LINE AS AN EXPRESSIVE MEANS IN DESIGN OF THE VISUAL ENVIRONMENT

KOLISNYK O. V., PASHUKOVA S. G., CHERNOVA P. S.

Kyiv National University of Technologies and Design

The purpose. The peculiarities of the use of linear images in the visual environment are investigated. Their influence on human perception and relevance of their use in design and art is determined.

Methodology. General scientific research methods are used: analytical, typological, comparative analysis are used to determine the lines and their application in advertising and design.

Results. Linear images differ against the background of modern media space. The use of linear, schematic, simplified images and their assimilation appeals to the historical development of human perception, which allows such images to be perceived on a subconscious level, without requiring concentration and distraction from other activities. Trends in the development of linear images in human perception are analyzed. The use of lines in various types of fine arts is emphasized and revealed.

The scientific novelty. To consider the lines as a tool for visual emphasis of facilities and distribution lines in various forms of art. Their historical development and significance for human activity are established.

Practical significance. The study allows to expand knowledge about the use of lines in modern and elite areas of art. The obtained results can be used in further studies of linear visual solutions.

Key words: design; art; line; composition; visual environment.

ЛІНІЯ ЯК ВИРАЖАЛЬНИЙ ЗАСІБ У ДИЗАЙНІ ВІЗУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

КОЛІСНИК О. В., ПАШУКОВА С. Г., ЧЕРНОВА П. С.

Київський національний університет технологій та дизайну

Метою роботи є дослідження особливостей використання лінійних зображень у сучасному візуальному середовищі. Обґрунтовано роль та значення лінії у сприйнятті людиною об’єктів, а також її використання у дизайні та мистецтві.

Методологія. Застосовано аксіологічний підхід, за допомогою якого стало можли­вим виявлення ціннісної значимості лінії як культуротворчого явища. Компаративний метод дозволив виявити сутнісні характеристики лінії й осмислити її місце в соціокультурній пам’яті. Аналітичний, типологічний, порівняльний аналіз використано для визначення ролі ліній та їх застосування у дизайні.

Результати. Проаналізовано тенденції лініарності у сучасному візуальному просторі, її роль та значення у стратегіях дизайну та мистецтва. Акцентовано увагу на використанні ліній у сферах соціокультурної дійсності внаслідок підсвідомих природніх процесів її сприйняття та осягнення людиною через трансляцію в артефактах культури, що загалом постає рівнем прояву усвідомлення на різних етапах історичного розвитку соціуму.

Наукова новизна. Проаналізовано розвиток лініарності як соціокультурне явище, що проявляє себе у різних сферах життєствердження людини (мистецтві, дизайні, науці). Явище лінії у візуальній культурі розглядається з позиції сучасних тенденцій до створення композиції художнього образу, як один з вагомих акцентів головної ідеї мистецького чи дизайнерського проектів.

Практична значущість. Дослідження дозволяє розширити знання про використання ліній у сучасних напрямах мистецтва та дизайну. Отриманні результати можуть бути використанні у подальшому дослідженні лінійних рішень.

Ключові слова: дизайн; мистецтво; лінія; лініарність; композиція; візуальне середовище.

ЛИНИЯ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО В ДИЗАЙНЕ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ

КОЛЕСНИК О. В., ПАШУКОВА С. Г., ЧЕРНОВА П. С.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Целью работы является исследование особенностей использования линейных изображений в современной визуальной среде. Обоснованы роль и значение линии в восприятии человеком объектов, а также ее использование в дизайне и искусстве.

Методология. Использован аксиологический подход, с помощью которого стало возмож­ным выявление ценностной значимости линии как культуротворческого явления. Ком­паративный способ позволил выявить сущностные свойства полосы и осмыслить её место в социокультурной памяти. Аналитичес­кий, типологический, сравнительный анализ использован для определения роли линий и их применения в дизайне.

Результаты. Проанализированы тенденции линиарности в современном визуальном пространстве, ее роль и значение в стратегиях дизайна и искусства. Акцентировано внимание на использовании линий в сферах социокультурной действительности в результате подсознательных природных процессов ее восприятия и постижения человеком через трансляцию в артефактах культуры, что в целом представляется уровнем проявления осознания на разных этапах исторического развития социума.

Научная новизна. Проанализировано развитие линиарности как социокультурное явление, проявляющее себя в разных сферах жизнеутверждения человека (искусстве, дизайне, науке). Явление линии в визуальной культуре рассматривается с позиции современных тенденций создания композиции художественного образа, как один из весомых акцентов главной идеи художественного или дизайнерского проектов.

Практическая значимость. Исследование позволяет расширить знания использования линий в современных направлениях искусства и дизайна. Полученные результаты могут использоваться в дальнейшем исследовании линейных решений.

Ключевые слова: дизайн; искусство; линия; линиарность; композиция; визуальная среда.

Література

 1. АрнхеймР. Искусство и визуальное восприятие. Перевод с англ. В. Л. Самохина. М.: Прогресс, 1974. 392 с.
 2. АроновВ. Концепции современного дизайна. Артпроект, 2011. 224 с.
 3. ВласовВ. Г. Понятия гармонии, красоты и архитектонической формы в имплицитной эстетике. Архитектон: известия вузов. 2015. № 2 (50). URL: http://archvuz.ru/2015_2/1/
 4. ГнездовскийЯ. ТОП-5 работ всемирно известного украинца. URL: http://wisdomofart. com.ua/yakov-gnezdovskij-top-5-rabot-vsemirno-izvestnogo-ukrainca/
 5. ДаниэльС. М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. СПб.: Амфора, 2006. 203 с.
 6. ГолубеваО. Л. Основы проектирования. Издательство В. Шевчук, 2014. 132 c.
 7. Дизайнерские штрих-коды: талант и восхищение. URL: https://flex-n-roll.ru/blog/ dizaynerskie-shtrih-kodyi-talant-i-vosh/
 8. КлееП. Творческая исповедь; пер с нем. С. Парч. М.: Арт-родник, 2004. С. 44.
 9. ЛапинА. И. Плоскость и пространство, или Жизнь квадратом. Издатель Леонид Гусев, 2016. 148 с.
 10. Линии чувственности: иллюстрации Nester Formentera. URL: https://artwoonz.com/line-art-by-nester-formentera/
 11. ОвчинниковаР. Ю. Соотношение визуального и коммуникационного в графическом дизайне. Вестник Томского государственного университета. 2016. № 3 (23). С. 140–149. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/sootnoshenie-vizualnogo-i-kommunikatsionnogo-v-graficheskom-dizayne/viewer.
 12. ПавловаС. В., Инкижинова В. Г. Рисунок. Методические указания. Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2004. 44 c.
 13. Пещерная живопись. URL: https:// animalworld.com.ua/news/Peshhernaja-zhivopis.
 14. Современная архитектура Сингапура. URL: https://novate.ru/blogs/250315/30574/
 15. Социальный арт-проект Кристины Канселми. URL: https://kulturologia.ru/blogs/ 280411/14389/
 16. Теория поля в гештальт-терапии: контакт и отношения; ред. и сост. Жан-Мари Робин; ред. Р. Попова; пер. с англ. С. Гогина. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. 127 с.
 17. ФлоренскийП. А. Анализ пространствен­ности в художественно-изобразительных произведениях. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. М.: Мысль, 2000. С. 79–421. URL: http:// philologos.narod.ru/florensky/fl_space.htm.
 18. ХогартУ. Анализ красоты. Л.: Искусство, 1987. С. 108–109.
 19. JungC. Instinct and the Unconscious. British Journal of Psychology. 1919. Vol. 10, Iss. 11. P. 15–23.
 20. LambersK. The Geoglyphs of Palpa, Peru: Documentation, Analysis, and Interpretation. Lindensoft Verlag, Aichwald/Germany. 2006. 189 p.
 21. The diaries of Paul Klee, 1898–1918. Felix Klee, ed. Berkeley: University of California Press, 1964. 478 p.
 22. WikiArt Visual Art Encyclipedia. Félix Del Marle URL: https://www.wikiart.org/en/f-lix-del-marle/composition-1950.

References

 1. Arnhejm,R. (1974). Iskusstvo i vizual’noe vospriyatie [Art and visual perception]. Perevod s angl. V. L. Samokhina. Moscow, Progress, 392. [in Russian].
 2. Aronov, V. (2011). Koncepcii sovremennogo dizajna [Contemporary Design Concepts]. Moscow: Artproekt. 224. [in Russian].
 3. Vlasov,V. G. (2015). Ponyatiya garmonii, krasoty i arkhitektonicheskoj formy v implicitnoj ehstetike [The concepts of harmony, beauty and architectonic form in implicit aesthetics]. Arkhitekton: izvestiya vuzov. 2 (50). URL: http://archvuz.ru/2015_2/1/
 4. Gnezdovskij,Y. A. (2017). TOP-5 rabot vsemirno izvestnogo ukrainca [TOP-5 works of the world famous Ukrainian]. URL: http://wisdomofart.com.ua/yakov-gnezdovskij-top-5-rabot-vsemirno-izvestnogo-ukrainca [in Russian].
 5. Daniehl’,S. M. (2006). Iskusstvo videt’: O tvorcheskikh sposobnostyakh vospriyatiya, o yazyke linij i krasok i o vospitanii zritelya [The Art of Seeing: On the creative abilities of perception, on the language of lines and colors, and on educating the viewer]. Sankt-Peterburg: Amfora, 2006. 203. [in Russian].
 6. Golubeva,O. L. (2014). Osnovy proektirovaniya [Basics of design.] Moscow: Izdatel’stvo V. Shevchuk. 132. [in Russian].
 7. Дизайнерские штрих-коды: талант и восхищение [Designer barcodes: talent and admiration]. URL: https://flex-n-roll.ru/blog/ dizaynerskie-shtrih-kodyi-talant-i-vosh/
 8. Klee,P. (2004). Tvorcheskaya ispoved’ [Creative confession]. Perevod s nem. S. Parch. M.: Art-rodnik, 44 [in Russian].
 9. Lapin, A. I. (2016). Ploskost’ i prostranstvo, ili Zhizn’ kvadratom [Plane and Space, or Life as a Square]. Moscow: Izdatel’ Leonid Gusev. 148. [in Russian].
 10. Linii chuvstvennosti: illyustracii Nester Formentera [Lines of Sensuality: Illustrations by Nester Formentera]. URL: https://artwoonz.com/ line-art-by-nester-formentera [in English].
 11. Ovchinnikova, R.Yu. (2016). Sootnoshenie vizual’nogo i kommunikacionnogo v graficheskom dizajne [The ratio of visual and communication in graphic design]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 3 (23). 140–149. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ sootnoshenie-vizualnogo-i-kommunikatsionnogo-v-graficheskom-dizayne/viewer [in Russian].
 12. Pavlova,S. V., Inkizhinova, V. G. (2004). Risunok. Metodicheskie ukazaniya [Drawing. Methodical instructions]. Ulan-Udeh: Izdatel’stvo VSGTU. 44. [in Russian].
 13. Peshchernaya zhivopis’ [Cave painting]. URL: https://animalworld.com.ua/news/Peshhernaja-zhivopis [in Russian].
 14. Sovremennaya arkhitektura Singapura [Modern architecture of Singapore]. URL: https://novate.ru/blogs/250315/30574/ [in Russian].
 15. Social’nyj art-proekt Kristiny Kanselmi [Social art project by Christina Kanselmi]. URL: https:// kulturologia.ru/blogs/280411/14389 / [in Russian].
 16. Teoriya polya v geshtal’t-terapii: kontakt i otnosheniya (2016) [Field Theory in Gestalt Therapy: Contact and Relationships] red. i sost. Zhan-Mari Robin; red. R. Popova; per. s angl. S. Gogina. Kazan’: Izd-vo Kazan. un-ta. 127. [in Russian].
 17. Florenskij,P. A. (2000). Analiz prostranstvennosti v khudozhestvenno-izobrazitel’nykh proizvedeniyakh. Stat’i i issledovaniya po istorii i filosofii iskusstva i arkheologii [Analysis of spatiality in works of art. Articles and research on the history and philosophy of art and archeology]. Moscow: Mysl’. 79–421. URL: http://philologos.narod.ru/florensky/ fl_space.htm [in Russian].
 18. Hogart, U. (1987). Analiz krasoty [Analysis of beauty]. L.: Iskusstvo. P.108–109 [in Russian].
 19. Jung,C. (1919). Instinct and the Unconscious. British Journal of Psychology. 10. 11. 15–23.
 20. Lambers, K. (2006). The Geoglyphs of Palpa, Peru: Documentation, Analysis, and Interpretation. Lindensoft Verlag, Aichwald/Germany.
 21. The diaries of Paul Klee (1964). Felix Klee, ed. Berkeley: University of California Press.
 22. WikiArt Visual Art Encyclipedia. Félix Del Marle. URL: https://www.wikiart.org/en/f-lix-del-marle/composition-1950.