ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕБЛЮВАННЯ ШКІЛЬНОГО КЛАСУ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ XX СТОРІЧЧЯ

КОСЕНКО Д. Ю.

Київський національний університет технологій і дизайну

Мета. Виявлення та аналіз основних тенденцій організації та меблювання навчального простору школи у першій третині XX ст.

Методологія дослідження базуються на історико-еволюційному принципі, де джерельною базою є наукові, технічні та популярні публікації досліджуваного періоду, а також предметні артефакти.

Результати. Проаналізовано матеріали щодо розвитку просторової організації та меблювання школи на межі XX ст. В історії педагогіки цей період відзначається рухом за оновлення педагогіки на основі принципу педоцентризму, що відомий в Європі під назвою «реформ-педагогіка», а в США – «прогресивна освіта». Виявлено, що педагоги-реформатори, зокрема Джон Дьюї та Марія Монтессорі, приходять до висновку, що нові педагогічні підходи вимагають також зміни в облаштуванні класу. Встановлено, що в межах реформ-педагогіки меблювання та просторова організація навчальних приміщень розглядається не лише з погляду зручності роботи, але й як складова педагогічної концепції та, ширше, як соціально-культурний феномен. Виявлено наступні тенденції прострової організації та меблювання шкільного класу. По-перше, розробка та впровадження нових типів учнівських меблів: столів з горизонтальною поверхнею чи зі змінним нахилом стільниці, а також окремих стільців, конструктивно не пов’язані зі столами. По-друге, оновлення організація простору школи на основі поєднання двох підходів: функціонального зонування за предметно-тематичним принципом та гнучкої організації учнівських місць. Зазначені тенденції впроваджуються спершу в альтернативних чи експериментальних школах. Охарактеризовано спроби організації простору масової школи на основі зазначених підходів в СРСР (зокрема і в Україні) в другій половині 1920-х р.

Наукова новизна. Проаналізовано та узагальнено основні тенденції просторової організації та меблювання шкільних класів, що сформувались у першій третині XX ст. в контексті реформ-педагогіки. Вперше розглянуто меблювання радянських (зокрема українських) шкіл зазначеного періоду, виявлено подібність та відмінності між розвитком шкільного простору в СРСР, країнах Західної Європи та США.

Практична значущість. Огляд розвитку навчального простору школи у першій третині XX ст. є внеском у формування цілісної картини освітнього дизайну як історико-культурного феномену. Розуміння закономірностей історичного розвитку навчального простору має практичне значення для концептуалізації та прогнозування тенденцій сучасного освітнього дизайну.

Ключові слова: навчальний простір, меблювання школи, інтер’єр школи, просторова організація класу.

 

MAIN TENDENCIES IN SPATIAL ARRANGEMENT AND FURNISHING OF THE CLASSROOM IN THE 1st THIRD OF THE 20th CENTURY

KOSENKO D.

Kyiv National University of Technologies and Design

Purpose of the article is to discover features of the arrangement and furnishing of the school learning space in the 1st third of the 20th century

Methodology is based on the historical and evolutionary princsple. Source base includes scientific, technical and popular literature of the period, material artefacts.

Results. At the turn of 20th century strong movement for renewing of pedagogy rises; the movement based on child-centered principle is known as “reform-pedagogy” in Europe and “progressive education” in the USA. Progressive educators came to conclude that new pedagogical approaches also demand changes in the classroom equipment. Furnishing and spatial arrangement of the classroom are treated not only from the point of working convenience, but as essential part of pedagogical concept and, even more, as social and cultural phenomena. New types of classroom furniture are developed and improved, namely desks with horizontal or variable-sloped worksurface and freestanding students’ chairs, not attached to desks. Innovations in spatial arrangement are based on two approaches: functional zoning on the subject or thematic basis and flexible arrangement of pupils’ workplaces. Mentioned tendencies at that time are improved in alternative or experimental schools. Attempts to rearrange the spaces of public schools basing on mentioned approaches started in the USSR in the late 1920th, but were stopped in early 1930th, when experiments in the Soviet educational system were banned.

Scientific novelty. Main tendencies in classroom spatial arrangement and furnishing in the 1st third of the 20th century are analized and summarized in the context of the progressive education movement. The furnishing of Soviet (including Ukrainian) schools of the period is discussed; similarities and differences in the development of classroom space in USSR, Western Europe and USA are revealed.

Practical significance. Review of the development of the school learning space in 1st third of the 20th century contributes to the holistic picture of educational design as a historical and cultural phenomenon. Understanding the patterns of historical development of the educational space is of practical importance for the conceptualization and prediction of trends in modern educational design.

Keywords: learning space, classroom furniture, school interior, classroom arrangement.

 

Література

 1. Валеев А. А., Зиннатова Д. М. Альтернативные дидактические системы за рубежом (ХХ в.). Под ред. З. Г. Нигматова. Казань: 2013, 185 с.
 2. Вагнер Вл. О школьных столах. Педагогический листок, 3, 1897.
 3. Косенко Д. Ю. Просторова організація класу та шкільне меблювання кінця XVIII – межі XX сторіччя. Art and Design. 2019. №1. С. 105–116. https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.1.9
 4. Косенко Д. Ю. Самуель Акбройт: біля витоків сучасного шкільного дизайну. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість митця в культурі» (20–22 квітня 2016 р.), ХНТУ. Херсон: ФОП Грінь Д.С. С. 98–100.
 5. Малов С. Н. Учебная парта. Патент на изобретение № 11068. 1929.
 6. Оборудование школьных учреждений. Сборник материалов. Под ред. А. В. Мольнова и П. А. Тюркина. Москва: Наркомпрос, Главсоцвос, Государственное издательство, 1928, 55 с.
 7. Парта для начальной и средней школы. Чертежи и описание конструкции. Москва: Наркомпрос РСФСР, 1936.
 8. Пинкевич А. П. Основные проблемы современной школы : шесть лекций по педагогике. Москва: Работник просвещения, 1924, 264 с.
 9. Писарева Л. В., Попович А. Г. Мебель для трудшкол при современных методах воспитания. Киев: 1926
 10. Шнирман Н. И. Новая модель школьной мебели. Ленинград – Москва: ОГИЗ, 1934, 20 стр., 6 л. черт.
 11. Atkin J. Transforming spaces for learning. In: Designing for Education: Compendium of Exemplary Educational Facilities 2011 (pp. 24–31). Paris: OECD Publishing, 2011.
 12. Bencostta M. L. Mobiliário escolar francês e os projetos vanguardistas de Jean Prouvé e André Lurçat na primeira metade do século XX. Educar em Revista. 2013, 49, pp. 19–38. https://doi.org/10.1590/S0104-40602013000300003
 13. Burgerstein L. School Hygiene. New York: Frederick A. Stokes Company, 1915, 208 p.
 14. Cuban L. How Teachers Taught: Constancy and Change in American Classrooms, 1890-1980. New York, London: Longman, 1984, 306 p.
 15. Dewey J. The School and Society (10th ed.). Chicago: The University of Chicago Press, 1912, 130 p.
 16. Herman F., Van Gorp A., Simon F., Depaepe M. The School Desk: From Concept to Object. History of Education: Journal of the History of Education Society, 2011, 40 (1), pp. 97–117 https://doi.org/10.1080/0046760X.2010.508599
 17. Hertzberger H. Space and learning : lessons in architecture 3. Rotterdam: 010 Publishers, 2008, 255 p.
 18. Montessori M. The Montessori Method. New York: Frederick A. Stokes Company, 1912, 378 p.
 19. Moreno Martinez P. L. History of School Desk Development in Terms of Hygiene and Pedagogy in Spain (1838–1936). In: M. Lawn & I. Grosvenor (Ed.), Materialities of schooling: design, technology, objects, routines. (pp. 71–95). Oxford: Symposium Books Ltd., 2005.
 20. Müller T., Schneider R. Das Klassenzimmer vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute / The classroom from the late 19th century until the present day. Tübingen: Ernst Wasmuth Verlag, 2010, 304 S.
 21. Parkhurst H. Education On The Dalton Plan. New York: E. P. Dutton and Company, 1922, 300 p.
 22. Ploeg P. V. D. Dalton Plan: Origins and Theory of Dalton Education. Saxion Dalton University Press, 2013, 140 p.
 23. The History of Seating America. American Seating Company, 2011, 74 p.

References

 1. Valeev, A., Zinnatova, D. M. & Nigmatov, Z. G. (Ed.). (2013). Alternativnye didakticheskie sistemy za rubezhom (20 v.) [Alternative didactic systems abroad (20th century)]. Kazan: s.p. [in Russian].
 2. Vagner, Vl. (1897). O shkolnykh stolakh [On school desks]. Pedagogicheskii listok, 3. [in Russian].
 3. Kosenko, D. Yu. (2016). Samuel’ Akbrojt: bilia vytokiv suchasnoho shkil’noho dyzajnu. [Samuel Akbroit: in the sources of contemporary school design] Proceedings from: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsia Osobystist’ myttsia v kul’turi – International Scientific and Practical Conference Personality of Artist in Culture (20–22 april 2016), (pp. 98–100). Kherson: FOP Hrin’ D.S. [in Ukrainian].
 4. Kosenko, D. Yu. (2019) Prostorova orhanizatsiia klasu ta shkilne mebliuvannia kintsia XVIII – mezhi XX storichchia. [Spatial arrangement and furnishing of the classroom in the late 18th – early 20th century]. Art and design, 1, 105-116. https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.1.9 [in Ukrainian].
 5. Malov, N. (1929) SU Patent № 11068. Retrieved from http://patents.su/3-11068-uchebnaya-parta.html. [in Russian].
 6. Molnov, A. V. & Tiurkin, P. A. (Eds.). (1928). Oborudovanie shkolnykh uchrezhdenii. Sbornik materialov. [Equipment for school institutions. Digest of materials] Moscow: Narkompros, Glavsotcvos, Gosudarstvennoe izdatelstvo. [in Russian].
 7. Parta dlia nachalnoi i srednei shkoly. Chertezhi i opisanie konstruktcii. [Desk and bench for primary and secondary school. Drawings and description of construction] (1936). Moscow: Narkompros RSFSR. [in Russian].
 8. Pinkevich, A. P. (1924). Osnovnye problemy sovremennoi shkoly: shest lektcii po pedagogike. [Main problems of contemporary school: six lectures on pedagogics]. Moscow: Rabotnik prosveshcheniia. [in Russian].
 9. Pisareva, L. V. & Popovich, A. G. (1926). Mebel dlia trudshkol pri sovremennykh metodakh vospitania [Furniture for labor schools according to modern methods of education]. Kiev, s.p. [in Russian].
 10. Shnirman, N. I. Novaya model shkolnoy mebeli [New model of school furniture]. (1934). Leningrad – Moscow, OGIZ. [in Russian].
 11. Atkin, J. (2011). Transforming spaces for learning. In Designing for Education: Compendium of Exemplary Educational Facilities 2011 (pp. 24–31). Paris: OECD Publishing.
 12. Bencostta, M. L. (2013). Mobiliário escolar francês e os projetos vanguardistas de Jean Prouvé e André Lurçat na primeira metade do século XX. [French school furniture and the avant-garde projects of Jean Prouvé and André Lurçat in the first half of the twentieth century] Educar em Revista, 49, 19-38. https://doi.org/10.1590/S0104-4060201 3000300003 [in Portugese]
 13. Burgerstein, L. (1915). School Hygiene. New York: Frederick A. Stokes Company.
 14. Cuban, L. (1984). How Teachers Taught: Constancy and Change in American Classrooms, 1890-1980. New York, London: Longman.
 15. Dewey, J. (1912). The School and Society (10th). Chicago: The University of Chicago Press.
 16. Herman, F., Van Gorp, A., Simon, F., & Depaepe, M. (2011). The School Desk: From Concept to Object. History of Education: Journal of the History of Education Society, 40 (1), 97–117 https://doi.org/10.1080/0046760X.2010.508599
 17. Hertzberger, H. (2008). Space and learning : lessons in architecture 3. Rotterdam: 010 Publishers.
 18. Montessori, M. (1912). The Montessori Method. New York: Frederick A. Stokes Company.
 19. Moreno Martinez, P. L. (2005). History of School Desk Development in Terms of Hygiene and Pedagogy in Spain (1838-1936). In M. Lawn & I. Grosvenor (Ed.), Materialities of schooling: design, technology, objects, routines. (pp. 71–95). Oxford: Symposium Books Ltd.
 20. Müller, T., & Schneider, R. (2010). Das Klassenzimmer vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute / The classroom from the late 19th century until the present day. Tübingen: Ernst Wasmuth Verlag. [in German and English]
 21. Parkhurst, H. (1922). Education On The Dalton Plan. New York: E. P. Dutton and Company.
 22. Ploeg, P. V. D. (2013). Dalton Plan: Origins and Theory of Dalton Education. Saxion Dalton University Press.
 23. The History of Seating America. (2011). American Seating.