ARTISTIC AND COMPOSITIONAL FEATURES OF CHILDREN’S COSTUME IN UKRAINE OF THE 20th – EARLY 21st CENTURIES

GERASYMENKO O. D., REMENIEVA T. V., FROLOV I. V., TRUSHYNA T. K.

Kyiv National University of Technologies and Design

Purpose. The study of artistic imagery of children’s costume by Ukrainian fashion designers of the 20th – early 21st centuries, establishment of features and patterns in the repetition of artistic and compositional solutions of children’s costume, identification of established trends and innovations in the decoration of children’s clothing.

Methodology. Visual-analytical method, morphological, artistic-compositional and retrospective analysis were applied.

Results. As a result of the analysis of children’s clothing models of Ukrainian designers and brands, the artistic and compositional features of children’s costumes and current trends in the decoration of children’s clothing of the 20th – early 21st centuries are identified. It is determined that during this period, possibilities for the implementation of artistic imagery of clothing for children have expanded due to innovative materials and decoration technologies, but even in our time, traditional types of decoration that have been characteristic of children’s costumes for centuries do not lose their relevance.

The scientific novelty of the research consists in identifying features of artistic and figurative solutions of children’s clothing by designers of Ukrainian fashion houses and leading trends in the decoration of children’s costumes in Ukraine of the 20th – early 21st centuries.

Practical significance. The collected materials and their analysis allowed to summarize information about artistic solutions and children’s costumes by designers of Ukrainian fashion houses, which can serve as a basis for further research on the history of fashion and children’s clothing design, information base for creating new collections of children’s clothing.

Keywords: children’s clothing; children’s fashion; decoration; fashion house; brand.

ХУДОЖНЬО-КОМПОЗИЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧОГО КОСТЮМА В УКРАЇНІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

ГЕРАСИМЕНКО О. Д., РЕМЕНЄВА Т. В., ФРОЛОВ І. В., ТРУШИНА Т. К.

Київський національний університет технологій та дизайну

Мета: дослідження художньої образності дитячого костюма українських художників-модельєрів ХХ – початку ХХІ століть, встановлення особливостей і закономірностей в повторенні художньо-композиційних рішень дитячого костюма, визначення сталих тенденцій та інновацій в оздобленні дитячого одягу.

Методологія. Застосовано візуально-аналітичний метод, морфологічний, художньо-композиційний та ретроспективний аналіз.

Результати. В результаті аналізу моделей дитячого одягу українських дизайнерів і брендів визначено художньо-композиційні особливості дитячого костюма та актуальні тенденції в оздобленні дитячого одягу ХХ – початку ХХІ століть. Встановлено, що в цей період розширились можливості для реалізації художньої образності одягу для дітей за рахунок інноваційних матеріалів та технологій оздоблення, однак і в наш час не втрачають актуальності традиційні види оздоблення, що є характерними для дитячого костюма протягом століть.

Наукова новизна дослідження полягає у встановленні особливостей художньо-образного рішення дитячого одягу художників-модельєрів українських Будинків моделей та виявленні провідних тенденцій в оздобленні дитячого костюма в Україні ХХ – початку ХХІ століть.

Практична значущість. Зібрані матеріали та їх аналіз дозволили узагальнити інформацію про художньо-образні рішення та оздоблення дитячого костюма художників-модельєрів українських Будинків моделей одягу, що може слугувати основою для подальших досліджень з історії моди і дизайну дитячого одягу, інформаційною базою для створення нових колекцій одягу для дітей.

Ключові слова: дитячий одяг; дитяча мода; оздоблення; Будинок моделей одягу; бренд.

ХУДОЖЕСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО КОСТЮМА В УКРАИНЕ ХХ – НАЧАЛА ХХІ ВЕКОВ

ГЕРАСИМЕНКО Е. Д., РЕМЕНЕВА Т. В., ФРОЛОВ И. В., ТРУШИНА Т. К.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Цель: исследование художественной образ­ности детского костюма украинских дизай­неров ХХ – начала ХХІ веков, установление особенностей и закономерностей в повто­рении художественно-композиционных решений детского костюма, определение устоявшихся тенденций и инноваций в отделке детской одежды.

Методология. Использовано визуально-аналитический метод, морфологический, художественно-композиционный и ретроспективный анализ.

Результаты. В результате анализа моделей детской одежды украинских дизайнеров и брендов определены художественно-композиционные особенности детского костюма и актуальные тенденции в отделке детской одежды ХХ – начала ХХІ веков. Установлено, что расширились возможности для реализации художественной образности одежды для детей за счет инновационных материалов и технологий отделки, однако не теряют актуальности традиционные виды отделки, характерные для детского костюма на протяжении веков.

Научная новизна исследования заключается в установлении особенностей художественно образного решения детской одежды художников-модельеров украинских Домов моделей и выявлении ведущих тенденций в отделке детского костюма в Украине ХХ – начале ХХІ веков.

Практическая значимость. Собранные материалы и их анализ позволили обобщить информацию о художественно-образных решениях и украшениях детского костюма художников-модельеров украинских Домов моделей одежды, что может служить основой для дальнейших исследований по истории моды и дизайна детской одежды, информационной базой для создания новых коллекций одежды для детей.

Ключевые слова: детская одежда; детская мода; отделка; Дом моделей одежды; бренд.

Література

 1. Тканко З. Мода в Україні ХХ століття : монографія. Львів: АРТОС, 2015. 236 с.
 2. Корнієнко О. В. Структура й особливості функціонування індустрії моди в УРСР у ІІ половині ХХ ст.. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вер­надського. Серія: Історичні науки. Т. 29 (68), № 3, C. 18–23. URL: http://www.hist.vernads kyjournals.in.ua/journals/2018/3_2018/3_2018.pdf#page=24.
 3. Чупріна Н. В. Система моди ХХ – початку ХХI століття: проектні практики та чинники функціонування (європейський та український контексти): монографія. Київ : КНУТД, 2019. 475с.
 4. Костельна М. Творчий пошук у дизайні костюмів представників Львівського будинку моделей 1950–1970-х рр.: конструктивні та декоративні особливості. Народознавчі зошити. Серія мистецтвознавча. № 5 (119). 2014. С. 1051–1055. URL: http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/2014-5/29.pdf.
 5. Король Н. Народні традиції в моделюванні дитячого одягу: історичний досвід українських дизайнерів. Вісник Львівської національної академії мистецтв. 2015. Вип. 26. С.198–209. URL: https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/ visnyk/pdf_visnyk/26/23.pdf.
 6. Мельник В. В., Колосніченко О. В., Кудрявцева Н. І., Смаженко В. С. Вдосконалення форми та колориту сучасного дитячого одягу на основі європейської моди ХІХ–ХХІ століть. Легка промисловість. №3. С. 36–40. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9848.
 7. Zaghloul S. Creating designs for children’s clothes inspired by cubic art implemented with the remains of workshop fabrics in the Qassim region for the development of small industries. Journal of Architecture, Arts and Humanistic Science. 2020. Volume 5, Issue 21. P. 222–252. DOI: https://doi.org/10.21608/mjaf.2020.21438.1442.
 8. Колосніченко М. В., Пашкевич К. Л. Мода і одяг. Основи проектування та виробництва одягу: навч. посіб. 2-ге вид. Київ: Профі, 2018. 237с.
 9. Лю Цзянсінь, Пашкевич К. Л., Костогриз Ю. О., Сербін О. І. Декоративне оздоблення чоловічого костюма в колекціях дизайнерів початку XXI століття. Art and design. №1(13). С.62–73. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2021.1.6.
 10. Пашкевич К. Л., Єжова О. В., Кротова Т. Ф., Креденець Н. Д., Лю Цзянсінь, Фесюк І. Я. Дизайн-проектування сучасних суконь з оздобленням з урахуванням властивостей тканин. Art and design. 2019. №4. С. 79– DOI: https://doi.org/10.30857/ 2617-0272.2019.4.7.
 11. Chuprina N. V., Remenieva T. V., Frolov I. V., Tereshchenko O. H. Design of the Contemporary Garments on the Basis of the Transformation of Stylistic and Artistic-Compositional Characteristics of Traditional Decorative Art. Art and design. 2021. №3(15). P.30–44. DOI: https://doi.org/10.30857/ 2617-0272.2021.3.3.
 12. Герасименко О. Д., Пашкевич К. Л., Омельченко Г. В., Загрійчук Б. П., Колосніченко М. В. Художньо-композиційні особливості дитячого костюму у колекціях високої моди ХХ – початку ХХІ століття. Art and design. 2019. №4. С. 21–33. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.4.2.
 13. Струмінська Т. В., Пашковська Т. А., Кабанець К. В. Особливості проектування святкового одягу для дівчат. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 6. Т. 2 (267). С. 80–83. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2018/2018_6/jrn2/pdf/16.pdf.
 14. Studzińska A., Frydrych I. Transformable Clothing in Children’s Fashion. Fibres & Textiles in Eastern Europe. 2020. 28, No. 2(140). C. 90–95. URL: http://www.fibtex.lodz.pl/2020/2/90.pdf.
 15. Al-Hajry I. Utilizing technically mixed materials for producing children’s clothes. International Design Journal. 2020. 10, Issue 2. P. 111–123. URL: www.idj.journals.ekb.eg/article_ 81078.html.
 16. Madin F., Amer S. The use of printing in the aesthetics of origami art highlighted for the design and implementation of children’s clothing review using the configuration on the mannequin. Journal of Architecture, Arts and Humanistic Science. Volume 3. Issue 11 (2). P. 509–535. DOI: https://doi.org/10.12816/0046902.
 17. Омельченко Г. В., Донченко С. В. Людиноорієнтований підхід як шлях підвищення конкурентоспроможності дитячого одягу. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Košice, Slovakia. 2019. Vol. 7, № 6B. P. 39–42. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/ 123456789/15051.
 18. Герасименко О. Д. Дитяча мода в Україні ХХ – початку ХХІ століть: еволюція, тенденції, проєктна практика : дис. … д-ра філософії: 022 – Дизайн. Київ, 2021. 350 с.

References

 1. Tkanko, Z. O. (2015). Moda v Ukraini XX stolittia [Fashion in Ukraine of the 20th century]: monograph. Lviv: ARTOS. 236 p. [in Ukrainian].
 2. Korniienko, O. V. (2018). Struktura y osoblyvosti funktsionuvannia industrii mody v URSR u II polovyni XX st.. Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University, series “Historical Sciences“.Vol. 29 (68), № 3. Р. 18–23. URL: http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/3_2018/3_2018.pdf#page=24 [in Ukrainian].
 3. Chuprina, N. V. (2019). Systema mody XX – pochatku XXI stolittia: proektni praktyky ta chynnyky funktsionuvannia (ievropeiskyi ta ukrainskyi konteksty) [Formation of the fashion system in the XX – the beginning of the XXI century]: monograph. Kyiv: KNUTD. 475 p. [in Ukrainian].
 4. Kostelna, M. (2014). Tvorchyi poshuk u dyzaini kostiumiv predstavnykiv Lvivskoho budynku modelei 1950–1970-kh rr.: konstruktyvni ta dekoratyvni osoblyvosti [On Creative Search in Costumes Designed by the Representatives of Lviv Fashion House During 1950th to 1970th: Constructive and Decorative Peculiarities]. The Ethnology Notebooks. Art Sciences series. (119). 1051–1055. URL: http://nz.ethnology.lviv.ua/archiv/ 2014-5/29.pdf [in Ukrainian].
 5. Korol, N. (2015). Narodni tradytsii v modeliuvanni dytiachoho odiahu: istorychnyi dosvid ukrainskykh dyzaineriv [The folk traditions in the children’s fashion design: the historical experience of the Ukrainian designers]. Bulletin of Lviv National Akademi of Art. 198–209. URL: https:// lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/26/23.pdf [in Ukrainian].
 6. Melnik, V. V., Kolosnichenko, A. V., Kudryavtseva, N. I. & Smazhenko, V. S. (2017). Vdoskonalennia formy ta kolorytu suchasnoho dytiachoho odiahu na osnovi yevropeiskoi mody XIX – XXI stolit [Improving Forms and Colors of The Modern Children’s Clothing Based on The European Fashion of the 19th–21st Century]. Fashion & Textiles Industry. 3. 36–40. URL: https://er.knutd. edu.ua/handle/123456789/9848 [in Ukrainian].
 7. Zaghloul, S. (2020). Creating designs for children’s clothes inspired by cubic art implemented with the remains of workshop fabrics in the Qassim region for the development of small industries. Journal of Architecture, Arts and Humanistic Science. 5 (21). 222-252. DOI: https://doi.org/10.21608/ mjaf.2020.21438.1442.
 8. Kolosnichenko, M. V. & Pashkevich, K. L. (2018). Moda i odiah. Osnovy proektuvannia ta vyrobnytstva odiahu [Fashion and clothing. Principles of designing and manufacturing of clothes]. Kyiv: KNUTD [in Ukrainian].
 9. Liu, J., Pashkevich, K. L., Kostohryz, Y. O., Serbin, O. I. (2021). Decorative Finishing of Men’s Costume in the Collections of Designers of the XXI century. Art and design. 1 (13). 62–73. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2021.1.6 [in Ukrainian].
 10. Pashkevych, K. L., Yezhova, O. V., Krotova T. F., Kredenets N. D., Liu Jiangxin, Fesyuk I. Ya. (2019). Design-projection of modern dresses with finishing, considering the properties of fabrics. Art and design. 4. 79– DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.4.7 [in Ukrainian].
 11. Chuprina, N. V., Remenieva, T. V., Frolov, I. V., Tereshchenko, O. H. (2021). Design of the Contemporary Garments on the Basis of the Transformation of Stylistic and Artistic-Compositional Characteristics of Traditional Decorative Art. Art and des 3 (15). 30–44. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2021.3.3.
 12. Gerasymenko, O. D., Pashkevych, K. L., Omelchenko, G. V., Zagriichuk, B. P., Kolosnichenko, М. V. (2019). Artistic and composition features of children’s costume in the high fashion collections in the 20th and early 21st century. Art and design. 4. 21– DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272. 2019.4.2 [in Ukrainian].
 13. Struminska, T., Pashkovska, T., Kabanec, K. (2018). Features Designing of Festive Girls Clothes. Herald of Khmelnytskyi national university. 6/2 (267). 80–83. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/ pdf/tech/pdfbase/2018/2018_6/jrn2/pdf/16.pdf [in Ukrainian].
 14. Studzińska, A., Frydrych, I. (2020). Transformable Clothing in Children’s Fashion. Fibres & Textiles in Eastern Europe. 28 (2(140)). 90–95. URL: http://www.fibtex.lodz.pl/2020/2/90.pdf.
 15. Al-Hajry, I. (2020). Utilizing technically mixed materials for producing children’s clothes. International Design Journal. 10. (2). 111–123. URL: idj.journals.ekb.eg/article_81078.html.
 16. Madin, F., Amer, S. (2018). The use of printing in the aesthetics of origami art highlighted for the design and implementation of children’s clothing review using the configuration on the mannequin. Journal of Architecture, Arts and Humanistic Science. 3. 11 (2). P. 509–535. DOI: https://doi.org/10.12816/ 0046902.
 17. Omelchenko, H., Donchenko, S. (2019). А Human-Oriented Approach as а Wау to Increase thе Children’s Clothes Competitiveness. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. 7 (6B). 39–42. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/ 15051 [in Ukrainian].
 18. Gerasymenko, O. D. (2021). Dytiacha moda v Ukraini KhKh – pochatku KhKhI stolit: evoliutsiia, tendentsii, proiektna praktyka [Children`s Fashion in Ukraine in the 20th Century – at the Beginning of the 21st Century: Evolution, Tendencies, Design Practice]: Doctor of Philosophy’s thesis: 022 Design. Kyiv [in Ukrainian].