МЕРЕЖИВО І В’ЯЗАННЯ У ДЕКОРІ ЛЕМКІВСЬКОГО ВБРАННЯ: ЕТНОЛОКАЛЬНІ ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ

КОЗАКЕВИЧ О.Р.

Інститут народознавства Національної академії наук України

Мета. Дослідити локальні та мистецькі ознаки оздоблення традиційного вбрання Лемківщини, визначити особливості мереживного й в’язаного декору, який надавав компонентам одягу унікальності і був часто художнім акцентом у комплексах лемківського одягу.

Методологія. Методологічною основою є принцип системного підходу та комплексного дослідження. Для вивчення предмета дослідження використано порівняльно-історичний та типологічний методи. Аналіз мереживного та в’язаного декору здійснено з застосуванням мистецтвознавчого методу, а саме – метод формального аналізу і частково образно-стилістичного.

Результати. На основі артефактів з музейних збірок, польових студій та опрацювання наукових джерел визначено основні типологічні групи й типи виробів, які формувалися під впливом етнокультурних та історичних чинників. Окреслено текстильні техніки та технологічні прийоми виготовлення декору із зазначенням спільних і відмінних ознак у порівнянні з народним одягом інших етнографічних груп Карпатського регіону. Проаналізовано художньо-стильові характеристики в’язання і мережива з урахуванням взаємовпливів культур сусідніх етносів та особливостей пограниччя. З’ясовано, що у жіночому одязі мереживо розповсюджено у виготовленні головних уборів, поясного вбрання, сорочок. В’язані спицями вироби побутували у чоловічій одежі переважно західно-південних територій: нараквиці, рукавиці, капці, локально – в’язані спицями шапки «маґерки» та шалики. У створенні мереживних і в’язаних виробів уживали й загальнопоширені техніки та технічні прийоми, характерні для Гуцульщини чи Бойківщини: в’язання спицями, плетіння рукавиць «на лабі», «на дощечці». Натомість вишивальний прийом «англійський гапт» з «вирізуванням»  властивий лише для лемківських, переважно центрально-західних, теренів.

Наукова новизна полягає у введені у науковий обіг матеріалів про лемківське народне вбрання, відомостей зразків мережива та в’язання, що розкривають художнє різноманіття одягового мистецтва Лемківщини.

Практична значущість. Дослідження дозволяє розширити знання про традиційний одяг лемків, його декор та текстильне виробництво зокрема; про осередки виготовлення окремих типів вбрання з застосуванням ажурного і в’язаного оздоблення, що сприяє залученню отриманих відомостей у вивченні народного вбрання Лемківщини.

Ключові слова: Лемківщина, оздоблення, ажур, мереживо, народний одяг, в’язання, текстильні техніки, пограниччя, етнокультурні впливи, локальні ознаки, традиція.

 

LACE AND KNITTING IN LEMKO`S CLOTHING DECOR: ETHNIC LOCAL AND ART FEATURES

KOZAKEVYCH O.R.

Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine

Purpose. Local and art features of Lemko`s region traditional clothing décor are studied. The attention is given to lace and knit décor, which gave the clothing components a unique and often was the artistic accent in Lemko clothing complexes.

Methodology. The methodological basis of the study is the principle of systematic approach and comprehensive research. The comparative-historical and typological methods was used for study the research subject. The analysis of lace and knit décor was done using the art study method.

Results. The main typological groups and items` types formed under the influence of ethno-cultural and historical factors were determined based on artifacts from museum collections, field studios and scientific sources. The décor made textile techniques and technological methods are outlined, with pointed of common and distinctive features in comparison with folk clothing of the Carpathian region`s other ethnographic groups. Artistic and stylistic characteristics of knitting and lace are analyzed, taking into account the interplay of neighbouring ethnicities cultures and border features.

It is studied out that the lace was common in female clothing in the production of the headwear, the waist wear and shirts. Knitting items in male clothing mainly in the south-western Lemko`s territories were used. There were naracvytsias, mittens, socks, locally were used knitting hats “megerka” and scarves. In the creation of lace and knit items they used common techniques and technical methods peculiar to Hutsul`s and Boiko`s regions: knitting, crocheting gloves “on the laba”, “on the board”. Instead, the embroidery methods called “English hapt” with “cut out’ was typical only for the Lemko`s, mainly central-western, territories.

Scientific novelty consists in the introduction into the scientific circulation of materials about Lemko folk clothing. The focus is on the lace and knit décor that reveals the artistic diversity of Lemko`s region clothing art.

Practical significance. The study allows expanding the knowledge of Lemko traditional clothing and textile production, in particular, about the centers of made some types of clothing with openwork and knitting. This contributes to use the receives information in the further study of Lemko`s region traditional clothing.

Keywords: Lemko`s region, décor, openwork, lace, folk clothing, knitting, textile techniques, border, ethno-cultural influences, local features, tradition.

 

КРУЖЕВО И ВЯЗАНИЕ В ДЕКОРЕ ЛЕМКОВСКОЙ ОДЕЖДЫ: ЭТНОЛОКАЛЬНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КОЗАКЕВИЧ О.Р.

Институт народоведения Национальной академии наук Украины

Цель. Исследовать локальные и художественные особенности украшения традиционного костюма Лемковщины, обозначить особенности кружевного и вязанного декора, который придавал компонентам одежды уникальность и часто был художественным акцентом в комплексах лемковской одежды.

Методология. Методологическим основанием является принцип системного подхода и комплексного исследования. Для изучения предмета исследования задействованы сравнительно-исторический и типологический методы. Анализ кружевного и вязаного декора осуществлен с использованием искусствоведческого метода, а именно – метода формального анализа и частично образно-стилистического.

Результаты. На основании артефактов из музейных коллекций, полевых экспедиций и изучения научных источников определены ведущие типологические группы и типы изделий, которые формировались под влиянием этнокультурных и исторических факторов. Очерчены текстильные техники и технологические приемы изготовления декора с определением общих и отличительных черт в сравнении с народной одеждой других этнографических групп Карпатского региона. Проанализированы художественно-стилистические характеристики вязания и кружева, учитывая взаимовлияние культур соседствующих этносов и особенностей пограничья. Определено, что в женской одежде кружево распространено  в изготовлении головных уборов, поясной одежды, рубашек. Вязанные спицами изделия бытовали в мужской одежде главным образом западно-южных территорий: «нараквицы», рукавицы, «капци», локально-вязанные спицами шапки «магерки» и шарфики.  В создании ажурных и вязаных изделий использовали и широко распространенные техники и технические приемы, характерные для Гуцульщины и Бойковщины: вязание спицами, плетение рукавиц «на лабе», «на дощечке». Вышивальный прием «английский гапт» с «вырезанием» характерный главным образом для центрально-западных территорий.

Научная новизна состоит в введении в научный оборот материалов о лемковской народной одежде, информации о артефактах кружевного и вязанного декора, что раскрывают художественное разнообразие традиционного костюма Лемковщины.

Практическое значение. Исследование дает возможность расширить знания о традиционной одежде лемков и о текстильном производстве в частности, об очагах изготовления отдельных типов одежды с использованием ажурного и вязанного декора, что способствует введению полученных материалов для изучения народного костюма Лемковщины.

Ключевые слова: Лемковщина, украшение, ажур, кружево, народная одежда, вязание, текстильные техники, пограничье, этнокультурные влияния, локальные характеристики, традиция.

 

Література

 1. Kolberg O. Dzieła wszystkie. T. 49. Sanockie-Krosnieskie. Wrocław-Poznań, 1883.
 2. Olejnik J. Prispevok k poznaniu ludovĕho odevu v Jakubanoch. Науковий збірник музею української культури в Свиднику. 1965. Ч. 1. С.142.
 3. Reinfuss R. Stroje górali szczawnickich. Lublin, 1949. 40 s.
 4. Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. red. Jacek Wolski. Warszawa, 2016. T.1. S. 597-613.
 5. Falkowski J., Pasznycki B. Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim. Zarys etnograficzny. Lwów : Wyd. Towarzystwa Ludoznawczego, 1935.
 6. Reinfuss R. Związki kulturowe po obu stronach Karpat w rejonie Łemkowszczyzny. Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Rzeszów, 1992. S.167-183.
 7. Reinfuss R. Śladami Łemków. Warszawa, 1990.
 8. Бескид Ю. Матеріальна культура Лемківщини. Торонто-Канада, 1972. С. 97.
 9. Тарнович Ю. Лемківщина. Матеріяльна культура. Краків, 1941. С. 91-114.
 10. Тарнович Ю. Ілюстрована історія Лемківщини. Львів, 1936. 290 с.
 11. Білан М., Стельмащук Г. Український стрій. Львів: Апріорі, 2011. 314с.
 12. Козакевич О. Українські традиційні в’язані вироби кінця ХІХ–ХХ ст.: локальні особливості (за матеріалами західних областей). Записки Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. Праці комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. Львів. 2011. Т. CCLXI (261). С.503-524.
 13. Козакевич О. Мереживні та в’язані вироби в народному одязі закарпатців кінця ХІХ – початку ХХІ століття: локальні типологічні та художні особливості (За матеріалами польових студій). Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури і побуту. Матеріали етнографічних читань «Збереження та популяризація культурної спадщини». 2018. Випуск 5. С.99-108.
 14. Матейко К. Український народний одяг. К.: Наукова думка, 1977. 224 с.
 15. Український народний одяг. Торонто-Філадельфія, 1992. 311 с.
 16. Starzyсski J. Strój obrędowe Łemków. Ubiory ludowe i mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Nowy Sącz, 2017. S. 34-47.
 17. Захарчук-Чугай Р. Вишивка. Лемківщина: Історико-етнографічне дослідження: У 2-х т. Т.2. Духовна культура. Львів: Інститут народознавства НАН України. 2002. С. 279-283.
 18. Мушинка М. Одяг. Лемківщина: земля – люди – історія – культура. Матеріальна культура. Т. 2. Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1988.
 19. Петрякова М. Етномистецькі особливості чоловічого традиційного вбрання лемків. URL: https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=1338 (дата звернення: 19.01.2019).
 20. Стельмащук Г., Худик Д., Дмитриків Д. Одяг. Лемківщина. Львів: ІН НАН України, 1999. С.330.
 21. Тканко З. Прикраси лемків. Лемківщина: Історико-етнографічне дослідження: У 2-х т. Т.2. Духовна культура. Львів: Інститут народознавства НАН України, 2002. С. 284-305.
 22.  Архів ІН НАН України. Ф.1. Оп.2. Спр.530. Звіт мистецтвознавчої комплексної експедиції на Бойківщину та Лемківщину, 2005 р.
 23.  Гойсак В. Номінація елементів лемківського народного одягу в порівняльному аспекті (поясний одяг). Сучасні дослідження української культури [Współczesne badania nad ukraińską kulturą]. Варшава – Івано-Франківськ, 2015. С. 14-30.

References

 1. 1. Kolberg, O. (1883). Dzieła wszystkie. Sanockie-Krosnieсskie [All artworks. Sanockie-Krosnieсkie]. 49. Wrocław-Poznań [in Polish].
 2. Olejnik, J. (1965). Prispevok k poznaniu ludovĕho odevu v Jakubanoch. Науковий збірник музею української культури в Свиднику. 1. 142. [in Polish].
 3. Reinfuss, R. (1949). Stroje górali szczawnickich [Costumes of the Szczawnica highlanders]. Lublin [in Polish].
 4. Wolski, J. (Eds.) (2016). Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro [Western Boyko region – yesterday, today and tomorrow]. Warsaw. 1. [in Polish].
 5. Falkowski, J., Pasznycki, B. (1935). Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim. Zarys etnograficzny. Prace Etnograficzne [On the border between Lemko and Boyko. Ethnographic outline. Ethnographic Works]. Lviv [in Polish].
 6. Reinfuss, R. (1992). Związki kulturowe po obu stronach Karpat w rejonie Łemkowszczyzny. Łemkowie w historii i kulturze Karpat [Cultural connections on both sides of the Carpathians in the Lemko region. Lemkos in the history and culture of the Carpathians]. Rzeszow [in Polisch].
 7. Reinfuss, R. (1990).  Śladami Łemków [In the footsteps of Lemkos]. Warsaw [in Polish].
 8. Beskyd, Yu. (1972). Materialna kultura Lemkivshchyny[Material Culture of Lemkivshchyna]. Toronto-Canada [in Ukrainian].
 9. Tarnovych, Yu. (1941). Lemkivshchyna. Materiialna kultura [Lemkivschyna. Material culture]. Krakau [in Ukrainian].
 10. Tarnovych, Yu. (1936). Iliustrovana istoriia Lemkivshchyny [Illustrated history of Lemkivshchyna]. Lviv [in Ukrainian].
 11. Bilan, M., & Stelmashchuk, H. (2011). Ukrainskyi strii [The Ukrainian Dress]. Lviv :  Apriori [in Ukrainian].
 12. Kozakevych, O. (2011). Ukrainski tradytsiini v’iazani vyroby kintsia XIX–XX st.: lokalni osoblyvosti (za materialamy zakhidnykh oblastei). Pratsi komisii obrazotvorchoho ta uzhytkovoho mystetstva. [Ukrainian traditional knitwear of the late nineteenth and twentieth centuries: local features (based on materials from the western regions). Zapysky Naukovoho tovarystva im. T.H.Shevchenka – Notes of the Scientific Society T.G. Shevchenko. Vol.CCLXI (261). 503-524 [in Ukrainian].
 13. Kozakevych, O. (2018). Merezhyvni ta v’iazani vyroby v narodnomu odiazi zakarpattsiv kintsia XIX – pochatku XXI stolittia: lokalni typolohichni ta khudozhni osoblyvosti (Za materialamy polovykh studii). [Lace and knit articles in folk clothing of the Transcarpathians of the late XIX – early XXI centuries: local typological and artistic features (According to the materials of field studies). Naukovyi zbirnyk Zakarpatskoho muzeiu narodnoi arkhitektury i pobutu – Collection of Transcarpathian Museum of Folk Architecture and Life]. Issu 5. 99-108 [in Ukrainian].
 14. Mateiko, K. (1977). Ukrainskyi narodnyi odiah [Ukrainian folk clothing]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
 15. Burachynska, L. (Eds.) (1992). Ukrainskyi narodnyi odiah [Ukrainian folk clothing]. Toronto-Philadelphia [in Ukrainian].
 16. Starzyсski, J. (2017). Strój obrędowe Łemków. Ubiory ludowe i mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu [Lemko dining dress. Folk and middle-class clothes from the collection of the District Museum in Nowy Sącz]. Nowy Sącz [in Polisch].
 17. Zakharchuk-Chuhai, R. (2002). Vyshyvka. Lemkivshchyna: Istoryko-etnohrafichne doslidzhennia: Dukhovna kultura. [Embroidery. Lemkivshchyna: Historical and Ethnographic Study]. Vol.2. Lviv [in Ukrainian].
 18. Mushynka, M. (1988). Odiah. Lemkivshchyna: zemlia – liudy – istoriia – kultura. Materialna kultura [Clothes. Lemkivshchyna: land – people – history – culture. Material culture]. Vol. 2. New York; Paris; Sydney; Toronto [in Ukrainian].
 19. Petriakova, M. Etnomystetski osoblyvosti cholovichoho tradytsiinoho vbrannia lemkiv. [Ethno-artistic peculiarities of men’s traditional Lemko dress]. (Last accessed : 19.01.2019) [in Ukrainian]. URL:https://storinka-m.kiev.ua/article.php?id=1338
 20. Stelmashchuk, H., Khudyk, D. & Dmytrykiv, D. (1999). Odiah. Lemkivshchyna Ukrainy. [Clothes. Lemkivshchyna]. Lviv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
 21. Tkanko, Z. (1992). Prykrasy lemkiv. Lemkivshchyna: Istoryko-etnohrafichne doslidzhennia [Decorations of Lemkos. Lemkivshchyna: Historical and Ethnographic Study]. Lviv: IN NAN Ukrainy [in Ukrainian].
 22. Arkhiv IN NAN Ukrainy. (2005). F.1. Op.2. Spr.530. Zvit mystetstvoznavchoi kompleksnoi ekspedytsii na Bojkivschynu ta Lemkivschynu (Kozakevych O., Olijnyk O., Fedorchuk O.). [Archive of IN of NAS of Ukraine [Report of the Artistic Expedition to Boikivshchyna and Lemkivshchyna (Kozakevych O., Olijnyk O., Fedorchuk O.)]. [in Ukrainian].
 23. Hoisak, V. (2015). Nominatsiia elementiv lemkivskoho narodnoho odiahu v porivnialnomu aspekti (poiasnyi odiah) [Nomination of Elements of Lemko Folk Clothing in Comparative Aspect (Belt)]. Suchasni doslidzhennia ukrainskoi kultury – Contemporary Studies of Ukrainian Culture.  Warsaw-Ivano-Frankivsk. 14―30 [in Ukrainian].