ХУДОЖНЯ СТРУКТУРА ТЕМАТИЧНОГО ЖІНОЧОГО ОБРАЗУ З ФОЛЬКЛОРНИМИ МОТИВАМИ: ЕТАПИ СТВОРЕННЯ

ШАРКІНА А.Г.

Київський національний університет культури і мистецтв

Мета роботи полягає у комплексному дослідженні особливостей розробки художньої структури тематичного жіночого образу до культурно-мистецького заходу засобами гриму, костюма, доповнень, у встановленні специфіки впливу авторського бачення художника-гримера на характер образу, його відповідність загальній концепції події.

Методологія. В проведенні передпроектного наукового дослідження використано історичний, аналітичний методи та метод порівняльного аналізу. У проектному процесі використано художньо-асоціативний метод, що дозволило поєднати жіночий образ із календарних обрядів слов’янської міфології із сучасним баченням моди і жіночих канонів краси.

Результати. У роботі висвітлено послідовність створення тематичного жіночого образу за фольклорними мотивами для заходу з конкурсною і концертною програмою, реалізовану в три етапи: пошук ідеї, визначення концептуального змісту тематичного жіночого образу; пошук засобів виразності, підготовка необхідних матеріалів; стилізація, виконання образу. Визначено, що на етапі пошуку ідеї образу важливими є зовнішні асоціації, що виникають, відповідно до концепції заходу, як відображення у свідомості історичної фольклорної спадщини щодо звичаїв і обрядів осіннього календарного циклу. Проектна ідея полягає у втіленні взаємодії юного, безпосереднього сприйняття світу молодою дівчиною з культурним досвідом давніх українців та реалізується за принципом використанні контрастів – форми, кольору і фактури. Сформовано тематичний образ за асоціаціями із жіночими образами давньої слов’янської міфології.

Наукова новизна полягає у визначенні концепції та проектних методів і засобів розробки тематичного жіночого образу на основі звернення до давньої української культурної спадщини. Встановлено, що для формування образу за фольклорними мотивами ефективним методом є художньо-асоціативний метод.

Практична значущість. Виявлено художню структуру тематичного жіночого образу до культурно-мистецького заходу, реалізовано сучасне авторське бачення у доборі засобів виразності. Представлено послідовність розробки тематичного жіночого образу, який уособлює концепцію події та виконує функцію посилення враження та впливу на відвідувачів. Реалізовані та викладені три етапи виконання проекту від задуму до реалізації.

Ключові слова: художня структура; тематичний жіночий образ; грим; костюм; доповнення; фольклорні мотиви; слов’янська міфологія.

ART STRUCTURE OF THE THEMATIC FEMALE IMAGE ACCORDING TO FOLKLORE MOTIVES: STAGES OF CREATION

SHARKINA A. G.

Kyiv National University of Culture and Arts

The aim of the article. The aims of the article are to provide the integrated study of the art structure features of the thematic image development for cultural events by means of makeup, costume, additions; to determine the specifics of the make-up artist vision influence on the image character; its correspondence to the general concept of the event.

Methodology. Historical method, analytical method and comparative analysis method have been used in the pre-project research. The art-associative method, which provided the combination of the female image from the Slavic mythology calendar rites with the modern vision of fashion and female canons of beauty, has been used in the research project process.

Results. The sequence of a thematic image creation process for the event with competitional and concert program has been highlighted in the article. The image creation process can be implemented in three stages: the search for an idea and the thematic female image conceptual content definition; the expression means search and necessary materials preparation; the stylization and realization of the image. The importance of external associations, that arises, according to the concept of the event, as a reflection in minds of historical folklore heritage about the autumn calendar cycle customs and rites, on the stage of the image idea search have been determined. The project idea is to embody the interaction of a young, direct perception of the world by a young girl with the cultural experience of ancient Ukrainians and is implemented on the principle of using contrasts – shape, color and texture. The thematic image of the event has been formed with the help of associations with ancient Slavic mythology female images.

The scientific novelty is in the definition of the concept, design methods and means of thematic female image development based on the appeal to the ancient Ukrainian cultural heritage. The art-associative method has been identified as the most effective method for the folklore motives based image formation.

Practical significance. The art structure of the thematic female image for the cultural event has been revealed; the modern author vision in the expression means selection has been actualized. The sequences of thematic female image development for the cultural and art event, which embodies the concept of the event and perform the strengthening function of the impression and influence on visitors, have been represented. Three stages of project implementation from the conception stage to realization stage have been stated and implemented.

Key words: art structure; thematic female image; make-up; costume; additions; folklore motives; Slavic mythology.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ТЕМАТИЧЕСКОГО ЖЕНСКОГО ОБРАЗА С ФОЛЬКЛОРНЫМИ МОТИВАМИ: ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ

ШАРКИНА А. Г.

Киевский национальный университет культуры и искусств

Цель. Цель работы заĸлючается в ĸомплеĸсном исследовании особенностей разработĸи художественной струĸтуры тематичесĸого женского образа для культурного мероприятия средствами грима, ĸостюма, в установлении специфиĸи влияния авторсĸого видения художниĸа-гримера на хараĸтер образа, его вхождение в общую ĸонцепцию события, мероприятия ĸультурно-художественного направления.

Методология. В проведении предпроеĸтного научного исследования использованы историчесĸий, аналитичесĸий методы и метод сравнительного анализа. В проеĸтном процессе использован художественно-ассоциативный метод, что позволило совместить женсĸий образ из ĸалендарных обрядов славянсĸой мифологии с современным видением моды и женсĸих ĸанонов ĸрасоты.

Результаты. В работе раскрыта последовательность создания тематичесĸого образа для мероприятия с ĸонĸурсной и ĸонцертной программой, посвященного осенним ĸалендарно-обрядовым традициям в уĸраинсĸом фольĸлоре. Определено, что на этапе поисĸа идеи образа важны внешние ассоциации, возниĸающие в соответствии с ĸонцепцией мероприятия, ĸаĸ отражение в сознании историчесĸого фольĸлорного наследия с обычаями и обрядами осеннего ĸалендарного циĸла. Тематичесĸий образ сформирован по ассоциациям с женсĸими образами древней славянсĸой мифологии. Проеĸтная идея заĸлючается в воплощении взаимодействия юного, непосредственного восприятия мира молодой девушĸой с ĸультурным опытом древних уĸраинцев и реализуется по принципу использования ĸонтрастов – формы, цвета и фаĸтуры. Научная новизна.

Научная новизна. Установлено, что для формирования образа с фольĸлорными мотивами эффеĸтивным методом является художественно-ассоциативный метод. Научная новизна заĸлючается в определении ĸонцепции, проеĸтных методов и средств, разработĸи тематичесĸого образа на основе обращения ĸ древнему уĸраинсĸому ĸультурному наследию. Выявлено художественную струĸтуру тематичесĸого образа, реализовано современное авторсĸое видение в подборе средств выразительности.

Праĸтичесĸая значимость. Представлена последовательность разработĸи тематичесĸого женсĸого образа для ĸультурного мероприятия, олицетворяющего ĸонцепцию события и выполняющего фунĸцию усиления впечатления и влияния на посетителей. Реализованы и изложены три этапа выполнения проеĸта от замысла до реализации.

Ключевые слова: художественная струĸтура; тематичесĸий женсĸий образ; грим; ĸостюм; дополнения; фольĸлорные мотивы; славянсĸая мифология.

Література

 1. Дихнич Л. П. Формування організаційно-проектних засад реалізації концепції модельного бізнесу в Україні. Менеджер. 2017. Вип. 4 (77). С.111-126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2017_4_15
 2. Дородных А.А., Кузнецова К. В. Метод ассоциаций как прием мыслительной деятельности в методологии архитектурного проектирования. Культурология и искусствоведение: материалы III международной научной конференции (Санкт-Петербург, июль 2017). Санкт-Петербург : Свое издательство, 2017. С. 42-45. URL: https://moluch.ru/conf/artcult/archive/247/12745 (дата обращения: 25.06.2020).
 3. Ельшевская Г. В. Модель и образ. Концепция личности в русской и советской живописи. М.: Сов. художник, 1984. 216 с.
 4. Єременко І. І. Особливості формування художнього образу в сучасному дизайні костюма. Вісник ХДАДМ. №5. 2009. С. 69-76.
 5. Келлер К.Л. Сводная оценка бренда / Стратегический маркетинг. Harvard Business Review: 10 лучших статей. Пер. с англ. М.: Альпина паблишер, 2016. С. 22–27.
 6. Колосніченко О. В., Норець М. В., Фролов І. В., Гайова І. Л. Застосування принципів гармонізації елементів українського національного костюма в процесі проектування сучасного одягу. Art and Design. 2018. №1. С. 75-82. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2018.1.7.
 7. Кононенко А. А. Энциклопедия славянской культуры, письменности и мифологии. Х.: Фолио, 2013. 798 с.
 8. Корнеев В. Д. Моделирование и художественное оформление прически. Учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений. М.: Легпромбытиздат, 1989. 192 с.
 9. Креденець Н.Д., Семко А. О., Шпирало-Запоточна Л. Р. Образне мислення в структурі вітчизняної дизайн освіти. Art and Design. 2019. №2. С. 87-96. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.2.8.
 10. Ніколаєва Т. В., Шафранська Т. В., Ніколаєва Т. І. Національні традиції як основа підготовки фахівців з дизайну одягу. Art and Design. 2019. №1. С.140-149. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.1.12.
 11. Пасічний А. М. Енциклопедичний ілюстрований тлумачний словник-довідник. Одеса, 2005. 508 с.
 12. Печкурова Л. С., Григорьянц Т. А., Берсенева Е. В. Функциональные особенности грима в структуре художественного образа роли. Вестник КемГУКИ, 2019. Вып. 47. С.150-156. URL: http://oaji.net/articles/2019/774-1559889019.pdf
 13. Почесні імена України. Голембієвська Тетяна Миколаївна. URL: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=piued4&id=1866
 14. Реснянский С.И., Ефимова Л. В. Эстетическое значение в дизайне формы головного убора женского костюма. Сервис в России и за рубежом. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskoe-znachenie-v-dizayne-formy-golovnogo-ubora-zhenskogo-kostyuma
 15. Стішова Н. С. Українські календарні свята осіннього циклу : монографія. голов. ред. Г. Скрипник. НАН України, ІМФЕ. Київ, 2017. 240 с.
 16. Aksonov V. Ukrainian artist from Lviv. «Обжинки». 2006. 60/60. URL: https://www.pinterest.com/gurzuff/vadym-aksonov-ukrainian-artist-from-lviv/

References

 1. Dykhnych, L. P. (2017). Formuvannya orhanizatsiyno-proektnykh zasad realizatsiyi koncepciyi modelnoho biznesu v Ukrayini [Formation of organizational and design principles of realization of the model business concept in Ukraine] Naukovyj zurnal Menedzher [Manager]. Issue 4 (77). 111–126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2017_4_15 [іn Ukrainian].
 2. Dorodnykh, A. A., Kuzneczova, K. V. (2017). Metod assotsiatsiy kak priyem myslitelnoy deyatelnosti v metodologii arkhitekturnoho proektirovaniya [The method of associations as a mental activity means in the architectural design methodology] Kulturologiya i iskusstvovedenie: materialy III Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Cultural Studies and Art History: Materials of the III International scientific conference (St. Petersburg 2017) – St. Petersburg: Svoe izdatelstvo [“Svoe” Publishing House]. 42-45. URL: https://moluch.ru/conf/artcult/archive/247/12745/ (last accessed: 25.06.2020) [іn Russian].
 3. Elshevskaya, G. V. (1984). Model i obraz. Kontseptsiya lichnosti v russkoy i sovetskoy zhivopisi [Model and image. The concept of personality in Russian and Soviet painting] Moscow: Sov. Khudozhnik. 216 p. [іn Russian].
 4. Yeremenko, I. (2009). Osoblyvosti formuvannya khudozhnoho obrazu v suchasnomu dyzayni kostyuma. [Features of artistic image formation in modern costume design]. Bulletin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts, 5. 69-76. [іn Ukrainian].
 5. Keller, K. L. (2016). Svodnaya otsenka brenda. [Brand Assessment. Strategic Marketing]. Harvard Business Review: 10 best articles. Translated from English]. Moscow: Alpina pablisher [іn Russian].
 6. Kolosnichenko, O., Norets, M. V., Frolov, I. V., Hayova, I. L. (2018). Zastosuvannya pryntsypiv harmonizatsiyi elementiv ukrayinskoho natsionalnoho kostyuma v protsesi proektuvannya suchasnoho odyahu. [Application of the harmonization principles of the Ukrainian national costume elements in the modern clothes design process]. Art and Design. 1. 75-82. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2018.1.7. [іn Ukrainian].
 7. Kononenko, A. A. (2013). Entsiklopediya slavyanskoy kultury, pismennosti i mifologii. [Encyclopedia of Slavic culture, writing and mythology], Kharkiv. [іn Russian].
 8. Korneev, V. D. (1989) Modelirovanye i khudozhestvennoe oformlenie pricheski. Uchebnoe posobie dlya srednikh spetsialnikh uchebnykh zavedeniy [Hair styling and styling. Textbook for secondary specialized educational institutions]. Moscow [іn Russian].
 9. Kredenets, N., Semko, A. O., Shpyralo-Zapotochna, L. R. (2019). Obrazne myslennya v strukturi vitchyznyanoyi dyzayn osvity. [Visual thinking in the native design education structure] Art and Design, 2. 87-96 DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.2.8. [іn Ukrainian].
 10. Nikolayeva, T., Shafranska, T. V., Nikolayeva, T. I. (2019). Natsionalni tradytsiyi yak osnova pidhotovky fakhivtsiv z dyzaynu odyahu. [National traditions as a basis for clothing design specialists training] Art and Design, 1. 140-149. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.1.12 [іn Ukrainian].
 11. Pasichnyy, A. M. (2005). Entsyklopedychnyy ilyustrovanyy tlumachnyy slovnyk-dovidnyk. [Encyclopedic illustrated explanatory dictionary-reference book]. Odessa [іn Russian].
 12. Pechkurova, L. S., Grigoryants, T. A., Berseneva, E. V. (2019). Funktsionalnye osobennosti grima v strukture khudozhestvennogo obraza roli [Functional features of makeup in the structure of the artistic image of the role]. Bulletin of the Kemerovo State Institute of Culture., 47. 150-156. URL: http://oaji.net/articles/2019/774-1559889019.pdf [іn Russian].
 13. Pochesti imena Ukrainy Holembiyevska, Tatiana. [Distinguished names of Ukraine]. Logos Ukraine Publishing House. URL: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=piued4&id=1866 [іn Ukrainian].
 14. Resnyanskiy, S.I., Efimova, L.V. Esteticheskoe znachenie v dizajne formy golovnogo ubora zhenskogo kostyuma [Aesthetic value in the design of the form of a headdress for a woman’s costume] Servis v Rossii i za rubezhom [Service in Russia and Abroad]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskoe-znachenie-v-dizayne-formy-golovnogo-ubora-zhenskogo-kostyuma [іn Russian].
 15. Stishova, N. S. (2017). Ukrayinski kalendarni svyata osinnoho cyklu [Ukrainian calendar holidays of the autumn cycle] monograph. Head editor H. Skrypnyk., National Academy of Sciences of Ukraine, M.T. Rylsky Institute of Art History, Folklore and Ethnology. Kyiv [іn Ukrainian].
 16. Aksonov, V. (2006). Ukrainian artist from Lviv. «Obzhinki». 60/60. URL: https://www.pinterest.com/gurzuff/vadym-aksonov-ukrainian-artist-from-lviv/ [іn Ukrainian].