ІСТОРИЗМ У ПОШУКОВИХ СТРАТЕГІЯХ УКРАЇНСЬКИХ БУДИНКІВ МОДЕЛЕЙ ОДЯГУ ТА ДОРОБКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ДИЗАЙНЕРІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

ГАЛУДЗІНА-ГОРОБЕЦЬ В. І.

Київський національний університет культури і мистецтв

Метою статті є виявлення особливостей динаміки та образно-стилістичних проявів історизму у пошукових стратегіях українських Будинків моделей одягу та доробку вітчизняних дизайнерів другої половини ХХ ст.

Методика. Методологічну основу статті утворюють принципи системно-синергетичного підходу, метод порівняльно-історичного аналізу, метод культурно-історичної реконструкції, історико-біографічний метод, аналітико-типологічний метод, мистецтвознавчий стилістичний аналіз.

Результати дослідження. Встановлено, що у вітчизняному дизайні одягу другої половини ХХ ст. історизм одержав розвиток переважно у формі «історичного етно» з кінця 1960-х рр. Доведено, що в українському дизайні одягу звернення до історичної теми відбувалось, переважно, у межах київської школи та у виставковому репрезентативному костюмі. Встановлено, що основними джерелами дизайнерських розробок слугували орнаментика Трипілля, Скіфії, Київської Русі; традиційні народні строї, мотиви архітектури, монументального і декоративно-ужиткового мистецтва, фольклору, легенд; стилістика українського бароко, а основними творчими методами стали стилізація, інтерпретація, асоціація, меншою мірою – цитування. Доведено, що особливостями еволюції історично-національного спрямування в творчості українських дизайнерів другої половини ХХ ст. стала поступова інтенсифікація зв’язків зі світовим fashion-простором, розширення кола історично-національних джерел, інтертекстуалізація образів, інтеграція в їх структуру мотивів національної архітектури та декоративно-ужиткового мистецтва, зростання асоціативності колекцій та урізноманітнення методів дизайнерської творчості. На матеріалі стилістичного аналізу численних зразків дизайнерської творчості продемонстровано, що найбільш яскравим проявом історизму у вітчизняному дизайні одягу другої половини ХХ ст. стала творчість Л. Авдєєвої та Г. Забашти.

Наукова новизна публікації полягає у тому, що в ній, здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та аналіз проявів історизму у пошукових стратегіях українських Будинків моделей одягу та доробку вітчизняних дизайнерів другої половини ХХ ст.

Практична значущість полягає у тому, що репрезентовані у статті емпіричні матеріали, їх аналіз та узагальнення можуть бути використані у наукових дослідженнях, присвячених розвитку дизайну одягу в Україні; у підготовці посібників і хрестоматій з історії дизайну; у розробці лекцій, практичних і семінарських занять у межах навчальних курсів «Історія костюма», «Історія моди ХХ ст.», «Історія дизайну в Україні».

Ключові слова: дизайн одягу, історизм, історична етніка, Будинки моделей одягу, виставкові колекції.

HISTORICAL METHOD IN SEARCH STRATEGIES OF UKRAINIAN FASHION HOUSES AND DOMESTIC DESIGNERS’ WORKS OF THE SECOND HALF OF XX CENTURY

GALUDZINA-GOROBETS V. I.

Kyiv National University of Culture and Arts

The aim of the article is to identify the peculiarities of the dynamics and figurative and stylistic displays of historical method in the search strategies of Ukrainian Fashion Houses and domestic designers’ works of the second half of XX century.

Methodology. The methodological basis of the article is formed by the principles of the system and synergistic approach, the method of comparative and historical analysis, the method of cultural and historical reconstruction, the historical and biographical method, the analytical and typological method, the art criticism and stylistic analysis.

Results. It is established that in the domestic clothes design of the second half of XX century the historical method has developed predominantly in the form of “historical ethno” since the late 1960s. It has been proved that the appeal to the historical theme took place within the Kiev clothes design school and in the exhibition representative costume. It was established that the main sources of design development were the ornamentation of Trypillia, Scythia, Kyiv Rus; traditional folk costumes, motifs of architecture, monumental and decorative and applied arts, folklore, legends; the stylistics of the Ukrainian Baroque, and the main creative methods became stylization, interpretation, association, and quoting.

It is proved that the peculiarities of the evolution of historical and national orientation in the works of Ukrainian designers of the second half of XX century was the gradual intensification of ties with the world fashion space, the expansion of the circle of historical national sources, the intertextualization of images, the integration into their structure of the motifs of national architecture and decorative arts, the growth of the associativity of collections and the diversification of methods of design creative work. On the basis of the stylistic analysis of numerous samples of design works it has been demonstrated that the brightest display of historical method in the national clothes design of the second half of XX century became the creative work of L. Avdeyeva and G. Zabashta.

The scientific novelty of the article is based on the theoretical and methodological basis and investigation on the empirical material of historical method in the search strategies of the Ukrainian Fashion Houses and domestic designers’ works of the second half of XX century.

The practical significance of the research is that the empirical materials represented in the article, their analysis and generalizations can be used in scientific researches devoted to the development of clothes design in Ukraine; in the preparation of manuals and textbooks on the history of design; in the preparing of lectures, practical and seminar sessions within the courses «History of the costume», «History of fashion of XX century», «History of design in Ukraine».

Keywords: clothes design, historical method, historical ethnics, Fashion Houses, exhibition collections.

Література

 1. Бердник Т. О., Неклюдова Т. П. Дизайн костюма. Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. 448 с.
 2. Білякович Л. М., Воронцова О. М. Математичне визначення колористичної спорідненості структурованих художніх систем Ренесансу : багатомірний кластерний аналіз. Авторське свідоцтво № 55862 : науковий твір з питань мистецтва : а. с. 55862 Україна / № 56199 ; заявл. 02.06.2014 ; опубл. 01.08.2014, Бюл. № 34.
 3. Білякович Л. М., Воронцова О. М. Мода епохи італійського Відродження : морфологічні особливості костюма. VII Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва. Культурна трансформація сучасного українського суспільства : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 4–5 червня 2009 р. Київ : ДАКККіМ, 2009. Ч. 1. С. 98–105.
 4. Білякович Л. М., Воронцова О. М. Морфологічні особливості костюма італійського Відродження. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва : щоквартальний науковий журнал / гол. ред. докт. мист., проф. В. Д. Шульгіна. №4. С. 84–88.
 5. Білякович Л. М. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 37053. Навчальна дисципліна для вищих навчальних закладів «Методологія прогнозування моди» (зміст, концепція, структура, навчальна програма) / Білякович Л. М. (Україна ; дата подання 22.09.2010 ; дата реєстрації 22.02.2011 ; Міністерство освіти і науки України ; Державний департамент інтелектуальної власності).
 6. Білякович Л. Темпоральність у структурі модних трендів: сутність, динаміка, прогнозування. Вісник Львівської національної академії. 2018. Вип. 36. С. 207– 222.
 7. Костельна М.В. «Етнічний полістилізм» в дизайні одягу другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Art and design. 2018. №3. С. 85-95.
 8. Воронцова О. М. Італійський світський костюм XV–XVI ст. та його вплив на дизайн сучасного одягу : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.07 – дизайн / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : КНУКіМ, 2014. 219 с.
 9. Демшина А. Ю. Ретроспективизм в современной моде как симптом динамики образов. Труды Санкт-Петербургского гос. ин-та культуры, 2013. Вып. 1. С. 9–17.
 10. Ермилова Д. Ю. Актуальные методы проектирования в дизайне костюма в контексте культуры постмодерна. Сервис plus, № 4. Т. 10. С. 45–56.
 11. Козлова Т. Стиль в костюме ХХ века. Москва : МГТУ им. А. И. Косыгина, 160 с.
 12. Костельна М. В. Творчість дизайнерів українських будинків моделей середини XX – початку XXI ст. : етнічний напрям : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.07 – дизайн / Київський національний університет культури і мистецтв. Київ : КНУКіМ, 2016. 212 с.
 13. Леонова К. І. Вплив естетики постмодернізму на художньо-стильові та пластично-образні особливості дизайну одягу початку ХХІ століття. Вісник ХДАДМ, 2016. № 1. С. 38–44.
 14. Мельник М. Т. Мода в контексті художніх практик ХХ століття : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – теорія та історія культури / Київський національний ун-т культури і мистецтв. Київ : КНУКіМ, 2008. 19 с.
 15. Москвин А. Ю. Проектирование мужской одежды на основе ретроспективного системного анализа конструктивных решений : дисс. … канд. техн. наук : 17.00.06 – техническая эстетика и дизайн / Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. Санкт-Петербург : СПбГУТД, 2015. 239 с.
 16. Ніколаєва Т. Історія українського костюма. Київ : Либідь, 1996. 176 с.
 17. Тканко З. Мода в Україні ХХ ст. : монографія. Львів : АРТОС, 2015. 236 с.
 18. Тканко О. Д. Мистецтво костюму в Україні кінця ХХ – початку ХХІ століття : тенденції, школи, національна специфіка : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво / Львівська національна академія мистецтв. Львів : ЛНАМ, 2009. 207 с.
 19. Тютюнник І. С. Особливості оздоблення вітчизняного ексклюзивного вбрання другої половини ХХ ст. Наук. зап. Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. № 2. С. 219–222.
 20. Шандренко О. М. Етномистецькі ренесанси моди ХХ ст. Культура і сучасність. № 1. С. 123–128.

References

 1. Berdnik, T. O., Nekliudova, T. P. (2000). Dizain kostiuma. [Costume design]. Rostov-na-Donu: Feniks, 448. [in Russian].
 2. Biljakovych, L. M., Voroncova, O. M. (01.08.2014). Matematychne vyznachennja kolorystychnoji sporidnenosti strukturovanykh khudozhnikh system Renesansu : baghatomirnyj klasternyj analiz. [Mathematical definition of colour relation of structured artistic systems of the Renaissance: many-dimensional cluster analysis]. Certificate of authorship № 55862 : naukovyj tvir z pytanj mystectva; declared 02.06.2014, № 34.
 3. Biljakovych, L. M., Voroncova, O. M. (2009). Moda epokhy italijsjkogho Vidrodzhennja : morfologhichni osoblyvosti kostjuma. [Fashion of the Italian Renaissance : morphological features of the costume]. VII Kuljturologhichni chytannja pam’jati Volodymyra Podkopajeva. Kuljturna transformacija suchasnogho ukrajinsjkogho suspiljstva : zb. materialiv Vseukrajinsjkoji nauk.-prakt. konf. [VII Cultural reading in memory of Volodymyr Podkopayev. Cultural transformation of modern Ukrainian society : Proceedings of materials of All-Ukrainian scientific and practical conference]. Kyiv : DAKKKiM, 98–105.
 4. Biljakovych, L. M., Voroncova, O. M. (2009). Morfologhichni osoblyvosti kostjuma italijsjkogho Vidrodzhennja. [Morphological features of the costume of the Italian Renaissance]. Visnyk Derzhavnoji akademiji kerivnykh kadriv kuljtury i mystectva : shhokvartaljnyj naukovyj zhurnal. [Bulletin of the State Academy of Leaders of Culture and Arts: Quarterly Scientific Journal]. 4, p. 84–
 5. Biljakovych, L. M. (22.02.2011). Certificate of authorship № 37053. Navchaljna dyscyplina dlja vyshhykh navchaljnykh zakladiv «Metodologhija proghnozuvannja mody» (zmist, koncepcija, struktura, navchaljna proghrama) [Educational discipline for higher educational institutions “Methodology of forecasting of fashion” (content, concept, structure, curriculum)] ; declared 22.09.2010.
 6. Biljakovych, L. (2018). Temporaljnistj u strukturi modnykh trendiv : sutnistj, dynamika, proghnozuvannja. [Temporality in the structure of fashion trends : essence, dynamics, forecasting]. Visnyk Ljvivsjkoji nacionaljnoji akademiji. [Bulletin of the Lviv National Academy]. 36, p. 207–
 7. Kostelna, M.V. (2018) «Ethnic polistylism» in clothes design of the second half of XX – the beginning of XXI century. Art and design. 3. 85-95.
 8. Vorontsova, O. M. (2014). Italijsjkyj svitsjkyj kostjum XV – XVI st. ta jogho vplyv na dyzajn suchasnogho odjaghu. [Italian secular costume of XV – XVI century and its influence on the modern clothes design]. Candidate’s thesis. Kyiv national university of culture and arts. Kyiv, 219.
 9. Demshina, A. Iu. (2013). Retrospektivizm v sovremennoi mode kak simptom dinamiki obrazov. [Retrospectvism in modern fashion as a symptom of the dynamics of images]. Trudy Sankt-Peterburgskogo gos. in-ta kultury. [Proceedings of St. Petersburg state institute of the culture]. 1, p. 9–
 10. Ermilova, D. Iu. (2016). Aktualnye metody proektirovaniia v dizaine kostiuma v kontekste kultury postmoderna. [Actual design methods in costume design in the context of postmodern culture]. Servis plus : nauchnyi zhurnal. [Service plus: scientific journal]. 4, Vol. 10, p. 45–
 11. Kozlova, T. (2003). Stil v kostiume XX veka. [Style in costume of XX century]. Moscow : MGTU im. A. I. Kosygina, 160.
 12. Kosteljna, M. V. (2016). Tvorchistj dyzajneriv ukrajinsjkykh budynkiv modelej seredyny XX – pochatku XXI st. : etnichnyj naprjam. [Creative work of designers of Ukrainian fashion houses of the middle of XX – beginning of XXI century : ethnic direction]. Candidate’s thesis. Kyiv national university of culture and arts. Kyiv, 212.
 13. Leonova, K. I. (2016). Vplyv estetyky postmodernizmu na khudozhnjo-styljovi ta plastychno-obrazni osoblyvosti dyzajnu odjaghu pochatku XXI stolittja. [Influence of aesthetics of postmodernism on artistic and style and plastic and figurative features of the clothes design of the beginning of XXI century]. Visnyk KhDADM : zb. nauk. pr.[Bulletin of KhSADA : proceedings of scientific works]. Kharkiv : KhDADM, 1, p. 38–
 14. Meljnyk, M. T. (2008). Moda v konteksti khudozhnikh praktyk XX stolittja. [Fashion in the context of artistic practices of XX century]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv national university of culture and arts. Kyiv, 19.
 15. Moskvin, A. Iu. (2015). Proektirovanie muzhskoi odezhdy na osnove retrospektivnogo sistemnogo analiza konstruktivnykh reshenii. [Men’s clothes designing based on retrospective system analysis of design solutions]. Candidate’s thesis. St. Petersburg State University of Technology and Design, St. Petersburg, 239.
 16. Nikolajeva, T. (1996). Istorija ukrajinsjkogho kostjuma. [History of Ukrainian costume]. Kyiv : Lybidj, 176.
 17. Tkanko, Z. (2015). Moda v Ukrajini XX st. [Fashion in Ukraine of XX century]. Lviv : ARTOS, 236.
 18. Tkanko, O. D. (2009). Mystectvo kostjumu v Ukrajini kincja XX – pochatku XXI stolittja : tendenciji, shkoly, nacionaljna specyfika. [The art of costume in Ukraine in the late XX – early XXI century : trends, schools, national specifics]. Candidate’s thesis. Lviv National Academy of Arts. Lviv : LNAM, 207.
 19. Tjutjunnyk, I. S. (2012). Osoblyvosti ozdoblennja vitchyznjanogho ekskljuzyvnogho vbrannja drughoji polovyny XX st. [Peculiarities of the decoration of the national exclusive clothes of the second half of XX century]. zap. Ternopiljsjkogho nac. ped. un-tu im. V. Ghnatjuka. [Bulletin of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University]. Ternopil : Vyd-vo TNPU im. V. Ghnatjuka, 12, p. 219–222.
 20. Shandrenko, O. M. (2009). Etnomystecjki renesansy mody XX st. [Ethno and Art Renaissance of the XX Century Fashion]. Kuljtura i suchasnistj. [Culture and the present time]. 1, p. 123–128.