ОСОБЛИВОСТІ ТИПОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙНУ РОЗВАЖАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

АБИЗОВ В.А., ВОВКОТРУБ О.М.

Київський національний університет технологій та дизайну

Мета. Виявлення особливостей класифікацій та системно-структурних засад типології архітектурного середовища розважальних закладів. Розгляд особливостей дизайну об’єктів дозвілля згідно з ієрархічними рівнями формування та розвитку їх середовища.

Методика. Дослідження базується на системному підході, який дозволяє розглядати архітектурне середовище розважальних закладів як ієрархічно підпорядковану цілісність. Використано також методи історичного, порівняльного та типологічного аналізу, натурних обстежень.

Результати. В статті узагальнені особливості типології розважальних закладів. Розглянуто специфіку їх розташування в містах та сільських населених пунктах. Запропоновано класифікацію розважальних закладів за розміщенням в будівлях. Виявлені ієрархічні рівні формування та розвитку дизайну архітектурного середовища об’єктів дозвілля. Розглянуто особливості та приклади дизайнерських рішень, в тому числі в існуючих будівлях і спорудах з урахуванням перепрофілювання та адаптації їх для розважальних закладів.

Наукова новизна. Досліджено та систематизовано типологію розважальних закладів, запропоновано їх класифікацію за розміщенням в будівлях. Наведено особливості дизайну розважальних закладів у відповідності до виявлених ієрархічних рівнів формування та розвитку архітектурного середовища об’єктів дозвілля.

Практична значимість. Виявлені особливості типології та підходи до формування середовища і дизайну розважальних закладів можуть бути використані у практичній діяльності дизайнерів та організації дозвілля, що дозволить впровадити при їх проектуванні креативні ідеї та ефективні засоби створення гармонійного середовища.

Ключові слова: розважальні заклади, класифікація, типологія архітектурного середовища дозвілля, ієрархічні рівні, дизайн, інтер’єр.

 

ОСОБЕННОСТИ ТИПОЛОГИИ И ДИЗАЙНА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

АБЫЗОВ В. А., ВОВКОТРУБ О. Н.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Цель. Выявление особенностей классификаций и системно-структурных основ типологии архитектурной среды развлекательных заведений. Рассмотрение особенностей дизайна объектов досуга согласно иерархическим уровням формирования и развития их среды.

Методика. Исследование базируется на системном подходе, который позволяет рассматривать архитектурную среду развлекательных заведений как иерархически подчиненную целостность. Использованы также методы исторического, сравнительного и типологического анализа, натурных обследований.

Результаты. В статье обобщены особенности типологии развлекательных заведений. Рассмотрена специфика их расположения в городах и сельских населенных пунктах. Предложена классификация развлекательных заведений по размещению в зданиях. Выявлены иерархические уровни формирования и развития дизайна архитектурной среды объектов досуга. Рассмотрены особенности и примеры дизайнерских решений, в том числе в существующих зданиях и сооружениях с учетом перепрофилирования, и адаптации их для развлекательных заведений.

 Научная новизна. Исследована и систематизирована типология развлекательных заведений, предложена их классификация по размещению в зданиях. Приведены особенности дизайна развлекательных заведений в соответствии с выявленными иерархическими уровнями формирования и развития архитектурной среды объектов досуга.

Практическая значимость. Выявлены особенности типологии и подходы к дизайну развлекательных заведений могут быть использованы в практической деятельности дизайнеров и организации досуга, что позволит внедрить при их проектировании креативные идеи и средства создания гармоничной среды.

Ключевые слова: развлекательные заведения, классификация, типология архитектурной среды досуга, иерархические уровни, дизайн, интерьер.

 

FEATURES OF TYPOLOGY AND DESIGN OF ENTERTAINING ESTABLISHMENTS

ABYZOV V.A., VOVKOTRUB O. M.

Kiev National University of Technology and Design

Goal. Identification of features of classifications and system-structural principles of the typology of the entertaining institutions’ architectural environment. Consideration of design features of objects of leisure according to the hierarchical levels of formation and development of their environment.

Methods. The research is based on a systematic approach that allows us to consider the architectural environment of entertaining institutions as hierarchically subordinate to the integrity. Also are used methods of historical, comparative and typological analysis, field surveys.

Results. The article generalizes features of the typology of entertaining institutions. The specifics of their location in cities and rural settlements are considered. The classification of entertaining establishments for placing in buildings is offered. The hierarchical levels of formation and development of the architectural environment design of leisure facilities are revealed. Features and examples of design solutions are considered, including the existing buildings and structures, taking into account the transformation and adaptation of them for entertaining establishments.

Scientific novelty. The typology of entertainment establishments is explored and systematized, their classification for placement in buildings is proposed. The peculiarities of the entertaining establishments design in accordance with the revealed hierarchical levels of formation and development of the architectural environment of leisure facilities are presented.

Practical significance. The revealed features of the typology and approaches of the design of entertaining facilities can be used in the practical activities of designers and leisure organizations, which will allow them to introduce creative ideas and tools for creating a harmonious environment during their design.

Key words: entertaining establishments, classification, typology of the architectural environment of leisure, hierarchical levels, design, interior.

 

Література

 1. Абизов В.А. Фактори та умови, що визначають дизайн середовищних систем і об’єктів. Вісник КНУКіМ: Мистецтвознавство. Вип. 19. 2008. С. 4-17.
 2. Іванечко Н. Основні тенденції інтеграційних процесів на ринку торговельно-розважальних послуг України. Галицький економічний вісник. 2010. № 3. C. 69–73.
 3. Успенська Т. О. Основні тенденції розвитку дитячих розважальних зон та центрів дозвілля в торгово-розважальних комплексах великих мегаполісів України. Архітектурний вісник КНУБА. 2013. Вип. 1. С. 162–168.
 4. Стальная В. Индустрия развлечений: тенденции развития. Маркетинг. 2009. №4. С. 91–104.
 5. Петрова І. В. Розважальний комплекс в сучасній Україні: проблема типології. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. 2015. Вип. 10. С. 140–148.
 6. Triesch G., Ockenfels W. Interessenverbande in Deutschland: ihr Einfluss in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Munchen; Landsberg am Lech: Olzog, 1995.
 7. Розважальні центри: вчора, сьогодні, завтра… Property Times. 2011. № 10 (351).
 8. Торговый центр PALLADIUM. URL: http://www.praga-praha.ru/palladium (дата звернення 23.06.2018).

References

 1. Abyzov, V.A. (2008). Faktory ta umovy, shcho vyznachaiut dyzain seredovyshchnykh system i ob’iektiv [Factors and conditions that determine the design of environmental systems and objects] Visnyk KNUKiM: zb. nauk. prats. Mystetstvoznavstvo. – Herald KNUCaA: collection of scientific works. Art studies, 19, 4-17 [in Ukrainian].
 2. Ivanechko, N. (2010). Osnovni tendentsii intehratsiinykh protsesiv na rynku torhovelno-rozvazhalnykh posluh Ukrainy [Basic tendencies of integration processes in the market of trade and entertaining services of Ukraine] Halytskyi ekonomichnyi visnyk. – Galician economical whistle, 3. 69–73 [in Ukrainian].
 3. Uspenska, T. O. (2013). Osnovni tendentsii rozvytku dytiachykh rozvazhalnykh zon ta tsentriv dozvillia v torhovo-rozvazhalnykh kompleksakh velykykh mehapolisiv Ukrainy [Main tendencies of development of children’s entertainment zones and leisure centers in shopping and entertainment complexes of large megacities of Ukraine] Arkhitekturnyi visnyk KNUBA – Architectural Bulletin of KNUBA, 1. 162–168 [in Ukrainian].
 4. Stalnaia, V. (2009). Yndustryia razvlechenyi: tendentsyy razvytyia [Entertainment industry: trends of development] Marketynh – Marketing, 4. 91–104 [in Russian].
 5. Petrova, I. V. (2015). Rozvazhalnyi kompleks v suchasnii Ukraini: problema typolohii [Entertaining complex in modern Ukraine: the problem of typology] Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Filosofiia, kulturolohiia, sotsiolohiia – Bulletin of the Mariupol State University. Series: Philosophy, Culturology, Sociology, 10. 140–148 [in Ukrainian].
 6. Triesch G., Ockenfels W. Interessenverbande in Deutschland: ihr Einfluss in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Munchen; Landsberg am Lech: Olzog, 1995.
 7. Rozvazhalni tsentry: vchora, sohodni, zavtra [Entertaining centers: yesterday, today, tomorrow]. Property Times, 10 (351) [in Ukrainian].
 8. Torhovyi tsentr PALLADIUM [Shopping center PALLADIUM]. URL: http://www.praga-praha.ru/palladium (Last accessed: 23.06.2018) [in Russian].