ПОКАЗИ МОДЕЛЕЙ ОДЯГУ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В 1940–1960-ті РОКИ

КОСТОГРИЗ Ю. О.1, ГЕРАСИМЕНКО О. Д.1, ШМАГАЛО Р.Т.2, ПАШКЕВИЧ К. Л.1

1Київський національний університет технологій та дизайну

2Львівська національна академія мистецтв

Мета роботи – дослідити особливості розвитку показів моделей одягу 1940-1960-х рр. в Україні на основі архівних матеріалів.

Методологія. У вивченні матеріалів і візуальних джерел застосовано історичний, візуально-аналітичний методи, художньо-композиційний аналіз виробів.

Результати. На основі архівних матеріалів досліджено покази моделей одягу, які відбувались на швейних та профільних підприємствах легкої промисловості України з середини 1940-х до кінця 1960-х рр. Здійснено художньо-композиційний аналіз моделей одягу, які демонстрували на подіумах показів мод, наведено зразки моделей чоловічого, жіночого та дитячого одягу, виготовленого швейними підприємствами УРСР в означені роки, виконано аналіз моделей одягу з метою визначення основних тенденцій моди у досліджуваний період. Надано огляд сюжетів кіноперіодики 1940–1960-х років, в яких показано готову продукцію підприємств легкої промисловості України.

Наукова новизна. Розглянуто становлення та розвиток показів моделей одягу для дорослих та дітей на швейних та профільних підприємствах України в 40-х – 60-х рр. XX ст. на базі вивчення архівних матеріалів.

Практична значущість. Зібрані матеріали та їх аналіз дозволили прослідкувати становлення показів моделей одягу на швейних підприємствах УРСР в 1940–1960-х роках та надати композиційно-конструктивний аналіз моделей одягу. Результати можуть бути використані при викладанні фахових дисциплін, пов’язаних з історією костюма і моди, а також у подальших наукових дослідженнях.

Ключові слова: архівні матеріали; демонстрація моделей; швейні фабрики; ательє; легка промисловість; дизайн одягу.

CLOTHING MODELS FASHION SHOWS OF THE UKRAINE SEWING ENTERPRISES IN 1940–1960s

KOSTOHRYS Y. O.1, GERASYMENKO O. D.1, SHMAGALO R.T.2, PASHKEVYCH K. L.1

1Kyiv National University of Technologies and Design

2Lviv National Academy of Arts

The purpose to investigate the peculiarities of the development of fashion shows of the 1940-1960s in Ukraine based on archival materials.

Methodology. In the recearce of materials and visual sources historical, visual-analytical methods, art-compositional analysis of products were used.

Results. On the basis of archival materials, the demonstrations of clothing models that took place at the sewing and profile enterprises of light industry of Ukraine from the mid-1940s to the end of the 1960s were studied. An artistic and compositional analysis of clothing models, which were demonstrated at fashion shows, was carried out. Samples of models of men’s, women’s and children’s clothes made by the sewing enterprises of the USSR in the specified years are resulted. The analysis of clothing models is performed in order to determine the main fashion trends in the period under study. An overview of the plots of film periodicals of the 1940–1960s is given, in which the finished products of light industry enterprises of the Ukraine are shown.

Scientific novelty. The formation and development of fashion shows for adults and children at sewing and specialized enterprises of Ukraine in the 1940–1960s of the twentieth century on the basis of the study of archival materials is considered.

Practical significance. The collected materials and their analysis made it possible to trace the formation of fashion shows at the sewing enterprises of the Ukrainian SSR in the 1940–1960s and provide a compositional-constructive analysis of clothing models. The results can be used in teaching disciplines related to the history of costume and fashion, as well as in further scientific research.

Keywords: archival materials; model demonstrations; sewing factories; ateliers; light industry; fashion design.

ПОКАЗЫ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ В 1940–1960-е ГОДЫ

КОСТОГРЫЗ Ю. А1., ГЕРАСИМЕНКО Е. Д.1, ШМАГАЛО Р.Т.2, ПАШКЕВИЧ К. Л.1

1Киевский национальный университет технологий и дизайна

2Львовская национальная академия искусств

Цель – исследовать особенности развития показов моделей одежды 1940-1960-х гг. в Украине на основе архивных материалов.

Методология. В изучении материалов и визуальных источников использованы исторический, визуально-аналитический методы, художественно-композиционный анализ изделий.

Результаты. На основе архивных материалов исследованы показы моделей одежды, которые проводились на швейных и профильных предприятиях легкой промышленности Украины с середины 1940-х до конца 1960-х годов. Осуществлен художественно-композиционный анализ моделей одежды, которые демонстрировали на показах мод, показаны образцы моделей мужской, женской и детской одежды, изготовленной швейными предприятиями УССР в указанные годы, выполнен анализ моделей одежды с целью определения основных тенденций моды в исследуемый период. Дан обзор сюжетов кинопериодики 1940–1960-х гг., в которых показана готовая продукция предприятий легкой промышленности УССР.

Научная новизна. Рассмотрено становление и развитие показов моделей одежды для взрослых и детей на швейных и профильных предприятиях Украины в 1940-1960-х гг. ХХ в. на базе изучения архивных материалов.

Практическая значимость. Собранные материалы и их анализ позволили проследить становление показов моделей одежды на швейных предприятиях УССР в 1940–1960-х годах и предоставить композиционно-конструктивный анализ моделей одежды. Результаты могут быть использованы при преподавании дисциплин, связанных с историей костюма и моды, а также в дальнейших научных исследованиях.

Ключевые слова: архивные материалы; демонстрация моделей; швейные фабрики; ателье; легкая промышленность; дизайн одежды.

Література

 1. Бажан О. Г. Особливості відбудовчого періоду в Українській РСР у другій половині 40-х – на початку 50-х років ХХ ст. Наукові записки НаУКМА. Серія Історичні науки. 2005. Т. 41, С. 20-28.
 2. Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіно- і телесюжетів (червень 1945–1955) : Науково-довідкове видання. Державний комітет архівів України. Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного. Київ, 2002. 484с.
 3. Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіно- і телесюжетів (1956–1965) : Науково-довідкове видання. Державний комітет архівів України. Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного. Київ, 2003. 632 с.
 4. Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіно- і телесюжетів (1966–1975) : Науково-довідкове видання. Державний комітет архівів України. Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного. Київ, 2010. 928 с.
 5. Корнієнко О. В. Феномен моди: державна політика та повсякденне життя в Українській РСР (1956–1985 рр.) : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01. Київ, 2020. 384 с.
 6. Костырченко Г. В. Тайная политика Хрущёва: Власть, интеллигенция, еврейский вопрос. Москва: Международные отношения, 2012. 528 с.
 7. Малярчук О. М.. Легка та харчова індустрія, місцева промисловість західного регіону УРСР в часи «розвинутого соціалістичного суспільства». Грані. 2016. № 2 (130). С. 75-80.
 8. Міщанин В. Промисловий розвиток Закарпаття 1944–1950 рр. : перехід на соціалістичну економіку. Русин. 2012. № 4 (30). C. 109–130.
 9. Силуэты времени 9 – Мужская мода и галстуки. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=cXKcTIcZ_ZQ/ (дата звернення 21.08.2020)
 10. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1946 р., Арх. № 298.
 11. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1946 р., Арх. № 341.
 12. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1949 р., Арх. № 619.
 13. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1950 р., Арх. № 693.
 14. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1952 р., Арх. № 888.
 15. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1953 р., Арх. № 949.
 16. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1953 р., Арх. № 958.
 17. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1954 р., Арх. № 1021.
 18. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1954 р., Арх. № 1026.
 19. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1954 р., Арх. № 1038.
 20. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1955 р., Арх. № 1171.
 21. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1957 р., Арх. № 1634.
 22. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1959 р., Арх. № 1891.
 23. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1959 р., Арх. № 1907.
 24. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1959 р., Арх. № 2800.
 25. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1960 р., Арх. № 2122.
 26. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1961 р., Арх. № 2335.
 27. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1962 р., Арх. № 3445.
 28. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1962 р., Арх. № 2495.
 29. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, 1966 р., Арх. № 3553.

References

 1. Bazhan,H. (2005). Osoblyvosti vidbudovchoho periodu v Ukrainskii RSR u druhii polovyni 40-kh – na pochatku 50-kh rokiv XX st. [Features of the reconstruction period in the Ukrainian SSR in the second half of the 40’s – early 50’s of the twentieth century]. Naukovi zapysky NaUKMA. Seriia Istorychni nauky [Scientific notes of NaUKMA. Historical Sciences Series], 41. 20-28 [in Ukrainian].
 2. Anotovanyi kataloh kinozhurnaliv, dokumentalnykh filmiv i kino- i telesiuzhetiv (cherven 1945–1955): Naukovo-dovidkove vydannia. [Film chronicle. Annotated catalog of film journals, documentaries and movies and TV plots (June 1945–1955): Scientific reference publication]. (2002). Derzhavnyi komitet arkhiviv Ukrainy. Tsentralnyi derzhavnyi kinofotofonoarkhiv Ukrainy im. H.S. Pshenychnoho. [State Committee of Archives of Ukraine. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine]. Kyiv. 484 [in Ukrainian].
 3. Anotovanyi kataloh kinozhurnaliv, dokumentalnykh filmiv i kino- i telesiuzhetiv (cherven 1956–1965) : Naukovo-dovidkove vydannia. [Film chronicle. Annotated catalog of film journals, documentaries and movies and TV plots (June 1956–1965): Scientific reference publication]. (2003). Derzhavnyi komitet arkhiviv Ukrainy. Tsentralnyi derzhavnyi kinofotofonoarkhiv Ukrainy im. H.S. Pshenychnoho. [State Committee of Archives of Ukraine. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine]. Kyiv. 632 [in Ukrainian].
 4. Anotovanyi kataloh kinozhurnaliv, dokumentalnykh filmiv i kino- i telesiuzhetiv (cherven 1966–1975) : Naukovo-dovidkove vydannia. [Film chronicle. Annotated catalog of film journals, documentaries and movies and TV plots (June 1966–1975): Scientific reference publication]. (2010). Derzhavnyi komitet arkhiviv Ukrainy. Tsentralnyi derzhavnyi kinofotofonoarkhiv Ukrainy im. H.S. Pshenychnoho. [State Committee of Archives of Ukraine. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine]. Kyiv. 928 [in Ukrainian].
 5. Korniienko,V. (2020). Fenomen mody: derzhavna polityka ta povsiakdenne zhyttia v Ukrainskii RSR (1956–1985) [The Phenomenon of Fashion: State Policy and Everyday Life in the Ukrainian SSR (1956–1985)]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
 6. Kostyirchenko,V. (2012). Taynaya politika HruschYova: Vlast, intelligentsiya, evreyskiy vopros [Khrushchev’s Secret Politics: Power, Intelligentsia, the Jewish Question]. Moskva: Mezhdunarodnyie otnosheniya [in Russian].
 7. Maliarchuk,M. (2016). Lehka ta kharchova industriia, mistseva promyslovist zakhidnoho rehionu URSR v chasy «rozvynutoho sotsialistychnoho suspilstva» [Light and food industry, local industry of the western region of the USSR in the times of “developed socialist society”] – Hrani [Facets], 2 (130), 75-80 [in Ukrainian].
 8. Mishchanyn, (2012). Promyslovyi rozvytok Zakarpattia 1944 – 1950 rr.: perekhid na sotsialistychnu ekonomiku [Industrial development of Transcarpathia 1944 – 1950: transition to the socialist economy]. Rusyn, 4 (30). 109–130.
 9. Siluetyi vremeni 9 – Muzhskaya moda i galstuki. [Time Silhouettes 9 – Men’s Fashion and Ties] URL: https://www.youtube.com/watch?v=cXKcTIcZ_ZQ/ (дата звернення08.2020)
 10. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1946, Arch. № 298.
 11. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1946, Arch. № 341.
 12. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1949, Arch. № 619.
 13. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1950, Arch. № 693.
 14. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1952, Arch. № 888.
 15. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1953, Arch. № 949.
 16. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1953, Arch. № 958.
 17. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1954, Arch. № 1021.
 18. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1954, Arch. № 1026.
 19. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1954, Arch. № 1038.
 20. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1955, Arch. № 1171.
 21. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1957, Arch. № 1634.
 22. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1959, Arch. № 1891.
 23. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1959, Arch. № 1907.
 24. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1959, Arch. № 2800.
 25. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1960, Arch. № 2122.
 26. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1961, Arch. № 2335.
 27. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1962, Arch. № 3445.
 28. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1962, Arch. № 2495.
 29. Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine, 1966, Arch. № 3553.