ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧА СПАДЩИНА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ЕТНОДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ОСВІТИ

ГАВРИЛЮК Р. М.

Вижницький фаховий коледж мистецтв і дизайну ім. В.Шкрібляка

Мета. Метою представленого дослідження є актуалізація методологічних засад навчання етнодизайну засобами краєзнавчої спадщини Вижницького мистецького осередку, зміцнення навчально-методичної бази краєзнавства, наукове обґрунтування її вагомого значення для сучасної освіти.

Методологія. У статті використано загальнонаукові методи: описовий, порівняльний, метод систематизації і синтезу. Під час вивчення краєзнавчої літератури використано аналітичний метод дослідження, а також методи класифікації складових елементів професійних компетентностей в етнодизайн-освіті, що сприятиме безпосередній реалізації перспективних проектів випускників Вижницького фахового коледжу мистецтв і дизайну імені Василя Шкрібляка в творчості та культурному просторі України.

Результати. В результаті проведеного дослідження визначено, що процеси глобалізації, характерні для сучасного суспільства, вимагають осмислення проблем національного відродження, відображення прояву рис національної культури в сучасному етнодизайні; наголошується на тому, що історико-краєзнавча спадщина є основою творчої діяльності в різних напрямах мистецтва та дизайну. Методологія етнодизайну стає важливою складовою сучасної проектної культури і сприяє якісним змінам естетичних характеристик предметного середовища. Включення складових національної культури та етнодизайну в процес освіти дає можливість формування креативного фахового мислення майбутніх випускників Вижницького фахового коледжу мистецтв і дизайну імені Василя Шкрібляка.

Наукова новизна. Визначено, що ідеї формування наукового підґрунтя для дослідження перспектив концептуальних трансформацій етнодизайну в Україні розвиваються паралельно з процесами глобалізації; закладено концепцію продукування етнодизайнерських ідей та цінностей в умовах сучасних мистецьких практик та формування національної моделі дизайну.

Практичне значущість. Основні твердження статті можуть стати теоретичною, фактологічною і методологічною базою для розробки загальних і спеціальних лекційних курсів та практичних занять з етнодизайну у закладах освіти мистецького та дизайнерського спрямування.

Ключові слова: краєзнавство, етнодизайн, мистецька освіта, Вижницький мистецький осередок, художня культура, національна свідомість.

 

THE HISTORICAL-LOCAL HERITAGE AS AN EFFECTIVE MECHANISM OF ETHNODIZING EDUCATION

GAVRYLIUK R. M.

Vyzhnytsia Applied College of Arts and Design named after Vasil Shkribliak

Purpose. The dissemination of the local lore and the strengthening of the educational and methodological base of local lore in the system of ethno-design education, the popularization of the historical-lore heritage of the Vyzhnytsia art center, the actualization of methodological foundations of ethno-design teaching, their scientific substantiation of importantance.

Methodology. The article uses general scientific methods of descriptive, comparative, the method of systematization and synthesis. During the studing of local lore the analytical method of research, as well as the methods of classification of components of professional competencies in ethno-design education of future specialists of creative direction, were used, which will contribute to the direct realization of perspective projects of the graduates of Vyzhnytsia Applied College of Arts and Design named after Vasil Shkribliak in the creativity and the cultural field of Ukraine.

Results. As a result of the research it is established ,that the historical and local lore is the basis of creative activity in various fields of art and design. It is determined, that the processes of globalization, characteristic of modern society, require the understanding of the problems of the national revival, the reflection of the manifestation of the national culture features in modern ethno-design. The ethno design methodology is becoming an important component of modern culture and leads to significant changes in the composition of the aesthetic characteristics of the subject environment. The inclusion of the components of the national culture and ethno-design in the educational process gives the opportunity to form the creative professional thinking of future graduates of Vyzhnytsia Applied College of Arts and Design named after Vasil Shkribliak.

Scientific novelty. The idea of forming the scientific basis for exploring the perspectives of conceptual transformations of ethno-design in Ukraine, taking into account the processes of globalization and regional specificity, was further developed in the article; the understanding of the influence of socio-political situation in Ukraine on the development of ethno-design.

Practical significance. The main statements of the article can be the theoretical, factual and historiographic basis for the development of general and special lecture courses and seminars at the educational establishments of arts and culture, as well as used in the educational process for preparatory courses in ethno-design.

Key words: Bukovynian Hutsul region, artistic education, Vyzhnytsia art center, artistic culture, national consciousness.


Література

 1. Бровченко А. І. Формування фахової компетентності з основ етнодизайну у майбутніх учителів трудового навчання: автореферат дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 – теорія та методика трудового навчання. К., 2011. 21 с.
 2. Гуменюк Т. Історичне краєзнавство в західних областях УРСР (перша половина 1950–х – 80-ті рр. ХХ ст.): історіографія проблеми. Краєзнавство. 2012. № 1. С. 33–40. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/60133
 3. Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи: Наук. зб. / Ін-т історії України, Укр. академ. істор. наук. Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. 368 с.
 4. Кашаба О. Історичне краєзнавство як складова національної освіти: теоретичний аспект. Краєзнавство, 2010. № 1–2. С.96–104. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/31978/12-Kashaba.pdf?sequence=1
 5. Корницька Л. А. Використання елементів етнодизайну у підготовці фахівців швейного профілю. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2008. № 4. 82–92. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1545
 6. Латишева Л. Роль історичного краєзнавства у патріотичному вихованні студентів. Краєзнавство. 2011. № 3. С. 77–80. URL:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/32611
 7. Лехман І. І. Франко – пропагандист краєзнавчих екскурсій. Краєзнавство. Географія. Туризм. 2003. №41. С. 22.
 8. Прусак В. Ф. Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. К., 2009. 20 с.
 9. Силко Р. М. Розвиток методики прикладного мистецтва Готфрідом Земпером у художньо-промислових школах Західної Європи (друга половина ХIХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 05.01.03 Технічна естетика. К., 2002. 23 с.
 10. Татіївський П. М. Особливості становлення та перспективи розвитку дизайну в Україні: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.01.03 «Технічна естетика». К., 2002. 23 с.
 11. Тименко В. П. Початкова дизайн-освіта: теорія і практика формування конструктивних умінь особистості: Монографія. К.: Педагогічна думка, 2010. 380 с.
 12. Тронько П. Т. Краєзнавство в Україні: Здобутки і проблеми: До ІІІ з’їзду Всеукраїнської спілки краєзнавців. К.: Інститут історії України НАН України, 2003. 125 с. URL:http://resource.history.org.ua/publ/kraj_2006_1_7 (дата звернення 16.12.2019).
 13. Тронько П. Т. Краєзнавство у відродженні духовності та культури: Досвід. Проблеми. Перспективи. К.: Рідний край, 1994. 107 с.

References

 1. Brovchenko, A. (2011). Formuvannia fakhovoi kompetentnosti z osnov etnodyzainu u maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia [Formation of professional competence on the basis of ethno-design in future teachers of vocational training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. 21. [in Ukrainian].
 2. Humeniuk, T. (2012). Istorychne kraieznavstvo v zakhidnykh oblastiakh URSR (persha polovyna 1950-kh – 80-ti rr. ХХ st.): istoriohrafiia problemy [Historical local history in the western regions of the USSR (first half of the 1950s – 1980s): historiography of the problem]. Kraieznavstvo. 33–40. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/60133 [in Ukrainian].
 3. Istorychne kraieznavstvo v systemi osvity Ukrainy: zdobutky, problemy, perspektyvy: Nauk. zb. (2002). [The historical localh istoryinthee ducation system of Ukraine: achievements, problems, prospects: Science. Sat.]. In-t istorii Ukrainy, Ukr. Akadem. istor. nauk. Kamianets-Podilskyi: Abetka Nova. 368. [in Ukrainian].
 4. Kashaba, (2010) Istorychne kraieznavstvo yak skladova natsionalnoi osvity: teoretychnyi aspect [The historical localh istoryasthe component of nationaleducation: theoretical aspect]. LocalHistory. 1–2. 96–104. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/31978/12-Kashaba.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].
 5. Kornytska,A. (2008). Vykorystannia elementiv etnodyzainy u pidhotovtsi fahivtsiv shveinoho profiliu [The use of ethno-design elementsin the training of sewing profile specialists]. Pedagogika i psyhologia profesiinoi osvity – Pedagogy and psychology of vocational education. 4. 82–89. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/1545 [in Ukrainian].
 6. Latysheva, (2011). Rol istorychnogo kraieznavstva u patriotychnomu vyhovanni studentiv [The role of historical local history in patriotic education of students]. Local History. 3. 77–80. URL:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/32611 [in Ukrainian].
 7. Lechman, I. (2003). Franko – propahandyst kraieznavchih ekskursii [I. Franko – the propagandist of local excursions]. Local History. Geography. Tourism. 41. 22. [in Ukrainian].
 8. Prusak,F. (2009). Orhanizatsiino-pedahohichni zasady pidhotovky maibutnikh dyzaineriv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy [The organizational and pedagogical principles of trainingfuture designers trainingat thehigher educationeducational institutions of Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. 20. [in Ukrainian].
 9. Silko,M. (2002). Rozvytok metodyky prykladnoho mystetstva Gotfridom Zemperom u hudozhnio-promyslovyh shkolah Zahidnoi Yevropy (druha polovyna ХIХ st.) [The development of Gottfried Zemper’s Applied Arts Methodology at the artistic and industrial schools in Western Europe (second half of the ХIХ century)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian].
 10. Tatievsky,M. (2002). Osoblyvosti stanovlennia ta perspektyvy rozvytku dyzainu v Ukraini [Features of formation and prospects of development of design in Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv. 23. [in Ukrainian].
 11. Tymenko,P. (2010). Pochatkova dyzain-osvita: teoriia i praktyka formuvannia konstruktyvnykh umin osobystosti [Elementary design education: the theory and practice of forming constructive personality skills]. Monohrafiia. Kyiv: Pedahohichna dumka. [in Ukrainian].
 12. Tronko,T. (2003). Kraieznavstvo v Ukraini: Zdobutky i problemy [Local history in Ukraine: Achievements and problems]. Do III z’izdu Vseukrainskoi spilky kraieznavtsiv. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. 125. URL: http://resource.history.org.ua/publ/kraj_2006_1_7 (Last accessed 09/01/2020) [in Ukrainian].
 13. Tronko,T. (1994). Kraieznavstvo u vidrodzhenni dukhovnosti ta kultury: Dosvid. Problemy. Perspektyvy. [Local History in the Revival of Spirituality and Culture: Experience. Problems. Prospects]. Kyiv: Ridnyi krai. 107. [in Ukrainian].