ОБРАЗИ ПРИРОДИ В ЯПОНСЬКІЙ ГРАФІЦІ XVII – XX СТОЛІТТЯ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ПЛАКАТІ

ШАУЛІС К. К.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Метою роботи є розвідка зародження і розвитку образів природи в мистецтві Японії та дослідження їх відображення в екологічному плакаті.

Методика. Для виявлення екологічного напряму в мистецтві було використано метод класифікації та системний, а також порівняльно-історичний методи; метод образно-стилістичного аналізу.

Результати. У статті розглянуто етапи розвитку японського мистецтва та виявлено основні тенденції розвитку екологічного напряму в мистецтві. На підставі робіт провідних митців проаналізовано стрижневі образи природи в живописі та графіці Японії. Доведено, що образи природи, що їх відображали майстри в своїх графічних та живописних роботах XVII-XX ст., знайшли відображення у японських екологічних плакатах. Обґрунтовано, що кожним новим витком розвитку японського пейзажного жанру образи природи, що їх використовують майстри у своїх роботах, значно еволюціонують та розкриваються по-новому, переходячи від констатування та опису до віддзеркалення глибинних питань людства. Аргументовано, що активне відображення образів природи в гравюрі починається на її завершальному етапі, коли набувають розвитку жанри фукей-га (пейзаж), квіти й птахи (катьо-га), в яких досить яскраво демонструється любов японців до оточуючого світу. Продемонстровано, що найбільш розмаїто образи природи розкриваються з виникненням мистецтва плакату. Як самостійна художня одиниця плакат з’являється досить пізно, але доволі прудко наживає виняткової популярності. Завдяки лаконічності та значному діапазону художніх прийомів він став одним з провідних видів художнього самовираження та транслювання інформації, тому дуже активно набув розповсюдження в мистецькій сфері Японії та світу.

Наукова новизна публікації полягає у тому, що в перше проведена загальна систематизація образів природи в японській графіці та виявлено їх відображення в японському екологічному плакаті.

Практична значущість полягає у можливості використання отриманих результатів в наукових дослідженнях з історії мистецтв; у підготовці методичних розробок, посібників та хрестоматій з історії східного мистецтва та історії графічного дизайну; у розробці лекцій, практичних і семінарських занять у межах навчальних курсів «Історія плакату», «Історія мистецтва Японії», «Історія мистецтв країн Сходу», «Історія дизайну», «Загальна історія мистецтв».

Ключові слова: екологія, дереворит, гравюра, живопис, плакат.

ОБРАЗЫ ПРИРОДЫ В ЯПОНСКОЙ ГРАФИКЕ XVII XX ВЕКА И ИХ ОТОБРАЖЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАКАТЕ

ШАУЛИС Е. К.

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Целью работы является исследование зарождения и развития образов природы в искусстве Японии и их отражения в экологическом плакате.

Методика. Для выявления экологического направления в искусстве был использован метод классификации и системный, а также сравнительно-исторический методы; метод образно-стилистического анализа.

Результаты. В статье рассмотрены этапы развития японского искусства и выявлены основные тенденции развития экологического направления. На основе работ ведущих художников проанализированы стержневые образы природы в живописи и графике Японии. Доказано, что образы природы, которые отражали мастера в своих графических и живописных работах XVII-XX вв., нашли отражение в японских экологических плакатах. Обосновано, что каждым новым витком развития японского пейзажного жанра образы природы преодолевают значительную эволюцию и раскрываются по-новому, переходя от констатации и описания к отражению глубинных вопросов человечества. Аргументировано, что активное отражение образов природы в гравюре начинается на ее завершающем этапе, когда получают развитие жанры фукей-га (пейзаж), кате-га (цветы и птицы), в которых достаточно ярко демонстрируется любовь японцев к окружающему миру. Продемонстрировано, что наиболее разнообразно образы природы раскрываются с возникновением искусства плаката. Как самостоятельная художественная единица плакат раскрывается довольно поздно, но весьма прытко наживает исключительной популярности. Благодаря лаконичности и значительному диапазону художественных приемов он стал одним из ведущих видов художественного самовыражения и трансляции информации, поэтому очень активно получил распространение в художественной сфере Японии и мира.

Научная новизна публикации заключается в том, что в первый раз была предпринята попытка общей систематизации образов природы в японской графике и выявлены их отражение в японском экологическом плакате.

Практическая значимость заключается в возможности использования полученных результатов в научных исследованиях по истории искусств. Может быть использована в подготовке методических разработок, пособий и хрестоматий по истории восточного искусства и истории графического дизайна; в разработке лекций, практических и семинарских занятий в рамках учебных курсов «История плаката», «История искусства Японии», «История искусств стран Востока», «История дизайна», «Всеобщая история искусств».

Ключевые слова: экология, ксилография, гравюра, живопись, плакат.

EXAMPLES OF NATURE IN JAPANESE GRAPHICS XVII – XX CENTURIES AND THEIR DISPLAYING IN ECO-POSTER

SHAULIS K. K.

Kharkiv State Academy of Design and Art

The aim of the work is to explore the origin and development of natural images in the art of Japan and to study their reflection in the ecological poster.

Methodology. The method of classification and systematic, as well as comparative-historical methods was used to identify the ecological trend in art; method of figurative and stylistic analysis.

Results. The stages of the development of Japanese art are considered in the article and the main tendencies of the development of the ecological direction in art are revealed. Based on the works of leading artists, the core images of nature in painting and graphic art of Japan are analyzed. It has been proved that the images of nature, reflected by the masters in their graphic and pictorial works of the seventeenth and twentieth centuries, have been reflected in the Japanese environmental posters. It is substantiated that every new turn of the development of the Japanese landscape genre, the images of nature overcome significant evolution and are revealed in a new way, moving from the specification and description to the reflection of the deep questions of humanity. It is argued that the active display of the images of nature in the engraving begins at its final stage, when the fuke-ha landscape (landscapes), kate-ha (flowers and birds) develop in the development of the genre, in which the love of the Japanese to the surrounding world is fairly vividly demonstrated. It has been demonstrated that the most diverse images of nature are revealed with the emergence of the art of the poster. As an independent artistic unit, the poster is revealed rather late, but quite sparingly gains exceptional popularity. Due to its cleverness and a large range of artistic techniques, it has become one of the most prominent artistic expressions and broadcasts of information, and has become very popular in the artistic sphere of Japan and the world

The scientific novelty of the publication is that in the first attempt was made to generalize systematic images of nature in Japanese graphics and revealed their reflection in the Japanese ecological poster.

The practical significance lies in the possibility of using the results obtained in research on history and art. In the preparation of methodological developments, manuals and textbooks on the history of oriental art and the history of graphic design; in the development of lectures, workshops and seminars within the framework of the courses «History of the poster», «History of Art of Japan», «History of the arts of the countries of the East», «History of design», «The general history of the arts».

Keywords: ecology, xylography, engraving, painting, poster.

Література

 1. «4-й Блок»: кращі плакати і графіка з екології визначних сучасних принтмейкерів : альбом / уклад. О. А. Векленко, В. І. Лесняк ; авт. тексту Л. Савицька та ін. Х. : Колорит, 2005. 172 с. — ISBN 966-8536-22-3.
 2. «4-й Блок»: пятая международная триеннале экологического плаката и графики / авт.-сост. О. Векленко. Х. : Колорит, 2003. 49 с.
 3. Алфьорова З.І. Межі видимого. Становлення візуального мистецтва. Х. : ХДАК, 2008. 268 с.
 4. Бродский В.Е. Японское классическое искусство. Очерки. Живопись. Графика. Моссква: Искусство, 1969. 286 с.
 5. Виноградова Н.А., Ніколаєва Н.С. Искусство стран дальнего востока: Малая история искусств. М.: Искусство, 1979. 677 с.
 6. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. СПб. : ИЗОГИЗ, 2000. 342 с.
 7. Воронова Б.Г. Из истории японской гравюры из кн.: Японское искусство. М.: Искусство, 1959. С.5–42.
 8. Гладун О.Д. Харківська школа графіки (друга половина ХХ століття): автореф. дис… канд. мистецтвознавства. ХДАДМ, 2005. 20 с.
 9. Гладун О.Д. Людина і світ у графіці міжнародної триєнале «4 Блок»: Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2007. — № 3. С. 35–40.
 10. Фар-Бекер Г. Японская гравюра: Taschen, 2005. 200 с.
 11. Коломиец А.С. Современная гравюра Японии и ее мастера. М.: Изобразительное искусство, 1974. 382с.
 12. Северина О. Екологический плакат : становление и развитие (по материалам Международных триеннале «4-й Блок»): дис … канд. искусствовед. : 17.00.07. Х.: ХДАДМ, 2010. 188 с.
 13. Серов С.И. Прощай, икебана!. КАК. М.: 2000. № 11–12. С. 16–29.
 14. Help Japan poster. USA, 2011. URL: http://boingboing.net/2011/03/13/help-japan-poster.html (дата звернення: 19.03.2015).

References

 1. Veklenko, O.A. & Lesniak, V. I. (2005) “4-y Blok” : krashchi plakaty i hrafika z ekolohii vyznachnykh suchasnykh pryntmeikeriv [“4th Block” : the best posters and graphics from the ecology of outstanding modern printmakers]. Kharkiv : Koloryt. [In Ukrainian].
 2. Veklenko, O. (Comp.). (2003). “4-i Blok” : pyataya mezhdunarodnaya triennale ekologicheskogo plakata i grafiki [“The 4th Block” : V International Eco-poster Triennial]. Kharkiv : Koloryt. [In Russian & English].
 3. Alforova, Z.I. (2008) Mezhi vydymoho. Stanovlennia vizualnoho mystetstva [Boundaries of the visible. Formation of the visual art]. Kharkiv. [In Ukrainian].
 4. Brodskiy, V.E. (1969) Yaponskoye klassicheskoye iskusstvo. Ocherki. Zhivopis’. Grafika. M.: Iskusstvo. 286 s. [In Russian].
 5. Vinogradova, N.A., Níkolaêva N.S. (1979) Iskusstvo stran dal’nego vostoka: Malaya istoriya iskusstv. M.: Iskusstvo. 677 s. [In Russian].
 6. Vipper, B.R. (2000). Vvedenie v istoricheskoe izuchenie iskusstva [Introduction to the historical study of art]. St. Petersburg : IZOGIZ. [In Russian].
 7. Voronova, B. G. (1959) Iz istorii yaponskoy gravyury iz kn .: Yaponskoye iskusstvo. M.: Iskusstvo. S.5-42. [In Russian].
 8. Hladun, O D. (2005) Kharkívs’ka shkola grafíki (druga polovina ХХ stolíttya): Candidate’s thesis. KHDADM. 20 s. [In Russian].
 9. Hladun, O.D. (2007) Liudyna i svit u hrafitsi mizhnarodnoi tryienale “4 Blok” [Human and World in Graphics of International Triennial “The 4-th Block”]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv, 3, 35–40. [In Ukrainian].
 10. Far-Beker, G. (2005) Yaponskaya gravyura: Taschen, 200 s. [In Russian].
 11. Kolomiyets, A.S. (1974) Sovremennaya gravyura Yaponii i yeye mastera. Mosskva: Izobrazitel’noye iskusstvo, 382s. [In Russian].
 12. Severina, O. (2010) Ekologicheskii plakat : stanovlenie i razvitie (po materialam Mezhdunarodnykh triennale “4-i Blok”) [Eco-poster : formation and development (based on the International Triennial “The 4th Block”]. Candidate’s thesis. Kharkov. [In Russian].
 13. Serov, S.I. (2000) Proshchai, ikebana!.. KAK, 11–12, 16–29. [In Russian].
 14. Pomogite Yaponii plakat. USA (2011) URL: http://boingboing.net/2011/03/13/help-japan-poster.html (data zvernennya: 19.03.2015). [In English].