ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИЧНИХ ІЛЮЗІЙ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРІВ

БЕРЕЗКО О.В., ГАЛИШИЧ Р.Я., ЧЕРНИЧУК О.П.

Національний університет «Львівська політехніка»

Метою дослідження є визначення особливостей застосування оптичних ілюзій в дизайні інтер’єрів.

Методологія. У дослідженні використано методи аналізу та систематизації зібраного літературного та ілюстраційного матеріалу, а також метод порівняльного аналізу.

Результати. У статті проведено аналіз оптичних ілюзій, що використовуються в дизайні інтер’єрів, а саме: арт-мімікрії, дисторсії, анаморфозу, арт-парейдолії, псевдогіпнозу, ефемеризації та антигравітації. На основі аналізу визначено, що застосування оптичних ілюзій в інтер’єрах за інтенсивністю можна умовно поділити на два типи: інтенсивне (яскраво виражена ілюзія) та стримане (слабко виражена ілюзія). Відповідно до типів інтенсивності, визначено особливості застосування оптичних ілюзій у громадських та житлових інтер’єрах. Наведено приклади застосування цих типів у дизайні інтер’єру. Визначено, що у громадських інтер’єрах можуть інтенсивно застосовуватись арт-мімікрія, дисторсія, анаморфоз, ефемеризація та антигравітація. В той же час, у житлових інтер’єрах зустрічаються приклади інтенсивного застосування лише трьох оптичних ілюзій: дисторсії, анаморфозу та ефемеризації Також на основі проведеного аналізу встановлено, що стримане застосування цих оптичних ілюзій може бути використане при створенні дизайну  як житлових, так і громадських інтер’єрів.

Наукова новизна дослідження полягає у аналізі оптичних ілюзій та визначенні особливостей їхнього застосування у дизайні інтер’єрів.

Практична значущість. Результати проведеного дослідження можуть бути використані під час проектування дизайну інтер’єрів з використанням оптичних ілюзій. Результати можуть бути основою для подальших наукових досліджень, а саме для розроблення рекомендацій до застосування оптичних ілюзій у інтер’єрному просторі.

Ключові слова: оптичні ілюзії, анаморфоз, дисторсія, мімікрія, арт-парейдолія, псевдогіпноз, ефемеризація, антигравітація.

 

FEATURES OF OPTICAL ILLUSIONS APPLICATION IN INTERIOR DESIGN

BEREZKO O.V., HALYSHYCH R.Y.,

CHERNYCHUK O.P.

Lviv Polytechnic National University

The purpose is to determine the peculiarities of optical illusions usage in interior design.

Methodology. The study uses the methods of analysis and systematization of the collected literary and illustrative material, as well as the method of comparative analysis.

Results. The paper analyzes the optical illusions used in interior design, namely: art-mimicry, distortion, anamorphosis, art-pareidolia, pseudo gipnosis, ephemeralization, and anti-gravity. Based on the analysis, it is determined that the use of optical illusions in interiors can be conditionally divided into two types in terms of intensity: intense (pronounced illusion) and restrained (weak illusion). According to the types of intensity, the specifics of the use of optical illusions in public and residential interiors are identified. Here are some examples of how these types are used in interior design. It has been determined that art-mimicry, distortion, anamorphosis, ephemerisation and anti-gravity can be effectively used in public interiors. At the same time, in residential interiors there are examples of intensive use of only three optical illusions: distortion, anamorphosis and ephemerisation. Also, the analysis shows that the restrained use of all the considered optical illusions can be applied in the design of both residential and public interiors.

The scientific novelty of the research is to analyze optical illusions and to determine the peculiarities of their use in interior design.

Practical significance. The results of the study can be used to conduct interior design using optical illusions. The results may also form the basis for further scientific research, namely, to develop recommendations for the use of optical illusions in interior spaces.

Keywords: optical illusions, anamorphosis, distortion, mimicry, art-pareidolia, pseudo gipnosis, ephemeralization, anti-gravity.

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЛЮЗИЙ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ

БЕРЕЗКО Е.В., ГАЛЫШИЧ Р.Я., ЧЕРНЫЧУК Е.В.

Национальный университет «Львовская политехника»

Цель работы – определить особенности применения оптических иллюзий в дизайне интерьеров.

Методология. В исследовании использованы методы анализа и систематизации собранного литературного и иллюстрационного материала, а также метод сравнительного анализа.

Результаты. В статье проведен анализ оптических иллюзий, используемых в дизайне интерьеров, а именно: арт-мимикрия, дисторсия, анаморфоз, арт-парейдолии, псевдогипноз, эфемеризация и антигравитация. На основе анализа установлено, что применение оптических иллюзий в интерьере по интенсивности можно разделить на два типа: интенсивное (ярко выраженная иллюзия) и сдержанное (слабо выраженная иллюзия). Соответственно типам интенсивности определены особенности применения оптических иллюзий в общественных и жилых интерьерах. Приведены примеры применения данных типов в дизайне интерьера. Установлено, что в общественных интерьерах могут быть интенсивно использованы арт-мимикрия, дисторсия, анаморфоз, эфемеризация и антигравитация. В то же время, в жилых интерьерах встречаются примеры интенсивного применения только трёх оптических иллюзий: дисторсии, анаморфоза и эфемеризации. Также, на основе проведенного анализа установлено, что сдержанное применение всех исследованных оптических иллюзий может применяться в дизайне как жилых, так и общественных интерьеров.

Научная новизна исследования заключается в анализе оптических иллюзий и определении особенностей их применения в дизайне интерьеров.

Практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при проектировании дизайна интерьеров с использованием оптических иллюзий. Также результаты могут служить основой для дальнейших научных исследований, а именно для разработки принципов использования оптических иллюзий в интерьерном пространстве.

Ключевые слова: оптические иллюзии, анаморфоз, дисторсия, мимикрия, арт-парейдолия, псевдогипноз, ефемеризация, антигравитация.


Література

 1. Ананьев Б. Г. Сенсорно-перцептивная организация человека – Познавательные процессы. М. : Педагогика, 1982. 336 с.
 2. Андрияхина Н. В. Обманы зрения и оптические иллюзии: монография. М. : Эксмо, 2012. 200 с.
 3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / скор. пер. с англ. В.Н. Самохина; под общ. ред. В.П. Шестакова. М. : Прогресс, 1974. 352 с.
 4. Вітенко І. С., Вітенко Т. І. Основи психології. Вінниця : Нова Книга, 2008. 256 с.
 5. Вытулева К. О. Пространственные эксперименты в новейшей архитектуре: к вопросу о “новых образах”: автореф. дис. … канд. искусств. Москва. 2010. 26 с.
 6. Зыкина Н. Почему нельзя вешать зеркало в спальне? Правильный ответ – в этом блоге. Zykina Project : веб-сайт. URL: http://zykinaproject.ru/blog/pochemu-nelzya-veshat-zerkalo-v-spalne (дата звернення: 03.02.2020).
 7. Игры с пространством: инсталляции со скульптурными и графическими элементами. Культурология: веб-сайт. URL: https://kulturologia.ru/blogs/050314/20084/ (дата звернення: 03.02.2020).
 8. Калашникова О. Б., Горовенко Л. А. Использование оптических иллюзий в архитектуре и строительстве. Международный студенческий научный вестник. 2016. № 5. C. 355–358.
 9. Комарова А. А. Приёмы создания оптических иллюзий в архитектуре. Молодой исследователь Дона. № 6 (9). С. 52-55.
 10. Косырева О. Гипнотический дизайн. Независимая газета.02.2011. URL: http://www.ng.ru/antrakt/2011-02-04/9_gipno.html (дата звернення: 03.02.2020).
 11. Кузнецова І. О., Арбузова К. М. Використання гнутої фанери в елементах інтер’єра в стилі оп-арт. Вісник ХДАДМ. Мистецтвознавство. Архитектура. № 4. С. 25–28.
 12. “На що схожа хмаринка?”. Художник розкриває явище парейдолія. Українська правда: життя, 26.10.2018. URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2018/10/26/233856/ (дата звернення: 03.02.2020).
 13. Необычный пол, который дезориентирует в пространстве. Lamp : веб-сайт. URL: https://lamp.im/neobyichnyiy-pol-kotoryiy-dezorientiruet-v-prostranstve/ (дата звернення: 03.02.2020).
 14. Рудик М., Прусак В. Предметний дизайн та дизайн інтер’єру з використанням оптичних ілюзій. Вісник ХДАДМ. № 5. С. 75–78.
 15. Савельева Л. В. Визуальные иллюзии в архитектурной композиции : автореф. дис. … канд. арх. Москва. 2016. 36 с.
 16. Цвет, свет и иллюзии в интерьере. Учебно-методическое пособие/ сост.: В. А. Поплёвина. Тамбов : ООО Орион, 2016. 76 с.
 17. Brownlee J. This Furniture Has A Face. Fast Company. 01.06.2014. URL: https://www.fastcompany.com/90465936/this-shape-shifting-jacket-automatically-gets-warmer-as-the-temperature-drops (дата звернення: 03.02.2020).
 18. “Danse d’ellipses”. Shanghai 2019. Felice Varnini : веб-сайт. URL: http://www.varini.org/varini/02indc/42indcb19.html (дата звернення: 03.02.2020).
 19. Frearson A. New York Bar Oppenheimer by Tobias Rehberger. De Zeen.05.2013. URL: https://www.dezeen.com/2013/05/18/new-york-bar-oppenheimer-by-tobias-rehberger/ (дата звернення: 03.02.2020).
 20. Illusion Republic. Seoul. Trick Eye Museum : веб-сайт. URL: http://trickeye.com/seoul/en (дата звернення: 03.02.2020).
 21. BOOTSHAUS STUDIO : веб-сайт. URL: https://www.bootshaus-studio.com/interior/ (дата звернення: 03.02.2020).
 22. Into the Vortex | The work of Peter Kogler. The Art Resort : веб-сайт. URL: https://artresort.net/spectacular-illusion-makes-flat-walls-appear-to-be-a-whirling-vortex/ (дата звернення: 03.02.2020).
 23. Joshi E. This gorgeous bookstore in China has Escher styled crazy steps. com. 06.06.2019. URL: https://luxurylaunches.com/travel/this-gorgeous-bookstore-in-china-has-escher-styled-crazy-steps.php (дата звернення: 03.02.2020).
 24. Miami 100% Cotton. The Contemporary Collection – Fabrics. Cole & Son : веб-сайт. URL: https://www.cole-and-son.com/en/collection-the-contemporary-collection—fabrics/wallpaper-F111/4012/ (дата звернення: 03.02.2020).
 25. Pulsate / Lily Jencks + Nathanael Dorent. ArchDaily : веб-сайт. URL: https://www.archdaily.com/346080/pulsate-capitol-designer-studio?ad_medium=gallery (дата звернення: 03.02.2020).
 26. The Room | Joey Ho Design. Archilovers. 29.11.2013. URL: https://www.archilovers.com/projects/108223/the-room.html (дата звернення: 03.02.2020).
 27. Tim Noble & Sue Webster. Artfacts : веб-сайт. URL: https://artfacts.net/artist/tim-noble-sue-webster/11338 (дата звернення: 03.02.2020).

References

 1. Ananev, B. H. (1982) Sensorno-pertseptyvnaia orhanyzatsyia cheloveka [Sensory-perceptual organization of a person] – Poznavatelnye protsessy. M. : Pedahohyka. 336 p.
 2. Andryiakhyna, N. V. (2012) Obmany zrenyia y optycheskye ylliuzyy: monohrafyia [Optical illusions and optical illusions: a monograph]. M. : Eksmo. 200 p.
 3. Arnkheim, R. (1974) Yskusstvo y vyzualnoe vospryiatye [Art and visual perception] / transl. from Eng by V.N. Samokhyna; V.P. Shestakova Ed. M. : Prohress. 352 p.
 4. Vitenko, I. S., Vitenko T. I. (2008) Osnovy psykholohii. Vydannia druhe, pereroblene i dopovnene [Fundamentals of psychology, 2nd ed.]. Vinnytsia : Nova Knyha. 256 p.
 5. Vytuleva, K. O. (2010) Prostranstvennye eksperymenty v noveishei arkhytekture: k voprosu o “novykh obrazakh” [Spatial experiments in the latest architecture: on the issue of “new images”] : Extended abstract of candidate’s thesis. 26 p.
 6. Zykyna, N. Pochemu nelzia veshat zerkalo v spalne? Pravylnyi otvet – v etom blohe [Why you should not hang a mirror in the bedroom. The correct answer is on this blog]. Zykina Project : website. URL: http://zykinaproject.ru/blog/pochemu-nelzya-veshat-zerkalo-v-spalne (accessed: 03.02.2020).
 7. Ihry s prostranstvom: installiatsii so skulpturnymy i hrafycheskymy elementamy [Games with space: installations with sculptural and graphic elements]. Kulturolohyia : website. URL: https://kulturologia.ru/blogs/050314/20084/ (accessed: 03.02.2020).
 8. Kalashnykova, O. B., Horovenko, L. A. (2016Yspolzovanye optycheskykh ylliuzyi v arkhytekture y stroytelstve [Use of optical illusions in architecture and construction]. Mezhdunarodnyi studencheskyi nauchnyi vestnyk. 5. 355–358.
 9. Komarova A. A. (2017). Pryёmy sozdanyia optycheskykh ylliuzyi v arkhytekture [Techniques for creating optical illusions in architecture]. Molodoi yssledovatel Dona. 6 (9). 52-55.
 10. Kosyreva, O. Hypnotycheskyi dyzain [Hypnotic design]. Nezavysymaia hazeta. 04.02.2011. URL: http://www.ng.ru/antrakt/2011-02-04/9_gipno.html (accessed: 03.02.2020).
 11. Kuznetsova, I. O., Arbuzova, K. M. (2011) Vykorystannia hnutoi fanery v elementakh interiera v styli op-art [The use of bent plywood in interior elements in the style of op-art.]. Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Arts. Art Studies. Architecture.. 4. 25–28.
 12. “Na shcho skhozha khmarynka?”. Khudozhnyk rozkryvaie yavyshche pareidoliia [“What does a cloud look like?” The artist reveals the phenomenon of pareidolia]. Ukrainska pravda: zhyttia, 26.10.2018. URL: https://life.pravda.com.ua/culture/2018/10/26/233856/ (accessed: 03.02.2020).
 13. Neobychnyi pol, kotoryi dezoryentyruet v prostranstve [An unusual floor that is disorienting in space]. Lamp : website. URL: https://lamp.im/neobyichnyiy-pol-kotoryiy-dezorientiruet-v-prostranstve/ (accessed: 03.02.2020).
 14. Rudyk, M., Prusak, V. (2011) Predmetnyi dyzain ta dyzain inter’ieru z vykorystanniam optychnykh iliuzii [Object design and interior design using optical illusions]. Visnyk KhDADM. 5. 75–78.
 15. Saveleva, L. V. (2016) Vyzualnye ylliuzyy v arkhytekturnoi kompozytsyy [Visual illusions in architectural composition] : Extended abstract of candidate’s thesis. M.
 16. Poplevina, V. A. (2016) Tsvet, svet y ylliuzyy v ynterere [Color, light and illusions in the interior.] Ed. Tambov : OOO Oryon.
 17. Brownlee, J. This Furniture Has A Face. Fast Company. 01.06.2014. URL: https://www.fastcompany.com/90465936/this-shape-shifting-jacket-automatically-gets-warmer-as-the-temperature-drops (accessed: 03.02.2020).
 18. “Danse d’ellipses”. Shanghai (2019. Felice Varnini: website. URL: http://www.varini.org/varini/02indc/42indcb19.html (accessed: 03.02.2020).
 19. Frearson, A. New York Bar Oppenheimer by Tobias Rehberger. De Zeen. 18.05.2013. URL: https://www.dezeen.com/2013/05/18/new-york-bar-oppenheimer-by-tobias-rehberger/ (accessed: 03.02.2020).
 20. Illusion Republic. Seoul. Trick Eye Museum : website. URL: http://trickeye.com/seoul/en (accessed: 03.02.2020).
 21. BOOTSHAUS STUDIO : website. URL: https://www.bootshaus-studio.com/interior/ (accessed: 03.02.2020).
 22. Into the Vortex | The work of Peter Kogler. The Art Resort : website. URL: https://artresort.net/spectacular-illusion-makes-flat-walls-appear-to-be-a-whirling-vortex/ (accessed: 03.02.2020).
 23. Joshi, E. This gorgeous bookstore in China has Escher styled crazy steps. Luxurylaunches.com. 06.06.2019. URL: https://luxurylaunches.com/travel/this-gorgeous-bookstore-in-china-has-escher-styled-crazy-steps.php (accessed: 03.02.2020).
 24. Miami 100% Cotton. The Contemporary Collection – Fabrics. Cole & Son : website. URL: https://www.cole-and-son.com/en/collection-the-contemporary-collection—fabrics/wallpaper-F111/4012/ (accessed: 03.02.2020).
 25. Pulsate / Lily Jencks + Nathanael Dorent. ArchDaily : website. URL: https://www.archdaily.com/346080/pulsate-capitol-designer-studio?ad_medium=gallery (accessed: 03.02.2020).
 26. The Room | Joey Ho Design. Archilovers. 29.11.2013. URL: https://www.archilovers.com/projects/108223/the-room.html (accessed: 03.02.2020).
 27. Tim Noble & Sue Webster. Artfacts : website. URL: https://artfacts.net/artist/tim-noble-sue-webster/11338 (accessed: 03.02.2020).