ЗОБРАЖЕННЯ ОДЯГУ І АТРИБУТІВ СВЯТИХ В ІКОНОПИСІ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ТА КИЇВЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII ст.

ХРЕБТЕНКО М. С.

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури,

Національний науково-дослідний реставраційний центр України

Мета роботи – виявити і проаналізувати техніко-технологічні особливості зображення одягу в іконописі Лівобережної України та Київщини у другій половині XVII – першій половині XVIII століть.

Методологія. Автором було здійснено натурні дослідження пам’яток іконопису вказаного періоду з колекцій музеїв України. Отримані дані були доповнені інформацією з опублікованих наукових праць та архівних джерел. Проведений порівняльний аналіз дозволив простежити особливості зображення різних тканин в іконописі Лівобережної України та Київщини у др. пол. ХVII – пер. пол. ХVIIІ ст. та визначити риси впливу на нього візантійської і західноєвропейської техніки живопису.

Результати. Виявлено, що в українському іконописі до кін. XVII століття для зображення тканин користувались методом, корені якого сягають візантійської системи темперного живопису. Домінуючим залишався білий левкас, але вже на початку XVIIІ століття майстри могли тонувати ґрунти і робити імприматури, що впливало на процес написання одягу та ікони в цілому. Приблизно з другої чверті XVIIІ століття у зустрічається використання гризайльного підмальовка. Ці нововведення демонструють вплив західноєвропейського живопису на техніко-технологічному рівні. Для декорування ікон широко використовували золото і срібло: сухозлітне, покладене на полімент або на асист, і чинене, що наносили як фарбу. Уточнено вже існуючі в літературі дані стосовно послідовності накладання кольорів і тонів, та часові рамки застосування в українському іконописі золочення на асист.

Наукова новизна. Вперше предметом дослідження є процес написання доличної частини ікон Лівобережної України та Київщини другої половини XVII – першої половини XVIII століть. Детально описано і проаналізовано способи зображення одягу і поширені прийоми декорування та імітації фактури тканин.

Практична значущість. дослідження дозволяє розширити знання про український іконопис і розкриває техніку його виконання.

Ключові слова: український іконопис; бароко; техніка і технологія живопису; асист; імприматура; лесування; золочення.

DEPICTION OF THE CLOTHING AND ATTRIBUTES OF SAINTS IN THE ICONOGRAPHY OF THE LEFT-BANK UKRAINE AND KYIV REGION IN THE SECOND HALF OF THE 17TH – FIRST HALF OF THE 18TH CENTURY

KHREBTENKO M.S.

National Academy of Fine Art and Architecture, National Research Restoration Center of Ukraine

Purpose. To identify and analyze ways of depiction of clothing in the iconography of the Left Bank Ukraine and Kyiv region in the second half of the 17th – the first half of the 18th centuries.

Methodology. The author conducted a field exploration of painted icon monuments from the mentioned period in the collections of Ukrainian museums. The data obtained was supplemented with information from published scientific papers and archival sources. The analysis performed made it possible to trace the peculiarities of the depiction of different fabrics in the iconography of the Left Bank Ukraine and Kyiv region in the second half of the 17th – first half of the 18th centuries, and to identify the aspects of the effects on it of Byzantine and Western European painting techniques.

Results. It is revealed that in the Ukrainian icon painting till the end of the 17th century was used a method for depicting fabrics, whose roots go back to the Byzantine system of tempera painting. Although white levkas remained dominant in Ukrainian iconography, by the beginning of the 18th century masters could tone grounds and make imprimaturas, which had their influence on the process of painting clothing and the icon in general. Since about the second quarter of the 18th century the use of grisaille underpaints has been encountered in some icons. These innovations demonstrate the impact of Western European painting at the technical and technological level. Gold and silver were widely used for decorating icons. In that time to decorate the icons were widely used leaf gold and silver and powdered gold and silver

Scientific novelty. For the first time, the subject of research is the process of painting the garment part of the icons of Left-Bank Ukraine and the Kiev region in the second half of the XVII – the first half of the XVIII centuries. The methods of depicting clothing and common techniques for decorating and depicting texture of fabrics are described and analyzed in detail.

Practical significance. The study expands knowledge about Ukrainian icon painting and reveals the technique of its creation.

Key words: Ukrainian icon painting; baroque; painting technique and technology; assist; imprimatura; glazing; gilding.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОДЕЯНИЙ И АТРИБУТОВ СВЯТЫХ В ИКОНОПИСИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ И КИЕВЩИНЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В.

ХРЕБТЕНКО М.С.

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры, Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины.

Цель. Выявить и проанализировать технико-технологические особенности изображения одежд в иконописи Левобережной Украины и Киевщины во второй половине XVII – первой половине XVIII веков.

Методология. Проведены натурные исследования памятников иконописи указанного периода из коллекций музеев Украины. Полученные данные были дополнены информацией из опубликованных научных трудов и архивных источников. Проведенный сравнительный анализ позволил проследить особенности изображения различных тканей в иконописи Левобережной Украины и Киевщины во второй пол. ХVII – первой пол. XVIII в. и определить черты влияния византийской и западноевропейской техники живописи.

Результаты. Выявлено, что в украинской иконописи до кон. XVII века для изображения тканей пользовались методом, корни которого уходят к византийской системе темперной живописи. Доминирующим оставался белый левкас, но уже в начале XVII века мастера могли использовать тонированные грунты и делать имприматуры, что влияло на процесс написания одежд и иконы в целом. Примерно со второй четверти XVII века встречается использование гризайльного подмалевка. Эти нововведения демонстрируют влияние западноевропейской живописи на технико-технологическом уровне. Для декорирования икон широко использовали золото и серебро: сусальное, накладываемое на полимент или на ассист, и твореное, нанесенное как краска. Было уточнено уже существующие в литературе данные о последовательности наложения цветов и тонов, и временных рамках применения в украинской иконописи золочения на ассист.

Научная новизна. Впервые предметом исследования является процесс написания доличной части икон Левобережной Украины и Киевщины второй половины XVII – первой половины XVIII веков. Описаны и проанализированы способы изображения одеяний и распространенные приемы декорирования и имитации фактуры тканей.

Практическое значение. Исследование позволяет расширить знания об украинской иконописи и раскрывает технику ее выполнения.

Ключевые слова: украинская иконопись; барокко; техника и технология живописи; ассист; имприматура; лессировка; золочение.

Література

 1. Бергер Э. История развития техники масляной живописи / пер. с нем. А.Н. Лужецкой, под ред. А.А. Рыбникова. Москва: Издательство Академии художеств СССР. 1961. 512 с.
 2. Бєлікова Г. Явлення. Пам’ятки Київського Братського монастиря: альбом-каталог. Національний художній музей України. Київ : Майстер книг. 304 с.
 3. Гавриленко К. Орнаментальний декор вбрання святих в українських іконах доби бароко. Могилянські читання. Київ : Фенікс. С. 138–144.
 4. Голиков В.П., Жарикова Д.Л., Воскресенский К.В., Холодилина К.В. Баканы и русская иконопись: применение сведений о баканах для экспертизы и атрибуции иконописи. Экспертиза произведений изобразительного искусства : материалы третьей научной конференции (Москва, 1997). Москва. С. 23-27.
 5. Гренберг Ю. И. Греческие и южнославянские ерминии и типики в списках XV–XIX веков о технике иконописи, настенной живописи и рукописной книги. Москва: РИО ГосНИИР. 160 с.
 6. Гренберг Ю. И. От фаюмского портрета до постимпрессионизма. История технологии станковой живописи. Москва : Искусство. 428 с.
 7. Жолтовський П. М. Український живопис XVIІ–XVIII ст. Київ : Наук. думка. 328 c.
 8. Косів Р. Риботицький осередок церковного мистецтва 1670–1760-х років: монографія. Львів: Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького. 528 с.
 9. Мазур В. Художня манера майстрів-іконописців іконостаса Успенської церкви у Львові. Українська академія мистецтва. Київ. Вип. 22. С. 143–153. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2014_22_17.
 10. Міляєва Л. С. Церква Спасо-Преображення і поетика українського бароко. Сорочинський іконостас: іконостас Спасо-Преображенської церкви в с. Великі Сорочинці Миргородського р-ну Полтавської обл.: альбом. Київ: Родовід. С. 9–19.
 11. Овсійчук В. А. Українське малярство Х – XVIII століть. Проблеми кольору. Львів. 479 с.
 12. Пещанський В., Свєнціцкий І. Темперова техніка старинної іконописи. Іконописна техніка та її джерела. Львів. С. 5–18.
 13. Рижова О. Особенности живописи икон XVIII в. киевского происхождения (из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника). Могилянські читання. Київ. С. 290-299.
 14. Рыжова О. Иконопись Киева XVIII века: мастерские и сохранившиеся произведения. Вестник православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия V: Вопросы истории и теории христианского искусства. Вып. 1 (10). С. 110–135. URL: http://periodical.pstgu.ru/ru/series/issue/5/10/article/2133
 15. Рижова O. Стилістичні та іконографічні особливості ікони «Успіння» з колекції Національного художнього музею України. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ. № 3. С. 348–352. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_3_68
 16. Рижова О. Дослідження ікони «Богородиця Одигітрія» (Троїце-Іллінська) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ. № 2. С. 266–270. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_2_58
 17. Рижова О. Особливості стилю, іконографії, техніки та технології ікон зі зворотного боку іконостаса Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2018. №2. С. 75–85. URL: https://www.visnik.org/pdf/v2018-02-09-ryzhova.pdf
 18. Скоп-Друзюк Г., Скоп П. Іконостас ХVI-XVIII століття із села Старої Скваряви: альбом. Львів: Логос. 160 с.
 19. Скоп Л.А. Українське церковне малярство в Галичині. Техніка та технологія XV–XVIII століть. Дрогобич : Коло. 191 с.
 20. Таранушенко С. А. Іконостаси Слобідської України. Харків : Харківський приватний музей міської садиби. 223 c.
 21. Хребтенко М.С. Підготовчий малюнок українського барокового іконопису. Волинська ікона: дослідження та реставрація. №25. С. 178–185. URL: http://volyn-kray-mus.at.ua/publ/vidannja/volinska_ikona_doslidzhennja_ta_restavracija_nauk_zb_vip_25/4-1-0-465
 22. Хребтенко М.С. Про деякі техніко-технологічні особливості ікони XVIII ст. «Святий Миколай» з колекції Національного художнього музею України. Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації: наук. доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 11-14 вер. 2018 р.) Київ: ННДРЦУ, 2018. Ч.2. С. 298 – 301.
 23. Хребтенко М.С. Прийоми зображення інкарнату в іконописі Лівобережної України та Київщини другої половини XVII – першої половини XVIII століття. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2019. №2. С. 97–108. URL: https://visnik.org/pdf/v2019-02-12-Khrebtenko.pdf
 24. Цитович В. Можливості методу інфрачервоної рефлектографії в дослідженні українського іконопису XVII – XVIII ст. (на прикладі ікон Березнянського іконостасу із зібрання НХМУ). Волинська ікона: дослідження та реставрація. №25. С. 207–213. URL: http://volyn-kray-mus.at.ua/publ/vidannja/volinska_ikona_doslidzhennja_ta_restavracija_nauk_zb_vip_25/4-1-0-465
 25. Ченнино Ченнини. Книга об искусстве или Трактат о живописи / пер. с ит. А.Лужнецкой ; Под ред. А.Рыбникова. Москва : ОГИЗ—ИЗОГИЗ. 139 с.
 26. Шевченко Н., Асаулова О. Дослідження поверхні фрагментів іконостасів XVII – XVIII ст., оздоблених в техніках кольорових лаків: оптичні ефекти та оптичні ілюзії. Волинська ікона: дослідження та реставрація. Луцьк. 2018. №25. С. 198 – 206. URL: http://volyn-kray-mus.at.ua/publ/vidannja/volinska_ikona_doslidzhennja_ta_restavracija_nauk_zb_vip_25/4-1-0-465
 27. Щавинский В.А. Очерки по истории техники живописи и технологии красок в древней Руси. Москва, Ленинград : ОГИЗ Гос. соц.-экон. изд-во. 158 с.
 28. Яковлева А. И. Техника иконы. История иконописи, VI–XX века : истоки, традиции, современность / под. ред. Т. В. Моисеевой. Москва : ИП-СИВ, 2010. С. 29–40.

References

 1. Berger, E. (1961). Istoriya razvitiya tekhniki maslyanoy zhivopisi [History of development of oil painting technique]. (A. Luzhetskaya, Trans) A.Rybnikov (Ed.). Moscow: Publishing House of the USSR Academy of Arts. [in Russian].
 2. Bielikova, H. (2019). Yavlennia. Pamiatky Kyivskoho Bratskoho monastyria [Revelation. Masterpieces of the Kyiv Brotherhood monastery]. Kyiv: National Art Museum of Ukraine, Maister knyh. [in Ukrainian].
 3. Havrylenko, K. (2019). Ornamentalnyi dekor vbrannia sviatykh v ukrainskykh ikonakh doby baroko [Ornamental decor of the outfit of the saints in Ukrainian icons of the Baroque era]. Mohylianski chytanniaMohyla studies, Kyiv: Fenix. 138 – 144. [in Ukrainian].
 4. Golikov, V.P., Zharikova, D.L., Voskresenskiy, K.V., Kholodilina, K.V. (1998). Bakany i russkaia ikonopis: primenenie svedeniy o bakanakh dlia ekspertizy i atributsyi ikonopisi. [Backans and Russian iconography: the use of information about Backans for attribution and expertise of icon painting]. Proceedings from The Examination of works of art’97:. Materialy tretey nauchnoy konferencii – Materials of the third scientific conference (Moscow, 1997). (pp. 23-27). Moscow [in Russian].
 5. Grenberg, Yu.I. (2000). Grecheskie i yuzhnoslavyanskie erminii i tipiki v spiskah XV – XIX vekov o tehnike ikonopisi, nastennoy zhivopisi i rukopisnoy knigi. [Greek and South Slavonic ermine and typica in the lists of the XV – XIX centuries about the technique of icon painting, wall painting and manuscript books]. Moscow: RIO GosNIIR. [in Russian].
 6. Grenberg, Yu. (2003). Ot fayumskoho portreta do postimpressioni Istoriya tekhnologii stankovoy zhyvopisi. [From Fayum portrait to post-impressionism. History of the technology of easel painting]. Moscow: Iskusstvo. [in Russian].
 7. Zholtovskyi, P. M. (1978). Ukrainskyi zhyvopys XVII–XVIII st. [Ukrainian painting of XVIІ – XVIII centuries]. Kyiv : Naukova dumka. [in Ukrainian].
 8. Kosiv, R. (2019). Rybotytskyi oseredok tserkovnoho mystetstva 1670–1760-kh rokiv [Rybotychi center of church art of 1670-1760th]. Lviv. [in Ukrainian].
 9. Mazur, V. (2014). Khudozhnia manera maistriv-ikonopystsiv ikonostasa Uspenskoi tserkvy u Lvovi. [The Iconographer Touch by Creators of the Dormitory Church Iconostasis in Lviv]. Ukrainska akademiia mystetstvaUkrainian Academy of Art. 22, 143-153. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2014_22_17. [in Ukrainian].
 10. Miliaieva, L. S. (2010). Tserkva Spaso-Preobrazhennia i poetyka ukrainskoho baroko. [Church of the Transfiguration and Poetics of Ukrainian Baroque]. In L. Miliaieva, O.Rutkovska, I. Dorophienko. Sorochynskyi ikonostas: ikonostas Spaso-Preobrazhenskoi tserkvy v s. Velyki Sorochyntsi Myrhorodskoho r-nu Poltavskoi obl. – Sorochynskyi iconostasis: iconostasis of the Transfiguration Church in the village Velyki Sorochyntsi of Myrhorod district in Poltava region. Kyiv: Rodovid. 9–19. [in Ukrainian].
 11. Ovsiichuk, V. A. (1996). Ukrainske maliarstvo X – XVIII stolit. Problemy kolioru. [Ukrainian painting of X – XVIII centuries. Color problems]. Lviv. [in Ukrainian].
 12. Peshchanskyi, V. (1932). Temperova tekhnika starynnoi ikonopysy. [Tempera technique of ancient icon painting]. In V. Peshchanskyi, I. Sventsitskyi. Ikonopysna tekhnika ta yii dzherela – Icon painting technique and its sources. 5-18. Lviv. [in Ukrainian].
 13. Ryzhova, O. (2011). Osobennostі zhyvopіsі іkon 18v. kіevskogo proiskhozhdeniya (iz kollektsyi Natsyonalnogo Kievo-Pecherskogo istoriko-kulturnogo zapovednika). [Features of icon painting of the 18th century of Kiev origin (from the collection of the National Kiev-Pechersk Historical and Cultural Reserve)] Mohylianski chytannia Mohyla studies. 290-299. [in Russian].
 14. Ryzhova, O. (2013). Ikonopis Kieva XVIII veka: masterskie i sokhranivshyesia proizvedenyia. [Iconography of Kiev of the 18th century: workshops and saved works]. Vestnik pravoslavnoho Sviato-Tikhonovskoho gumanitarnogo universiteta. Seriya 5: Voprosy istorii i teorii khristianskogo iskusstva – St. Tikhons University Review. Series V: Problems of History and Theory of Christian Art. Vol. 1 (10), 110-135. URL: http://periodical.pstgu.ru/ru/series/issue/5/10/article/2133 [in Russian
 15. Ryzhova, O. (2018). Stylistychni ta ikonohrafichni osoblyvosti ikony «Uspinnia» z kolektsii Natsionalnoho khudozhnoho muzeiu Ukrainy [Stylistic and iconographic features of the icon “Assumption” from the collection of the National Art Museum of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv – National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. 3, 348-352. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_3_68 [in Ukrainian].
 16. Ryzhova, O. (2018). Doslidzhennia ikony «Bohorodytsia Odyhitriia» (Troitse-Illinska) z kolektsii Natsionalnoho Kyievo-Pecherskoho istoryko-kulturnoho zapovidnyka [Research of the icon “Virgin of Odigitria” (Troitse-Illinska) from the collection of the National Kiev-Pechersk Historical and Cultural Reserve]. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv – National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald. 2, 266-270. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2018_2_58 [in Ukrainian].
 17. Ryzhova, O. (2018). Osoblyvosti styliu, ikonohrafii, tekhniky ta tekhnolohii ikon zi zvorotnoho boku ikonostasa Troitskoi nadbramnoi tserkvy Kyievo-Pecherskoi lavry [Features of style, iconography, technique and technology of icons on the back of the iconostasis of the Trinity Gate Church of the Kiev-Pechersk Lavra].Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv – Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Arts. 2, 75-85. URL: https://www.visnik.org/pdf/v2018-02-09-ryzhova.pdf [in Ukrainian].
 18. Skop-Druziuk, H., Skop, P. (2009). Ikonostas XVI-XVIII stolittia iz sela Staroi Skvariavy [16-18 centuries iconostasis from Stara Skvariava village]. Lviv: Lohos. [in Ukrainian].
 19. Skop, L. A. (2013). Ukrainske tserkovne maliarstvo v Halychyni. Tekhnika ta tekhnolohiia 15–18 stolit. [Ukrainian church painting in Galicia. Technique and technology of 15-18th centuries]. Drohobych: Kolo. [in Ukrainian].
 20. Taranushenko, S. (2011) Ikonostasy Slobidskoi Ukrainy. [Iconostasis of Sloboda Ukraine]. Kharkiv: Kharkiv Private Museum of the City Manor. [in Ukrainian].
 21. Khrebtenko, M.S. (2018). Pidhotovchyi maliunok ukrainskoho barokovoho ikonopysu [Preparatory drawing of Ukrainian baroque iconography]. Volynska ikona: doslidzhennia ta restavratsiia – Volyn icon: research and restoration. 25, 178-185. URL: http://volyn-kray-mus.at.ua/publ/vidannja/volinska_ikona_doslidzhennja_ta_restavracija_nauk_zb_vip_25/4-1-0-465 [in Ukrainian].
 22. Khrebtenko, M.S. (2018). Pro deiaki tekhniko-tekhnolohichni osoblyvosti ikony XVIII st. «Sviatyi Mykolai» z kolektsii Natsionalnoho khudozhnoho muzeiu Ukrainy [Some technical and technological features of the icon of the XVIII century “Saint Nicholas” from the collection of the National Art Museum of Ukraine] Naukova restavratsiia. Istoriia, suchasnist, shliakhy modernizatsii: XI Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiyaScientific Restoration. The History, Modernity, Ways of Modernization: The XI International Scientific and Practical Conference. Vol. 2, 298–301 [in Ukrainian].
 23. Khrebtenko, M.S. (2019). Pryiomy zobrazhennia inkarnatu v ikonopysi Livoberezhnoi Ukrainy ta Kyivshchyny druhoi polovyny XVII – pershoi polovyny XVIII stolittia [Methods of depicting incarnate in the iconography of Left Bank Ukraine and Kyiv region in the second half of 17 – first half of 18 century]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv – Bulletin of Kharkiv State Academy of Design and Arts. 2. 97-108. URL: https://visnik.org/pdf/v2019-02-12-Khrebtenko.pdf [in Ukrainian].
 24. Tsytovych, V. (2018). Mozhlyvosti metodu infrachervonoi reflektohrafii v doslidzhenni ukrainskoho ikonopysu XVII – XVIII st. (na prykladi ikon Bereznianskoho ikonostasu iz zibrannia NKhMU) [Possibilities of the method of infrared reflectography in the study of Ukrainian iconography of the XVII – XVIII centuries (on example of icons of the Bereznian iconostasis from the collection of the NAMU)] Volynska ikona: doslidzhennia ta restavratsiia – Volyn icon: research and restoration. 25. 207–213. URL: http://volyn-kray-mus.at.ua/publ/vidannja/volinska_ikona_doslidzhennja_ta_restavracija_nauk_zb_vip_25/4-1-0-465 [in Ukrainian].
 25. Chennino, Chennini. (1933). Kniga ob iskusstve ili Traktat o zhyvopisi. [The book about art or a treatise on painting]. (Luzhnetskaya, Trans.) A. Rybnikov (Ed.). Moscow: OGIZ—IZOGIZ. [in Russian].
 26. Shevchenko, N., Asaulova, O. (2018). Doslidzhennia poverkhni frahmentiv ikonostasiv XVII – XVIII st., ozdoblenykh v tekhnikakh kolorovykh lakiv: optychni efekty ta optychni iliuzii [Investigation of the surface of fragments of iconostases of the XVII – XVIII centuries, decorated in techniques of colored lacquers: optical effects and optical illusions] Volynska ikona: doslidzhennia ta restavratsiia – Volyn icon: research and restoration. 25. 198–206. URL: http://volyn-kray-mus.at.ua/publ/vidannja/volinska_ikona_doslidzhennja_ta_restavracija_nauk_zb_vip_25/4-1-0-465 [in Ukrainian].
 27. Shchavynskyi, V. A. (1935).Ocherki po istorii tekhniki zhyvopisi i tekhnologii krasok v drevnei Rusi [Studies on history of painting technique and paint technology in ancient Russia]. Moscow. Leningrad : OGIZ. [in Russian].
 28. Yakovleva, A. Y. (2010). Tekhnika ikonu. [Technique of the icon]. History of icon painting. Origins, traditions, modernity. VI-XX centuries. T.V. Moiseeva (Ed.) Moskow: IP SIV. 29-40. [in Russian].