИЗАЙНУ КОСТЮМА ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ АТРАКЦІЇ ТА ІМІДЖУ РЕГІОНУ

АРТЕМЕНКО М.П.

Херсонський національний технічний університет

Мета. Метою дослідження є систематизація теоретичного матеріалу й визначення базових підходів до дизайн-проектування костюма як засобу підвищення атрактивності рекреаційно-туристичних заходів та формування туристичного іміджу регіону.

Методологія. Методологія дослідження ґрунтується на критичному аналізі публікацій з обраної тематики, узагальнені та систематизації зібраного фактологічного матеріалу, на застосуванні методики проведення соціологічного опитування та статистичній обробці зібраних відповідей респондентів.

Результати. В результаті проведеного дослідження дизайну костюма в контексті процесу розвитку рекреаційно-туристичних заходів побудовано схему структурно-логічної послідовності залучення в них різних напрямків художнього проектування костюма, яка складається з основних 3-4 етапів. На кожному етапі аргументовано принципові механізми використання костюму для досягнення задач та підвищення якості рекреаційно-туристичного заходу. В цілому, в проектуванні костюма як засобу формування туристичної атракції та іміджу регіону виділено наступні напрямки, а саме: дизайн костюма для фото- та відеореклами, дизайн костюма для промоакцій, дизайн костюма населення регіону з позицій створення його туристичного іміджу, дизайн костюма представників сфери обслуговування, дизайн костюма спеціального призначення для активних видів відпочинку, а також дизайн костюма учасників культурно-пізнавальних та розважальних заходів.

Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше виявлено особливості базових підходів до дизайну костюма як до засобу формування туристичної атракції та іміджу регіону.

Практична значущість. Отримані результати зумовлюють можливості більш глибокого осмислення ролі костюма в сучасній рекреаційно-туристичній діяльності, а також можуть бути використані при підготовці фахівців з дизайну при викладанні пов’язаних з проектуванням костюму дисциплін та в практичній діяльності дизайнерів, художників з костюму, менеджерів з туризму тощо.

Ключові слова: дизайн костюма, рекреація, туризм, атракція, сприйняття костюму, художнє проектування одягу.

 

Теоретическое осмысление базовых подходов к дизайну костюма как средству формирования туристической аттракции И ИМИДЖА РЕГИОНА

АРТЕМЕНКО М.П.

Херсонский национальный технический университет

Цель. Целью исследования является систематизация теоретического материала и определения базовых подходов к дизайн-проектированию костюма как средства повышения аттрактивности рекреационно-туристических мероприятий и формирования туристического имиджа региона.

Методология. Методология исследования основана на критическом анализе публикаций по выбранной тематике, обобщении и систематизации собранного фактологического материала, на применении методики проведения социологического опроса и статистической обработке собранных ответов респондентов.

Результаты. В результате проведенного исследования дизайна костюма в контексте процесса развития рекреационно-туристических мероприятий построена схема структурно-логической последовательности привлечения в них разных направлений художественного проектирования костюма, которая состоит из основных 3-4 этапов. На каждом этапе аргументированы принципиальные механизмы использования костюма для достижения их задач и повышение качества. В целом, в проектировании костюма как средства формирование туристической аттракции и имиджа региона выделены следующие направления, а именно: дизайн костюма для фото- и видеорекламы, дизайн костюма для промоакций, дизайн костюма населения региона с позиций создания его туристического имиджа, дизайн костюма представителей сфера обслуживания, дизайн костюма специального назначения для активных видов отдыха, а также дизайн костюма участников культурно-познавательных и развлекательных мероприятий.

Научная новизна. Научная новизна работы заключается в том, что впервые выявлены особенности базовых подходов к дизайну костюма как к средству формирования туристической аттракции и имиджа региона.

Практическая значимость. Полученные результаты обусловливают возможности более глубокого осмысления роли костюма в современной рекреационно-туристической деятельности, а также могут быть использованы при подготовке специалистов по дизайну при преподавании связанных с проектированием костюма дисциплин и в практической деятельности дизайнеров, художников по костюму, менеджеров по туризму и т.п.

Ключевые слова: дизайн костюма, рекреация, туризм, аттракция, восприятий костюма, художественное проектирование одежды.

 

THEORETICAL UNDERSTANDING OF THE BASIC APPROACHES TO COSTUME DESIGN AS A MEANS OF FORMING A TOURIST ATTRACTION AND THE IMAGE OF THE REGION

ARTEMENKO M. P.

Kherson National Technical University

Purpose. The aim of the research is to systematize the theoretical material and determine the basic approaches to costume design as a means of increasing the attractiveness of recreational and tourist activities and forming the tourist image of the region.

Methodology. The research methodology is based on a critical analysis of publications on the selected topic, the generalization and systematization of the collected factual material, the application of the method of conducting a sociological survey and statistical processing of the collected answers of respondents.

Results. As a result of the research of costume design in the context of the development of recreational and tourist activities, their structural and logical sequence was built, which consists of the main 3-4 stages. At each stage, the fundamental mechanisms of using the costume to achieve their objectives and improve the quality of the costume are substantiated. In general, in the design of the costume as a means of creating a tourist attraction and the image of the region, the following areas have been identified, namely: costume design for photo and video advertising, costume design for promotions, costume design of residents of a given territory in the context of creating its image, costume design representatives of the service sector , design of a costume for special purposes for outdoor activities, as well as costume design for participants in cultural, educational and entertainment events.

Scientific novelty. The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time the peculiarities of basic approaches to costume design as a means of forming the tourist attraction and image of the region have been revealed.

Practical significance. The obtained results determine the possibility of a deeper understanding of the role of costume in modern recreational and tourist activities, and can also be used in the training of designers in teaching disciplines related to costume design and in the practical activities of designers, costume designers, managers of tourism, etc.

Keywords: costume design, recreation, tourism, attraction, costume perception, artistic design of clothing.

 

Література

 1. Важенина И. С. Концептуальные основы формирования имиджа и репутации территории, в конкурентной среде : автореф. дис … д-ра эконом. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)» Екатеринбург, 2008. 41 с.
 2. Воропаева Ю.А., Богачева М.А. Театрализованная экскурсия как новый вид в культурно-досуговой сфере. Студенческий научный форум: материалы V Международная студенческая электронная научная конференция, (15 февраля-31 марта 2013 г.). URL: http://www.scienceforum.ru/2013/117/6154 (дата обращения: 11.04.2019).
 3. Гарбера О. Є. Територіальний брендинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичної дестинації. Ефективна економіка № 10, 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5182 (last accessed 11.10.2019).
 4. Громова Н.А. Роль костюма в создании имиджа. Известия Высших учебных заведений:Северокавказкий регион. №2. С. 97-100.
 5. Грошова О., Атаманюк Д. Шляхи просування туристичного продукту на ринку. Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Львів, 2014. С. 291 – 295.
 6. Данилова О.Н., Зайцева Т. А. Визуальные символы как составная часть имиджа. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. №1 (32). С. 154-161.
 7. Каюмова Р.Ф., Пичужкина Т.Д. Современная одежда для лыжного и активного отдыха. Новая наука: история становлення, современное состояние, перспективы развития: сборник статей Международной научно-практической конференции (8 апреля 2017). Пермь: МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», 2017. С. 15-18.
 8. Коробцева Н.А., Романовa А.В. Технология формирования имиджа индивида: рекомендации по коррекции формы фигуры илюзиями зрительного восприятия в костюме. Имиджиология-2009: Инновационные технологии успеха против кризиса: Материалы VII Международного Симпозиума по имиджелогии (18-20 мая 2009). М.: Некоммерческое партнерство «Академия имиджелогии». С. 256-263.
 9. Кусков А.С., Джаладян Ю.А. Основы туризма : учебник. М.: КНОРУС,2008. 400 с.
 10. Лагода О.М., Стеценко К.М. Імідж як стилістична характеристика особистості. Вісник ХДАДМ. 2007. №2. С. 82-89.
 11. Мазалеўскі В. І. Маральнае выхаванне дзяцей у музейнай прасторы прыдапамозе тэатралізаванай экскурсіі. ВЕСНІК БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ: Тэорыя, методыка і арганізацыя сацыяльна-культурнай дзейнасці. №2(28). С. 127-132.
 12. Михайлова Р. Д., Костюченко О.В. Стиль одягу та його роль у формуванні іміджу. Культура та мистецтво в сучасному світі. №19. С. 98-110. https://doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141361.
 13. Михайлова Р. Д., Федорова Є. В. Про зміст та співвідношення понять «образ» та «імідж». Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство». Вип. 35. С. 206–217.
 14. Путинцев П.А. Дизайн в формировании имиджа города: автореф. дис. … канд. искусств. Екатеринбург: Уральская государственная архитектурно-художественная академия, 2014. 25 с.
 15. Терещенко М.Д. Костюм как елемент имиджа. Образование. Наука. Культура : Материалы международного научного форума (23 ноября 2016). Гжель: Гжельский государственный университет, 2016. С. 179-182.
 16. Трач О.Ю., Карий О.І. Імідж, бренд та репутація: їх взаємозвязок і вплив на розвиток територій, організацій та окремих осіб. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». №706. С. 182-187.
 17. Упинэ А.М. Дизайн костюма как средство формирования имиджа (Теория, методология, практика): Автореф. дис. … д-ра искусств.: спец. 00.06 «Техническая єстетика и дизайн» Москва, 2012. 52 с.
 18. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Київ: Центр навчальної літератури, 2007. 312 с.
 19. Шимохина Е.С., Коробцева Н.А. Феномен эпатажного имиджа в дизайне современного костюмаю. Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры ХХI века (ДИСК-2016): материалы Всероссийской научной конференции молодых исследователей. Москва: ФГБОУВО «Московский государственный университет дизайна и технологии»,2016. С. 45-47.
 20. Bada Ol. The emerging role of fashion tourism and the need for a development strategy in Lagos, Nigeria. Case study: Lagos Fashion and Design Week. Thesis CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES. Degree Programme in Tourism. 2013. 56 р.
 21. Calderón García H., Gonzalez-Gallarza M., Fayos-Gardó T., O’Sullivan, P. Tourism and fashion: factors affecting trip length. Universia Business Review. №13. 3. Р. 18-51. http://dx.doi.org/10.3232/ UBR.2016
 22. Craik J. Fashion, Tourism and Global Culture. Еdited by Sandy Black, Amy de la Haye, Joanne Entwistle, Agnès Rocamora and Helen Thomas. The Handbook of Fashion Studies. Bloomsbury Academic, Oxford, United Kingdom, 2013. Р. 364-380.
 23. He Y. N., Zhang L. Analyze on the Tourism Value of Traditional Costume Culture Resources in South Jiangsu District and the Development of Tourism Products. Advanced Materials Research. Vols. 821-822. Р. 803-806.
 24. Ma L. Strategy Study on National Tourism Clothing Cultural of Guilin Region. Applied Mechanics and Materials. Vols. 411-414. Р. 2335-2338.
 25. Sarobol A. Costume Development Model for Tourism Promotion in Mae Hong Son Province, Thailand. SHS Web of Conferences, 4th International Conference on Tourism Research (4ICTR). Vol.12. 6 р. https://doi.org/10.1051/shsconf/ 20141201053

References

 1. Vazhenina, I. S. (2008) Kontseptual’nye osnovy formirovaniya imidzha i reputatsii territorii, v konkurentnoy srede [Conceptual basis for the formation of the image and reputation of the territory in a competitive environment] Extended abstract of Doctor’s thesis. Yekaterinburg. [in Russian].
 2. Voropaeva, Iu.A., Bogacheva, M.A. (2013). Teatralizovannaia ekskursiia kak novyi vid v kulturno-dosugovoi sfere [Dramatized tour as a new species in the cultural and leisure sphere]. Proceedings from Student Science Forum: V Mezhdunarodnaia studencheskaia elektronnaia nauchnaia konferentciia (15 fevralia-31 marta 2013 hoda) – 5nd International Student Electronic Scientific Conference. URL: http://www.scienceforum.ru/ 2013/117/6154 (Last accessed: 11.04.2018) [in Russian].
 3. Harbera, O. Ye. (2016). Terytorialnyi brendynh yak instrument pidvyshchennia konkurentospromozhnosti turystychnoi destynatsii [Territorial branding as a tool to increase the competitiveness of a tourist destination]. Efektyvna ekonomika – An efficient economy: URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5182 (Last accessed: 11.10.2019) [in Ukrainian].
 4. Gromova, N.A. Rol’ kostyuma v sozdanii imidzha [The role of the costume in creating the image] Izvestiya Vysshikh uchebnykh zavedeniy:Severokavkazkiy region – University proceedings: North Caucasus region. 2. 97-100. [in Russian].
 5. Hroshova,, Atamaniuk, D. (2014). Shliakhy prosuvannia turystychnoho produktu na rynku [Good service for tourist products on the market] Problems of activation of recreational and recreational activity of the population ‘14: ІХ Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsija z mizhnarodnoiu uchastiu – 4nd All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation. (pp. 291 – 295). Lviv. [in Ukrainian].
 6. Danilova, O.N., Zaitceva, T. A. (2016). Vizualnye simvoly kak sostavnaia chast imidzha [Visual symbols as part of the image]. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i servisa – Bulletin of the Vladivostok State University of Economics and Service. 1 (32). 154-161. [in Russian].
 7. Kaiumova, R.F., & Pichuzhkina, T.D. (2017). Sovremennaia odezhda dlia lyzhnogo i aktivnogo otdykha [Modern clothes for skiing and outdoor activities]. Proceedings from New science: the history of formation, current state, development prospects: Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentciia (8 aprelia 2017) – International Scientific and Practical Conference. (pp. 15-18). Permian. [in Russian].
 8. Korobtseva, N.A., Romanova, A.V. (2009). Tekhnologiya formirovaniya imidzha individa: rekomendatsii po korrektsii formy figury ilyuziyami zritel’nogo vospriyatiya v kostyume [The technology of forming the image of the individual: recommendations for correcting the shape of the figure by the illusions of visual perception in a suit]. Imaging 2009: Innovative Technologies for Success Against the Crisis ’09: VII Mezhdunarodnyy Simpozium po imidzhelogii (18-20 maya 2009 hoda) – 7nd International Symposium on Imageology. (pp. 256-263). Moscow: Nonprofit Partnership Academy of Imageology [in Russian].
 9. Kuskov,S., & Dzhaladyan, Yu.A. (2008). Osnovy turizma [Tourism Basics] Moscow.: KNORUS [in Russian].
 10. Laghoda, O.M., & Stecenko, K.M. (2007). Imidzh jak stylistychna kharakterystyka osobystosti [Image as a stylistic personality trait]. Visnyk Kharjkivsjkoji derzhavnoji akademiji dyzajnu i mystectv – Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Arts. 82-89. [in  Ukrainian].
 11. Mazaljewski, V. I. (2017). Maral”naje vyhavannje dzJacjej u muzjejnaj prastory prydapamozje teatralizavanaj ekskursii [Moral education of children in the museum space prydapamoze theatrical tour]. VJeSNIK BJeLARUSKAGA DZJaRZhAWNAGA UNIVJeRSITETA KUL”TURY I MASTACTVAW – Bulletin of Belarusian State University of Culture and Arts. 2(28). 127-132. [in Belarusian].
 12. Mykhailova, R. D., Kostiuchenko, O.V. (2018). Styl odiahu ta yoho rol u formuvanni imidzhu [Clothing style and its role in image formation]. Kultura ta mystetstvo v suchasnomu sviti. – Culture and art in the modern world, 98-110. https://doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141361 [in Ukrainian].
 13. Mykhailova, R. D., Fedorova, Ye. V. (2016). Pro zmist ta spivvidnoshennia poniat «obraz» ta «imidzh» [About contents and correlation of concepts «character» and «image»]. Visnyk KNUKiM. Seriia «Mystetstvoznavstvo». – Bulletin Series in Art, Vol.35. 206-217. [in Ukrainian].
 14. Putintsev, P.A. (2014). Dizayn v formirovanii imidzha goroda [Design in shaping the image of the city]. Extended abstract of candidate’s thesis. [in Russian].
 15. Tereshchenko, M.D. (2016). Kostyum kak element imidzha [Costume as an image element]. Education. Science. Culture ‘16: Mezhdunarodnyy nauchnyy forum (23 noyabrya 2016) – International Science Forum (рр. 179-182). Gzhel: Gzhel’skiy gosudarstvennyy universitet [in Russian].
 16. Trach, O.Yu., Karyi, O.I. (2011). Imidzh, brend ta reputatsiia: yikh vzaiemozviazok i vplyv na rozvytok terytorii, orhanizatsii ta okremykh osib [Image, brand and reputation: their relationship and impact on the development of territories, organizations and individuals]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”, 182-187. [in Ukrainian].
 17. Upine, A.M. (2012). Dizayn kostyuma kak sredstvo formirovaniya imidzha (Teoriya, metodologiya, praktika) [Costume design as a means of image formation (Theory, methodology, practice)] Extended abstract of Doctor’s thesis. Moscow [in Russian].
 18. Fomenko, N.V. (2007). Rekreatsіynі resursi ta kurortologіya [Recreational resources and balneology]. Kyiv [in Ukrainian].
 19. Shimokhina, E.S., Korobtseva N.A. (2016). Fenomen epatazhnogo imidzha v dizayne sovremennogo kostyumayu [The phenomenon of shocking image in the design of modern costume]. Design and art – the strategy of the design culture of the XXI century ’16: Vserossiyskaya nauchnaya konferentsiya molodykh issledovateley – All-Russian Scientific Conference of Young Researchers. (pp. 45-47). Moscow: FGBOUVO «Moskovskiy gosudarstvennyy universitet dizayna i tekhnologii» [in Russian].
 20. Bada, Ol. (2013). The emerging role of fashion tourism and the need for a development strategy in Lagos, Nigeria.Case study: Lagos Fashion and Design Week. Thesis CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES. Degree Programme in Tourism. 56 р. [in English].
 21. Calderón? García H., Gonzalez-Gallarza, M., Fayos-Gardó, T., O’Sullivan, P. (2016) Tourism and fashion: factors affecting trip length. Universia Business Review. 13. 3. 18-51. http://dx.doi.org/10.3232/UBR.2016 [in English].
 22. Craik, J. (2013) Fashion, Tourism and Global Culture. Еdited by Sandy Black, Amy de la Haye, Joanne Entwistle, Agnès Rocamora and Helen Thomas. The Handbook of Fashion Studies. Bloomsbury Academic, Oxford, United Kingdom. 364-380. [in English].
 23. He, Y. N. & Zhang, L. (2013). Analyze on the Tourism Value of Traditional Costume Culture Resources in South Jiangsu District and the Development of Tourism Products. Advanced Materials Research. 821-822. 803-806. [in English].
 24. Ma, L. (2013). Strategy Study on National Tourism Clothing Cultural of Guilin Region. Applied Mechanics and Materials. 411-414. 2335-2338. [in English].
 25. Sarobol, A. (2014). Costume Development Model for Tourism Promotion in Mae Hong Son Province, Thailand. SHS Web of Conferences, 4th International Conference on Tourism Research (4ICTR). https://doi.org/10.1051/shsconf/ 20141201053 [in English].