1БРИЖАЧЕНКО Н. С., 2БОСИЙ І. М.

1Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна

2Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Україна

ІНТЕРАКТИВНИЙ ВІДЕОМЕППІНГ В ДИЗАЙНІ ІНТЕР’ЄРУ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ: ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ І ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Метою дослідження є визначення принципів впровадження інтерактивного відеомеппінгу при організації інтер’єру закладів громадського харчування та окреслення головних технічних особливостей проєкційних систем.

Методологія. Для визначення основних принципів імплементації інтерактивних відеопроєкцій у предметно-просторове середовище застосовано такі методи дослідження: аналіз, систематизація, метод роботи за аналогією, порівняння та узагальнення. Сукупність цих методів дала можливість виявити основні технічні переваги використання відеомеппінгу у дизайні інтер’єрів підприємств громадського харчування.

Результати. В дослідженні розглянуто інтерактивні відеопроєкції та 3D-анімації, які застосовуються при формуванні предметно-просторового середовища закладів громадського харчування. Аналіз світової проектної практики свідчить, що включення інтерактивного відеомеппінгу в організацію внутрішнього простору закладів громадського харчування може реалізовуватись на основі трьох провідних принципів: 1) принцип домінанти; 2) принцип композиційної рівноваги; 3) принцип акцентного включення. В роботі виявлені технічні особливості впровадження систем відеомеппінгу в дизайні громадського інтер’єру: 1) необхідність розташування багатокомпонентного програмно-апаратного комплексу 2) можливість створення проєкцій на поверхні будь-якої кривизни; 3) трансляція зображення на поверхні будь-якої шорсткості; 4) застосування проекції там, де впровадження сенсорних мультимедійних об’єктів неможливе. Визначено, що імплементація інтерактивних відеопроєкцій та 3D-анімації в інтер’єри сприяє створенню візуальної легкості простору та, за умови максимального впровадження відеомеппінгу, здатна формувати відчуття максимального занурення людини в ілюзорний простір.

Наукова новизна дослідження полягає у визначенні провідних принципів впровадження інтерактивного відеомеппінгу в інтер’єри закладів громадського харчування. В роботі виявлено технічні особливості застосування проєкційних систем в дизайні інтер’єру та відзначено основні художні ефекти, що створюються засобами відеомеппінгу.

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути застосовані в процесі професійної підготовки фахівців у архітектурно-художніх закладах вищої освіти, при розробці нових дизайн-проєктів або при реновації старих будівель.

Ключові слова: інтерактивні відеопроекції; 3D-проєкції; відеомеппінг; дизайн інтер’єру; предметно-просторове середовище; заклади громадського харчування.

1BRYZHACHENKO N. S., 2BOSYI I. M.

1Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine

2Kharkiv State Academy of Design and Arts, Ukraine

INTERACTIVE VIDEO MAPPING IN THE INTERIOR DESIGN OF CATERING ESTABLISHMENTS: PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION AND TECHNICAL PECULIARITIES

The purposes of this study are to determine the principles of interactive video mapping implementation in the interior organization of catering establishments and outline the main technical advantages of projection systems.

Methodology. To determine the main principles of interactive video mapping implementation in object-spatial environment it were used such theoretical methods of scientific research as analysis, systematization, method of work by analogy, comparison and generalization. The combination of these methods provides an opportunity to identify the main technical advantages of using video mapping in the interior design of public catering establishments.

Results. The study considers interactive video projections and 3D-animations that became an important part in the interior design of public catering establishments. The analysis of the world design practice shows that the implementation of interactive video mapping in the internal space of restaurants and cafes realized by one of the three main principles: 1) the principle of dominance; 2) the principle of compositional equilibrium; 3) the principle of accent inclusion. The results of the research support the idea that in public interior design interactive video mapping have such technical peculiarities as: 1) the obligatoriness to place a multi-component software and hardware complex; 2) the possibility to create a projections on the surface of any curvature; 3) the capacity to project the image on the surface of any roughness; 4) the opportunity to use the projection systems where the application of sensory multimedia objects is impossible. It has been determined that the implementation of interactive video projections and 3D animation in the interior contributes to the creation of a visual lightness of space and is able to form a feeling of maximum immersion of a person in an illusory space.

Scientific novelty. In the study it was determined the leading principles of implementation of interactive video mapping in the interiors of public catering establishments. The paper describes the technical features of the use of projection systems in interior design and identifies the main artistic effects created by means of video mapping.

Practical significance. The results of the research can be used in the process of professional training in higher architectural and design educational institutions, in the development of new public interior projects or in the renovation of old buildings.

Keywords: interactive video projections; interactive video mapping; video mapping; 3D mapping; audiovisual projection; interior design; object-spatial environment; catering establishments.

1БРЫЖАЧЕНКО Н. С., 2БОСЫЙ И. М.

1Сумской государственный педагогический университет имени А.С. Макаренко, Украина

2Харьковская государственная академия дизайна и искусств, Украина

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ВИДЕОМЕППИНГ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: ПРИНЦИПЫ ВНЕДРЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Целью исследования является определение принципов внедрения интерактивного видеомэппинга при организации интерьеров заведений общественного питания и определения главных технических преимуществ таких проекционных систем.

Методология. Для определения основных принципов имплементации интерактивных видеопроекций в предметно-пространст­венною среду были применены такие теоретические методы научного исследования как: анализ, систематизация, метод работы по аналогии, сравнение и обобщение. Совокупность этих методов дала возможность выявить основные технические преимущества использования видеомэппинга в дизайне интерьеров предприятий общественного питания.

Результаты. В исследовании рассмотрены интерактивные видеопроекции и 3D-анимации, применяемые при формировании предметно-пространственной среды заведе­ний общественного питания. Анализ мировой проектной практики свидетельствует, что включение интерактивных видеопроекций в организацию внутреннего пространства кафе и ресторанов может реализовываться на основе трех ведущих принципов: 1) принцип доми­нанты; 2) принцип композиционного равнове­сия; 3) принцип акцентного включения. В работе обнаружены технические особенности применения систем видеомэппинга в дизайне общественного интерьера: 1) необходимость размещения многокомпонентного про­граммно-аппаратного комплекса; 2) создание проекций на поверхности любой кривизны; 3) трансляция изображений на поверхности любой шероховатости; 4) применение видео­проекций там, где использование сенсорных мультимедийных объектов невозможно. Определено, что имплементация интерактив­ных видеопроекций и 3D-анимации в интерьере способствует созданию визуальной легкости пространства и способна формиро­вать ощущение максимального погружения человека в иллюзорное пространство.

Научная новизна исследования состоит в определении ведущих принципов имплемен­тации интерактивных видеопроекций в интерьеры заведений общественного питания. В работе обозначены технические особен­ности применения проекционных систем в дизайне интерьера и выявлены основные художественные эффекты, созданные средствами видеомэппинга.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть применены в процессе профессиональной подготовки специалистов в высших архитектурно-художественных учебных заведениях и при разработке новых дизайн-проектов или реновации старых зданий.

Ключевые слова: интерактивные видеопроекции; 3D-проекции; видеомэппинг; дизайн интерьера; предметно-пространственная среда; заведения общественного питания.

Література

 1. Брижаченко Н. С. Мультимедійний прин¬цип формування інтерактивного предметно-просторового середовища. Традиції та новації у вищій художній освіті. 2015. № 4. С. 7–12. URL: https://tihae.org//pdf/t2015-04-01-bryzhachenko.pdf (дата звернення: 14.01.2022)
 2. Брижаченко Н. С. Поняття «інтерактив¬ність» та визначення терміну «інтерактивний інтер’єр». Збірник статей Всеукраїнської науко¬вої конференції професорсько-викладацького складу і студентів ХДАДМ за підсумками роботи 2015/2016 навчального року. м. Харків, 17 травня 2016 р., ХДАДМ: Харків, 2016. С. 12-14.
 3. Вільхова О. П., Лисенко О. Ю. Феномен відеомапінгу у громадському соціокультурному просторі. SWorldJournal. 2021. Is. 10. P. 1. С. 100-107. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/1504-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-1271-1-10-20220103.pdf (дата звернення: 02.02.2022)
 4. Гладчук М. Ю. Інтерактивність та динамічність сучасних об’єктів-трансформерів в контексті художньо-образного підходу до формотворення. Art and Design. 2021. № 2 (14). С. 105-117. URL: https://jrnl.knutd.edu.ua/ index.php/artdes/article/view/847/878 (дата звернення: 23.01.2022).
 5. Гнатюк Л. Р., Давлятов А. Р. Формування дизайну інтер’єрів планетарію за допомогю інтерактивно-навчальних засобів. Теорія та практика дизайну. Технічна естетика. 2016. Вип. 10. C. 74–81.
 6. Опалєв М. Структура й особливості дизайну аудіовізуального контенту архітектурного 3D-меппінгу. Вісник ХДАДМ. 2021. №1. С. 30-42. URL: https://visnik.org/pdf/v2021-01-04-Opalev.pdf (дата звернення: 10.11.2021).
 7. Скляренко Н. В. Інтерактивність як принцип організації дизайн-системи (на прикладі об’єктів зовнішньої реклами). Вісник ХДАДМ. 2014. №2. С. 33-37. URL: http://www.visnik.org/pdf/v2014-02-08-sklyarenko.pdf (дата звернення: 25.12.2021).
 8. Barber G., Lafluf M., García Amen F., Accuosto P. Interactive Projection Mapping in Heritage. The Anglo Case. CAAD Futures. 2017. P. 337-348. URL: http://papers.cumincad.org/data/works/att/cf2017_337.pdf (дата звернення: 29.01.2022).
 9. Belay M. Ultraviolet, l’extraordinaire restaurant de Paul Pairet à Shanghai. YONDER. 2016. URL: https://www.yonder.fr/gastronomie/restaurants/monde/ultraviolet-extraordinaire-restaurant-paul-pairet-shanghai (дата звернення: 25.01.2022).
 10. Calixte X., Leclercq P. The interactive projection mapping as a spatial augmented reality to help collaborative design: case study in architectural design. International Conference on Cooperative Design, Visualization and Engineering. 2017. URL: https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/ 221286/1/2017CDVE%20Calixte%20Leclercq%20V2.pdf (дата звернення: 25.01.2022).
 11. Choël R. Ultraviolet, moléculaire, multi-sensoriel, avant-gardiste. Pluris. 2016. URL: https:// www.pluris.fr/com/?p=2&conid=489 (дата звернення: 25.01.2022).
 12. Ekim B. A video projection mapping conceptual design and application: YEKPARE. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC. 2011. Vol. 1, Is. 1. URL: https://www.researchgate.net/publication/314927360_A_VIDEO_PROJECTION_MAPPING_CONCEPTUAL_DESIGN_AND_APPLICATION_YEKPARE (дата звернення: 11.02.2022).
 13. Kang Yiyun. The spatiality of projection mapping: a practice-based research on projected moving-image installation. 2017. 240 p. URL: https:// www.academia.edu/37209512/The_Spatiality_of_projection_mapping_A_practice_based_research_on_projected_moving_image_installation (дата звернення: 10.02.2022).
 14. Kluszczyński W. R. Visual Revolutions: from the electronic to living imagery. Art Inquiry. 2020. Is. 22. P. 11-26. URL: https://www.academia.edu/ 44957899/VISUAL_REVOLUTIONS_FROM_ELECTRONIC_TO_LIVING_IMAGERY (дата звернення: 19.12.2021).
 15. Krzykowski M. Inamo restaurant by Blacksheep. Dezeen. 2008. URL: https://www.dezeen. com/2008/11/27/inamo-restaurant-by-blacksheep/ (дата звернення: 12.12.2021).
 16. MOJO iCuisine Interactive Restaurant / Moxie Design. 2010. URL: https://www.archdaily.com/ 121567/mojo-icusine-interactive-restaurant-moxie-design (дата звернення: 10.01.2022).
 17. MoonFlower Sagaya Ginza. Art by TeamLab. URL: https://moonflower-sagaya.com/en/ (дата звернення: 02.02.2022).
 18. Quattrini R., Pierdicca R., Lucidi A., Di Stefano F., Malinverni E. The European research night: new ways for communicating science with ICT and videomapping. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2019. Vol. XLII-2/W9. P. 647-654. URL: https://www.researchgate.net/ publication/330771886_THE_EUROPEAN_RESEARCH_NIGHT_NEW_WAYS_FOR_COMMUNICATING_SCIENCE_WITH_ICT_AND_VIDEOMAPPING (дата звернення: 01.02.2022).
 19. Radwa Mohamed Abd Elhamed Elashmawy. The use of historical architecture in interactive performances using the 3D projection mapping. Journal of Arts & Architecture Research Studies. 2020. Vol. 1. Is. 2. P. 134-148. URL: https://jaars.journals. ekb.eg/article_153871_8c710d9494a843b80464a1f376650308.pdf (дата звернення: 13.01.2022).
 20. The Most Expensive Restaurant in the World. URL: https://lazypenguins.com/the-most-expensive-restaurant-in-the-world/ (дата звернення: 25.01.2022).

References

 1. Bryzhachenko, N. S. (2015). Muljtymedijnyj pryncyp formuvannja interaktyvnogho predmetno-prostorovogho seredovyshha [Multimedia principle of interactive object-spatial environment formation]. Tradyciji ta novaciji u vyshhij khudozhnij osviti. 4. 7-12. URL: https://tihae.org//pdf/t2015-04-01-bryzhachenko.pdf (Last accessed: 14.01.2022) [In Ukrainian].
 2. Bryzhachenko, N. S. (2016). Ponjattja «interaktyvnistj» ta vyznachennja terminu «interaktyvnyj inter’jer» [The concept of «interactivity» and the definition of the term «interactive interior»]. Zbirnyk statej Vseukrajinsjkоі naukovоі konferenciі profesorsjko-vykladacjkogho skladu i studentiv KhDADM za pidsumkamy roboty 2015/2016 navchaljnogho roku. KhDADM. Kharkiv. 12-14 [In Ukrainian].
 3. Viljkhova, O. P., Lysenko, O. Ju. (2021). Fenomen videomapinghu u ghromadsjkomu sociokuljturnomu prostori [The phenomenon of video mapping in the public socio-cultural space]. SWorldJournal. 10. 1. 100-107. URL: file:///C:/Users/ User/Downloads/1504-%D0%A2%D0%B5%D0% BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8-1271-1-10-20220103.pdf (Last accessed: 02.02.2022) [In Ukrainian].
 4. Ghladchuk, M. Ju. (2021). Interaktyvnistj ta dynamichnistj suchasnykh ob’jektiv-transformeriv v konteksti khudozhnjo-obraznogho pidkhodu do formotvorennja [Interactivity and dynamism of modern transformative objects in the context of the artistic approach to design]. Art and Design. 2 (14). 105-117. URL: https://jrnl.knutd.edu.ua/index.php/artdes/article/view/847/878 (Last accessed: 23.01.2022) [In Ukrainian].
 5. Ghnatjuk, L. R., Davljatov, A. R. (2016). Formuvannja dyzajnu inter’jeriv planetariju za dopomoghju interaktyvno-navchaljnykh zasobiv [The formation of planetarium interior design by the use of interactive learning tools]. Teorija ta praktyka dyzajnu. 10. 74–81 [In Ukrainian].
 6. Opaljev, M. (2021). Struktura j osoblyvosti dyzajnu audiovizualjnogho kontentu arkhitekturnogho 3D-meppinghu [Structure and Features of Audiovisual Content Design of Architectural 3D-mapping]. Visnyk KhDADM. 1. 30-42. URL: https://visnik.org/pdf/v2021-01-04-Opalev.pdf (Last accessed: 10.11.2021) [In Ukrainian].
 7. Skljarenko, N. V. (2014). Interaktyvnistj jak pryncyp orghanizaciji dyzajn-systemy (na prykladi ob’jektiv zovnishnjoji reklamy) [The interactivity as a principle of organization the design-system (on the instance of the objects of external advertisement).]. Visnyk KhDADM. 2. 33-37. URL http://www.visnik.org/pdf/v2014-02-08-sklyarenko.pdf (Last accessed: 25.12.2021) [In Ukrainian].
 8. Barber, G., Lafluf, M., García Amen, F., Accuosto, P. (2017). Interactive Projection Mapping in Heritage. The Anglo Case. CAAD Futures. 337-348. URL: http://papers.cumincad.org/data/works/att/cf 2017_337.pdf (Last accessed: 29.01.2022) [In English].
 9. Belay, M. (2016). Ultraviolet, l’extraordinaire restaurant de Paul Pairet à Shanghai. YONDER. URL: https://www.yonder.fr/gastronomie/restaurants/monde/ultraviolet-extraordinaire-restaurant-paul-pairet-shanghai (Last accessed: 25.01.2022) [In French].
 10. Calixte, X., Leclercq, P. (2017). The interactive projection mapping as a spatial augmented reality to help collaborative design: case study in architectural design. International Conference on Cooperative Design, Visualization and Engineering. URL: https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/221286/ 1/2017CDVE%20Calixte%20Leclercq%20V2.pdf (Last accessed: 25.01.2022) [In English].
 11. Choël, R. (2016). Ultraviolet, moléculaire, multi-sensoriel, avant-gardiste. Pluris. URL: https://www.pluris.fr/com/?p=2&conid=489 (Last accessed: 25.01.2022) [In French].
 12. Ekim, B. (2011). A video projection mapping conceptual design and application: YEKPARE. The Turkish Online Journal of Design, Art and CommunicationTOJDAC. URL: https://www.researchgate.net/publication/314927360_A_VIDEO_PROJECTION_MAPPING_CONCEPTUAL_DESIGN_AND_APPLICATION_YEKPARE (Last accessed: 11.02.2022) [In English].
 13. Kang, Yiyun. (2017). The spatiality of projection mapping: a practice-based research on projected moving-image installation. 240. URL: https://www.academia.edu/37209512/The_Spatiality_of_projection_mapping_A_practice_based_research_on_projected_moving_image_installation (Last accessed: 10.02.2022) [In English].
 14. Kluszczyński, W. R. (2020). Visual Revolutions: from the electronic to living imagery. Art Inquiry. 22. 11-26. URL: https://www.academia.edu/44957899/VISUAL_REVOLUTIONS_FROM_ELECTRONIC_TO_LIVING_IMAGERY (Last accessed: 19.12.2021) [In English].
 15. Krzykowski, M. (2008). Inamo restaurant by Blacksheep. Dezeen. URL: https://www.dezeen.com/ 2008/11/27/inamo-restaurant-by-blacksheep/ (Last accessed: 12.12.2021) [In English].
 16. MOJO iCuisine Interactive Restaurant / Moxie Design. (2010). URL: https://www.archdaily.com/ 121567/mojo-icusine-interactive-restaurant-moxie-design (Last accessed: 10.01.2022) [In English].
 17. MoonFlower Sagaya Ginza. Art by TeamLab. URL: https://moonflower-sagaya.com/en/ (Last accessed: 02.02.2022) [In English].
 18. Quattrini, R., Pierdicca, R., Lucidi, A., Di Stefano, F., Malinverni, E. (2019). The European research night: new ways for communicating science with ICT and videomapping. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. XLII-2/W9. 647-654. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 330771886_THE_EUROPEAN_RESEARCH_NIGHT_NEW_WAYS_FOR_COMMUNICATING_SCIENCE_WITH_ICT_AND_VIDEOMAPPING (Last accessed: 01.02.2022) [In English].
 19. Radwa, Mohamed Abd Elhamed Elashmawy (2020). The use of historical architecture in interactive performances using the 3D projection mapping. Journal of Arts & Architecture Research Studies. 1. 2. 134-148. URL: https://jaars.journals.ekb. eg/article_153871_8c710d9494a843b80464a1f376650308.pdf (Last accessed: 13.01.2022) [In English].
 20. The Most Expensive Restaurant in the World. URL: https://lazypenguins.com/the-most-expensive-restaurant-in-the-world/ (Last accessed: 25.01.2022) [In English].