Становлення модного показу як складової модного туру та туристичної   атракціЇ, основаної на використанні костюма

Артеменко М.П.

Херсонський національний технічний університет

Мета. Мета дослідження полягає у виявленні особливостей розвитку модних показів як туристичних атракцій основаних на використанні костюма, а також визначенні їх місця серед складових сучасного модного туру.

Методика. Дослідження містить історіографічний та системний аналіз публікацій з обраної тематики, періодизацію розвитку модного показу як рекреаційно-туристичного ресурсу в залежності від стадій збільшення масштабу глядацької аудиторії, а також систематизацію складових сучасного модного туру.

Результати. Проведено аналіз публікацій, в яких розглянуто історію становлення модного показу через призму збільшення туристичного потенціалу. В результаті теоретичне дослідження виявило тісний взаємозв’язок між модною індустрією та туристичною галуззю, який проявляє себе вже на перших етапах розвитку. Підсумок аналізу становлення модного показу як рекреаційно-туристичного ресурсу представлено у вигляді хронологічної схеми, в якій за десятилітніми періодами простежуються принципові відмінності в презентації костюму на подіумі, а також виділено п’ять стадій збільшення масштабу глядацької аудиторії, які опосередковано відображають зростання туристичного та рекреаційного інтересу до даного виду заходів. Крім того, в роботі визначено місце модного показу в систематизованому переліку складових заходів сучасних модних турів, серед яких, крім модних показів, є пропозиції придбання товарів від відомих брендів із спеціальними знижками, відвідування виставок костюму, майстерень та салонів дизайнерів одягу, провідних навчальних закладів в сфері моди тощо. Таким чином, костюм та всі етапи його проектування та презентації є ключовими концептуальними ланками, навколо яких формується цілий ряд модних рекреаційно-туристичних пропозицій.

Наукова новизна. Побудовано хронологію становлення модного показу як рекреаційно-туристичного ресурсу основаного на використанні костюма та визначено етапи його розвитку в залежності від стадій збільшення масштабу глядацької аудиторії. Обґрунтовано провідне місце модного показу серед складових заходів сучасного модного туру.

Практична значущість. Отримані результати зумовлюють можливості більш глибокого осмислення ролі костюму та способів його презентації на подіумі в сучасному переліку рекреаційно-туристичних заходів, а також можуть бути використані при підготовці фахівців з дизайну, викладанні пов’язаних з проектуванням костюму і історією моди дисциплін та в практичній діяльності дизайнерів, художників з костюму, менеджерів з туризму тощо.

Ключові слова: костюм, модний показ, дизайн одяг, модний туризм, атракція, рекреація.

Становление модного показа как составляющей модного тура и туристической аттракции, основанной на использовании костюма

Артеменко М.П.

Херсонский национальный технический университет

Цель. Цель исследования заключается в выявлении особенностей развития модных показов как туристических аттракций, основанных на использовании костюма, а также определении их места среди составляющих современного модного тура.

Методика. Исследование содержит историографический и системный анализ публикаций по выбранной тематике, периодизацию развития модного показа как рекреационно-туристического ресурса в зависимости от стадий увеличения масштаба зрительской аудитории, а также систематизацию составляющих современного модного тура.

Результаты. Проведен анализ публикаций, в которых рассмотрена история становления модного показа через призму увеличения туристического потенциала. В результате теоретическое исследование выявило тесную взаимосвязь между модной индустрией и туристической отраслью, которая проявляет себя уже на первых этапах развития. Итог анализа становления модного показа как рекреационно-туристического ресурса представлен в виде хронологической схемы, в которой по десятилетним периодам прослеживаются принципиальные различия в презентации костюма на подиуме, а также выделяются пять стадий увеличения масштаба зрительской аудитории, которые косвенно отражают рост туристического и рекреационного интереса к данному виду мероприятий. Кроме того, в работе выявлено место модного показа в систематизированном перечне составляющих мероприятиях современных модных туров, среди которых, помимо модных показов, есть предложения по приобретению товаров от известных брендов со специальными скидками, посещения выставок костюма, мастерских и салонов дизайнеров одежды, ведущих учебных заведений в сфере моды и тому подобное. Таким образом, костюм и все этапы его проектирования и презентации являются ключевыми концептуальными звеньями, вокруг которых формируется целый ряд модных рекреационно-туристических предложений.

Научная новизна. Построено хронологию становления модного показа как рекреационно-туристического ресурса основанного на использовании костюма и определены этапы его развития в зависимости от стадий увеличения масштаба зрительской аудитории. Обоснованно ведущее место модного показа среди составляющих мероприятий современного модного тура.

Практическая значимость. Полученные результаты определяют возможности более глубокого осмысления роли костюма и способов его презентации на подиуме в современном перечни рекреационно-туристических мероприятий, а также могут быть использованы при подготовке специалистов по дизайну, в преподавании связанных с проектированием костюма и историей моды дисциплин и в практической деятельности дизайнеров, художников костюма, менеджеров по туризму и тому подобное.

Ключевые слова: костюм, модный показ, дизайн одежды, модный туризм, аттракция, рекреация.

BECOMING A FASHION SHOW AS PART OF A FASHION TOUR AND A TOURIST ATTRACTION BASED ON THE USE OF A COSTUME

Artemenko M. P.

Kherson National Technical University

Purpose. The purpose of the study is to identify the peculiarities of the development of fashion shows as tourist attractions based on the use of costume, as well as the definition of their place among the components of the modern fashion tour.

Methodology. The study contains historiographical and systematic analysis of publications on selected topics, periodization of the fashion show as a recreational and tourist resource, depending on the stages of increasing the scale of the audience, as well as systematization of the components of the modern fashion tour.

Results. The analysis of publications, which considers the history of becoming a fashion show through the prism of increasing the tourist potential. As a result, the theoretical study revealed a close relationship between the fashion industry and the tourism industry, which manifests itself in the early stages of development. The summary of the analysis of the formation of a fashion show as a recreational and tourist resource is presented in the form of a chronological scheme, in which, over decades, fundamental differences in the presentation of a costume on the podium can be traced, as well as five stages of increasing the scale of the audience, which indirectly reflect the growth of tourist and recreational interest to this type of activities. In addition, the place of fashion show in the systematic list of components of modern fashion tours is determined, among which, in addition to fashion shows, there are proposals for the purchase of goods from well-known brands with special discounts, visiting costume exhibitions, workshops and salons of designers of clothing, leading educational institutions in fashion, etc. Thus, the costume and all stages of its design and presentation are the key conceptual links around which a number of fashionable recreational and tourist proposals are formed.

Scientific novelty. The chronology of the formation of a fashion show as a recreational and tourist resource based on the use of the costume has been built and the stages of its development have been determined depending on the stages of increasing the scale of the audience. Reasonably leading the fashion show among the components of the events of a modern fashion tour.

Practical significance. The obtained results determine the possibilities of a deeper understanding of the role of a suit and ways of presenting it on the podium in modern lists of recreational and tourist events, and can also be used in the training of design specialists, in teaching disciplines related to costume design and fashion history, and in the practical activities of designers, costume artists, tourism managers and the like.

Keywords: costume, fashion show, fashion design, fashion tourism, attraction, recreation.

Література

 1. Зацепіна Н.О.Соціокультурні аспекти розвитку туризму в Україні в умовах глобалізації суспільства. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Вип. 56. С. 79-85.
 2. Каган А. «Модный туризм»: что это и как влияет на уровень украинского сервиса, 2018. URL: https://lb.ua/blog/aleksandr_kagan/388801_modniy_turizm_vliyaet.html (дата обращения: 22.12.2018).
 3. Ковешніков В. С., Ліфіренко О. С., Стукальська Н. М. Інноваційні види туризму. Інвестиції: практика та досвід. № 4. С. 38-44.
 4. Козлова В.Е. Индустрия моды и «модный» шопинг-туризм в Санкт-Петербурге. Актуальные проблемы развития индустрии гостеприимства: материалы XIII Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2017. С.68-70.
 5. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: Навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 344 с.
 6. Шандор Ф. Ф., Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму: підручник. Київ: Знання, 2013. 334 с.
 7. Bada Ol. The emerging role of fashion tourism and the need for a development strategy in Lagos, Nigeria. Case study: Lagos Fashion and Design Week. Thesis CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES. Degree Programme in Tourism. 2013. 56 р.
 8. Calderón García H., Gonzalez-Gallarza M., Fayos-Gardó T., O’Sullivan, P. Tourism and fashion: factors affecting trip length. Universia Business Review. №13. 3. Р. 18-51. doi: 10.3232/UBR.2016
 9. Craik J. Fashion, Tourism and Global Culture. Еdited by Sandy Black, Amy de la Haye, Joanne Entwistle, Agnès Rocamora and Helen Thomas. The Handbook of Fashion Studies. Bloomsbury Academic, Oxford, United Kingdom, 2013. Р. 364-380.
 10. Choi M. J., Yoonjoung Heo C., Law R. Progress in Shopping Tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing. 2016. №33. 1. Р.1-24, doi: 10.1080/10548408.2014.969393
 11. Esmat A. Zaidan. Tourism shopping and new urban entertainment: A case study of Dubai. Journal of Vacation Marketing . 2016. Vol. 22. Іssue: 1. Р. 29-41.
 12. Evans C. The Enchanted Spectacle. Fashion Theory. 2001. № 5:3. Р. 271-310.
 13. Fashion Designing Guide: Introduction to Fashion Tourism. URL: hamstech.com/blog/fashion-designing-guide-introduction-to-fashion-tourism/ (Last accessed: 19.12.18)
 14. Fortini A. How the Runway Took Off: A brief history of the fashion show. URL: https://slate.com/culture/2006/02/a-brief-history-of-the-fashion-show.html (Last accessed: 19.12.18)
 15. Idacavage S. Fashion History Lesson: The Evolution of Runway Shows. URL: https://fashionista.com/2016/09/fashion-week-history (Last accessed: 19.12.18)
 16. Lazzeretti L., Casadei P., Capone Fr. The Role of Fashion for Tourism: An Analysis of Florence as a Manufacturing Fashion City and Beyond. / Tourism in the city: Towards an integrative agenda on urban tourism. 2017. Р. 207-220. doi: 10.1007/978-3-319-26877-4_14
 17. Montazer Z., Bidoki F. Zare. Traditional, fashion and new perspective on fashion tourism. 17th World Textile Conference AUTEX 2017- Textiles – Shaping the Future. Vol. 254. 6 р. doi:10.1088/1757-899X/254/17/172018/
 18. Stark G. The Fashion Show: History, theory and practice. New York: Bloomsbury Visual Arts, 2018. 216 p.
 19. Steele V. Encyclopedia of Clothing and Fashion. New York: Charles Scribners & Sons, 2004. 1600р.
 20. Tovmasyan G. R. Fashion industry and shopping tourism. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017. № 3. С.80-83.
 21. Leach William R. Land of Desire: Merchants: Power and the Rise of a New American Culture. New York: Vintage Books (Random House), 1993. 560 р.

 

References

 1. Zacepina,O. (2012). Sociokuljturni aspekty rozvytku turyzmu v Ukrajini v umovakh ghlobalizaciji suspiljstva [Socio-cultural aspects of tourism development in Ukraine in the conditions of globalization of society]. Socialjni tekhnologhiji: aktualjni problemy teoriji ta praktyky Social technologies: topical problems of theory and practice. 56. 79-85. [in Ukrainian].
 2. Kagan, (2018). “Modnyi turizm”: chto eto i kak vliiaet na uroven ukrainskogo servisa [“Fashion tourism”: what it is and how it affects the level of Ukrainian service]. URL: https://lb.ua/blog/aleksandr_kagan/388801_modniy_turizm_vliyaet.html (Last accessed: 22.12.2018). [in Russian].
 3. Koveshnikov, S.; Lifirenko, O. S.; Stukalska, N. M. (2016). Innovatsiini vydy turyzmu [Innovative types of tourism] Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience. 4. 38-44. [in Ukrainian].
 4. Kozlova,E. (2017). Industriia mody i «modnyi» shoping-turizm v Sankt-Peterburge [Fashion industry and “fashionable” shopping tourism in St. Petersburg]. Aktualnye problemy razvitiia industrii gostepriimstva: materialy XIII Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentcii – Actual problems of the development of the hospitality industry: Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference. 68-70. [in Russian].
 5. Putsenteilo,R. (2017). Ekonomika i orhanizatsiia turystychno-hotelnoho pidpryiemnytstva [Economy and organization of tourism and hotel business] Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
 6. Shandor, F., Kliap, M. P. (2013). Suchasni riznovydy turyzmu [Modern varieties of tourism] Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
 7. Bada, Ol. (2013). The emerging role of fashion tourism and the need for a development strategy in Lagos, Nigeria.Case study: Lagos Fashion and Design Week. Thesis CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES. Degree Programme in Tourism. 56 р. [in English].
 8. Calderón García, H., Gonzalez-Gallarza, M., Fayos-Gardó, T., O’Sullivan, P. (2016) Tourism and fashion: factors affecting trip length. Universia Business Review. 13. 3. 18-51. doi: 10.3232/UBR.2016 [in English].
 9. Craik, J. (2013) Fashion, Tourism and Global Culture. Еdited by Sandy Black, Amy de la Haye, Joanne Entwistle, Agnès Rocamora and Helen Thomas. The Handbook of Fashion Studies. Bloomsbury Academic, Oxford, United Kingdom. 364-380. [in English].
 10. Choi, M. J., Yoonjoung, Heo C., Law, R. (2016) Progress in Shopping Tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing. 33. 1. 1-24. doi: 10.1080/10548408.2014.969393 [in English].
 11. Esmat, A. Zaidan (2016). Tourism shopping and new urban entertainment: A case study of Dubai. Journal of Vacation Marketing . 22, 1. 29-41 [in English].
 12. Evans, C. (2001). The Enchanted Spectacle. Fashion Theory, 5:3. 271-310. [in English].
 13. Fashion Designing Guide: Introduction to Fashion Tourism. URL: hamstech.com/blog/fashion-designing-guide-introduction-to-fashion-tourism/ (Last accessed: 19.12.18). [in English].
 14. Fortini, A. (2006). How the Runway Took Off: A brief history of the fashion show. URL: com/culture/2006/02/a-brief-history-of-the-fashion-show.html (Last accessed: 19.12.18) [in English].
 15. Idacavage, (2016). Fashion History Lesson: The Evolution of Runway Shows. URL: fashionista.com/2016/09/fashion-week-history Last accessed: 19.12.18) [in English].
 16. Lazzeretti,, Casadei, P., Capone, Fr. (2017). The Role of Fashion for Tourism: An Analysis of Florence as a Manufacturing Fashion City and Beyond. from book Tourism in the city: Towards an integrative agenda on urban tourism. 207-220. doi: 10.1007/978-3-319-26877-4_14 [in English].
 17. Montazer,, Bidoki, F. Zare (2017). Traditional, fashion and new perspective on fashion tourism. 17th World Textile Conference AUTEX 2017- Textiles – Shaping the Future doi:10.1088/1757-899X/254/17/172018 [in English].
 18. Stark, G. (2018). The Fashion Show: History, theory and practice. New York: Bloomsbury Visual Arts [in English].
 19. Steele, V. (2004). Encyclopedia of Clothing and Fashion. New York: Charles Scribners & Sons [in English].
 20. Tovmasyan, G. R. (2017) Fashion industry and shopping tourism. Aktualnye problemy gumanitarnykh i estestvennykh naukActual problems of the humanities and natural sciences. 3. 80-83. [in English].
 21. William, R. Leach (1993). Land of Desire: Merchants: Power and the Rise of a New American Culture. New York: Vintage Books (Random House). [in English].