ДИЗАЙН-ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ З ДЖИНСОВИХ ТКАНИН НА ОСНОВІ ТЕКТОНІЧНОГО ПІДХОДУ

1ПАШКЕВИЧ К. Л., 2ЄЖОВА О. В.,

3ПАСТУХ Я. О., 4РОГОТЧЕНКО О. О.

1,3Київський національний університет технологій та дизайну

2Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

4Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

Мета. Дослідження особливостей дизайн-проектування одягу з джинсових тканин з еластановими волокнами на засадах тектонічного підходу.

Методика. Застосовано комплексний підхід, метод системно-структурного та морфологічного аналізу вихідного об’єкту дослідження з подальшим його синтезом на основі отриманих даних.

Результати. Проаналізовано колекції сучасних дизайнерів, вивчено сучасні тенденції моди у виготовленні та оздобленні джинсових тканин та виробів з них, розроблено класифікацію способів оздоблення джинсового одягу. Проведений аналіз показав, що сучасними методами заключного оброблення і оздоблення джинсових тканин є абразивне, піскоструминне оброблення, механічне тертя, оброблення ензимами, прорубування лезами, лазерне гравірування, виробництво «сухих» джинсів, що досягається за допомогою сучасного високотехнологічного обладнання. Актуальним оздобленням джинсового одягу є вишивка, аплікація, квітковий орнамент та візерунки, мереживо, бахрома, блискітки і стрази, застібки-блискавки, ґудзики, заклепки тощо. Проведено дослідження фізико-механічних властивостей зразків джинсових тканин з еластановими волокнами: товщина, поверхнева густина, розривне навантаження і розривне подовження, встановлено взаємозв’язки між ними.

Наукова новизна. Досліджено асортимент джинсового одягу, визначено тенденції моди, інновації та декоративне оздоблення джинсових виробів. Встановлено взаємозв’язки між фізико-механічними показниками джинсових тканин та тектонічною формою одягу. Виконано порівняння властивостей зразків джинсових тканин з флізеліном та без нього, на основі чого надано науково обґрунтовані рекомендації щодо вибору асортименту джинсового одягу.

Практична значущість. Проведений комплекс наукових досліджень щодо дизайн-проектування одягу на основі тектонічного підходу і визначення фізико-механічних показників джинсових тканин, є основою для розробки рекомендацій щодо вибору джинсових тканин для моделей одягу різного асортименту та створення колекції сучасного джинсового одягу.

Ключові слова: тектоніка одягу, фізико-механічні характеристики, властивості тканин, еластан, джинсовий одяг.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ ИЗ ДЖИНСОВЫХ ТКАНЕЙ НА ОСНОВЕ ТЕКТОНИЧЕСКОГО ПОДХОДА

1ПАШКЕВИЧ К.Л., 2ЕЖОВА О.В., 3ПАСТУХ Я.О., 4РОГОТЧЕНКО А.А.

1,3Киевский национальный университет технологий и дизайна

2Центральноукраинский государственный педагогический университет имени Владимира Винниченко

4Институт проблем современного искусства Национальной академии искусств Украины

Цель. Исследование особенностей дизайн-проектирования одежды из джинсовых тканей с эластановыми волокнами на принципах тектонического подхода.

Методика. Использован комплексный подход, метод системно-структурного и морфологического анализа исходного объекта исследования с последующим синтезом на основе полученных данных.

Результаты. Проанализированы коллекции современных дизайнеров, изучены современные тенденции моды в изготовлении и отделке джинсовых тканей и изделий из них, разработана классификация способов отделки джинсовой одежды. Проведенный анализ показал, что современными методами заключительной обработки и отделки джинсовых тканей является абразивная, пескоструйная обработка, механическое трение, обработка энзимами, прорубание лезвиями, лазерное гравирование, производство «сухих» джинсов, которое достигается с помощью современного высокотехнологического оборудования. Актуальной отделкой джинсовой одежды является вышивка, аппликация, цветочный орнамент и узоры, кружево, бахрома, блестки и стразы, застежки-молнии, пуговицы, заклепки и т.п. Проведено исследование физико-механических свойств образцов джинсовых тканей с эластановыми волокнами: толщины, поверхностной плотности, разрывной нагрузки и разрывного удлинения, установлены взаимосвязи между ними.

Научная новизна. Исследован ассортимент джинсовой одежды, определены тенденции моды, инновации и декоративная отделка джинсовых изделий. Установлены взаимосвязи между физико-механическими свойствами джинсовых тканей и тектонической формой одежды. Выполнено сравнение свойств образцов джинсовых тканей с флизелином и без него, на основе чего даны научно обоснованные рекомендации по выбору ассортимента джинсовой одежды.

Практическая значимость. Проведенный комплекс научных исследований по дизайн-проектированию одежды на основе тектонического подхода и определению физико-механических показателей джинсовых тканей является основой для разработки рекомендаций по выбору джинсовых тканей для моделей одежды разного ассортимента и создания коллекции современной джинсовой одежды.

Ключевые слова: тектоника одежды, физико-механические характеристики, свойства тканей, эластан, джинсовая одежда.

DESIGN AND MODELING OF DENIM CLOTHES BASED ON TECTONIC APPROACH

1PASHKEVYCH K.L., 2YEZHOVA O.V., 3PASTUKH Y.O., 4ROGOTCHENKO O.O.

1,3Kyiv National University of Technologies and Design

2Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University4Modern Art Research Institute National Academy of Arts of Ukraine

Purpose. Research of features of designing of clothes from jeans with elastan fibres on principles of tectonic approach.

Methodology. Complex approach, method of system-structural and morphological analysis of initial object of research with a subsequent synthesis on the basis of findings are used.

Results. Collections of modern designers are analysed, the modern tendencies of fashion in making and finishing of jeans fabrics and wares from them are studied, classification of methods of finishing of jeans clothes is developed. The conducted analys is rotined that the modern methods of final treatment and finishing of jeans fabrics is abrasive, sand-blast treatment, mechanical friction, cutting through, laser engraving, production of «dry» jeans, which is arrived at by a modern highly technological equipment, blades, enzymes. The actual finishing of jeans clothes is embroidery, applique, floral decorative pattern, lace, fringe, spangles and strasses, buttons, etc. Research of physical and mechanical properties of jeans fabrics with elastane fibres is conducted: thickness, surface density, force at rupture, elongation at rupture, the interdependence between them are set.

Scientific novelty. The assortment of jeans clothes is investigated, the tendencies of fashion, innovations and decorative finishing of jeans wares are certain. The interdependence between physical and mechanical properties of jeans and tectonic form of clothes is studied. Comparing of properties of jeans fabrics with fliselin and without it are executed, on the basis of what the scientifically grounded recommendations are given on the choice of assortment of jeans clothes.

Practical significance. The conducted complex of scientific researches on designing of clothes on the basis of tectonic approach and determination of physical and mechanical properties of jeans fabrics is basis for development of recommendations on the choice of jeans fabrics for the models of clothes of different assortment and creation of collection of modern jeans clothes.

Keywords: tectonics of clothes, physical and mechanical properties of fabrics, elastane, jean clothes.

Література

 1. Annu K., Karan K. Regenerated cellulose-based denim fabric for tropical regions: an analytical study on making denim comfortable. Journal of Textiles. 2016. №1. P. 1–3.
 2. Beltran-Rubio L. Denim: Fashion’s Frontier. Fashion Theory. P. 3–6.
 3. El-Ghezal S., Babay A., Dhouib S., Cheikhrouhou M. Study of the impact of elastane’s ratio and finishing process on the mechanical properties of stretch denim. Journal of Textiles. 2009. № 100. P. 245–253.
 4. Havelka A., Koldinska, M., Havelka A. Investigation of tensile resilience properties of stretch denim fabrics. Indian Journal of Fibres and Textile Research. 2017. № 42. P. 174–175.
 5. Marmaralı A., Ertekin G., Oğlakcıoğlu N., Kertmen M., Seçil Aydın İ. New knitted fabric concepts for denim products. 17th World Textile Conference AUTEX 2017. Textiles – Shaping the Future IOP Publishing IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. № 254. 2017. 2–7. doi:10.1088/1757-899X/254/9/092002.
 6. Kumar S., Chatterjee K., Padhye R., Nayak R. Designing and Development of Denim Fabrics: Part 1 – Study the Effect of Fabric Parameters on the Fabric Characteristics for Women’s Wear, Journal of Textile Science and Engineering. 2016, Vol. 6. 4. P. 1–5.
 7. Kurtulmuş O., Güner S., Şahin-Akkaya M., Karagüzel-Kayaoğlu B. Design and Development of Denim Fabrics with Improved Strength and Impact Abrasion Resistance for Motorcyclist Clothing. Fibres & Textiles in Eastern Europe. 2018, Vol. 26, 1(127). P. 1–6.
 8. Pashkevich K. L., Kolosnichenko M. V., Ostapenko N. V. Research of some physical and mechanical characteristics of suiting fabrics for designing the clothes. Vlakna a Textil. 2016. № 1. P. 3–8.
 9. Yanli Hu Explore the Innovation of Denim Garment Technology. 7th International Conference on Education, Management, Information and Computer Science (ICEMC 2017). 2017. P. 1–4.  doi:10.2991/icemc-17.2017.201.
 10. ГОСТ 12023-2003 Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения толщины. Москва. 2003. 2005-12-01.
 11. ГОСТ 3811-72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей. Москва. Дата введения 1973-01-01.
 12. ГОСТ 3813-72 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении. Москва. Дата введения 1973-01-01.
 13. Мельникова Ю.Г., Лиховид К.О., Барковська Т.О. Систематизація оздоблення молодіжного жіночого одягу з джинсових тканин. Технології та дизайн. 2018. № 2 (27). URL: nhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2018_2_3. (дата звернення: 19.03.2018).
 14. Пашкевич К.Л. Теоретичні основи дизайну одягу на засадах тектонічного підходу : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.01.03 Технічна естетика, К.: КНУБА, 2017. 44 с.
 15. Сайт журнала Vogue. URL: https://www.vogue.com/ (дата звернення: 16.05.2018).
 16. Деним от А до Я. URL: https://vogue.ua/article/fashion/denim-ot-a-do-ya3368.html (дата обращения 18.05.2018).
 17. Федько І.В. Аналіз напрямів та тенденцій розвитку інноваційних технологій джинсової індустрії. Вісник КНУТД. 2015. № 1 (82). C. 177–184.

 

References

 1. Annu, K., Karan, K. (2016) Regenerated cellulose-based denim fabric for tropical regions: an analytical study on making denim comfortable. Journal of Textiles. 1. 1–3.
 2. Beltran-Rubio, L. (2018) Denim: Fashion’s Frontier. Fashion Theory. 3–6.
 3. El-Ghezal, S., Babay, A., Dhouib, S., Cheikhrouhou, M. (2009) Study of the impact of elastane’s ratio and finishing process on the mechanical properties of stretch denim. Journal of Textiles. 100. 245–253.
 4. Havelka, A., Koldinska, M., Havelka, A. (2017) Investigation of tensile resilience properties of stretch denim fabrics. Indian Journal of Fibres and Textile Research. 42. 174–175.
 5. Marmaralı, A., Ertekin, G., Oğlakcıoğlu, N., Kertmen, M., Seçil Aydın, İ. (2017) New knitted fabric concepts for denim products. 17th World Textile Conference AUTEX 2017. Textiles – Shaping the Future IOP Publishing IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 254. 2–7. doi:10.1088/1757-899X/254/9/092002
 6. Kumar, S., Chatterjee, K., Padhye, R., Nayak, R. (2016) Designing and Development of Denim Fabrics: Part 1 – Study the Effect of Fabric Parameters on the Fabric Characteristics for Women’s Wear, Journal of Textile Science and Engineering. 6. 4. 1–5.
 7. Kurtulmuş, O., Güner, S., Şahin-Akkaya, M., Karagüzel-Kayaoğlu, B. (2018) Design and Development of Denim Fabrics with Improved Strength and Impact Abrasion Resistance for Motorcyclist Clothing. Fibres & Textiles in Eastern Europe. 26, 1(127). 1–6.
 8. Pashkevich, K. L., Kolosnichenko, M. V., Ostapenko, N. V. (2016) Research of some physical and mechanical characteristics of suiting fabrics for designing the clothes. Vlakna a Textil. 1. 3–8.
 9. Yanli, Hu. (2017) Explore the Innovation of Denim Garment Technology. 7th International Conference on Education, Management, Information and Computer Science (ICEMC 2017). 1–4. doi:10.2991/icemc-17.2017.201
 10. GOST 12023-2003: Materialy tekstil’nye i izdeliya iz nikh. Metod opredeleniya tolshchiny [State Standard 12023-2003. Textile materials. Fabrics, non-woven cloths and piece products. Methods for determining linear dimensions, linear and surface densities]. Moscow, Standartinform Publ. 11 . [in Russian]
 11. GOST 3811-72: Materialy tekstil’nye. Tkani, netkanye polotna i shtuchnye izdeliya. Metody opredeleniya lineynykh razmerov, lineynoy i poverkhnostnoy plotnostey [State Standard 3811-72: Textile materials. Fabrics, non-woven cloths and piece products. Methods for determining linear dimensions, linear and surface densities]. Moscow, Standartinform Publ. 14. [in Russian]
 12. GOST 3813-72: Materialy tekstil’nye. Tkani i shtuchnye izdeliya. Metody opredeleniya razryvnykh kharakteristik pri rastyazhenii [State Standard 3813-72. Textile materials. Fabrics and items. Methods for determining discontinuous characteristics during stretching]. Moscow, Standartinform Publ. 14. [in Russian].
 13. Melnykova, Yu.H., Lykhovyd, K.O., Barkovska, T.O. (2018) Systematyzatsiia ozdoblennia molodizhnoho zhinochoho odiahu z dzhynsovykh tkanyn [Systematization of decoration of youth women’s clothing from denim fabrics]. Tekhnolohii ta dyzain. 2 (27). URL: nhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2018_2_3. (Last accessed: 19.03.2018) [in Ukrainian].
 14. Pashkevych, K.L. (2017) Teoretychni osnovy dyzainu odiahu na zasadakh tektonichnoho pidkhodu [Theoretical basis of fashion design, based on tectonic approach]: Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 15. Sait zhurnala Vogue [Site of journal Vogue]. URL: https://www.vogue.com (Last accessed: 16.05.2018).
 16. Denim from A to Z. URL: https://vogue.ua/article/fashion/denim-ot-a-do-ya3368.html (Last accessed: 18.05.2018).
 17. Fedko, I.V. (2015) Analiz napriamiv ta tendentsii rozvytku innovatsiinykh tekhnolohii dzhynsovoi industrii [Analysis of trends and trends of the development of innovative technologies of the jeans industry]. Visnyk KNUTD. 1 (82). 177–184 [in Ukrainian].