ЕКЛЕКТИКА, ФЬЮЖН ТА КІТЧ У ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ ГРОМАДСЬКИХ ЗАКЛАДІВ

ГАБРЕЛЬ Т. М.

Національний університет «Львівська політехніка»

Мета. Окреслити й сформулювати особливості кожного із перелічених стилів в дизайні інтер’єрів громадських закладів. Створити можливість коректно встановлювати належність інтер’єру до зазначеного стилю завдяки відповідності домінантній ознаці.

Методологія. Використано метод натурних обстежень громадських закладів міста Львова та загальнонаукові методи. Літературні джерела за темою дослідження розглянуті у відповідності до методик порівнялього аналізу. Систематизація матеріалу здійснена на основі прийомів аналізу, синтезу та аналогій.

Результати. На основі літературного огляду визначено підходи до класифікації інтер’єрів в означених стилях; встановлено відсутність єдиного трактування їх особливостей. Водночас підтверджено наявність своєрідної тотожності їх сприйняття в науковій літературі. Розглянуто зразки сучасних інтер’єрів громадських закладів міста Львова та продемонстровано їхню стильову приналежність. Обґрунтовано концепцію існування ключової характерної ознаки для кожного зі стилів, що дає змогу більш якісно визначати приналежність їх до конкретного стилю, зокрема: ф’южин – змішування сучасного та антикварного; еклектика – суміш елементів інтер’єру історичних стилів без застосування сучасних елементів; кітч – імітаційна суть простору та відсутність середовищного підходу.

Наукова новизна. Полягає у визначенні домінантної характерної ознаки для зачислення інтер’єру до одного із перелічених стилів. Для більшої ефективності увагу зосереджено саме на формуванні однієї домінантної ознаки, а не складній системі показників та характеристик.

Практична значущість. Встановлені автором домінантні ознаки дають змогу ефективніше класифікувати стиль інтер’єру, що веде до більш якісної комунікації між проектантом і замовником, а також сприяє кращому взаєморозумінню в середовищі професійної спільноти дизайнерів інтер’єру.

Ключові слова: дизайн, інтер’єр, стиль, метод, еклектика, ф’южн, кітч, мода, тренд.

Fools invent fashion, and clever necessarily follow it.

Samuel Butler.

 

ECLECTICS, FUSION AND KITCH IN THE DESIGN OF RESTAURANT INTERIORS

HABREL T.M.

Lviv Polytechnic National University

Purpose. Outline and articulate the specifics of each of the listed interior styles. Create the ability to correctly set the interior to the style specified by matching the dominant characteristic.

Methodology. The method of field surveys of public institutions of the city of Lviv and general scientific methods were used. Literature sources on the topic of the study are considered in accordance with the methods of comparative analysis. The systematization of the material is based on the techniques of analysis, synthesis and analogies as well.

Results. Based on the literature review of approaches to the classification of interiors in considered styles have been identified; the lack of uniform interpretation of their features was established. At the same time, the existence of a peculiar identity of their perception in the scientific literature was confirmed. Samples of modern interiors of Lviv restaurants are considered and their style is demonstrated. The concept of the existence of a key characteristic for each of the styles is substantiated, which allows them to better determine their belonging to a particular style, in particular: fusion – a blend of modern and antique; eclecticism – a mixture of interior elements of historical styles without the use of modern elements; kitsch – an imitation of the essence of space and lack of environmental approach.

Scientific novelty. It is to determine the dominant characteristic for attributing the interior to one of these styles. For greater efficiency, the focus is on the formation of one dominant trait, rather than a complex system of indicators and characteristics.

Practical significance. The author’s dominant attributes make it possible to classify the interior style more efficiently, which leads to better communication between the designer and the customer, and promotes better understanding in the environment of the professional community of interior designers.

Keywords: design, interior, style, method, eclectic, fusion, kitsch, fashion, trend.

 

Література

 1. Антипова Ю.В. Стиль фьюжн: к вопросу о различных формах диалога в отечественной массовой музыке. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.   № 4 (78). С. 24–27. URL: https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2017_4_04.pdf (дата звернення 24.01.2020).
 2. Безугла Р.І. Гламур в контексті класичних естетичних категорій та паракатегорій некласичної естетики. Art and Design. № 2. С. 42–51. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.2.4
 3. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры; пер. на рус. Е.А. Самарская. Москва: Культурная революция; Республика, 2006. С. 144–146. Гумманитарный портал: Введение. Торжество предметных форм. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3464/3465 (дата звернення 11.01.2020).
 4. Бухаров А.В., Зинов В.Г., Кирко В.И. Об инновационной структуре университетских комплектов. Инновации. № 7. С. 38–43.
 5. Васильєв А.А. Русский интерьер. Москва: Слово, 2010. 440 с.
 6. Демессіе М.К. Сучасні тенденції та перспективні напрямки у формуванні дизайну інтер’єрів. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. № 2. С. 138–142. URL: https://visnik.org/pdf/v2017-02-21-demysse.pdf
 7. Долгенко А.Н. Фьюжин как принцип (об еклектике в постмодернизме). Известия Волгоградского государственного педагогического университета. № 8 (72). С. 140–142. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fyuzhn-kak-printsip-ob-eklektike-v-postmodernizme
 8. Зиміна С. Б. Стильові різновиди кітчу в інтер’єрі. Архітектурний вісник КНУБА. Вип. 11–12. С. 48–57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avk_2017_11-12_11
 9. Лозанова С., Ташева Т. Китч в архитектуре и дизайне. Дизайн. Искусство. Промышленность. Вып. 4. С. 24–34. URL: https://ru.ops-hub.com/sites/default/files/pdf/2019-10/Kitsch-in-Architecture-and-Design.pdf
 10. Муха О. Кітч: смислові трансформації поняття у ХХ–ХХІ ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Вип. 12. С. 250–261. (Сер. Філософія). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2013_12_26
 11. Муха О.Я. Китч и кэмп как новое высокое и низкое. Революция бинарных отношений в эстетике. Вестник Самарской гуманитарной академии. № 1 (13). С. 3–20. (Сер.: Философия. Филология). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kitch-i-kemp-kak-novoe-vysokoe-i-nizkoe-revolyutsiya-binarnyh-otnosheniy-v-estetike/viewer.
 12. Николаева Е.В. Культура в стиле фьюжн: искусство и развлечения. Дизайн и технологии. 2017. № 61 (103). С. 95–105. (Сер.: Социальные и гуманитарные науки). URL: http://d-and-t.ru/files/journal/61.pdf.
 13. Смолина М.Г. Диалог культур в архитектуре Сибири: возможности формирования толерантности посредством истории культуры. Современные проблемы науки и образования. Пенза: ИД «Академия Естествознания», 2015. URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18684 (дата звернення 13.01.2020).
 14. Сиваш І.О. Мистецтво етнодизайну в художній культурі України ХХ – початку ХХІ ст. : автореф. дис. … канд. мистецт.: 26.00.01; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. Київ. 2019. 23 с.
 15. Словник української мови. Академічний тлумачний словник (1970–1980): в 11-ти тт. АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Київ: Наук. думка, 1978. Т. 9. 916 с., с. 184.
 16. Сотська Г., Шмельова Т. Словник мистецьких термінів. Херсон: Стар, 2016. 52 с.
 17. Тараканова М.В. Искусство: Загадки признанных шедевров. Иллюстрированный гид Москва: АСТ, 2018. 192 с.
 18. Чаплінська О.В. Кітч як наслідок масовізації. Вісник Житомирського державного університету. Вип. 1 (73). С. 49–52. URL: http://eprints.zu.edu.ua/11074/1/9.pdf
 19. Чуніс А.А., Прусак В.Ф. Ф’южн – нова філософія гармонізації предметного середовища. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. № 6. С. 117–119.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_6_34.
 20. Eclectus. Encyclopaedia Britannica. Dictionary of Arts, Sciences, and Miscellaneus. Literature. London: Printed for Archibald Constable and Company, 1823. Vol. XVIII.
 21. Dorfles G. Kitsch: An Anthology of Bad Taste. New York : Universe Books, 1969. 313 p. URL: https://www.academia.edu/35556356/Gillo_Dorfles_KITSCH_-_An_Anthology_of_bad_taste_-_engl._transl._1969 (дата звернення 23.01.2020).
 22. Gaurav Gangwar. Fusion of Ancient and Contemporary Design Principles in the Works of B.V. Doshi. Civil Engineering, Architecture and Environmental Science for Sustainable Development (CEAESD-2017) : International Conference On Innovative Research. Journal of Civil Engineering and Environmental. At New Delhi, 2017. Vol. 4, issue 1. P. 11–16.
 23. Irazabal Z., Clara E. Kitsch Is Dead, Long Live Kitsch: The Production of Hyperkitsch in Las Vegas. Journal of Architectural and Planning Research. Chicago, IL, USA, 2007. P. 199–223 URL: https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8RR240V.
 24. Wild P. Interior Design Identity as Practised. School of Design. Brisbane, Australia, Queensland University of Technology, 2019. 338 р. URL: https://eprints.qut.edu.au/130739/1/Penny_Wild_Thesis.pdf
 25. Pile J., Gura А History of Interior Design. Hardcover : John Wiley & Sons, Inc, 2013. 496 р.
 26. Sandeva V., Despot K. Contemporary Interior with a Strong Eclectic Trend. university Goce Delchev – Stip. Department of Architecture and Design. 2018. Vol. XII, № 12. Р. 123–128.
 27. The New Encyclopaedia Britannica. Britanica. Jazz-Rock. London: Encyclopaedia Britannica, inc. Vol. VI. Р. 459.
 28. The Fusion Style in Interior. Interior. Design. Styles. 2015. URL: http://bestdesignideas.com/the-fusion-style-in-interior.pdf (дата звернення 05.02.2020).
 29. Widyaevan D., Rahardjo S. The Aesthetic Study of Eclectic Interior Design: A Case Study of Mimiti and One Eighty Coffee Shop Bandung. Proceedings of the 5th Bandung Creative Movement International Conference on Creative Industries 2018 (5th BCM 2018). Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2019. Vol. 197. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/bcm-18/125910924 (дата звернення 06.02.2020).

References

 1. Antipova, Yu. (2017). Stil’ f’yuzhn: k voprosu o razlichnykh formakh dialoga v otechestvennoy massovoy muzyke [Fusion style: on the question of various forms of dialogue in Russian mass music]. Istoricheskiye, filosofskiye, politicheskiye i yuridicheskiye nauki, kul’turologiya i iskusstvovedeniye. Voprosy teorii i praktiki. 4 (78), 24-27. URL: https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2017_4_04.pdf (last accessed 01.2020) [in Russian].
 2. Bezugla, R. (2019). Glamur v kontekstí klasichnikh yestetichnikh kategoríy ta parakategoríy neklasichnoí̈ yestetiki [Glamor in the context of classic aesthetic categories and para-categories of non-classic aesthetics]. Art and Design, 2, 42–51. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.2.4 [in Ukrainian].
 3. Bodriyyar, Z. (2006). Obshchestvo potrebleniya. Yego mify i struktury [Consumer society. His myths and structures]. Ye.A. Samarskaya (Tr.). Moskva: Kul’turnaya revolyutsiya; Respublika, 144–146. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3464/3465 (last accessed 01.2020) [in Russian].
 4. Bukharov, A., Zinov, V. & Kirko, V. (2008). Ob innovatsionnoy strukture universitetskikh komplektov. [On the innovative structure of university sets]. Innovatsii. № 7, s. 38–43. [in Russian].
 5. Vasil’êv, A. (2010). Russkiy inter’yer [Russian interior]. Slovo, Moskva. [in Russian].
 6. Demessie, M. (2017). Suchasni tendentsiyi ta perspektyvni napryamky u formuvanni dyzaynu interʺyeriv [Nowadays trends and perspectives in the form of design for the interior]. Visnyk Kharkivsʹkoyi derzhavnoyi akademiyi dyzaynu i mystetstv. 2, 138–142. URL: https://visnik.org/pdf/v2017-02-21-demysse.pdf [in Ukrainian].
 7. Dolgenko, A. (2012). F’yuzhin kak printsip (ob yeklektike v postmodernizme) [Fyuzhin as a principle (about eclecticism in postmodernism)]. Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 8 (72). 140–142. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fyuzhn-kak-printsip-ob-eklektike-v-postmodernizme [in Russian].
 8. Zymina, S. (2017). Stylʹovi riznovydy kitchu v interʺyeri [Styles of vision in the world]. Arkhitekturnyy visnyk KNUBA, 11–12, 48–57. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/avk_2017_11-12_11 [in Russian].
 9. Lozanova, S. & Tasheva, T. (2017). Kitch v arkhitekture i ditzayne. [Kitsch in architecture and design]. Dizayn. Iskusstvo. Promyshlennost’. Vyp. 4, s. 24–34. URL: https://ru.ops-hub.com/sites/default/files/pdf/2019-10/Kitsch-in-Architecture-and-Design.pdf [in Russian].
 10. Mukha, O. (2013). Kitch: smyslovi transformatsiyi ponyattya u ХХ–ХХІ [Kitsch: meaningful transformation of understanding in the 20th – 21st centuries]. Naukovi zapysky Natsionalʹnoho universytetu «Ostrozʹka akademiya». Ser.: Filosofiya. 12. 250–261. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoafs_2013_12_26 [in Ukrainian].
 11. Mukha, O. (2013). Kitch i kemp kak novoye vysokoye i nizkoye. Revolyutsíya binarnykh otnosheniy v estetike. [Kitsch and camp as a new high and low. The revolution of binary relations in aesthetics.]. Vestnik Samarskoy gumanitarnoy akademii. Ser.: Filosofiya. Filologiya, 1 (13), 3–20. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kitch-i-kemp-kak-novoe-vysokoe-i-nizkoe-revolyutsiya-binarnyh-otnosheniy-v-estetike/viewer [in Russian].
 12. Nikolayeva, Ye. (2017). Kul’tura v stile f’yuzhn: iskusstvo povsednevnykh razvlecheniy. [Fusion culture: art and entertainment]. Dyzain I tehnologii. 61 (103). 95–105. URL: http://d-and-t.ru/files/journal/61.pdf. [in Russian].
 13. Smolina, M. (2015). Díalog kul’tur v arkhitekture Sibiri: vozmozhnosti formirovaniya tolerantností posredstvom istorii kul’tury. [Dialogue of cultures in the architecture of Siberia: the possibility of forming tolerance through the history of culture]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya. Penza: ID «Akademiya Yestestvoznaniya». URL: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18684 (last accessed 01.2020) [in Russian].
 14. Syvash, I. (2019). Mystetstvo etnodyzaynu v khudozhniy kulʹturi Ukrayiny ХХ – pochatku ХХІ st. [The mystery of ethnic design in the artistic culture of Ukraine of the 20th century – the cob of the 21st century]. Extended abstract of candidate’s thesis. Nats. akad. kerivnykh kadriv kulʹtury i mystetstv. Kyyiv. 23. [in Ukrainian].
 15. Slovnyk ukrayinsʹkoyi movy. Akademichnyy tlumachnyy slovnyk (1970–1980): v 11-ty tt. Nauk. Dumka. Kyyiv. [in Ukrainian].
 16. Sotsʹka, H. & Shmelʹova, T. (2016). Slovnyk mystetsʹkykh terminiv [Dictionnaire of mysteries]. Star. Kherson.
 17. Tarakanova, M.V. (2018). Iskusstvo: Zagadki priznannykh shedevrov. [Art: Riddles of recognized masterpieces]. Illyustrirovannyy gid. Moskva: AST. 192. [in Russian].
 18. Chaplinsʹka, O.V. (2014). Kitch yak naslidok masovizatsiyi [Kitsch as a consequence of massisation]. Visnyk Zhytomyrsʹkoho derzhavnoho universytetu, 1 (73). 49–52. URL: http://eprints.zu.edu.ua/11074/1/9.pdf [in Ukrainian].
 19. Chunis, A.A., Prusak, V.F. (2011). Fʺyuzhn – nova filosofiya harmonizatsiyi predmetnoho seredovyshcha [Fusion is a new philosophy for the harmonization of the subject environment]. Visnyk Kharkivsʹkoyi derzhavnoyi akademiyi dyzaynu i mystetstv. 6, 117–119. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2011_6_34. [in Ukrainian].
 20. Eclectus (1823). Encyclopaedia Britannica. Dictionary of Arts, Sciences, and Miscellaneus. Literature. London: Printed for Archibald Constable and Company, vol. XVIII.
 21. Dorfles, G. (1969). Kitsch: An Anthology of Bad Taste. New York: Universe Books, 313 p. URL: https://www.academia.edu/35556356/Gillo_Dorfles_KITSCH_-_An_Anthology_of_bad_taste_-_engl._transl._1969 (last accessed 23.01.2020) [in English].
 22. Gaurav, Gangwar (2017). Fusion of Ancient and Contemporary Design Principles in the Works of B.V. Doshi. Civil Engineering, Architecture and Environmental Science for Sustainable Development (CEAESD-2017) : International Conference On Innovative Research. Journal of Civil Engineering and Environmental. At New Delhi, 4, 1, 11–16. [in English].
 23. Irazabal, Z. &, Clara, E. (2007). Kitsch Is Dead, Long Live Kitsch: The Production of Hyperkitsch in Las Vegas. Journal of Architectural and Planning Research. Chicago, IL, USA. р. 199–223. URL: https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8RR240V [in English].
 24. Wild, P. (2019). Interior Design Identity as Practised. School of Design, Creative Industries Faculty, Queensland University of Technology, 338. URL: https://eprints.qut.edu.au/130739/1/Penny_Wild_Thesis.pdf [in English].
 25. Pile, J., Gura, J. (2013). А History of Interior Design. John Wiley & Sons, Inc. 496. [in English].
 26. Sandeva, V. & Despot, K. (2018). Contemporary Interior with a Strong Eclectic Trend. University Goce Delchev – Stip, Department of Architecture and Design, XII, 12, 123–128. [in English].
 27. The New Encyclopaedia Britannica (1998). Britanica. Jazz-Rock. Encyclopaedia Britannica, inc. London. [in English].
 28. The Fusion Style in Interior (2015). Interior. Design. Styles. URL: http://bestdesignideas.com/the-fusion-style-in-interior.pdf [in English].
 29. Widyaevan, D. & Rahardjo, S. (2019). The Aesthetic Study of Eclectic Interior Design: A Case Study of Mimiti and One Eighty Coffee Shop Bandung. Proceedings of the 5th Bandung Creative Movement International Conference on Creative Industries 2018 (5th BCM 2018). Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 197. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/bcm-18/125910924 (last accessed 06.02.2020) [in English].