ПОРІВНЯННЯ ДЕКОРУ БУДІВЕЛЬ ШКІЛ О. СЛАСТЬОНА З НАЦІОНАЛЬНО-СТИЛЬОВИМИ ПОШУКАМИ В ШКІЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ ІНШИХ КРАЇН НА МЕЖІ ХХ СТ.

ВЕРЕС М. К.

Київський національний університет будівництва і архітектури

Мета – виявити та порівняти елементи декоративного оздоблення шкільних будівель України за проектами О. Сластіона з національно-стильовими пошуками в шкільній архітектурі інших країн побудованих на межі ХХ століття.

Методологія. Дослідження базується на основі літературно-аналітичного огляду наукових робіт стосовно досліджуваних об’єктів шкільних будівель за проектами арх. О. Сластьона які збереглися на території України. В роботі виконано порівняльний аналіз декоративного оздоблення фасадів з національно-стильовими пошуками в шкільній архітектурі інших країн на прикладі шкіл США та Канади побудованих на межі ХХ століття.

Результати. На початку ХХ ст. було прийнято закон щодо впровадження обов’язкової початкової освіти на території України, частина якої територіально, на той час, входила до складу Російської імперії. Для забезпечення населення навчальними закладами Міністерством народної освіти були виділені кошти на будівництво шкіл за яке відповідали земства. В той же час в інших країнах світу також відбувається розвиток шкільної освіти та споруджуються численні шкільні будівлі у сільській місцевості більш віддалених країн США та Канади. З’ясовано що починаючи з 1909 року, спочатку на території Полтавського земства, а пізніше і в інших областях, за проектами архітектора О. Сластьона постали численні шкільні споруди, які найчастіше за місткістю поділялися на одно та дво класні. В проектах цих шкіл були впроваджені теоретичні положення розроблені на початку століття щодо декоративно-художнього оздоблення народних шкіл в стилі Українського архітектурного модерну (УАМ). В проектах народних провінційних шкіл США та Канади най7поширенішим типом були однокласні школи, що в більшості випадків споруджувалися з дерева. В ході дослідження було встановлено розміщення та спосіб декоративних елементів на фасадах в порівнянні з національно-стильовими пошуками в шкільній архітектурі інших країн на прикладі провінційних шкіл США та Канади, що включали такі частини покриття площини стін як: вхідна група, оздоблення веж та дзвінниць, декорування віконних прорізів, оздоблення дверей та карнизів.

Наукова новизна. У статті виявлено та проаналізовано елементи декоративного оздоблення фасадів народних сільських шкіл України споруджених на межі ХХ століття в порівнянні з національно-стильовими пошуками в шкільній архітектурі на прикладі провінційних шкіл країн США та Канади. Вперше розглянуто розташування елементів декору та сформовано типологію орнаментів що були використані арх. О. Сластьоном на фасадах народних сільських шкіл України.

Практична значущість. Одержані результати дослідження можуть бути використані в якості історичних теоретичних матеріалів дизайну шкільних будівель у національному стилі, а також як фактографічна база, що є продовженням тем стосовно дослідження вітчизняних зразків історичного декору шкільних споруд.

Ключові слова: народні школи; декоративне оздоблення; цегляний декор; національні традиції; український архітектурний модерн; фасади.

COMPARISON OF O. SLASTION’S SCHOOL BUILDING DECORATION WITH NATIONAL STYLE SEARCHES IN SCHOOL ARCHITECTURE OF OTHER COUNTRIES AT THE TURN OF THE XX CENTURY

VERES M. K.

Kyiv National University of Construction and Architecture

Purpose  – to identify and compare the elements of decoration of school buildings in Ukraine designed by O. Slastion with national and stylistic searches in the school architecture of other countries built at the turn of the XX century.

Methodology. The research is based on the literary-analytical review of scientific works concerning the researched objects of school buildings according to the projects of the architect O. Slastyon which have been preserved on the territory of Ukraine. The paper compares the decoration of facades with national-style searches in the school architecture of other countries on the example of schools in the United States and Canada built at the turn of the XX century.

Results. At the beginning of the XX century, a law was passed on the introduction of compulsory primary education in Ukraine, part of which was territorially part of the Russian Empire at the time. To provide the population with educational institutions, the Ministry of Public Education allocated funds for the construction of schools for which the zemstvos were responsible. At the same time, school education is also being developed in other parts of the world, and numerous school buildings are being erected in rural areas of the more remote countries of the United States and Canada. It was found out that starting from 1909, first on the territory of Poltava Zemstvo, and later in other regions, according to the projects of architect O. Slastyon, numerous school buildings were built, which were often divided into one and two classrooms. The projects of these schools introduced theoretical provisions developed at the beginning of the century regarding the design and artistic decoration of folk schools in the style of Ukrainian Architectural Art Nouveau (in ukr. – UAM). In the projects of the provincial public schools of the USA and Canada, the most common type was one-class schools, which in most cases were built of wood. The study established the location and method of decorative elements on facades in comparison with national-style searches in school architecture of other countries on the example of provincial schools in the USA and Canada, which included such parts of the wall covering as: entrance group, decoration of towers and bell towers, decoration window openings, decoration of doors and cornices.

Scientific novelty. The article identifies and analyzes the elements of decoration of the facades of folk rural schools in Ukraine built at the turn of the XX century in comparison with national-style searches in school architecture on the example of provincial schools in the USA and Canada. For the first time was considered the arrangement of decorative elements and was formed the typology of ornaments whitch were used by architect O. Slastyon on the facades of folk rural schools in Ukraine.

Practical significance. The results of the study can be used as historical theoretical materials for the design of school buildings in the national style, as well as a factual basis, which is a continuation of the related topics to the study of domestic samples of historical decor of school buildings.

Keywords: public schools; decoration; brick decor; national traditions; Ukrainian architectural modernism; facades.

СРАВНЕНИЕ ДЕКОРА СТРОЕНИЙ ШКОЛ А. СЛАСТИОНА С НАЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВЫМИ ПОИСКАМИ В ШКОЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЕ ДРУГИХ СТРАН

НА РУБЕЖЕ ХХ СТ.

ВЕРЕС М. К.

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Цель – выявить и сравнить элементы декоративной отделки школьных зданий Украины по проектам А. Сластиона с национально-стилевыми поисками в школьной архитектуре других стран, построенных на рубеже ХХ века.

Методология. Исследование базируется на основе литературно-аналитического обзора научных работ по исследуемым объектам школьных зданий по проектам арх. А. Сластиона сохранившиеся на территории Украины. В работе выполнен сравнительный анализ декоративной отделки фасадов с национально-стилевыми поисками в школьной архитектуре других стран на примере школ США и Канады, построенных на рубеже ХХ века.

Результаты. В начале ХХ века был принят закон о внедрении обязательного начального образования на территории Украины, часть которой территориально, в то время, входила в состав Российской империи. Для обеспечения населения учебными заведениями Министерством народного образования были выделены средства на строительство школ, за которое отвечали земства. В то же время, в других странах мира также происходит развитие школьного образования и строятся многочисленные школьные здания в сельской местности более отдаленных стран США и Канады. Выяснено, что начиная с 1909 года, сначала на территории Полтавского земства, а позже и в других областях, по проектам архитектора А. Сластиона возникли многочисленные школьные сооружения, которые чаще всего по емкости делились на одно и два классные. В проектах этих школ были внедрены теоретические положения, разработанные в начале века по декоративно-художественному убранству народных школ в стиле Украинского архитектурного модерна (УАМ). В проектах народных провинциальных школ США и Канады наиболее распространенным типом были одноклассные школы, которые в большинстве случаев строились из дерева. В ходе исследования было установлено размещение и способ декоративных элементов на фасадах по сравнению с национально-стилевыми поисками в школьной архитектуре других стран на примере провинциальных школ США и Канады, включавших такие части покрытия плоскости стен как: входная группа, отделка башен и колокольней, декорирование оконных проемов, отделка дверей и карнизов.

Научная новизна. В статье выявлены и проанализированы элементы декоративной отделки фасадов народных сельских школ Украины, построенных на рубеже ХХ века в сравнении с национально-стилевыми поисками в школьной архитектуре на примере провинциальных школ стран США и Канады. Впервые рассмотрено расположение элементов декора и сформирована типология орнаментов, которые были использованы арх. А. Сластионом на фасадах народных сельских школ Украины.

Практическая значимость. Полученные результаты исследования могут быть использованы в качестве исторических теоретических материалов дизайна школьных построек в национальном стиле, а также как фактографическая база, являющаяся продолжением тем по исследованию отечественных образцов исторического декора школьных сооружений.

Ключевые слова: народные школы; декоративная отделка; кирпичный декор; национальные традиции; украинский архитектурный модерн; фасады.

Література

 1. Власенко А. Земські школи Опанаса Сластіона. Київ. 2016. 152 с., 351 іл.
 2. Двокласна школа в с. Піски, Лохвицький р-н. Полтавська обл. 1912р. URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82120712 (дата звернення: 20.11.2021).
 3. Ковпаненко Н.Г., Ханко В. М. Сластіон Опанас Георгійович. Енциклопедія історії України: у 10 т. редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.; Інститут історії України НАН України. Київ. Наукова думка, 2012. Т. 9 С. 626. 944 с.: іл.
 4. Макуха О.В. Засоби архітектурно-художньої виразності земських шкіл Полтавщини. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 40. 2015. С. 64–68.
 5. Однокласна школа в с. Макушиха. URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55014101 (дата звернення: 20.11.2021).
 6. Однокласна школа в с. Піски Удайські. URL: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=2407974 (дата звернення: 20.11.2021).
 7. ПерецьО. О. Процеси творення українсь­кого стилю в мистецтві та архітектурі Полтавщини ХІХ – початку ХХ ст. як основа новітнього національного середовищного мислення. Вісник ХДАДМ. 2015. № 5. С. 77-83.
 8. Сластіон Опанас Георгійович // Шевченківська енциклопедія: Т.5: Пе-С: у 6 т. / Гол. ред. М. Г. Жулинський. Київ: Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка, 2015. С. 809–811.
 9. ХанкоВ. М. Полтавщина: плин мистецтва, діячі : мистецтвознавчі праці. Київ: Видавець Остап Ханко, 2007. 512 с. (Мініакадеії освіти Опанаса Сластьона С. 200–214).
 10. ЧепеликВ. В. Український архітектурний модерн. Упорядник З. В. Мойсеенко-Чепелик. К.: КНУБА, 2000. 378 с.
 11. ЯсієвичВ. Є. Київський зодчий П. Ф. Альо­шин. К.: Будівельник, 1966. 66 с.
 12. Beisaw April M. and Baxter Jane Eva. America’s one-room schools : sites of regional authority and symbols of local autonomy, after 1850. Faculty Research and Reports. 2017. P. URL: https://digitalwindow.vassar.edu/faculty_research_reports/119.
 13. Butterfield D. A Study of Public School Buildings in Manitoba. Historic Resources Branch, Manitoba Department of Culture, Heritage and Tourism, 1994, 230 p.
 14. District No. 107 School (Burschville School). URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Burschville_ School.
 15. Fletcher B. Dresslar. Rural Schoolhouses, School Grounds, and Their Equipment. United States Government printing office. Washington, 1930. 74 p.
 16. Historic Sites of Manitoba: Huns Valley School / Polonia School No. 732 (Highway 5, Neepawa). URL: http://www.mhs.mb.ca/docs/sites/ hunsvalleyschool.shtml (дата звернення: 7.12.2021).
 17. Historic Sites of Manitoba: Phoenix School No. 1528 (111 Alboro Street, Headingley). URL: http://www.mhs.mb.ca/docs/sites/phoenixschool.shtml (дата звернення: 7.12.2021).
 18. Mydland L. The legacy of one-room schoolhouses: A comparative study of the American Midwest and Norway. European journal of American studies [Online]. 2011. 6-1. URL: http://journals.openedition.org/ejas/9205; DOI: https://doi.org/10.4000/ejas.9205.
 19. United States Department of the Interior. National Park Service. National Register of Historic Places. URL: https://www.nps.gov/subjects/national register/index.htm (дата звернення: 7.12.2021)
 20. Wayne E. Fuller One-Room Schools of the Middle West: An Illustrated History Hardcover. Univ Pr of Kansas, 1994. 156 p.
 21. Young K. A. Hooper, Samuel. Dictionary of Canadian Biography. 1998. Vol. 14. URL: http://www. biographi.ca/en/bio/hooper_samuel_14E.html (дата звернення: 7.12.2021).

References

 1. Vlasenko, A. (2016). Zemski shkoly Opanasa Slastiona [Opanas Slastion’s Zemsky Schools]. Kyiv. 152 p. [in Ukrainian].
 2. Dvoklasna shkola v s. Pisky, Lokhvytskyi r-n. Poltavska obl. 1912r. [Two-room school in the village Piski, Lokhvitsky district. Poltavska region 1912]. URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php? curid=82120712 [in Ukrainian].
 3. Kovpanenko, N. H., Khanko, V. M. (2012). Slastion Opanas Heorhiiovych. Entsyklopediia istorii Ukrainy [Encyclopedia of Ukrainian History]: u 10 t. redkol.: V. A. Smolii (holova) ta in.; Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. Kyiv: Naukova dumka. Vol.9: Pryl S. S. 626. 944 p. [in Ukrainian].
 4. Makukha, O. V. (2015). Zasoby arkhitekturno-khudozhnoi vyraznosti zemskykh shkil Poltavshchyny [Means of architectural and artistic expression of Zemstvo schools of Poltava region]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia = Modern problems of architecture and urban planning, Vol. 40, P. 64–68 [in Ukrainian].
 5. Odnoklasna shkola v s. Makushykha [One-room school in the village Makushikha]. URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55014101 [in Ukrainian].
 6. Odnoklasna shkola v s. Pisky-Udaiski [One-room school in the village Pisky-Udaiski]. URL: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=2407974 [in Ukrainian].
 7. Perets, O. O. (2015). Protsesy tvorennia ukrainskoho styliu v mystetstvi ta arkhitekturi Poltavshchyny ХІХ – pochatku ХХ st. yak osnova novitnoho natsionalnoho seredovyshchnoho myslennia [The processes of creating the Ukrainian style in the art and architecture of Poltava region of the XIX – early XX centuries. as the basis of the latest national environmental thinking]. Visnyk KhDADM, Vol. 5, P. 77–83 [in Ukrainian].
 8. Slastion Opanas Heorhiiovych. (2015). Shevchenkivska entsyklopediia [Slastion Opanas Georgievich. Shevchenko’s encyclopedia]. Kyiv: In-t literatury im. T. H. Shevchenka. P. 809–811 [in Ukrainian].
 9. Khanko, V.M. (2007). Poltavshchyna: plyn mystetstva, diiachi: mystetstvoznavchi pratsi [Poltava region: the flow of art, figures] art studies. Kyiv: Publisher Ostap Hanko. 512 p. (Mini-Academy of Education of Opanas Slastyon. P. 200–214) [in Ukrainian].
 10. Chepelyk, V. V. (2000). Ukrainskyi arkhitekturnyi modern [Ukrainian architectural modernism]. Compiler Z. V. Moiseenko-Chepelik. Kyiv: KNUBA. 378 p. [in Ukrainian].
 11. Yasiievych, V. Ye. (1966). Kyivskyi zodchyi P. F. Aloshyn. K.: Budivelnyk. 66 p. [in Ukrainian].
 12. Beisaw, A. M. and Baxter, J. E. (2017). America’s one-room schools : sites of regional authority and symbols of local autonomy, after 1850. Faculty Research and Reports. P. 119. URL: https://digitalwindow.vassar.edu/faculty_research_reports/119.
 13. Butterfield, (1994). A Study of Public School Buildings in Manitoba. Historic Resources Branch, Manitoba Department of Culture, Heritage and Tourism. 230 p.
 14. District No. 107 School (Burschville School) https://en.wikipedia.org/wiki/Burschville_School.
 15. Fletcher, B. (1930). Dresslar. Rural Schoolhouses, School Grounds, and Their Equipment. United States Government printing office. Washington. 74 p.
 16. Historic Sites of Manitoba: Huns Valley School / Polonia School No. 732 (Highway 5, Neepawa) URL: http://www.mhs.mb.ca/docs/sites/ hunsvalleyschool.shtml.
 17. Historic Sites of Manitoba: Phoenix School 1528 (111 Alboro Street, Headingley) URL: http://www.mhs.mb.ca/docs/sites/phoenixschool.shtml.
 18. Mydland, L. (2011). The legacy of one-room schoolhouses: A comparative study of the American Midwest and Norway. European journal of American studies [Online]. 6-1. URL: http://journals. org/ejas/9205; DOI: https://doi.org/ 10.4000/ejas.9205.
 19. United States Department of the Interior. National Park Service. National Register of Historic Places. URL: https://www.nps.gov/subjects/ nationalregister/index.htm.
 20. Wayne, E. (1994). Fuller One-Room Schools of the Middle West: An Illustrated History Hardcover. Univ Pr of Kansas. 156 p.
 21. Young, K. A. (1998). Hooper, Samuel. Dictionary of Canadian Biography. Vol. 14. URL: http://www.biographi.ca/en/bio/hooper_samuel_14E.html.