FEATURES OF INTERIOR DESIGN OF SOCIAL HOUSING

ABYZOV V. A., BRAZHNIKOVA Y. S., VYSHNEVSKA O. V., RYSHKEVYCH N. O.

Kyiv National University of Technologies and Design

The purpose of the study are analysis and definition of the main functional-planning, artistic and aesthetic features of the formation of interiors of social housing and development of proposals for their modern design solutions.

Methodology. Theoretical and practical research methods were used, namely analysis of scientific and popular literature on the research topic, generalization of approaches to functional-planning and stylistic solutions of social housing based on analysis of design experience, experimental computer modeling using ArchiCAD and 3DsMax.

Results. Based on the analysis of research and modern practice of formation of social housing, the methods of functional-planning and artistic-aesthetic organization of the internal environment of social housing and its subject-spatial content are revealed. Features and examples of rational interior design solutions for small apartments are considered.

The scientific novelty lies in the generalization of previous research on this topic and the identification of functional and planning features of the formation of the subject-spatial environment of social housing of small apartments and providing suggestions for the design of their interiors.

Practical significance. The results of the study can be used in their introduction into the modern practice of designing social housing with economical small apartments and in the development of interiors of their internal subject-spatial environment.

Keywords: social housing; affordable housing; interior design; planning; apartment; small premises.


ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРІВ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА

АБИЗОВ В. А., БРАЖНІКОВА Ю. С., ВИШНЕВСЬКА О. В., РИШКЕВИЧ Н. О.

Київський національний університет технологій та дизайну

Метою роботи є аналіз та визначення основних функціонально-планувальних, художньо-естетичних особливостей формування інтер’єрів соціального житла та розробка пропозицій щодо їх сучасних дизайнерських вирішень.

Методологія. Використано теоретичні та практичні методи дослідження, а саме аналіз наукової та популярної літератури по темі дослідження, узагальнення підходів до функціонально-планувальних і стилістичних рішень соціального житла на основі аналізу досвіду проектування, експериментальне комп’ютерне моделювання за допомогою програм ArchiCAD та 3DsMax.

Результати. На основі проведеного аналізу досліджень та сучасної практики формування соціального житла виявлено прийоми функціонально-планувальної та художньо-естетичної організації внутрішнього середовища соціального житла та його предметно-просторового наповнення. Розглянуто особливості та приклади раціональних дизайнерських вирішень інтер’єрів малогабаритних квартир.

Наукова новизна полягає в узагальненні попередніх досліджень по даній тематиці та виявленні функціонально-планувальних особливостей формування предметно-просторового середовища соціального житла малогабаритних квартир та наданні пропозицій щодо дизайну їх інтер’єрів.

Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані при впровадженні їх у сучасну практику проектування соціальних житлових будинків із економічними малометражними квартирами та у розробці інтер’єрів їх внутрішнього предметно- просторового середовища.

Ключові слова: соціальне житло; доступне житло; дизайн інтер’єру; планування; квартира; малогабаритні приміщення.

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

АБЫЗОВ В. А., БРАЖНИКОВА Ю. С., ВИШНЕВСКАЯ Е. В., РИШКЕВИЧ Н. А.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Целью работы является анализ и определение основных функционально-планировочных, художественно-эстетических особенностей формирования интерьеров социального жилья и разработка предложений по их современным дизайнерским решениям.

Методология. Использованы теоретические и практические методы исследования, а именно анализ научной и популярной литературы по теме исследования, обобщение подходов к функционально планировочным и стилистическим решениям социального жилья на основе анализа опыта проектирования, экспериментальное компьютерное моделирование с помощью программ ArchiCAD и 3DsMax.

Результаты. На основе проведённого анализа исследований и современной практики формирования социального жилья выявлены приёмы функционально-планировочной и художественно-эстетической организации внутренней среды социального жилья и его предметно-пространственного наполнения. Рассмотрены особенности и примеры оптимальных дизайнерских решений интерьеров компактных квартир.

Научная новизна заключается в обобщении предварительных исследований по данной тематике и выявлении функционально-планировочных особенностей формирования предметно-пространственной среды социального жилья малогабаритных квартир и предоставлении предложений по дизайну их интерьеров.

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы при внедрении его в современную практику проектирования социальных жилых домов с экономическими малометражными квартирами и в разработке интерьеров их внутренней предметно-пространственной среды.

Ключевые слова: социальное жилье; доступное жилье; дизайн интерьера; планировка; квартира; малогабаритные помещения.

Література

 1. АбизовВ. А. Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем. Київ. КНУКіМ, 2009. 239 с.
 2. АбизовВ., Остапчук Н. Особливості дизайну інтер’єру соціального житла невеликої площі. Актуальні проблеми сучасного дизайну: збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р., м. Київ): у 2-х т. Київ: КНУТД, 2018. Т. 2. С. 116–119.
 3. БачинськаЛ. Г., Стогній А. В. Про вплив соціально-демографічної структури і купівельної спроможності міського населення України на номенклатуру і планування сучасного житла. Сучасні проблеми архітектури і містобудування. 2009. Вип. 21. С. 310–328.
 4. ГнатГ. О. Соціальна обумовленість планувальної структури соціальних і доступних квартир. Вісник Національного університету Львівська політехніка. 2012. № 728. С. 58-65.
 5. ГнатГ. О. Формування планувальної структури квартир соціального і доступного житла: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури: 18.00.02 архітектура будівель та споруд. Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2013. 22 с.
 6. ГнесьІ. П. Доступне житло: задачі оптимізації типологічної структури квартирного фонду. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2010. Вип. 25. С. 254–264.
 7. ГнесьІ. П. Проблеми формування фонду орендного житла. Сучасні проблеми архітек­тури і містобудування. 2010. Вип. 24, С. 287–299.
 8. ЗаславецьТ. М. Передумови розвитку соціального житла. (соціально-типологічний аспект). Сучасні проблеми архітектури і містобудування. 2005. № 14. С. 255–259.
 9. ЗаславецьТ. М. Формування соціального житлового фонду України. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. КиївЗДНІЕП, 2003. Спеціальний випуск. С. 4–9.
 10. КуцевичВ. В. Соціально-типологічні аспекти проектування житла соціального призначення. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спеціальний випуск: Організація комфортного середовища життєдіяльності міських поселень: зб. наук. праць. КиївЗНДІЕП. 2008. С. 22–27.
 11. Scanlon K., Fernández Arrigoitia M. and Whitehead C. Social housing in Europe. European Policy Analysis. 2015. (17). P. 1–12.
 12. СтепановА. В., Мальгин В. И., Иванова Г. И., Кудряшев К. В. і др. Объёмно-пространственная композиция: учебник для вузов. Москва: Архитектура, 2003. 256 с.
 13. Клєефіш-Йобст У., Кеддерманн П., Юнґ К. Усім потрібне житло. Справедливе, соціальне, доступне. Київ: КЕНЕКШЕНС, 2020. 240 с.
 14. У Слобожанському 106 родин отримали квартири у новому дев’ятиповерховому будинку. 2019. URL: https://adm.dp.gov.ua/news/u-slobozhanskomu-106-rodin-otrimali-kvartiri-u-novomu-devyatipoverhovomu-budinku-valentin-reznichenko.

References

 1. Abyzov,V. A. (2009). Teoriia rozvytku arkhitekturno-budivel’nykh system. [Theory of development of architectural and construction systems.] KNUKiM. 239. [in Ukrainian].
 2. Abyzov, V., Ostapchuk, N. (2018). Osoblyvosti dyzajnu inter’ieru sotsial’noho zhytla nevelykoi ploschi [Features of interior design of social housing of a small area]. Aktual’ni problemy suchasnoho dyzajnu: zbirnyk materialiv I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Actual problems of modern design: a collection of materials of the I International scientific-practical conference]. Kyiv: KNUTD. 2. 116–119 [in Ukrainian].
 3. Bachynska, L. H., Stohnij, A. V. (2009). Pro vplyv sotsial’no-demohrafichnoi struktury i kupivel’noi spromozhnosti mis’koho naselennia Ukrainy na nomenklaturu i planuvannia suchasnoho zhytla [On the impact of socio-demographic structure and purchasing power of the urban population of Ukraine on the range and planning of modern housing]. Suchasni problemy arkhitektury i mistobuduvannia [Modern problems of architecture and urban planning]. 21. 310–328 [in Ukrainian].
 4. Hnat, H. O. (2012). Sotsial’na obumovlenist’ planuval’noi struktury sotsial’nykh i dostupnykh kvartyr [Social conditionality of the planning structure of social and affordable apartments]. Visnyk Natsional’noho universytetu “L’vivs’ka politekhnika” [Bulletin of the National University of Lviv Polytechnic]. 728. 58–65 [in Ukrainian].
 5. Hnat, H. O. (2013). Formuvannia planuval’noi struktury kvartyr sotsial’noho i dostupnoho zhytla: avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata arkhitektury [Formation of planning structure of apartments of social and accessible habitation: the dissertation author’s abstract on competition of a scientific degree of the candidate of architecture]. 18.00.02 arkhitektura budivel’ ta sporud. Natsional’nyj universytet L’vivs’ka politekhnika. L’viv. 22. [in Ukrainian].
 6. Hnes’, I. P. (2010). Dostupne zhytlo: zadachi optymizatsii typolohichnoi struktury kvartyrnoho fondu [Affordable housing: problems of optimizing the typological structure of the housing stock]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia [Modern problems of architecture and urban planning]. 25. 254–264 [in Ukrainian].
 7. Hnes’,I. P. (2010). Problemy formuvannia fondu orendnoho zhytla [Problems of forming a rental housing fund]. Suchasni problemy arkhitektury i mistobuduvannia [Modern problems of architecture and urban planning]. 24. 287–299 [in Ukrainian].
 8. Zaslavets’, T. M. (2005). Peredumovy rozvytku sotsial’noho zhytla. (sotsial’no-typolohichnyj aspekt) [Prerequisites for the development of social housing. (socio-typological aspect)]. Suchasni problemy arkhitektury i mistobuduvannia {Modern problems of architecture and urban planning]. 14. 255–259 [in Ukrainian].
 9. Zaslavets’,T. M. (2003). Formuvannia sotsial’noho zhytlovoho fondu Ukrainy [Formation of the social housing stock of Ukraine]. Perspektyvni napriamky proektuvannia zhytlovykh ta hromads’kykh budivel’ [Promising areas of design of residential and public buildings]. KyivZDNIEP. Spetsial’nyj vypusk. 4–9 [in Ukrainian].
 10. Kutsevych,V. V. (2008). Sotsial’no-typolohichni aspekty proektuvannia zhytla sotsial’noho pryznachennia [Socio-typological aspects of designing social housing]. Perspektyvni napriamky proektuvannia zhytlovykh ta hromads’kykh budivel’ [Promising areas of design of residential and public buildings]. Spetsial’nyj vypusk: Orhanizatsiia komfortnoho seredovyscha zhyttiediial’nosti mis’kykh poselen’. zb. nauk. prats’. KyivZNDIEP. 22–27 [in Ukrainian].
 11. Scanlon, K., Fernández Arrigoitia, M. and Whitehead, C. (2015). Social housing in Europe. European Policy Analysis. 17. 1–12.
 12. Stepanov,A. V., Mal’hyn, V. Y., Yvanova, H. Y., Kudriashev, K. V. i dr. (2003). Ob’iomno-prostranstvennaia kompozytsyia: Uchebnyk dlia vuzov [Volumetric composition: A textbook for universities]. M.: Arkhytektura. 256.
 13. Klieefish-Jobst, U., Keddermann, P., Yung, K. (2020). Usim potribne zhytlo. Spravedlyve, sotsial’ne, dostupne [Everyone needs housing. Fair, social, affordable]. 240 [in Ukrainian].
 14. U Slobozhans’komu 106 rodyn otrymaly kvartyry u novomu dev’iatypoverkhovomu budynku [In Slobozhansky, 106 families received apartments in a new nine-story building]. (2019). URL: https://adm.dp.gov.ua/news/u-slobozhanskomu-106-rodin-otrimali-kvartiri-u-novomu-devyatipoverhovomu-budinku-valentin-reznichenko [in Ukrainian].