АНАЛІЗ ГРАФІЧНИХ ПРИЙОМІВ АГІТАЦІЇ У ПЛАКАТАХ ГЕНРИКА ТОМАШЕВСЬКОГО ТА ЯНА ЛЕНІЦА

СІЛОГАЄВА В. В.

Запорізький національний університет

Мета: узагальнення відомостей про особливості графічних прийомів агітації у плакатах Генрика Томашевського та Яна Леніца.

Методологія. Для проведення дослідження використано «вторинне дослідження» та метод формального аналізу.

Результати. Зосередивши увагу на дослідженні графічних прийомів агітації плакатів польських митців, було проаналізовано зовнішні та внутрішні впливи на творчість провідних митців польської школи плакатів; висвітлені головні віхи творчого шляху засновників «польської школи»; визначено, які прийоми та техніки знаходили втілення в агітаційних плакатах. Проаналізовані роботи Г. Томашевського, Я. Леніца та особливості дизайну їх плакатів, основні графічні прийоми агітації.

Наукова новизна. Висвітлено вплив низки обставин на розвиток плакатного мистецтва та проаналізовано специфіку графічних прийомів агітації у плакатах Г. Томашевського, Я. Леніца.

Практична значущість. Дослідження сприятиме ґрунтовному вивченню мистецького явища – «польська школа плаката» та графічних прийомів агітації у плакатах її засновників. Це, своєю чергою, сприятиме розвитку креативного та мистецького мислення здобувачів вищої освіти освітньої програми «Графічний дизайн».

Ключові слова: плакат, мистецтво плакату, графічний прийом, агітація, історія розвитку польського плаката, польська школа плакату, творчість.

ANALYSIS OF GRAPHIC AGITATION TECHNIQUE IN THE POSTERS OF HENRY TOMASHEVSKY AND JAN LENICA

SILOHAIEVA V. V.

Zaporizhzhia National University

Purpose: generalization of information about the peculiarities of graphic agitation in the posters of Henryk Tomaszewski and Jan Lenitz.

Methodology. The research a «secondary research» and the method of formal analysis were used.

Results. Focusing on the study of graphic agitation of Polish posters, the external and internal influences on the work of leading artists of the Polish school of posters were analyzed; highlights the main milestones of the creative path of the founders of the «Polish school»; determined what techniques and techniques were reflected in the graphic agitation of posters. The works of G. Tomashevsky, J. Lenits and the design features of their posters, the main methods of graphic agitation are analyzed.

Scientific novelty. The influence of a number of circumstances on the development of poster art is reflected, and the specificity of graphic propaganda in the posters of G. Tomashevsky, J. Lenits is analyzed.

Practical significance. The research will contribute to a thorough study of the artistic phenomenon – the «Polish school of posters» and graphic agitation in the posters of its founders. This, in turn, will contribute to the development of creative and artistic thinking of applicants for higher education in the Graphic Design program.

Keywords: poster art, graphic poster, agitation, the history of the development of the Polish poster, the Polish school of posters, creativity.

АНАЛИЗ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ АГИТАЦИИ В ПЛАКАТАХ ГЕНРИКА ТОМАШЕВСКОГО И ЯНА ЛЕНИЦА

СИЛОГАЕВА В. В.

Запорожский национальный университет

Цель: обобщение сведений об особенностях графических приемов агитации в плакатах Генрика Томашевского и Яна Леница.

Методология. Для проведения исследования использованы «вторичное исследование» и метод формального анализа.

Результаты. Сосредоточив внимание на исследовании графических приемов агитации плакатов польских художников, были проанализированы внешние и внутренние влияния на творчество ведущих художников польской школы плакатов; освещены главные вехи творческого пути основателей «польской школы»; определены, какие приемы и техники находили отражение в агитационных плакатах. Проанализированы работы Г. Томашевского, Я. Леница и особенности дизайна их плакатов, основные графические приемы агитации.

Научная новизна. Отражено влияние ряда обстоятельств на развитие плакатного искусства и проанализирована специфика графических приемов агитации в плакатах Генрика Томашевского, Яна Леница.

Практическая значимость. Исследование способствует углубленному изучению художественного явления – «польская школа плаката» и графических приемов агитации в плакатах ее основателей; будет полезно для развития творческого и художественного мышления соискателей высшего образования программы «Графический дизайн».

Ключевые слова: искусство плаката, графический прием, агитация, история развития польского плаката, польская школа плаката, творчество.

Література

 1. Емброуз Г., Оно-Біллсон Н. Основи. Графічний дизайн 01. Підхід і мова. Київ : ArtHuss, 2019. 192 с.
 2. Калашникова Е. А. Изобразительный аспект визуального языка графического дизайна 60-х годов ХХ века. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. № 5. С. 11–14.
 3. Рибалко С. Б. Польська школа плаката (на матеріалах колекції театральної афіші генерального консульства Республіки Польща у Харкові). Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. № 4. С. 98–104.
 4. Сбітнєва Н. Ф. Радянський плакат 1950-х років у контексті розвитку світового графічного дизайну. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. № 13. С. 64–67.
 5. Сілогаєва В. В. Початок розвитку плакатного мистецтва. Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів і дизайнерів: матеріали V науково-методичного семінару. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. С. 18–20.
 6. Шабловська А. А. Польська школа плаката. Мистецтвознавчі студії. № 3. С. 118–127.
 7. Де Боно Э. Серьезное творческое мышление. URL: http://loveread.ec/contents. php?id=48998 (дата звернення: 01.02.2022).
 8. Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=42537 (дата звернення: 02.02.2022).
 9. pl. Henryk Tomaszewski. URL: https://culture.pl/en/artist/henryk-tomaszewski.
 10. pl. Jan Lenica. URL: https://culture.pl/ en/artist/jan-lenica (дата звернення: 04.02.2022).
 11. Henryk Tomaszewski. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki. URL: https://zacheta.art.pl/public/ upload/mediateka/pdf/5660364bf0d4c.pdf (дата звернення: 02.02.2022).
 12. Henryk Tomaszewski. Pcworld. URL: https:// www.pcworld.pl/news/Henryk-Tomaszewski, 315582,3.html (дата звернення: 01.02.2022).
 13. Jan Lenica. Pigasus. Polish Poster Gallery. URL: http://www.pigasus-gallery.de/lenica-poster. php (дата звернення: 04.02.2022).
 14. Polish Posters 1945-89. URL: https:// www.moma.org/collection/works/125421 (дата звернення: 03.02.2022).

References

 1. Embrouz, H., Ono-Billson, N. (2019). Osnovy. Hrafichnyi dyzain 01. Pidkhid i mova. [Foundations. Graphic design 01. Approach and language]. Kyiv : ArtHuss. 192 p. [in Ukrainian].
 2. Kalashnikova, E. A. (2011). Izobrazitel`ny`j aspekt vizual`nogo yazy`ka graficheskogo dizajna 60-kh godov XX veka. [The pictorial aspect of the visual language of graphic design in the 1960s.]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. № 5. pp. 11–14 [in Russian].
 3. Rybalko, S. B. (2015). Polska shkola plakata (na materialakh kolektsii teatralnoi afishi heneralnoho konsulstva Respubliky Polshcha u Kharkovi). [Polish Poster School (based on the materials of the collection of theatrical posters of the Consulate General of the Republic of Poland in Kharkiv)]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. № 4. pp. 98–104 [in Ukrainian].
 4. Sbitnieva, N. F. (2012). Radianskyi plakat 1950-kh rokiv u konteksti rozvytku svitovoho hrafichnoho dyzainu.[ Soviet poster of the 1950s in the context of the development of world graphic design.]. Visnyk Kharkivskoi derzhavnoi akademii dyzainu i mystetstv. № 13. pp. 64–67 [in Ukrainian].
 5. Silohaieva, V. V. (2021). Pochatok rozvytku plakatnoho mystetstva. [The beginning of the development of poster art]. Metodolohichni ta praktychni problemy profesiinoi pidhotovky aktoriv i dyzaineriv: materialy V naukovo-metodychnoho seminaru. Zaporizhzhia: Zaporizkyi natsionalnyi universytet. 18-20 [in Ukrainian].
 6. Shablovska, A. A. (2008). Polska shkola plakata. [Polish school poster]. Mystetstvoznavchi studii. № 3. pp. 118–127 [in Ukrainian].
 7. De Bono, E. Ser’yeznoye tvorcheskoye myshleniye. [Serious creative thinking]. URL: http://loveread.ec/contents.php?id=48998 (Last accessed February 1 2022) [in Russian].
 8. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=42537 (Last accessed February 2 2022) [in Ukrainian].
 9. pl. Henryk Tomaszewski. [Henryk Tomaszewski]. URL: https://culture.pl/en/artist/ henryk-tomaszewski (Last accessed February 1 2022) [in English].
 10. pl. Jan Lenica. [Jan Lenica]. URL: https://culture.pl/en/artist/jan-lenica (Last accessed February 4 2022) [in English].
 11. Henryk Tomaszewski. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki. [Zachеta National Gallery of Art]. URL: https://zacheta.art.pl/public/upload/ mediateka/pdf/5660364bf0d4c.pdf (Last accessed February 2 2022) [in Polish].
 12. Henryk Tomaszewski. Pcworld. [Henryk Tomaszewski]. URL: https://www.pcworld.pl/news/ Henryk-Tomaszewski,315582,3.html (Last accessed February 1 2022) [in Polish]
 13. Jan Lenica. Pigasus. Polish Poster Gallery. [Jan Lenica]. URL: http://www.pigasus-gallery.de/lenica-poster.php (Last accessed February 4 2022) [in English].
 14. Polish Posters 1945-89. URL: https://www.moma.org/collection/works/125421 (Last accessed February 3 2022) [in English].