ОЦІНКА РОЛІ КОСТЮМА В СИСТЕМІ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНИХ АТРАКЦІЙ АРТЕМЕНКО М.П.

Херсонський національний технічний університет

Мета. Дослідження має на меті оцінити роль костюма в процесах формування рекреаційно-туристичних атракцій та визначити найвпливовіші його характеристики на процеси привернення уваги й запам’ятовування відвідувачами.

Методика. Дослідження містить критичний аналіз публікацій з обраної тематики, ґрунтується на соціологічному опитувані, статистичній обробці даних. Використана графічна інтерпретація результатів опитування, яка дозволила оцінити емоційний вплив костюму на створення атмосфери рекреаційно-туристичних заходів.

Результати. Теоретичне дослідження виявило багатомірність перспективних напрямків використання костюма для підвищення атрактивності рекреаційно-туристичних заходів, а саме: за допомогою костюма можливе забезпечення мобільної зміни художньо-образної складової вже існуючих рекреаційно-туристичних атракцій й досягнення їх оригінальності та новизни; костюм має потенціал використання в якості інструмента для формування позитивного іміджу та моделювання візуального символу території при міжособистісній взаємодії відпочиваючого з персоналом приймаючої туристичної організації або регіону; засобами костюма можливе створення необхідної атмосфери заходу та його емоційного наповнення. Провідна роль костюма у забезпеченні позитивного емоційного сприйняття та формуванні атмосфери рекреаційно-туристичного заходу підтверджена результатами проведеного анкетного опитування (позитивними відповідями 91,1% респондентів). Ключовими характеристиками костюму для привернення уваги, на думку опитаних, є оригінальність, а також незвична форма, вишуканість, яскравість кольорів, зрозуміле концептуальне рішення, декоративність. Атрактивність костюму є основним комплексним показником властивостей костюму, який включає низку характеристик, що забезпечують позитивне емоційне (чуттєве) сприйняття художнього образу учасника рекреаційно-туристичного заходу.

Наукова новизна. Вперше обґрунтовано провідну роль костюму в процесах досягнення атрактивності рекреаційно-туристичних заходів, встановлено найвпливовіші характеристики костюма для привернення уваги та запам’ятовування відвідувачами.

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при підготовці фахівців з дизайну, викладанні пов’язаних з проектуванням костюму дисциплін, а також в практичній діяльності дизайнерів, художників з костюму, менеджерів з туризму тощо.

Ключові слова: атракція, дизайн одягу, художній образ, сприйняття костюма.

 

Estimating the role of a COSTUME in the system of recreational and tourist attractions

ARTEMENKO M. P.

Kherson National Technical University

 

Purpose. The research aims to assess the role of the costume in the processes of recreational and tourist attractions and determine the most influential characteristics of it to attract attention and memorize visitors.

Methodology. The research contains a critical analysis of publications on selected topics, is based on a sociological survey, statistical processing of data. The graphical interpretation of the results of the survey was used, which allowed to assess the emotional impact of the costume on creating an atmosphere of recreational and tourist activities.

Results. The theoretical research revealed the multidimensionality of perspective directions of using the costume to increase the attractiveness of recreational and tourist activities, namely: with the help of a costume it is possible to ensure the mobile change of the artistic-figurative component of already existing recreational and tourist attractions and achieve their originality and novelty; the costume has the potential to use as a tool for the formation of a positive image and simulation of the visual symbol of the territory with the interpersonal interaction of the rest with the staff of the host tourist organization or region; means of a costume possible creation of the necessary atmosphere of the event and its emotional content. The leading role of the costume in providing positive emotional perception and formation of the atmosphere of a recreational and tourist event is confirmed by the results of a questionnaire survey (positive answers 91.1% of respondents). The key characteristics of the costume to attract attention to the opinion of the respondents is the originality, as well as unusual shape, refinement, brightness of colors, understandable conceptual decision, decorative. Attractive costume is the main complex indicator of the properties of a suit, which includes a number of characteristics that provide a positive emotional (sensory) perception of the artistic image of a participant in a recreational and tourist event.

Scientific novelty. For the first time, the leading role of the costume in the processes of achieving the attractiveness of recreational and tourist activities, proved the most influential characteristics of the suit to attract attention and memorization of visitors.

Practical significance. The results of the research can be used in preparing specialists in design, teaching subjects related to designing a costume, as well as in the practical activities of designers, costume designers, tourism managers, etc.

Keywords: attraction, design of clothes, artistic image, perception of a costume.

 

Оценка роли костюма в системе рекреационно-туристических аттракций

АРТЕМЕНКО М.П.

Херсонский национальный технический университет

 Цель. Целью исследования является оценка роли костюма в процессах формирования рекреационно-туристических аттракций и выявление наиболее влияющих его характеристик на процессы привлечения внимания и запоминания посетителями.

Методика. Исследование основывается на критическом анализе публикаций по выбранной тематике, базируется на методике проведения социологического опроса, статистической обработке данных. Также в работе использована графическая интерпретация результатов опроса, которая позволила оценить эмоциональное влияние костюма на создание атмосферы рекреационно-туристических мероприятий.

Результаты. Теоретическое исследование выявило многомерность перспективных направлений использования костюма для повышения аттрактивности рекреационно-туристических мероприятий, а именно: с помощью костюма возможно обеспечение мобильной изменчивости художественно-образной составляющей уже существующих рекреационно-туристических аттракций и достижение их оригинальности и новизны; костюм имеет потенциал использования в качестве инструмента для формирования позитивного имиджа и моделирования визуального символа территории при межличностном взаимодействии отдыхающего с персоналом принимающей туристической организации или региона; средствами костюма возможно создание необходимой атмосферы мероприятия и его эмоционального наполнения. Ведущая роль костюма в обеспечении положительного эмоционального восприятия и формировании атмосферы рекреационно-туристического мероприятия подтверждена результатами проведенного анкетного опроса (положительными ответами 91,1% респондентов). Ключевыми характеристиками костюма для привлечения внимания, по мнению опрошенных, являются оригинальность, а также необычная форма, элегантность, яркость цветовой палитры, понятное концептуальные решение, декоративность. Аттрактивность костюма выступает основным комплексным показателем свойств костюма, который включает набор характеристик, обеспечивающих положительное эмоциональное (чувственное) восприятие художественного образа участника рекреационно-туристического мероприятия.

Научная новизна. Впервые обосновано ведущую роль костюма в процессах достижения аттрактивности рекреационно-туристических мероприятий, определены наиболее значимые характеристики костюма для привлечения внимания и запоминания посетителями.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке специалистов с дизайна, в преподавании связанных с проектированием костюма дисциплин, а также в практической деятельности дизайнеров, художников по костюмам, менеджеров по туризму и пр.

Ключевые слова: аттракция, дизайн одежды, художественный образ, восприятие костюма.


Література

 1. Артемьева О.А. Особенности туристического продукта на основе искусственной аттракции. Управленческие науки. №1. С. 94-97.
 2. Величко В.В. Поняття якості рекреаційних послуг. Організація рекреаційних послуг: Навчальний посібник. Харків: Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2013. 202 с.
 3. Власенко Н.А., Власенко А.Л. Український жіночій костюм – важливий ресурс культурно-пізнавального туризму. Вісник ХНТУ. 2014. №4(51). С.202-206.
 4. Воропаева Ю.А., Богачева М.А. Театрализованная экскурсия как новый вид в культурно-досуговой сфере. Студенческий научный форум: материалы V Международной студенческой электронная научная конференция, (15 февраля-31 марта 2013 г.). URL: http://www.scienceforum.ru/2013/117/6154 (lата обращения: 11.04.2018)
 5. Гаркач Е.И. Элементы театрализма в современной экскурсии. Комплексное использование и охрана подземных пространст: сборник докладов Международной научно-практической конференции (26-31 мая 2014). Пермь, 2014. С.168-172.
 6. Гостєва Н.П. Місце туристичної індустрії України у світі. Держава та регіони : науково-виробничий журнал. №2. С.45-50.
 7. Данилова О.Н., Зайцева Т. А. Визуальные символы как составная часть имиджа. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. №1 (32). С. 154-161.
 8. Каюмова Р.Ф., Пичужкина Т.Д. Современная одежда для лыжного и активного отдыха. Новая наука: история становлення, современное состояние, перспективы развития: сборник статей Международной научно-практической конференции (8 апреля 2017). Пермь: МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», 2017. С.15-18.
 9. Лагода О.М., Стеценко К.М. Імідж як стилістична характеристика особистості. Вісник ХДАДМ. №2. С. 82-89.
 10. Мальская М.П., Худо В.В., Цибух B.I. Основи туристического бизнеса: учебное пособие. Киев: Центр учебной литературы, 2004. 272 с.
 11. Мазалеўскі В. І. Маральнае выхаванне дзяцей у музейнай прасторы прыдапамозе тэатралізаванай экскурсіі. ВЕСНІК БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАЎ: Тэорыя, методыка і арганізацыя сацыяльна-культурнай дзейнасці. №2(28). С.127-132.
 12. Упине А.М. Роль дизайна одежды в формировании имиджа личности. ПОИСК. № 2. С. 98-104.
 13. Cohen E. Toward a sociology of international tourism. Social Research. 1972. Vol. 39. Р.164–182.
 14. Farber M. E., Hall T. E. Emotion and environment: Visitors’ extraordinary experiences along the Dalton Highway in Alaska. Journal of Leisure Research. 2007. 39(2), Р.248–270.
 15. He Y. N., Zhang L. Analyze on the Tourism Value of Traditional Costume Culture Resources in South Jiangsu District and the Development of Tourism Products. Advanced Materials Research. Vols. 821-822. Р. 803-806.
 16. Jackson A., Kidd J. Performance, Learning & Heritage: Report a research project funded by the Arts & Humanities. 2008. 141 р.
 17. Lee T.-H., Crompton J. Measuring novelty seeking in tourism. Annals of Tourism Research. 1992. 19(4), Р. 732–751.
 18. Ma L. Strategy Study on National Tourism Clothing Cultural of Guilin Region. Applied Mechanics and Materials. Vols. 411-414. Р. 2335-2338.
 19. Mitas O., Bastiaansen М. Novelty: A mechanism of tourists’ enjoyment. Annals of Tourism Research. Vol.72, P. 98-108. https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.07.002
 20. Nawijn J. Determinants of daily happiness on vacation. Journal of Travel Research. 2011. 50(5). Р.559–566.
 21. Radeloff D. J. Role of Color in Perception of Attractiveness. Perceptual and Motor Skills. 1990. 71(1). Р.151–160. https://doi.org/10.2466/pms.1990.71.1.151
 22. Sarobol A. Costume Development Model for Tourism Promotion in Mae Hong Son Province, Thailand. SHS Web of Conferences, 4th International Conference on Tourism Research (4ICTR). Vol.12. 6 р. https://doi.org/10.1051/shsconf/20141201053
 23. Witzel Ch., O’Regan J. K., Hansmann-Roth S. The dress and individual differences in the perception of surface properties. Vision Research. 2017. 141. Р.76–94.
 24. Yoh E. Application of the fashion therapy to reduce negative emotions of female patients. The Research Journal of the Costume Culture. Vol. 23. №1. Р.85-101.

 

References

 1. Artemeva, O.A. (2012). Osobennosti turisticheskogo produkta na osnove iskusstvennoi attraktcii [Features of the tourist product on the basis of artificial attraction]. Upravlencheskie naukiManagement science, 94-97. [in Russian].
 2. Velychko, V.V. (2013). Ponjattja jakosti rekreacijnykh poslugh [The concept of the quality of recreational services. Organization of recreational services]. Kharkov. [in Ukraine].
 3. Vlasenko, N.A., & Vlasenko, A.L. (2014). Ukrajinsjkyj zhinochij kostjum – vazhlyvyj resurs kuljturno-piznavaljnogho turyzmu [Ukrainian women’s costume is an important resource of cultural and cognitive tourism]. Visnyk Khersonsjkogho nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu – Bulletin of Kherson National Technical University. 4(51). 202-206. [in Ukraine].
 4. Voropaeva, Iu.A., & Bogacheva, M.A. (2013). Teatralizovannaia ekskursiia kak novyi vid v kulturno-dosugovoi sfere [Dramatized tour as a new species in the cultural and leisure sphere]. Proceedings from Student Science Forum: V Mezhdunarodnaia studencheskaia elektronnaia nauchnaia konferentciia (15 fevralia-31 marta 2013 hoda) – 5nd International Student Electronic Scientific Conference. URL: http://www.scienceforum.ru/2013/117/6154 (Last accessed: 11.04.2018) [in Russian].
 5. Garkach, E.I. (2014). Elementy teatralizma v sovremennoi ekskursii [Elements of theatricalism in the modern excursion]. Proceedings from Integrated use and protection of underground space: Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentciia (26-31 maia 2014). – International Scientific and Practical Conference. (pp. 168-172). Permian. [in Russian].
 6. Ghostjeva, N.P. (2009). Misce turystychnoji industriji Ukrajiny u sviti [The place of Ukrainian tourism industry in the world]. Derzhava ta reghiony : naukovo-vyrobnychyj zhurnal – State and Regions: Scientific and Production Magazine. 45-50. [in Ukraine].
 7. Danilova, O.N., & Zaitceva, T. A. (2016). Vizualnye simvoly kak sostavnaia chast imidzha [Visual symbols as part of the image]. Vestnik Vladivostokskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i servisa – Bulletin of the Vladivostok State University of Economics and Service. 1 (32). 154-161. [in Russian].
 8. Kaiumova, R.F., & Pichuzhkina, T.D. (2017). Sovremennaia odezhda dlia lyzhnogo i aktivnogo otdykha [Modern clothes for skiing and outdoor activities]. Proceedings from New science: the history of formation, current state, development prospects: Mezhdunarodnaia nauchno-prakticheskaia konferentciia (8 aprelia 2017) – International Scientific and Practical Conference. (pp. 15-18). Permian. [in Russian].
 9. Laghoda, O.M., & Stecenko, K.M. (2007). Imidzh jak stylistychna kharakterystyka osobystosti [Image as a stylistic personality trait]. Visnyk Kharjkivsjkoji derzhavnoji akademiji dyzajnu i mystectv – Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Arts. 82-89. [in Ukraine].
 10. Maljskaja, M.P., Khudo, V.V., & Cybukh, B.I. (2004). Osnovy turystycheskogho byznesa [Basics of tourism business]. Kiev. [in Ukraine].
 11. Mazaljewski, V. I. (2017). Maral”naje vyhavannje dzJacjej u muzjejnaj prastory prydapamozje teatralizavanaj ekskursii [Moral education of children in the museum space prydapamoze theatrical tour]. VJeSNIK BJeLARUSKAGA DZJaRZhAWNAGA UNIVJeRSITETA KUL”TURY I MASTACTVAW – Bulletin of Belarusian State University of Culture and Arts. 2(28). 127-132. [in Belarusian].
 12. Upine, A.M. (2009). Rol dizaina odezhdy v formirovanii imidzha lichnosti. [The role of clothing design in the formation of the image of the individual]. POISK – SEARCH. 98-104. [in Russian].
 13. Cohen, E. (1972). Toward a sociology of international tourism. Social Research. 39. 164–182. [in English].
 14. Farber, M. E., & Hall, T. E. (2007). Emotion and environment: Visitors’ extraordinary experiences along the Dalton Highway in Alaska. Journal of Leisure Research. 39(2). 248–270. [in English].
 15. He, Y. N., & Zhang, L. (2013). Analyze on the Tourism Value of Traditional Costume Culture Resources in South Jiangsu District and the Development of Tourism Products. Advanced Materials Research. 821-822. 803-806. [in English].
 16. Jackson, A., & Kidd, J. (2008). Performance, Learning & Heritage: Report a research project funded by the Arts & Humanities. 141. [in English].
 17. Lee, T.-H., & Crompton J. (1992). Measuring novelty seeking in tourism. Annals of Tourism Research. 19(4). 732–751. [in English].
 18. Ma, L. (2013). Strategy Study on National Tourism Clothing Cultural of Guilin Region. Applied Mechanics and Materials. 411-414. 2335-2338. [in English].
 19. Mitas, O., & Bastiaansen, М. (2018). Novelty: A mechanism of tourists’ enjoyment. Annals of Tourism Research. 98-108. https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.07.002 [in English].
 20. Nawijn, J. (2011). Determinants of daily happiness on vacation. Journal of Travel Research. 50(5). 559–566. [in English].
 21. Radeloff, D. J. (1990). Role of Color in Perception of Attractiveness. Perceptual and Motor Skills. 71(1). 151–160. https://doi.org/10.2466/pms.1990.71.1.151. [in English].
 22. Sarobol, A. (2014). Costume Development Model for Tourism Promotion in Mae Hong Son Province, Thailand. SHS Web of Conferences, 4th International Conference on Tourism Research (4ICTR). https://doi.org/10.1051/shsconf/20141201053. [in English].
 23. Witzel, Ch., & O’Regan, J. K., Hansmann-Roth, S. (2017). The dress and individual differences in the perception of surface properties. Vision Research. 141.76–94. [in English].

Yoh, E. (2015). Application of the fashion therapy to reduce negative emotions of female patients. The Research Journal of the Costume Culture. 23. 1. 85-101. [in Korean].