1МИХАЙЛОВА Р. Д., 2КОСТЮЧЕНКО О. В.

1Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

2Київський національний університет культури і мистецтв, Україна

ЗОВНІШНІ МАРКЕРИ ДІЛОВОГО ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ПОЛІТИКА

Метою статті є виявлення зовнішніх факторів створення іміджу, особливостей презентації іміджу через маркери форми та стилю свідоме обрання силуету одягу, взуття, зачіски, макіяжу, аксесуарів, кольорової гами й інших елементів, приналежних до сфери візуалізації, мистецтва та дизайну.

Методологія. В дослідженні застосовані аналіз та синтез, історичний та компаративний підхід, типологічні побудування за мистецтвознавчими критеріями образності.

Результати. На основі комплексного аналізу теоретичних положень, сформованих у ділянках соціології, політології, психології, акцентовано підходи до даної проблематики в аспекті дизайну – як проєктно‐конструктивної форми, стилістичного рішення. Поняття ділового іміджу конкрети­зовано на прикладі формування зовнішнього вигляду політиків різних країн і рангів, тобто як іміджу/образу. Підсумовано, що діловий/політичний імідж: 1) проєктується з урахуванням особли­востей діяльності та зовнішніх якостей особи, реалізуючи пізнавальну, номінативну, естетичну адресну функції; 2) створюється в масовій свідомості цілеспрямовано або стихійно, за візуальним принципом, з урахуванням семіотичної, когнітивної, емоційно-оціночної, образно‐естетичної складових, що передаються назовні вербальними, подієвими та контекстними каналами сприйняття суб’єктів політичної реальності; 3) при дотриманні правил ділового протоколу, зовнішні елементи ділового іміджу змінюються внаслідок об’єктивних обставин, віяній моди, вимог часу; 4) забезпечення повноти зовнішніх маркерів образу/іміджу є результатом проєктно‐естетичної роботи професійних стилістів, іміджмейкерів, дизайнерів моди. Підкреслено, що зорове сприйняття цілісного образу/іміджу та його складових: одягу, взуття, зачіски, аксесуарів, парфумів і косметики, поряд із поведінковими ознаками та емоційним посилом, чинить найсильніше враження.

Наукова новизна. Сформовано характеристики ділового/політичного іміджу на теоретичному та практичному рівні: систематизовано уявлення про основні маркери дизайнерсько‐стилістичних рішень іміджу/образу політика; виявлено та конкретизовано провідні тенденції формування ділового стилю модерного часу у світі та в Україні.

Практична значущість. Розкриття даного питання сприяє більшій ефективності проектування іміджу як на теоретичному, так і практичному рівнях.

Ключові слова: образ; імідж; діловий імідж; політичний імідж; діловий стиль.

1MYKHAILOVA R., 2KOSTIUCHENKO O.

1Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine

2Kyiv National University of Culture and Arts, Ukraine

EXTERNAL MARKERS OF THE BUSINESS IMAGE OF THE MODERN POLITICIAN

The purpose of the article is to identify the external factors of image creation, the features of image presentation through form and style markers – the conscious choice of the silhouette of clothes, shoes, hairstyle, makeup, accessories, color scheme and other elements belonging to the field of visualization, art and design.

Methodology. The research uses analysis and synthesis, a historical and comparative approach, and typological constructions according to art history criteria of imagery.

Results. On the basis of a comprehensive analysis of theoretical positions formed in the areas of sociology, political science, and psychology, the approaches to this problem in the aspect of design – as a project-constructive form, a stylistic solution – are emphasized. The concept of business image is specified on the example of the formation of the appearance of politicians of different countries and ranks, that is, as an image/image. It is summarized that the business/political image: 1) is projected taking into account the specifics of the activity and the external qualities of the person, implementing cognitive, nominative, aesthetic address functions; 2) is created in the mass consciousness purposefully or spontaneously, according to the visual principle, taking into account the semiotic, cognitive, emotional-evaluative, image-aesthetic components, which are transmitted to the outside by verbal, event and contextual channels of perception of subjects of political reality; 3) in compliance with the rules of business protocol, the external elements of the business image change as a result of objective circumstances, current fashion, and the requirements of the time; 4) ensuring the completeness of external image/image markers is the result of project-aesthetic work of professional stylists, image makers, and fashion designers. It is emphasized that the visual perception of a complete image/image and its components: clothes, shoes, hairstyle, accessories, perfumes and cosmetics, along with behavioral signs and an emotional message, makes the strongest impression.

Scientific novelty. The characteristics of the business/political image were formed at the theoretical and practical level: the idea of the main markers of designer-stylistic decisions of the image/image of a politician was systematized; the leading trends in the formation of modern business style in the world and in Ukraine were identified and specified.

Practical significance. Disclosure of this issue contributes to greater efficiency of image design at both the theoretical and practical levels.

Keywords: image; business image; political image; business style.

1МИХАЙЛОВА Р. Д., 2КОСТЮЧЕНКО Е. В.

1Киевский национальный университет технологий и дизайна, Украина

2Киевский национальный университет культуры и искусств, Украина

ВНЕШНИЕ МАРКЕРЫ ДЕЛОВОГО ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИКА

Целью статьи является выявление внешних факторов создания имиджа, особенностей презентации имиджа через маркеры формы и стиля – сознательное избрание силуэта одежды, обуви, прически, макияжа, аксессуаров, цветовой гаммы и других элементов, относящихся к визуализации, искусству и дизайну.

Методология В исследовании применен анализ и синтез, исторический и компара­тивный подход, типологические построения по искусствоведческим критериям образ­ности.

Результаты. На основе комплексного анализа теоретических положений, сформи­рованных в участках социологии, политоло­гии, психологии, акцентированы подходы к данной проблематике в аспекте дизайна как проектно-конструктивной формы, стилисти­ческого решения. Понятие делового имиджа конкретизировано на примере формирова­ния внешнего вида политиков разных стран и рангов, то есть как имиджа/образа. В итоге обозначено, что деловой/политический имидж: 1) проектируется с учетом особеннос­тей деятельности и внешних качеств личнос­ти, реализуя познавательную, номинативную, эстетическую адресную функции; 2) создается в массовом сознании целенаправленно или стихийно, по визуальному принципу, с учетом семиотической, когнитивной, эмоционально-оценочной, образно-эстетической состав­ляющих, передаваемых вовне вербальными, событийными и контекстными каналами вос­приятия субъектов политической реальности; 3) при соблюдении правил делового прото­кола внешние элементы делового имиджа изменяются вследствие объективных обстоятельств, тенденций моды, требований времени; 4) обеспечение полноты внешних маркеров образа/имиджа является результа­том проектно-эстетической работы профес­сиональных стилистов, имиджмейкеров, дизайнеров моды. Подчеркнуто, что зрительное восприятие целостного образа/имиджа и его составляющих: одежды, обуви, прически, аксессуаров, парфюмерии и косметики, наряду с поведенческими признаками и эмоциональным посылом, производит самое сильное впечатление.

Научная новизна. Сформированы характеристики делового/политического имиджа на теоретическом и практическом уровне: систематизированы представления об основных маркерах дизайнерско-стилистических решений имиджа/образа политика; выявлены и конкретизированы ведущие тенденции формирования делового стиля модерного времени в мире и Украине.

Практическая значимость. Раскрытие данного вопроса способствует большей эффективности проектирования имиджа как на теоретическом, так и на практическом уровнях.

Ключевые слова: образ; имидж; деловой имидж; политический имидж; деловой стиль.

Література

 1. Акайомова А. Політичний імідж та основні його характеристики. Політичний менеджмент, 2009, № 5. С. 29-35.
 2. Барна Н. В. Іміджмейкерство як різновид митецької діяльності в аспекті масової культури. Мистецтвознавчі записки. 2006. № 10. С. 136-141.
 3. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технологія, техніка паблік рилейшнз. Київ: МАУП, 2005. 440 с.
 4. Берд П. Продай себя! Эффективная тактика улучшения вашего имиджа. Минск: Амалфея, 1997. 208 с.
 5. Березовська А. Ідеальний крій та пропорції: Олена Зеленська показала найкрасивіший кос¬тюм 2022 року. 2022. URL: https://showbiz.today. ua/russkij-idealnyj-kroj-i-proportsii-elena-zelenska ya-pokazala-samyj-krasivyj-kostyum-2022-goda/.
 6. Бугрим В. Іміджологія. Іміджмейкінг. Київ: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2013. 255 с.
 7. Герасіна Л. М., Погрібна В. Л., Поліщук І. О. Політологічний енциклопедичний словник. За ред. М. П. Требіна. Харків: Право, 2015. 814 с.
 8. Горбанюк О. С., Размус В. Т., Кава К. С. и др. Методичне забезпечення оцінювання іміджу особистості політиків. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 2. С. 36-47. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2015_2_5.
 9. Губерський Л. В. Імідж України міжна¬родний. Українська дипломатична енциклопедія у 2-х т., Т.1. Київ: Знання України, 2004. 760 с.
 10. Гулевский А. Символизм и стереотипы: о чем могут рассказать образы известных политиков Больше, чем одежда. 2021. URL: https://www.thesymbol.ru/fashion/geroi/simvolizm-i-stereotipy-o-chem-mogut-rasskazat-obrazy-izvestnyh-politikov/.
 11. Данильчук Л. А. Основы имиджа и этикета. Киев: Кондор, 2004. 234 с.
 12. Егорова-Гантман Е. В. Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. Москва: Знание, 1984. 265 с.
 13. ELLE. Олена Зеленська у вишиванці Artemklimchuk і прикрасі Gunia Project на святкуванні дня незалежності України. Фото: офіційне інтернет-представництво президента України, 25 Серпня 2020. URL: https://elle.ua/ moda/zvezdny-stil/olena-zelenska-u-vishivanc-artemklimchuk–prikras-gunia-project-na-svyatkuvann-dnya-nezalezhnost-ukrani/.
 14. Калашник Г. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету. Київ: Знання, 2007. 143 с.
 15. Кас’янова Д. Шмот масового ураження: Що носить Володимир Зеленський під час війни. 2022. URL: https://birdinflight.com/uk/nathnennya-2/20220329-shmot-masovogo-urazhennya.html).
 16. Костюченко О. В. Соціальні аспекти флеш-іміджу. Соціально-психологічні проблеми суспільства: матер. міжн. наук.-практ. Конфе¬ренція м. Київ, ТНУ, 16–17 квітня 2021 р. Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2021. С. 81-86.
 17. Кривошеїн В. В. Політичний імідж як феномен масового сприймання. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: матер. 2-ї Всеукр. наук. конф. 15–16 листоп. 1997 р. Київ: АТ «Реклама», 1997. С. 328-329.
 18. Луценко К. В. Політична реклама як іміджева технологія у системі комунікації та маркетингу: aвтореф. дис… канд. політ. наук. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці, 2006.
 19. Мазоренко М. О. Імідж як феномен професійної культури. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2013. № 13. С. 170-178.
 20. Матящук Л. А., Ярош О. Б. Формування позитивного іміджу державного службовця. Теорія та практика державного управління в умовах євроінтеграції: матеріали наук.-практ. конф. (8-9 черв. 2006 р.). Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. 260 с.
 21. Милосердна І. М. Імідж політичного лідера як категорія PR-технології. Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. Редкол.: С. В. Ківалов (голов. редкол.), Л. І. Кормич (голов. ред.), І. М. Милосердна (відп. ред.) та ін.; НУ «ОЮА», Південноукр. центр гендер. проблем. Одеса: Фенікс, 2019. Вип. 64. С. 118-133.
 22. Михайлова Р., Костюченко O. Стиль одягу та його роль у формуванні іміджу. Культура і мистецтво у сучасному світі. 2018. № 19. С. 98-110. https://doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141361.
 23. Михайлова Р. Про змістовно-смислові значення поняття стилю. Актуальні проблеми сучасного дизайну: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 23 квітня 2020. Київ: КНУТД, 2020. № 1, С. 45-49.
 24. Михайлова Р. Д. Симонетта Веспуччі у дзеркалі ренесансного живопису: образ чи імідж? Культура і мистецтво у сучасному світі. 2020. № 21. С. 220-230. DOI https://doi.org/10.31866/ 2410-1915.21.2020.208259(0,5).
 25. Михайлова Р. Д., Федорова Є. В. Про зміст та співвідношення понять «образ» та «імідж». Мистецтвознавство: Вісник КНУКіМ. 2016. № 35. С. 206-2017.
 26. Михайлова Р., Савицька О. Колір як композиційно-образний засіб у сучасному іміджетворенні (на прикладі перукарського мистецтва). Новітні технології викладання у сфері індустрії краси: матер конф., 9 грудня 2019. Полтава: Луганський Національний університет ім. Т. Шевченка, 2019. С. 32-36.
 27. Михайлова Р. Д., Коропенко М. В. Тема та образ в дизайнерській діяльності Тео Возіянова. Мистецтвознавство: Вісник КНУКіМ. 2018. № 38. Київ, КНУКіМ. С. 237-249.
 28. Недбаєвський C. Л. Этико-психологические аспекты построения имиджа украинского лидера. URL: htpp://www.Manipulation/com/ua/konf_1_19 _1.Htm.
 29. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. Екатеринбург: Деловая книга, 2001. 496 с.
 30. Ольшанский Д. В. Политический PR. Санкт-Петербург: Питер, 2003. 544 с.
 31. Орлова В. Що носить Зеленський під час війни. 2022. URL: https://www.unian.ua/politics/ shcho-nosit-volodimir-zelenskiy-pid-chas-viyni-stil-y-odyag-zelenskogo-foto-novini-ukrajina-11778225.html.
 32. Пак У. Стиліст про помилки та «ковток чистого повітря» в образах Олени Зеленської. 2019. URL: https://tabloid.pravda.com.ua/person/ 5d15990973d41/ [in Ukrainian].
 33. Палеха Ю. І. Іміджелогія. Київ: Європейський университет, 2005.
 34. Панюшкина Я. Стиль Елены Зеленской. Топ ‐5 лучших выходов в свет первой леди. 2021. URL: https://thepage.ua/style/fashion/elena-zelenskaya-stil.
 35. Факти. Парламентская мода: среди депутатов костюмы от «Армани» за тысячу евро уже не котируются. 13 квітня 2013. URL: https://fakty.ua/161407-parlamentskaya-moda-sredi-deputatov-kostyumy-ot-armani-za-tysyachu-evro-uzhe-ne-kotiruyutsya.
 36. Почепцов Г. Г. Коммуникативные техноло¬гии двадцатого века. Москва: Рефл-бук, Київ: Ваклер, 2000. 352 с.
 37. Почепцов Г. Имидж: от фараонов до президентов. Строительство воображаемых миров в мифе, сказке, анекдоте, рекламе, пропаганде и паблик рилейшенз. Київ: АДЕФ-Украина, 1997. 328 с.
 38. Почепцов Г. Г. Имиджелогия. Київ: Ваклер, 2004. 576 с.
 39. Почепцов Г. Г. Імідж політичний. Політична енциклопедія. Київ: Парламентське видавництво, 2011. 808 с.
 40. Резніченко В. Довідник-практикум офіцій¬ного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету; Київська міська держ. адміністрація. Київ: УНВЦ «Рідна мова», 2003. 480 с.
 41. Топ-5 перших модниць парламенту: від Кошелевої у норковій шубі до ексклюзивного вбрання Тимошенко. ТСН, 2015. URL: https://tsn. ua/politika/top-5-pershih-modnic-parlamentu-vid-koshelevoyi-u-norkoviy-shubi-do-eksklyuzivnogo-vbrannya-timoshenko-418647.html.
 42. Хомуленко Т. Б., Падафет Ю. Г., Скорині¬на О. В. Теоретичні та практичні аспекти дослід¬ження іміджу. Харків: ІНЖЕК, 2005. 272 с.
 43. Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування. Київ: Вікар, 2022. 223 с.
 44. Davies P. Your total image: how to communicate success. London: Piatkus, 1996. 199 р.
 45. Fiske J. Understanding popular culture. London etc.: Routledge,1989. 232 р.
 46. Molloy J. T. Dress for success. New York: PH Wyden, 1975. 245 р.
 47. Sampson E. The image factor. A guide to effective self-presentation for career enhancement. London: Kogan Page, 1994. 143 р.

References

 1. Akaiomova, A. (2009). Politychnyi imidzh ta osnovni yoho kharakterystyky [Political image and its main characteristics]. Politychnyi menedzhment, no. 5, pp. 29–35 [in Ukrainian].
 2. Barna, N. V. (2016). Imidzhmeikerstvo yak riznovyd mytetskoi diialnosti v aspekti masovoi kultury [Image-making as a kind of artistic activity in the aspect of mass culture]. Mystetstvoznavchi zapysky, no. 10. Kyiv: Milenium [in Ukrainian].
 3. Bebyk, V. M. (2005). Informatsiino-komunikatsiinyi menedzhment u hlobalnomu suspilstvi: psykholohiia, tekhnolohiia, tekhnika pablik ryleishnz [Information and communication management in global society: psychology, technology, public relations technique]. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].
 4. Berd, P. (1997). Prodaj sebya! Effektivnaya taktika uluchsheniya vashego imidzha [Sell yourself! An effective tactic to improve your image]. Minsk: Amalfeya [in Russian].
 5. Berezovska, A. (2022). Idealnyi krii ta proportsii: Olena Zelenska pokazala naikrasyvishyi kostium 2022 roku [Perfect cut and proportions: Olena Zelenska showed the most beautiful suit of 2022]. URL: https://showbiz.today.ua/russkij-idealnyj-kroj-i-proportsii-elena-zelenskaya-pokazala-samyj-krasivyj-kostyum-2022-goda/ [in Ukrainian].
 6. Buhrym, V. (2013). Imidzholohiia [Imageology]. Imidzhmeikinh [Image making]. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi universytet im. Tarasa Shevchenka [in Ukrainian].
 7. Chmut, T. K & Chaika, H. L. (2002). Etyka dilovoho spilkuvannia [Ethics of business communication]. Kyiv: Vikar [in Ukrainian].
 8. Danil’chuk, L.A. (2004). Osnovy imidzha i etiketa [Fundamentals of image and etiquette]. Kyiv: Kondor.
 9. Davies, P. (1996). Your total image: how to communicate success. London: Piatkus [in English].
 10. Egorova-Gantman, E. V. (1984). Imidzh lidera. Psihologicheskoe posobie dlya politikov [Leader image. Psychological guide for politicians]. Moscow: Znanie [in Russian].
 11. ELLE (2020). Olena Zelenska u vyshyvantsi Artemklimchuk i prykrasi Gunia Project na sviatkuvanni dnia nezalezhnosti Ukrainy [Olena Zelenska in Artemklimchuk embroidered dress and Gunia Project jewelry at the celebration of the Independence Day of Ukraine]. Foto: ofitsiine internet-predstavnytstvo prezydenta Ukrainy, 25 Serpnia 2020. URL: https://elle.ua/moda/zvezdny-stil/olena-zelenska-u-vishivanc-artemklimchuk–prikras-gunia-project-na-svyatkuvann-dnya-nezalezhnost-ukrani/ [in Ukrainian].
 12. Fakti (2013). Parlamentskaya moda: sredi deputatov kostyumy ot «Armani» za tysyachu evro uzhe ne kotiruyutsya [Parliamentary fashion: Armani suits for a thousand euros are no longer quoted among deputies]. 13 kvіtnya 2013. URL: https://fakty.ua/161407-parlamentskaya-moda-sredi-deputatov-kostyumy-ot-armani-za-tysyachu-evro-uzhe-ne-kotiruyutsya [in Russian].
 13. Fiske, J. (1989). Understanding popular culture. London etc.: Routledge [in English].
 14. Gulevskij, A. (2021). Simvolizm i stereotipy: o chem mogut rasskazat’ obrazy izvestnyh politikov Bol’she, chem odezhda [Symbolism and stereotypes: what images of famous politicians can tell about More than clothes]. URL: https://www.thesymbol.ru/ fashion/geroi/simvolizm-i-stereotipy-o-chem-mogut -rasskazat-obrazy-izvestnyh-politikov/ [in Russian].
 15. Herasina, L. M., Pohribna V. L., & Polishchuk I. O. (2015). Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Political science encyclopedic dictionary]. Ed. M. P. Trebina. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
 16. Horbaniuk, O. S., Razmus, V. T., & Kava, K. S., eds. (2015). Metodychne zabezpechennia otsiniuvannia imidzhu osobystosti politykiv. Marketynh i menedzhment innovatsii, No. 2, P. 36–47. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2015_2_5 [in Ukrainian].
 17. Huberskyi, L. V. (2004). Imidzh Ukrainy mizhnarodnyi [Methodical support for assessing the personality image of politicians]. Ukrainska dyplomatychna entsyklopediia, 1. Kyiv: Znannia Ukrainy. ISBN 966-316-039-X [in Ukrainian].
 18. Kalashnyk, H. (2007). Vstup do dyplomatychnoho protokolu ta dilovoho etyketu [Introduction to diplomatic protocol and business etiquette]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
 19. Kasianova, D. (2022). Shmot masovoho urazhennia: Shcho nosyt Volodymyr Zelenskyi pid chas viiny [Garment of mass destruction: What Volodymyr Zelenskyi wears during war].URL: https://birdinflight.com/uk/nathnennya-2/20220329-shmot-masovogo-urazhennya.html) [in Ukrainian].
 20. Khomulenko, T. B., Padafet, Yu. H., & Skorynina, O. V. (2005). Teoretychni ta praktychni aspekty doslidzhennia imidzhu [Theoretical and practical aspects of image research]. Kharkiv: INZhEK [in Ukrainian].
 21. Kostiuchenko, O. V. Sotsialni aspekty flesh-imidzhu [Social aspects of the flash image]. Sotsialno-psykholohichni problemy suspilstva [Socio-psychological problems of society]: Materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii, Kyiv, TNU, 16–17.04.2021. Kyiv: Tavriiskyi natsionalnyi universytet imeni V.I. Vernadskoho, 2021. P. 81-86 [in Ukrainian].
 22. Kryvoshein, V. V. (1997). Politychnyi imidzh yak fenomen masovoho spryimannia [Political image as a phenomenon of mass perception]. Problemy politychnoi psykholohii ta yii rol u stanovlenni hromadianyna Ukrainskoi derzhavy [Problems of political psychology and its role in becoming a citizen of the Ukrainian state]: Materialy 2-yi Vseukraiskoi naukovo konferentsii, 15–16.11. 1997. Kyiv: AT «Reklama». P. 328-329 [in Ukrainian].
 23. Lutsenko, K. V. (2006). Politychna reklama yak imidzheva tekhnolohiia u systemi komunikatsii ta marketynhu [Political advertising as an image technology in the system of communication and marketing]. Abstract of Ph.D. dissertation polit. nauk. Chernivtsi [in Ukrainian].
 24. Matiashchuk, L. A., & Yarosh, O. B. (2006). Formuvannia pozytyvnoho imidzhu derzhavnoho sluzhbovtsia [Formation of a positive image of a civil servant]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia v umovakh yevrointehratsii [Theory and practice of public administration in the conditions of European integration]: Materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii, 8-9.06.2006. Lutsk: Volynska oblasna drukarnia [in Ukrainian].
 25. Mazorenko, M. O. (2013). Imidzh yak fenomen profesiinoi kultury [Image as a phenomenon of professional culture]. Problemy ekstremalnoi ta kryzovoi psykholohii [Problems of extreme and crisis psychology], No. 13, P. 170–178 [in Ukrainian].
 26. Molloy, J. T. (1975). Dress for success. New York: PH Wyden [in English].
 27. Mykhailova, R. & Savytska, O. (2019). Kolir yak kompozytsiino-obraznyi zasib u suchasnomu imidzhetvorenni (na prykladi perukarskoho mystetstva) [Color as a compositional and figurative tool in modern image creation (on the example of hairdressing art)]. Novitni tekhnolohii vykladannia u sferi industrii krasy [The latest teaching technologies in the field of industry]: Materialy konferentsii, 9.12. 2019. Poltava: Luhanskyi Natsionalnyi universytet im. T. Shevchenka. P. 32–36 [in Ukrainian].
 28. Mykhailova, R. (2020). Pro zmistovno-smyslovi znachennia poniattia styliu [About the content and meaning of the concept of style]. Aktualni problemy suchasnoho dyzainu: zbirnyk [Actual problems of modern design] materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, Kyiv, 23.04.2020. Kyiv: KNUTD. P. 45–49 [in Ukrainian].
 29. Mykhailova, R., & Kostiuchenko, O. (2018). Styl odiahu ta yoho rol u formuvanni imidzhu [Clothing style and its role in image formation]. Kultura i mystetstvo u suchasnomu sviti [Culture and art in the modern world], No. 19, P. 98–110. https:// doi.org/10.31866/2410-1915.19.2018.141361 [in Ukrainian].
 30. Mykhailova, R. D. (2020). Symonetta Vespuchchi u dzerkali renesansnoho zhyvopysu: obraz chy imidzh? [Simonetta Vespucci in the mirror of Renaissance painting: image or image?] Kultura i mystetstvo u suchasnomu sviti [Culture and art in the modern world], No. 21, P. 220-230. DOI: https:// doi.org/10.31866/2410-1915.21.2020.208259(0,5) [in Ukrainian].
 31. Mykhailova, R. D. and Fedorova, Ye. V. (2016). Pro zmist ta spivvidnoshennia poniat «obraz» ta «imidzh» [About the meaning and relationship of the concepts “image” and “image”]. Mystetstvoznavstvo [Art history]: Visnyk KNUKiM, No. 35, P. 206–207 [in Ukrainian].
 32. Mykhailova, R. D. and Koropenko, M. V. (2018). Tema ta obraz v dyzainerskii diialnosti Teo Voziianova [Theme and image in the design activity of Theo Voziyanov]. Mystetstvoznavstvo [Art history]: Visnyk KNUKiM, No. 38. Kyiv, KNUKiM. P. 237–249 [in Ukrainian].
 33. Myloserdna, I. M. (2019). Imidzh politychnoho lidera yak katehoriia PR-tekhnolohii [The image of a political leader as a category of PR technology]. Aktualni problemy polityky [Actual problems of politics], No. 64 [in Ukrainian].
 34. Nedbaєvs’kij, C. L. Etiko-psihologicheskie aspekty postroeniya imidzha ukrainskogo lidera [Ethical and psychological aspects of building the image of the Ukrainian leader]. URL: htpp://www.Manipulation/com/ua/konf_1_19_1.Htm [in Russian].
 35. Ol’shanskij, D. V. (2001). Osnovy politicheskoj psihologii [Fundamentals of political psychology]. Ekaterinburg: Delovaya kniga [in Russian].
 36. Ol’shanskij, D. V. (2003). Politicheskij PR [Political PR]. Sankt-Peterburg: Piter [in Russian].
 37. Orlova, V. (2022). Shcho nosyt Zelenskyi pid chas viiny [What to wear Zelensky pid hour of war]. URL: https://www.unian.ua/politics/shcho-nosit-volodimir-zelenskiy-pid-chas-viyni-stil-y-odyag-zelenskogo-foto-novini-ukrajina-11778225.html [in Ukrainian].
 38. Pak, U. (2019). Stylist pro pomylky ta «kovtok chystoho povitria» v obrazakh Oleny Zelenskoi [The stylist about pardons and the “spinning of a clean look” in the images of Deer Zelenskaya]. URL: https://tabloid.pravda.com.ua/person/5d15990973d41/ [in Ukrainian].
 39. Palekha, Yu. I. (2005). Imidzhelohiia [Imageology]. Kyiv: Yevropeiskyi unyversytet. ISBN 966-301-049-5 [in Ukrainian].
 40. Panyushkina, Ya. (2021). Stil’ Eleny Zelenskoj. Top‐5 luchshih vyhodov v svet pervoj ledi [Elena Zelenskaya’s style. Top 5 best exits of the first lady]. URL: https://thepage.ua/style/fashion/elena-zelenskaya-stil [in Russian].
 41. Pochepcov, G. (1997). Imidzh: ot faraonov do prezidentov. Stroitel’stvo voobrazhaemyh mirov v mife, skazke, anekdote, reklame, propagande i pablik rilejshenz [Image: from pharaohs to presidents. The construction of imaginary worlds in myth, fairy tale, anecdote, advertising, propaganda and public relations]. Kyiv: ADEF-Ukraina.[in Russian].
 42. Pochepcov, G. G. (2000). Kommunikativnye tekhnologii dvadcatogo veka [Communication technologies of the twentieth century]. Moscow: Refl-buk, Kiїv: Vakler [in Russian].
 43. Pochepcov, G. G. (2004). Imidzhelogiya [Imageology]. Kyev: Vakler [in Russian].
 44. Pocheptsov, H. H. (2011). Imidzh politychnyi [The image is political]. Politychna entsyklopediia [Political encyclopedia]. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo, ISBN 978-966-611-818-2 [in Ukrainian].
 45. Reznichenko, V. (2003). Dovidnyk-praktykum ofitsiinoho, dyplomatychnoho, dilovoho protokolu ta etyketu [Handbook of official, diplomatic, business protocol and etiquette]. Kyivska miska derzh. administratsiia. Kyiv: UNVTs «Ridna mova» [in Ukrainian].
 46. Sampson, E. (1994). The image factor. A guide to effective self-presentation for career enhancement. London: Kogan Page [in English].
 47. TSN (2015). Top-5 pershykh modnyts parlamentu: vid Koshelevoi u norkovii shubi do ekskliuzyvnoho vbrannia Tymoshenko [Top-5 first fashionistas of the parliament: from Kosheleva in a mink fur coat to Tymoshenko’s exclusive outfit]. URL: https://tsn.ua/politika/top-5-pershih-modnic-parlamentu-vid-koshelevoyi-u-norkoviy-shubi-do-eksklyuzivnogo-vbrannya-timoshenko-418647.html [in Ukrainian].
 48. О чем могут рассказать образы известных политиков. URL: https://www-thesymbol-ru.translate.goog/fashion/geroi/simvolizm-i-stereotipy-o-chem-mogut-rasskazat-obrazy-izvestnyh-politikov/?