RESEARCH OF UKRAINIAN FASHION INDUSTRY GOODS CONSUMERS

1PASHKEVYCH K. L., 2KRYVONIS N. А., 3VYSHNEVSKA М. О.,

4ROGOTCHENKO O. O.

1,2,3Kyiv National University of Technologies and Design

4Modern Art Research Institute National Academy of Arts of Ukraine

Purpose. To analyze the classifications of modern fashion consumers in accordance with current realities of the fashion industry market for clothing design.

Methodology. The systematic approach to the chosen object of research has been used; the analytical-typological and comparative methods have been applied. The research contains a critical analysis of publications on selected topics and is based on a sociological survey and statistical processing of data.

Results. An overview of modern studies has allowed to characterize the behavior of fashion industry consumers and to classify them according to different criteria. The factors influencing the decision of consumers about fashion goods purchasing, the classification of clothing consumers have been analyzed and the purchasing behavior of Ukrainian women as consumers of fashion goods has been investigated. A survey has been conducted in order to study the typology of Ukrainian consumers of fashion industry products. As a result of the survey, it has been found that Ukrainian women buy fashion goods mainly for aesthetic reasons, firstly considering the products design; clothing is a tool for them to look stylish, express themselves and stand out among others. Most women buy clothes in multi-branded shopping malls, and online shopping for fashion goods over the Internet is not popular among Ukrainian women. Ukrainians prefer fashion clothes of foreign manufacturers, only occasionally buying home-made products.

Scientific novelty. The motives and behavioral patterns of fashion industry consumers have been investigated, the factors influencing the purchase decision have been determined, the main characteristics of Ukrainian fashion industry consumers for clothes design have been determined.

Practical significance. Modern consumers of fashion industry market have been characterized, the attitude of Ukrainian clothing consumers to shopping and fashion has been determined. The research results can be used to teach subjects related to the theory of fashion and fashion industry.

Keywords: fashion industry, clothing consumers, fashion, consumer behavior, consumer classification.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СПОЖИВАЧІВ ТОВАРІВ ФЕШН-ІНДУСТРІЇ

1ПАШКЕВИЧ К.Л., 2КРИВОНІС Н.О., 3ВИШНЕВСЬКА М.О., 4РОГОТЧЕНКО О.О.

1,2,3Київський національний університет технологій та дизайну

4Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

Мета. Проаналізувати класифікації сучасних споживачів сфери моди відповідно до нинішніх реалій ринку модної індустрії для цілей проектування одягу.

Методика. Використано системний підхід до обраного об’єкту дослідження, застосовано аналітико-типологічний та порівняльний методи. Дослідження містить критичний аналіз публікацій з обраної тематики, ґрунтується на соціологічному опитувані, статистичній обробці даних.

Результати. Огляд сучасних досліджень дав змогу охарактеризувати особливості поведінки споживачів модної індустрії та подати їх класифікації за різними критеріями. Виявлено чинники, що впливають на рішення споживачів про покупки модних товарів, проаналізовано класифікації споживачів одягу та досліджено купівельну поведінку українських жінок як споживачів модних товарів. Проведено анкетне опитування з метою вивчення типології українських споживачів товарів модної індустрії. В результаті анкетного опитування встановлено, що українські жінки купують модні товари переважно з естетичних міркувань зважаючи в першу чергу на дизайн виробів; одяг є для них інструментом виглядати стильно, виражати власне «Я» та виділятися поміж інших. Більшість жінок купують одяг в мультибрендових торгівельних центрах, а он-лайн покупки модних товарів через мережу Інтернет не є популярними серед українських жінок. Українки надають перевагу модному одягу зарубіжних виробників, лише іноді купуючи вітчизняні вироби.

Наукова новизна. Досліджено мотиви та поведінкові механізми споживачів модної індустрії, визначено чинники, що впливають на рішення про покупку, встановлено основні характеристики українських споживачів модної індустрії для цілей дизайн-проектування одягу.

Практична значущість. Охарактеризовано сучасних споживачів ринку модної індустрії, визначено ставлення українських споживачів одягу до покупок та до моди. Результати досліджень можуть бути використані під час викладання дисциплін, пов’язаних з теорією моди та фешн-індустрією.

Ключові слова: індустрія моди, споживачі одягу, мода, поведінка споживачів, класифікація споживачів.

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УКРАИНСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ ФЕШН-ІНДУСТРІЇ

1ПАШКЕВИЧ К. Л., 2КРИВОНОС Н. А., 3ВИШНЕВСКАЯ М. А., 4РОГОТЧЕНКО А. А.

1,2,3Киевский национальный университет технологий и дизайна

4Институт проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины

Цель. Проанализировать классификации современных потребителей сферы моды в соответствии с нынешними реалиями рынка модной индустрии для целей проектирования одежды.

Методика. Использованы системный подход к выбранному объекту исследования, аналитико-типологический и сравнительный методы. Исследование содержит критический анализ публикаций по выбранной тематике, основывается на социологическом опросе, статистической обработке данных.

Результаты. Обзор современных исследований дал возможность охарактеризовать особенности поведения потребителей модной индустрии и дать их классификации по разным критериям. Определены факторы, которые влияют на решение потребителей о покупках модных товаров, проанализированы классификации потребителей одежды и исследовано покупательское поведение украинских женщин как потребителей модных товаров. Проведен анкетный опрос с целью изучения типологии украинских потребителей товаров модной индустрии. В результате анкетного опроса установлено, что украинские женщины покупают модные товары преимущественно из эстетических соображений, обращая внимание в первую очередь на дизайн изделия; одежда является для них инструментом выглядеть стильно, выражать собственное «Я» и выделяться между другими. Большинство женщин покупают одежду в мультибрендовых торговых центрах, а он-лайн покупки модных товаров через сеть Интернет не являются популярными среди украинских женщин. Украинки предпочитают модную одежду зарубежных производителей, лишь иногда покупая отечественные изделия.

Научная новизна. Исследованы мотивы и поведенческие механизмы потребителей модной индустрии, определены факторы, которые влияют на решение о покупке, установлены основные характеристики украинских потребителей модной индустрии для целей дизайн-проектирование одежды.

Практическая значимость. Охарактеризованы современные потребители рынка модной индустрии, определено отношение украинских потребителей одежды к покупкам и к моде. Результаты исследований могут быть использованы с целью преподавания дисциплин, связанных с теорией моды и фешн-индустрией.

Ключевые слова: индустрия моды, потребители одежды, мода, поведение потребителей, классификация потребителей.


References

 1. Baubonienė, Ž. (2015). E-commerce factors influencing consumers online shopping decision. Research journal of Social technologies, 5(1), 74–81. DOI: 13165/ST-15-5-1-06.
 2. Chouprina,V. (2016). Sources of receiving information of modern tendencies in fashion industry. Vlakna a Textil, 4, 47–54.
 3. Danziger, P.M. (2005). Let them eat cake. Marketing luxury to the masses-as well as the classes. Dearborn Trade Publishing, 114–116. URL: http://ua.bookfi.net/book/1042526. (Last accessed: 24.10.2018).
 4. Dhurup, (2014). Impulsive Fashion Apparel Consumption: The Role of Hedonism, Fashion Involvement and Emotional Gratification in Fashion Apparel Impulsive Buying Behaviour in a Developing Country. Mediterranean Journal of Social Sciences. 5(8). 168–177. DOI:10.5901/mjss.2014.v5n8p168.
 5. Eonyou, (2013). Exploring consumers fit perceptions and satisfaction with apparel fit in general. Graduate Thesis. 148 p. URL: http://lib.dr.iastate.edu/etd/13184. (Last accessed: 24.10.2018).
 6. Goldsmith R.E., Clark R.A. (2008). An analysis of factors affecting fashion opinion leadership and fashion opinion seeking. Journal of Fashion Marketing and Management, 3, 308—322.
 7. Holmberg,, Öhnfeldt, R. (2010). The female fashion consumer behavior. Handelshogskolan vid Goteborg University. URL: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22658/1/gupea_2077_22658_1.pdf. (Last accessed: 24.10.2018).
 8. Klerk, M., Lubbe, S. J. (2004). The role of aesthetics in consumers evaluation of apparel quality: A conceptual framework. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 32. 1—7.
 9. Ma,, Shi, H., Chen, L., Luo, Y.A. (2012) Theory on Fashion Consumption. Journal of Management and Strategy, 3(4). 84–92. DOI:10.5430/jms.v3n4p84.
 10. Mazedul Islam, Mufidul Islam, M., Mohammad Anwarul Azim, A. Y., Russel, A. (2014) Customer perceptions in buying decision towards branded Bangladeshi local apparel products. (online) European Scientific Journal, 7. 482–497. URL: https://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/2998/2824 (Last accessed: 24.10.2018).
 11. Osorno, C. (2014). Consumer behaviour towards the fashion industry. The fast fashion era. Kassel, Germany URL: http://www.uni-kassel.de/fb07/fileadmin/datas/fb07/5-Institute/IBWL/Wagner/EMBS/Correas_Silvia_expose_EMBS.pdf (Last accessed: 24.10.2018).
 12. Rajput, N., Khanna, A. (2012). Dynamics of Young Indian Consumers Buying Behaviour Towards Branded Apparels: Gender Perspective. Archives of Business Research. 2(5). 84–106. URL: https://www.researchgate.net /publication/267958462_Dynamics_of_Female_Buying_Behaviour_A_Study_of_Branded_Apparels_in_India (Last accessed: 24.10.2018).
 13. Tollin, K., Cancellieri, Branding and international entry modes. Baum und pferdgarten in Italy. Copenhagen Business School. URL: http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/356/camilla_cancellieri.pdf (Last accessed: 24.10.2018).
 14. Abroze, E. (2016). Psykholohyia mody: kulturolohycheskyi obzor [Psychology of fashion: cultural review]. Dyrekt-Medya, 230 p. [in Russian].
 15. Vynychenko, Y.V., Balandyna, E.A. (2011). Potrebitelskie predpochteniia naseleniia kak iskhodnaia informatciia pri proektirovanii odezhdy [Consumer preferences of the population as initial information in designing clothes]. Sovremennye issledovanyia sotsyalnykh problem — Modern research of social problems, 3(7), 70 [in Russian].
 16. Hofman, A.B. (2015). Moda i liudi. Novaia teoriia mody i modnogo povedeniia. [Fashion and people. A new theory of fashion and fashionable behavior]. Moscow, KDU [in Russian].
 17. Ekyntsev, V.Y., Bondarenko, Y.V. (2009). Psikhologicheskaia determinatciia vybora odezhdy studentami-psikhologami [Psychological determination of clothing choice by psychology students]. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=12887457 (Last accessed: 24.10.2018).
 18. Kolyuzhnova, N.B. Moda kak factor potrebitel’skogo povedenia [Fashion as a factor of consumers behavior]. URL: http://www.elitarium.ru/moda_kak_faktor. (Last accessed: 24.10.2018).
 19. Kostryhyn, A.A. (2016). Sovremennye zarubezhnye issledovaniia psikhologii potrebitelskogo povedeniia v sfere mody [Modern foreign studies of the psychology of consumers’ behavior in the field of fashion]. Mysl The science. Thought. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28288872 (Last accessed: 24.10.2018) [in Russian].
 20. Manakova, E., Yakushyna, M. (2011). Tipologizatciia potrebitelskogo povedeniia na rynke zhenskoi odezhdy [Typology of consumer behavior in the women’s clothing market]. Praktycheskyi marketynh Practical marketing, 4, 122–143 [in Russian].
 21. Rebzuev, B.H., Saveleva, A.A. (2006). Potrebitelskoe povedenie podrostkov [Consumer behavior of adolescents]. Voprosy psykholohyy Questions of psychology, 2, 138–147 [in Russian].
 22. Soryna,, Soryna, N., Korobtseva, N., Petrova, E. (2002). Iazyk odezhdy, ili Kak poniat cheloveka po ego odezhde [Language of clothing, or how to understand a person by his clothes]. Moscow, Hnom-press [in Russian].
 23. Frolov, I.V., Kolosnichenko, M.V., Pashkevych, K.L. (2015). Osoblyvosti rozrobky brendu v umovakh suchasnoi ukrainskoi fashion-industrii [Features of brand development in the conditions of modern Ukrainian fashion industry]. Tradytsii ta novatsii u vyshchii arkhitekturno-khudozhnii osviti – Traditions and innovations in higher architectural and artistic education, 3, 100–105 [in Ukrainian].
 24. Chupryna,V. (2015). Analiz deiatelnosti uchastnikov modnogo protcessa v usloviiakh industrii mody [Analysis of the participants in the fashion process in the fashion industry]. Tekhnolohyia tekstylnoi promyshlennosty Technology of textile industry, 2, 95–98 [in Russian].
 25. Shaidakova, N.V. (2013). Gendernye aspekty psikhologii potrebitelskogo povedeniia: analiz zhenskogo «demonstrativnogo potrebleniia» [Gender aspects of the psychology of consumer behavior: analysis of female “demonstrative consumption”]. Ekonomicheskaia sotciologiia i psikhologiia – Economic Sociology and psychology, 2013. 49–52 [in Russian].

Література

 1. Baubonienė Ž. E-commerce factors influencing consumers online shopping desigion. Research journal of Social technologies, 2015. № 5(1). P. 74—81. DOI: 10.13165/ST-15-5-1-06.
 2. Chouprina N.V. Sources of receiving information of modern tendencies in fashion industry. Vlakna a Textil, 2016. № 4. P. 47–54.
 3. Danziger P.M. Let them eat cake. Marketing luxury to the masses-as well as the classes. Dearborn Trade Publishing. Chicago, 2005. P. 114–116. URL: http://ua.bookfi.net/book/1042526. (дата звернення: 24.10.2018).
 4. Dhurup M. Impulsive Fashion Apparel Consumption: The Role of Hedonism, Fashion Involvement and Emotional Gratification in Fashion Apparel Impulsive Buying Behaviour in a Developing Country. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2014. № 5(8). P. 168–177. doi:10.5901/mjss.2014.v5n8p168.
 5. Eonyou S. Exploring consumers fit perceptions and satisfaction with apparel fit in general. Graduate Thesis, 2013. 148 p. URL: http://lib.dr.iastate.edu/etd/13184. (дата звернення: 24.10.2018).
 6. Goldsmith R.E., Clark R.A. An analysis of factors affecting fashion opinion leadership and fashion opinion seeking. Journal of Fashion Marketing and Management, 2008. №3. P. 308–322.
 7. Holmberg J., Öhnfeldt R. The female fashion consumer behaviour, 2010. Handelshogskolan vid Goteborg University. URL: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22658/1/gupea_2077_22658_1.pdf. (дата звернення: 24.10.2018).
 8. Klerk H.M., Lubbe S.J. The role of aesthetics in consumers evaluation of apparel quality: A conceptual framework. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 2004. № 32. P. 1–7.
 9. Ma F., Shi H., Chen L., Luo Y. A Theory on Fashion Consumption. Journal of Management and Strategy, 2012. № 3(4). P. 84–92. DOI:10.5430/jms.v3n4p84.
 10. Mazedul Islam, Mufidul Islam,, Mohammad Anwarul Azim, A. Y., Russel, A. Customer perceptions in buying decision towards branded Bangladeshi local apparel products. European Scientific Journal, 2014. №7. Р. 482–497. URL: https://eujournal.org/index.php/esj/article/viewFile/2998/2824. (дата звернення: 24.10.2018).
 11. Osorno S.C. Consumer behaviour towards the fashion industry. The fast fashion era URL: http://www.uni-kassel.de/fb07/fileadmin/datas/fb07/5-Institute/IBWL/Wagner/EMBS/Correas_Silvia_expose_EMBS.pdf. (дата звернення: 24.10.2018).
 12. Rajput N., Khanna A. Dynamics of Young Indian Consumers Buying Behaviour Towards Branded Apparels: Gender Perspective. Archives of Business Research, 2012. № 2(5). pp. 84—106. URL: https://www.researchgate.net /publication/267958462_Dynamics_of_Female_Buying_Behaviour_A_Study_of_Branded_Apparels_in_India. (дата звернення: 24.10.2018).
 13. Tollin K., Cancellieri C. Branding and international entry modes. Baum und pferdgarten in Italy. Copenhagen Business School. URL: http://studenttheses.cbs.dk/bitstream/handle/10417/356/camilla_cancellieri.pdf. (дата звернення: 24.10.2018).
 14. Аброзе Е.А. Психология моды: культурологический обзор, Директ-Медиа, 2016. 230 с.
 15. Виниченко И.В., Баландина Е.А. Потребительские предпочтения населения как исходная информация при проектировании одежды. Современные исследования социальных проблем, 2011. Т. 7. №
 16. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М.: Книжный Дом Университет, 2015. 228 с.
 17. Екинцев В.И., Бондаренко И.В. Психологическая детерминация выбора одежды студентами-психологами. Сибирский психологический журнал, 2009. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=12887457. (дата звернення: 24.10.2018).
 18. Колюжнова Н.В. Мода как фактор потребительского поведения. URL: http://www.elitarium.ru/moda_kak_faktor. (дата звернення: 24.10.2018).
 19. Костригин А.А. Современные зарубежные исследования психологии потребительского поведения в сфере моды. Наука. Мысль, 2016. № 10. С. 48–53. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28288872. (дата звернення: 24.10.2018).
 20. Манакова Е., Якушина М. Типологизация потребительского поведения на рынке женской одежды. Практический маркетинг, 2011. №4. С. 122–143.
 21. Ребзуев Б.Г., Савельева А.А. Потребительское поведение подростков. Вопросы психологии, 2006. №2. С. 138–147.
 22. Сорина Е., Сорина Н., Коробцева Н., Петрова Е. Язык одежды, или Как понять человека по его одежде. М. : Гном-пресс, 2002. 24 с.
 23. Фролов І.В., Колосніченко М.В., Пашкевич К.Л. Особливості розробки бренду в умовах сучасної української fashion-індустрії. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 2015. № 3. С. 100–105.
 24. Чуприна Н.В. Анализ деятельности участников модного процесса в условиях индустрии моды. Известия ВУЗов. Технология текстильной промышленности, 2015. № 2 (356). С. 95–98.
 25. Шайдакова Н.В. Гендерные аспекты психологии потребительского поведения: анализ женского «демонстративного потребления». Экономическая социология и психология, 2013. С 49–