DESIGN OF THE CONTEMPORARY GARMENTS ON THE BASIS OF THE TRANSFORMATION OF STYLISTIC AND ARTISTIC-COMPOSITIONAL CHARACTERISTICS OF TRADITIONAL DECORATIVE ART

CHUPRINA N. V., REMENIEVA T. V., FROLOV I. V., TERESHCHENKO O. H.

Kyiv National University of Technologies and Design

The purpose. This research aims to analyze artistic-compositional characteristics of Ukrainian traditional embroidery and decorative-applied art (using the example of M. Prymachenko’s art) used in the decoration of the actual ethno-styled garments.

Methodology. A systematic approach was used in this research to project authorial contemporary garments: literary-analytical, morphological, and comparative analysis of the creative primary source, associative means of its adaptation to the actual fashion trends. The methodology of the research is based on the systematic analysis of the design projects using elements of the cultural heritage of Ukraine. Systematic-informational and visual-analytical methods were used in this research. Systematic-structural analysis was used to analyze the transformation of artistic-compositional elements in the process of shaping contemporary costumes based on associative transformations.

Results. In the process of design project of the authorial collection of female Ethno-style clothes, it was found that decorative art and national garments have a high level of authentic symbolism if used for the actual projection image in conditions of contemporary design activity. Characterizations were given to some principles of implementation of the national image in contemporary trends of fashion industry development. Symbolic image of the floral ornament adapted from Prymachenko’s works as well as stylization of her works in ornamental motifs of the collection were used. Based on pre-project analysis and customer survey it was defined that there is significant interest in national motifs. A collection of female clothes targeted at a wide group of customers was designed.

Scientific novelty. Principles of design-project of the collection of contemporary garments with authorial embroidery were proposed using an adaptation of national traditions of female clothes embroidery and folk-art decoration as a basis. Usage of different floral motifs and geometric ornament in ethno-style and implementation of this image as popular among contemporary women in their everyday life were justified.

Practical significance lies in the development of principles of formation of authorial costume collection project-image, in justification of principles of ethnographically oriented prints and embroidery and the choice of decoration methods of contemporary female clothes.

Keywords: decorative art; costume design; ethno-style; national garments; embroidery; decor and decoration; fashion trends; fashion-design; eco-design; ethno-fashion.

ДИЗАЙН СУЧАСНОГО ВБРАННЯ НА ОСНОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СТИЛІСТИЧНИХ ТА ХУДОЖНЬО–КОМПОЗИЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТВОРІВ ТРАДИЦІЙНОГО ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

ЧУПРІНА Н. В., РЕМЕНЄВА Т. В., ФРОЛОВ І.В., ТЕРЕЩЕНКО О. Г.

Київський національний університет технологій та дизайну

Метою роботи є аналіз художньо-композиційних характеристик української традиційної вишивки та інших творів декоративно-прикладного мистецтва (на прикладі твор­чості М. Примаченко) для оздоблення акту­альних моделей вбрання в етностилістиці.

Методологія. У дослідженні застосовано системний підхід до проєктування авторських моделей сучасного вбрання: літературно-аналітичний, морфологічний та компаративний аналіз творчого першоджерела, асоціативні засоби його адаптації до актуальних тенденцій моди. Методологія дослідження ґрунтується на системному аналізі дизайн-проєктів із використанням елементів культурної спадщини України. В роботі використано системно-інформаційний, візуально-аналі­тичний методи дослідження. Застосовано системно-структурний аналіз трансформа­цій художньо-композиційних елементів у формоутворенні сучасного костюма на основі асоціативних перетворень.

Результати. В процесі дизайн-проєктуван­ня авторської колекції жіночого одягу в етно-стилістиці визначено, що декоратив­не мистецтво та національне вбрання має високій ступінь автентичного символізму для розробки актуального проєктного образу в умовах сучасної дизайн-діяль­ності. Охарактеризовано ряд принципів впровадження народного образу в сучасні тенденції розвитку fashion-індустрії. Вико­ристано символічне зображення рослин­ного орнаменту за мотивами М. Прима­ченко та стилізацію робіт художниці в орнаментальних мотивах колекції. На основі передпроєктного аналізу та опиту­вання споживача визначено значущий інтерес до національних мотивів в гардеро­бі сучасної жінки. Розроблено колекцію жіночого вбрання для широких верств споживачів.

Наукова новизна. Запропоновано прин­ципи дизайн-проєктування колекції сучас­ного вбрання із авторським оздобленням на основі адаптації національних традицій оздоблення жіночого вбрання та декору­вання творів народного мистецтва. Обґрунтовано застосування різних мотивів рослинного та геометричного орнаменту в етностилістиці та впровадження даного образу сучасної жінки в повсякденне життя.

Практична значущість полягає у розробці принципів формування проєктного образу авторської колекції костюма, обґрунтуванні принципів декорування етнографічно орієнтованими принтами та вишивкою, вибору методів оздоблення моделей сучасного жіночого вбрання.

Ключові слова: декоративне мистецтво; дизайн костюма; етностилістика; національне вбрання; вишивка; декор та оздоблення; модні тенденції; fashion-дизайн; екодизайн; етномода.

ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА НА ОСНОВЕ ТРАНСФОРМАЦИИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ И ХУДОЖЕСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТРАДИЦИОННОГО ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

ЧУПРИНА Н. В., РЕМЕНЕВА Т. В., ФРОЛОВ И.В., ТЕРЕЩЕНКО О. Г.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Целью работы является анализ худо­жественно-композиционных характеристик украинской традиционной вышивки и других произведений декора­тивно-прикладного искусства (на примере творчества М. Примаченко) для отделки актуальных моделей одежды в этностилистике.

Методология. В исследовании применен системный подход к проектированию авторских моделей современного костюма: литературно-аналитический, морфологичес­кий и компаративный анализ творческого первоисточника, ассоциативные средства его адаптации к актуальным тенденциям моды. Методология исследования основана на системном анализе дизайн-проектов с использованием элементов культурного наследия Украины. В работе использованы системно-информационный, визуально-ана­литический методы исследования. Применен системно-структурный анализ трансформаций художественно-композиционных элементов в формообразовании современного костюма на основе ассоциативных преобразований.

Результаты. В процессе дизайн-проектирова­ния авторской коллекции женской одежды в этно-стилистике определено, что декоратив­ное искусство и национальный костюм имеет высокую степень аутентичного символизма для разработки актуального проектно образа в условиях современной дизайн-деятельности. Охарактеризован ряд принципов внедрения народного образа в современные тенденции развития fashion-индустрии. Использованы символическое изображение растительного орнамента по мотивам М. Примаченко и стилизации работ художницы в орнаменталь­ных мотивах коллекции. На основе перед­проектного анализа и опроса потребителя определен значимый интерес к националь­ным мотивам в гардеробе современной женщины. Разработана коллекция женской одежды для широких слоев потребителей.

Научная новизна. Предложены принципы дизайн-проектирования коллекции современ­ного костюма с авторским оформлением на основе адаптации национальных традиций отделки женской одежды и декорирования произведений народного искусства. Обосно­вано применение различных мотивов расти­тельного и геометрического орнамента в эт­ностилистике и внедрение данного образа со­временной женщины в повседневную жизнь.

Практическая значимость заключается в разработке принципов формирования про­ектных образа авторской коллекции костюма, обосновании принципов декорирования этнографически ориентированными принта­ми и вышивкой, выбора методов отделки моделей современного женского костюма.

Ключевые слова: декоративное искусство; дизайн костюма; этностилистика; национальный костюм; вышивка; декор и отделка; модные тенденции; fashion-дизайн; экодизайн; этномода.

Література

 1. Гарин Н. П. Ethno+. URL: http://ethnobs.ru/ other/263/_aview_b18657 (дата звернення: 04.06.2021).
 2. Kolosnichenko O. V., Norets M. V., Frolov I. V., Gaiova I. L. Application of the principles of harmonization of the ukrainian national costume elements in the process of modern clothing design. Art and design. 2018. №1. C. 75–82. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2018.1.7.
 3. Кара-ВасильєваТ. В. Історія української вишивки: книга-альбом. К.: Мистецтво, 2008. 464 с.
 4. Кара-ВасильєваТ. В. Полтавська народна вишивка. К.: Наукова думка, 1983. 144 с.
 5. Стельмащук Г. Г. Традиційні головні убори українців. Київ: Наук. думка, 1993. 240 c.
 6. БіланМ. С., Стельмащук Г. Г. Український стрій. К.: Апріорі, 2011. 316 с.
 7. Косміна О. Ю. Українське народне вбрання. Київ: Балтія-Друк, 2006. 64 с.
 8. Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу: навч. посібник / М.В. Ко­лосніченко та ін. Київ: ПП «НВЦ «Профі», 2014. 386 с.
 9. Малинська А. М., Пашкевич К. Л., Смирнова М. Р., Колосніченко О. В. Розробка колекцій одягу: навч. посібн. Київ: ПП НВЦ «Профі», 2014. 140 с.
 10. КостельнаМ. В. Творчість дизайнерів українських будинків моделей середини ХХ – початку ХХІ ст.: етнічний напрям: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: 17.00.07. Київ, 2016. 19 с.
 11. Чупріна Н. В. Система моди ХХ – початку ХХІстоліття: проектні практики та чинники функціонування (європейський та український контексти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мистецтвознавства: 17.00.07. Київ, 2019. 36 с.
 12. ТканкоЗ. O. Мода в Україні ХХ століття: монографія. Львів: АРТОС, 2015. 236 с.
 13. Chuprina N. V., Krotova T. F., Pashkevich K. L., Kara-Vasylieva T. V., Kolosnichenko M. V. Formation of the fashion system in the XX – the beginning of the XXI century. Vlakna a Textil. 2020. № 4. P. 48–57. URL: http://vat.ft.tul.cz/2020/4/VaT_2020_4_7.pdf.
 14. Чупріна Н., Терещенко О., Джаліліан Ф., Волощук К. Традиційна вишивка як інноваційний засіб декорування костюма. Актуальні проблеми сучасного дизайну: збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 квітня 2021 року: В 2-х т. Т. 1. Київ: КНУТД, 2021. С. 197–200.
 15. Юлія Магдич: офіційний веб-сайт. URL: https:/yuliyamagdych.com/ (дата звернення: 19.08.2021).
 16. Оксана Караванська: офіційний веб-сайт. URL: https://okaravanska.com/ (дата звернення: 02.09.2021).
 17. Віта Кін: офіційний веб-сайт. URL: https://vitakin.com/ (дата звернення: 22.07.2021).
 18. L’officiel: веб-сайт. URL: https://www.lofficiel. com/ (дата звернення: 29.10.2019).
 19. ЧупрінаН. В. Ресурсозбереження як принцип розробки екологічно орієнтованого модного одягу в індустрії моди. Вісник КНУТД. 2014. № 5. С. 219–225.
 20. Pashkevych K. L., Khurana K., Kolosnichenko O. V., Kpotova T. F., Veklich A. M. Modern directions of eco-design in the fashion industry. Art and design. 2019. №4. C. 9–20. DOI: https://doi.org/10.30857/ 2617-0272.2019.4.1.
 21. Pashkevych K. L., Kolosnichenko O. V., Veklych A. M., Ovdіienko T. A. Current trends of the use of eco-materials in the design of light industry products. Art and design. 2019. №3. C. 20–27. DOI:https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.3.2
 22. Чупріна Н. В., Гайова І. Л., Паламар К. І. Етнодизайн та його реалізація в сучасному проєктуванні костюма та індустрії моди. Технології та дизайн. 2016. № URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2016_3_13.
 23. Чупріна Н. В., Захарчук Є. О. Трансформація та синтез художньо-композиційних елементів етнічного стилю при формуванні проєктного образу в індустрії моди. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб.наук.праць. 2017. Вип. 39. С. 164–175.
 24. Світлична О. Етнографічні інтерпретації у творчості молодих вітчизняних фахівців графічного дизайну. Вісник ЛНАМ. 2016. Вип. 30. С. 206–215.
 25. НайденО. Марія Примаченко 100. К.: Родовід, 2009. 200 с.

References

 1. Garin, N. P. Ethno+. URL: http://ethnobs.ru/ other/263/_aview_b18657 (last accessed: 04.06.2021).
 2. Kolosnichenko, O. V., Norets, M. V., Frolov, I. V., Gaiova, I. L. (2018). Zastosuvannia pryntsypiv harmonizatsii elementiv ukrainskoho natsionalnoho kostiuma v protsesi proektuvannia suchasnoho odiahu [Application of the principles of harmonization of the ukrainian national costume elements in the process of modern clothing design]. Art and design. 1. 75–82 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2018.1.7.
 3. Kara-Vasylieva, T. V. (2008). Istoriia ukrainskoi vyshyvky [History of Ukrainian embroidery]: knyha-albom. Kyiv: Naukova dumka. 464 p. [in Ukrainian].
 4. Kara-Vasylieva, T. V. (1983). Poltavska narodna vyshyvka [Poltava folk embroidery]. Kyiv: Naukova dumka. 144 p. [in Ukrainian].
 5. Stelmashchuk, H. H. (2011). Tradytsiini holovni ubory ukraintsiv [Traditional hats of Ukrainians]. Kyiv: Naukova dumka. 240 p. [in Ukrainian].
 6. Bilan, M. S., Stelmashchuk, H. H. (2011). Ukrainskyi strii [Ukrainian system]. Kyiv: Apriori. 316 p. [in Ukrainian].
 7. Kosmina, O. Yu. (2006). Ukrainske narodne vbrannia [Ukrainian folk costume]. Kyiv: Baltiia-Druk. 64 p. [in Ukrainian].
 8. Kolosnichenko, M.V. et al. (2014). Erhonomika i dyzain. Proektuvannia suchasnykh vydiv odiahu [Ergonomics and design. Design of modern clothes]: tutorial. Kyiv: PP “Profi”. 386 p. [in Ukrainian].
 9. Malynska, A. M., Pashkevych, K. L., Smyrnova, M. R., Kolosnichenko, O. V. (2014). Rozrobka kolektsii odiahu [Development of clothing collections]: tutorial. Kyiv: PP “Profi”. 140 p. [in Ukrainian].
 10. Kostelna, M. V. (2016). Tvorchist dyzaineriv ukrainskykh budynkiv modelei seredyny KhKh – pochatku KhKhI st.: etnichnyi napriam [Creativity of designers of Ukrainian houses of models of the middle of the XX – the beginning of the XXI century: ethnic direction]. Candidate’s thesis autoref. Kyiv. 19 p. [in Ukrainian].
 11. Chuprina, N. V. (2019). Systema mody XX – pochatku XXI stolittia: proektni praktyky ta chynnyky funktsionuvannia (ievropeiskyi ta ukrainskyi konteksty) [Formation of the fashion system in the XX – the beginning of the XXI century]. Doctor’s thesis autoref. Kyiv. 36 p. [in Ukrainian].
 12. Tkanko, Z. O. (2015). Moda v Ukraini XX stolittia [Fashion in Ukraine of the XX century]: L’viv: ARTOS. 236 p. [in Ukrainian].
 13. Chuprina, N. V., Krotova, T. F., Pashkevich, K. L., Kara-Vasylieva, T. V., Kolosnichenko, M. V. (2020). Formation of the fashion system in the XX – the beginning of the XXI century. Vlakna a Textil. 4. 48–57. URL: http://vat.ft.tul.cz/2020/4/VaT_2020_4_7. pdf.
 14. Chuprina,, Tereshchenko, O., Dzhalilian, F., Voloshchuk, K. (2021). Tradytsiina vyshyvka yak innovatsiinyi zasib dekoruvannia kostiuma [Traditional embroidery as an innovative means of decorating a costume]. Aktualni problemy suchasnoho dyzainu: zbirnyk materialiv III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Kyiv, 22 kvitnia 2021 roku. V 2-kh t. T. 1. Kyiv: KNUTD. 197–200.
 15. Yuliya Magdych: official URL: https:/yuliyamagdych.com/ (last accessed: 19.08.2021).
 16. Oksana Karavanska: official URL: https://okaravanska.com/ (last accessed: 02.09.2021).
 17. Vita Kin: official URL: https://vitakin.com/ (last accessed: 22.07.2021).
 18. L’Оfficiel: веб-сайт. URL: https://www.lofficiel.com/ (last accessed: 29.10.2019).
 19. Chuprina, N. V. (2014). Resursozberezhennia yak pryntsyp rozrobky ekolohichno oriientovanoho modnoho odiahu v industrii mody [Resource conservation as a principle of development of ecologically oriented fashionable clothes in the fashion industry]. Visnyk KNUTD. 5. 219–225 [in Ukrainian].
 20. Pashkevych, K. L., Khurana, K., Kolosnichenko, O. V., Kpotova, T. F., Veklich, A. M. (2019). Modern directions of eco-design in the fashion industry. Art and design. 4. 9–20. DOI: https://doi.org/10.30857/ 2617-0272.2019.4.1.
 21. Pashkevych, K. L., Kolosnichenko, O. V., Veklych, A. M., Ovdіienko, T. A. (2019). Current trends of the use of eco-materials in the design of light industry products. Art and design. 20–27. DOI:https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.3.2.
 22. Chuprina, N. V., Gaiova, I. L., Palamar, K. I. (2016). Etnodyzain ta yoho realizatsiia v suchasnomu proiektuvanni kostiuma ta industrii mody [Ethnodesign and its implementation in modern costume design and fashion industry]. Tekhnolohii ta dyzain. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ td_2016_3_13.
 23. Chuprina, N. V., Zakharchuk, Ye. O. (2017). Transformatsiia ta syntez khudozhno-kompozytsiinykh elementiv etnichnoho styliu pry formuvanni proiektnoho obrazu v industrii mody [Transformation and synthesis of artistic and compositional elements of ethnic style in the formation of the project image in the fashion industry]. Aktualni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhnoi kultury: zb. nauk. prats. Vol. 39. 164–175. URL: https://nakkkim.edu.ua/images/ vidannya/Aktualni_Problemy/AP-39.pdf.
 24. Svitlychna, O. (2016). Etnohrafichni interpretatsii u tvorchosti molodykh vitchyznianykh fakhivtsiv hrafichnoho dyzainu [Etnohrafichni interpretatsii u tvorchosti molodykh vitchyznianykh fakhivtsiv hrafichnoho dyzainu]. Visnyk LNAM Vol. 30. 206–215. [in Ukrainian]
 25. Naiden O. (2009). Mariia Prymachenko 100 [Maria Prymachenko 100]. Kyiv: Rodovid. 200 p. [in Ukrainian].