ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНОГО ОДЯГУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ  ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНИХ ОЗНАК ЕКО-АРХІТЕКТУРИ

КОЛОСНІЧЕНКО О. В., КРАВЧУК К. І., КУДРЯВЦЕВА Н.І.

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: екологічна архітектура, художньо-композиційні ознаки, колекція жіночого одягу, система гардероб.

Аннотація

Мета. Визначення художньо-композиційних ознак та особливостей екологічної архітектури для вдосконалення дизайн-проектування сучасної колекції жіночого одягу.

Методика. Для досягнення поставленої мети використано аналітичні та асоціативні методи дослідження художньо-композиційних ознак творчого джерела, системно-структурний аналіз форми аналогів, анкетний та морфологічний аналізи.

Результати. На основі проведених досліджень сформовано концепцію створення універсальних форм жіночого одягу шляхом застосування естетичних, конструктивних та технологічних особливостей еко-архітектури в дизайн-проектуванні сучасного костюма.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у систематизації художньо-композиційних ознак екологічної архітектури з подальшим їх використанням у процесі створення колекцій сучасного одягу вдосконалених форм.

Практична значущість роботи полягає в дизайн-проектуванні та виконанні у матеріалі перспективної колекції жіночого одягу з використанням художньо-композиційних ознак екологічної архітектури та з урахуванням сучасних тенденцій моди.

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ ЭКО-АРХИТЕКТУРЫ

КОЛОСНИЧЕНКО Е. В., КРАВЧУК Е. И., КУДРЯВЦЕВА Н. И.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

            Цель. Определение художественно-композиционных признаков и особенностей экологической архитектуры для совершенствования дизайн-проектирования современной коллекции женской одежды.

Методика. Для достижения поставленной цели использованы аналитические и ассоциативные методы исследования художественно-композиционных признаков творческого источника, системно-структурный анализ формы аналогов, анкетный и морфологический анализы.

Результаты. На основе проведенных исследований сформирована концепция создания универсальных форм женской одежды путём использования эстетических, конструктивных и технологических особенностей эко-архитектуры в дизайн-проектировании современного костюма.

Научная новизна полученных результатов заключается в систематизации художественно-композиционных признаков экологической архитектуры с последующим их использованием в процессе создания коллекции современной одежды усовершенствованных форм.

Практическая значимость работы заключается в дизайн-проектировании и выполнении в материале перспективной коллекции женской одежды с использованием художественно-композиционных признаков экологической архитектуры и с учетом современных тенденций моды.

Ключевые слова: экологическая архитектура, художественно-композиционные признаки, коллекция женской одежды, система гардероб.

DESIGNING MODERN CLOTHES ON THE BASIS OF THE USE ARTISTIC AND COMPOSITE SIGNS OF ECO-ARCHITECTURE

KOLOSNICHENKO O. V., KRAVCHUK K. I., KUDRYAVTSEVA N. I.

Kyiv National University of Technology and Design

Goal. Definition of artistic and compositional features and specialty of ecological architecture for improving the design of a modern collection of women’s wear in the spring and summer season.

Methodology. To achieve this goal, analytical and associative methods of artistic and compositional features of the creative source were used, system-structural analysis of the form of analogues, questionnaire-expert and morphological analyzes; sketches and schemes are performed using modern computer programs.

Results. On the basis of the conducted research the concept of creation of universal forms of women’s clothing is formed by applying aesthetic, constructive and technological features of eco-architecture in designing a modern costume.

The scientific novelty of the results obtained is to systematize the basic principles of ecological architecture with their subsequent use in the process of creating harmonized forms of modern clothing.

The practical significance of the work lies in the design-design and implementation in the material of the prospective collection of women’s wear using artistic and compositional features of ecological architecture and taking into account modern fashion trends.

Keywords: ecological architecture, artistic and compositional features, a collection of women’s wear, a wardrobe system.

 

Література

 1. Орлова О. О. Екологічний фактор формоутворення в дизайні: автореф. дис. … канд. мистец.: 05.01.03 / Орлова О. О. – Х.: ХДАДМ, 2003. – 21 с.
 2. Гнецько З. І. Органічна архітектура, екологічне будівництво та еко-дизайн: принципи формоутворення та прийоми інтеграції / З.І. Гнецько // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – 2012. – № 23. – С. 65-72.
 3. Сайт Вікіпедія вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Екологічне_будівництво
 4. Углик А. Эко-архитектура. 9 “зеленых” построек мира / А. Углик // AD Magazine Architectural Digest. Самые красивые дома мира. – 2008. – №4 (61). – С. 25-30.
 5. Сайт НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов / 10 выдающихся объектов эко-архитектуры [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rusecology.ru/press-center/articles/346/
 6. Introdusing greenery [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.pantone.com/color-of-the-year-2017
 7. Кравчук К.І. Модернізація жіночих українських корсеток на основі методу біотектонічних перетворень / К.І. Кравчук, О.В Колосніченко // Вісник КНУТД. – 2016. – №1 – С. 147-154.
 8. Kolosnichenko O.V. The development approaches to the new forms of clothes creation with signs and symbols of Tripill culture by designing methods / O.V. Kolosnichenko / Vlákna a textil. – –  №1. – P. 41-45.
 9. Kolosnichenko O.V. Design of new articles of clothing using principles of contemporary style directions in architecture and art / V. Kolosnichenko, I.O. Pryhodko-Kononenko, N.V. Ostapenko / Vlakna a textile. –  2016. – Vol. 1. – P. 18-24.
 10. Kolosnichenko O.V. The development of new forms of special clothes by design projecting methods /V. Kolosnichenko, N.V. Ostapenko, M.V. Kolosnichenko / Vlakna a textile. – 2016. – Vol. 2. – P. 3-9.
 11. Малинська А. М. Розробка колекцій одягу: навчальний посібник / А. М. Малинська, К. Л. Пашкевич, М. Р. Смирнова, О. В. Колосніченко – К.: ПП НВЦ «Профі», 2014. – 140 с.
 12. Ергономіка і дизайн. Пректування сучасних видів одягу: навчальний посібник / [М. В. Колосніченко, Л. І. Зубкова, К. Л. Пашкевич та ін.] – К.: ПП НВЦ «Профі», 2014. – 368 с.
 13. Ніколаєва Т. В. Тектоніка формоутворення костюма: Навчальний посібник. 3-тє вид. – К.: Арістей, 2011. – 340 с.

 References

 1. Orlova, O. O. (2003). Ekolohichnyy faktor formoutvorennya v dyzayni [Ecological factor in the shaping of design] Extended abstract of candidate`s thesis. Kharkiv: KhDADM [in Ukrainian].
 2. Hnetsko, Z. I. (2012). Orhanichna arkhitektura, ekolohichne budivnytstvo ta eko-dyzayn: pryntsypy formoutvorennya ta pryyomy intehratsiyi [Organic architecture, environmental construction and eco-design: principles of shaping and integration techniques] Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv – Visnyk of Lviv National Academy of Arts, 23, 65-72. [in Ukrainian].
 3. Sait Vikipediia vilna entsyklopediia [Wikipedia is a free encyclopedia].wikipedia.org/wiki/Ekolohichne_budivnytstvo. Retrieved from:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ekolohichne_budivnytstvo [in Ukrainian].

 1. Uhlyk, A. (2008). Eko-arkhytektura. 9 “zelenyikh” postroek myra [Eco-architecture. 9 “green” buildings in the world] AD Magazine Architectural Digest. Samyie krasyvyie doma mira. – The most beautiful houses in the world, 4 (61), 25-30. [in Russian].
 2. Sayt NII ekologii i ratsionalnogo ispolzovaniya prirodnyih resursov [Site of the Research Institute of Ecology and Rational Use of Natural Resources]. 10 vyidayuschihsya ob’ektov eko-arhitekturyi [10 outstanding objects of eco-architecture]. rusecology.ru/press-center Retrieved from: http://www.rusecology.ru/press-center/articles/346/ [in Russian].
 3. Introdusing greenery pantone.com Retrieved from: https://www.pantone.com/color-of-the-year-2017 [in English].
 4. Kravchuk, K.I., Kolosnichenko, O.V. (2016). Modernizatsiya zhinochykh ukrayins’kykh korsetok na osnovi metodu biotektonichnykh peretvoren’ [Modernization of women’s Ukrainian corsets on the basis of biotechnological transformation method] Visnyk KNUTD – Bulletin of KNUTD, 1, 147-154 [in Ukrainian].
 5. Kolosnichenko, O.V. (2013). The development approaches to the new forms of clothes creation with signs and symbols of Tripill culture by designing methods Vlákna a textil – Fibers and textiles, 1, 41-45. [in English].
 6. Kolosnichenko, O.V., Pryhodko-Kononenko, I.O., Ostapenko, N.V. (2016) Design of new articles of clothing using principles of contemporary style directions in architecture and art. Vlakna a textile – Fibers and textiles, 1, 18-24 [in English].
 7. Kolosnichenko, O.V., Ostapenko, N.V., Kolosnichenko, М.V. (2016) The development of new forms of special clothes by design projecting methods. Vlakna a textile – Fibers and textiles, 2, 3-9 [in English].
 8. Malynska, A. M., Pashkevych, K. L., Smyrnova, M. R., Kolosnichenko, O. V. (2014). Rozrobka kolektsii odiahu [Development of clothing collections] – Kyiv: Profi. [in Ukrainian].
 9. Kolosnichenko, M.V., Zubkova, L. I., Pashkevych, K.L., et al. (2014). Erhonomika i dyzain. Prektuvannia suchasnykh vydiv odiahu [Ergonomics and design. Knitting of modern types of clothes] – Kyiv: Profi. [in Ukrainian].
 10. Nikolaieva, T. V. (2011) Tektonika formoutvorennya kostyuma. [Tectonics of Formation of a Costume]. Kyiv: Aristei.[in Ukrainian].

 

PDF