FASHION GRAPHICS AND COSTUME DESIGN IN UKRAINE IN THE 1920s

KOKORINA H. V., KUDRIAVTSEVA N. I., BARANOVA A. I., HAIOVA I. L., PRASOL S. I.

Kyiv National University of Technologies and Design

The purpose of the paper is to study the fashion peculiarities in Ukraine based on the analysis of fashion graphics of “Fashion Magazine”, which was published in Kyiv and Kharkiv in the 1920s. The events of fashion life in Ukraine are considered in the context of current world fashion trends.

Methodology. The methods of historical-chronological and comparative analysis, methods of visual information systematization have been used in the paper.

Results. The social conditions for the first specialized fashion publication in Ukraine have been identified. The description of fashion trends of the 1920s has been given based on the analysis of women’s clothing models presented on the pages of “Fashion magazine”. The analysis of changes in Western fashion during the twenties in the Soviet Union has been carried out. Featured artistic expression means of fashion graphics, compositional solutions of magazine centerfolds have been considered. The connection between popular fashion images and events in the Ukrainian republic has been shown, namely: changes in the women’s role in society, the spread of sports, new formats of leisure. The reasons for the transformation of the figurative language of fashion graphics of the early twentieth century have been generalized, the connection of the magazine fashion graphics evolution with the general changes in the world fine arts has been analyzed.

The scientific novelty is that there have been introduced the facts of publishing the first domestic magazines on fashion, analyzed the specifics of fashion in Ukraine in the 1920s on the basis of fashion graphics samples from Ukrainian magazines for the first time in the context of Ukrainian fashion history.

The practical significance lies in the fact that the information offered in the article fills certain gaps in the Ukrainian fashion history. The practical works of artists who created relevant fashion images in the early twentieth century by means of graphics can be used today both in the process of designing new clothes and in order to promote new costume design ideas.

Key words: Ukrainian fashion; fashion graphics; fashion magazines; fashion of the 1920s.

ФЕШН-ГРАФІКА ТА ПРАКТИКА ДИЗАЙНУ КОСТЮМА В УКРАЇНІ 1920-Х РОКІВ

КОКОРІНА Г. В., КУДРЯВЦЕВА Н. І., БАРАНОВА А. І., ГАЙОВА І. Л.,

ПРАСОЛ С. І.

Київський національний університет технологій та дизайну

Метою роботи є дослідження особливостей функціонування моди в Україні на основі аналізу фешн-графіки «Модного журналу», який видавався в Києві та Харкові в 1920-ті роки. Події модного життя в Україні розглядаються в контексті актуальних тенденцій світової моди.

Методологія. В роботі використані методи історико-хронологічного та порівняльного аналізу, методи систематизації візуальної інформації.

Результати. Визначені соціальні умови появи першого в Україні спеціалізованого модного видання. Наведено опис модних тенденцій 1920-х років на основі аналізу моделей жіночого одягу, представленого на сторінках «Модного журналу». Зроблено аналіз змін у відношенні до західної моди протягом двадцятих років в Радянському Союзі. Розглянуто особливості засобів художньої виразності фешн графіки, композиційні рішення журнальних розворотів. Показано зв’язок між популярними модними образами та подіями в українській республіці, а саме: змінами ролі жінки в суспільстві, поширенням спорту, появою нових форматів дозвілля. Узагальнено причини трансформації образної мови фешн графіки початку ХХ століття, проаналізовано зв’язок еволюції журнальної модної графіки з загальними змінами у світовому образотворчому мистецтві.

Наукова новизна. Вперше в контекст історії української моди введені факти видання перших вітчизняних часописів з питань моди, проаналізована специфіка побутування моди в Україні 1920-х років на основі зразків фешн графіки з українського часопису.

Практична значущість полягає в виявы характеристик певного етапу історії моди України. Практичні напрацювання художників, які створювали засобами графіки актуальні модні образи на початку ХХ століття, можуть бути задіяні і сьогодні, як в процесі проектування нового одягу, так і в цілях рекламного просування нових ідей дизайну костюма.

Ключові слова: українська мода; фешнграфіка; журнали мод; мода 1920-х років.

ФЕШН-ГРАФИКА И ПРАКТИКА ДИЗАЙНА КОСТЮМА В УКРАИНЕ 1920-Х ГОДОВ

КОКОРІНА Г. В., КУДРЯВЦЕВА Н. І.,

БАРАНОВА А. И., ГАЕВАЯ И. Л., ПРАСОЛ С. И.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Целью работы является исследование особенностей функционирования моды в Украине на основе анализа фэшн-графики «Модного журнала», который издавался в Киеве и Харькове в 1920-е годы. События модной жизни в Украине рассматриваются в контексте актуальных тенденций мировой моды.

Методология. В работе использованы методы историко-хронологического и сравнительного анализа, методы систематизации визуальной информации.

Результаты. Определены социальные условия появления первого в Украине специализированного модного издания. Приведено описание модных тенденций 1920-х годов на основе анализа моделей женской одежды, представленных на страницах «Модного журнала». Выполнен анализ изменений в отношении к западной моде на протяжении двадцатых годов в Советском Союзе, в частности, осмыслены причины отказа от аскетизма потребительского поведения, характерного для начала существования советской власти. Рассмотрены особенности средств выразительности фэшн графики, композиционные решения журнальных разворотов. Показана связь между популярными модными образами и социальными трансформациями в СССР: сменой роли женщины в обществе, распространением спорта, появлением новых форматов досуга. Обобщена специфика изменений образного языка фэшн графики начала ХХ века, проанализирована связь эволюции журнальной модной графики с общими изменениями в мировом изобразительном искусстве.

Научная новизна. Впервые в контекст истории украинской моды введены факты издания первых отечественных журналов по вопросам моды, проанализирована специфика бытования моды в Украине 1920-х годов на основе образцов фэшн графики из украинского периодического издания.

Практическая значимость заключается в выявлении характеристик определенного етапа истории моды в Украине. Практические наработки художников, которые создавали средствами графики актуальные модные образы в начале ХХ века, могут быть задействованы как в процессе проектирования новой одежды, так и в целях рекламного продвижения новых идей дизайна костюма.

Ключевые слова: украинская мода; фэшнграфика; журналы мод; мода 1920-х годов.

Література

 1. БлэкменК. 100 лет моды в иллюстрациях. Москва: КоЛибри, 2013. 384 с.
 2. Архипова Н. А. Эволюция художественно-графического языка иллюстраций журналов мод: автореф. дис. … канд. искусствоведения: спец. ВАК РФ 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн» Москва: МГТУ имени А. Н. Косыгина. 2011. 24 с.
 3. Тканко З. Мода в Україні ХХ століття. Львів: Артос, 2015. 236 с.
 4. КокорінаГ. Фешн графіка ХХ століття: український контекст. Актуальні проблеми сучасного дизайну: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня, 2018). Київ: КНУТД, 2018. Том 1. С. 199–202.
 5. Коваль Т. В. Журнали України 1917–1928 рр. у фонді Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як історико-книгознавче джерело: автореф. дис… канд. іст. наук: спец. 07.00.08 «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» Київ: НАН України. 1998. 17с.
 6. СмолійЮ. Художник і час: життєпис Євгенії Прибильської. Студії мистецтвознавчі. 2014. № 4. С. 99–104.
 7. Кара-ВасильєваТ., Коваленко Г. Відроджені шедеври. К.: Новий друк, 2009. 88 с.
 8. СтриженоваТ. К. Из истории советского костюма. Москва: Советский художник, 1972. 112 с.
 9. ЛагутенкоО. Українська графіка першої третини XX століття. Київ: Грані-Т, 2011. 184 с.
 10. Лабур О. «Нова жінка»: унормовані образи жінки-суспільниці і жінки-трудівниці в радянській літературі України 1920–1930-х років. Краєзнавство. 2010. № 3. С. 204–218.
 11. Хорошилова О. Молодые и красивые. Мода двадцатых годов. Москва: Этерна, 2016. 342 с.
 12. БартлеттД. FashionEast. Призрак, бродивший по Восточной Европе. Москва: Новое литературное обозрение, 2011. 360 с.

References

 1. Blekmen, (2013) 100 let mody v illyustratsiyakh [100 years fashion in illustrations]. Moscow [in Russian].
 2. Arkhipova, A. (2011). Evolyutsiya khudozhestvenno-graficheskogo yazyka illyustratsiy zhurnalov mod [Evolution of art and graphic language illustrations of mod logs]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moscow [in Russian].
 3. Tkanko, Z. (2015). Moda v Ukraini XX stolittia [Fashion in Ukraine of the twentieth century]. Lviv [in Ukraine].
 4. Kokorina, G. (2018). Feshn hrafika XX stolittia: ukrainskyi kontekst [Fashion graphics of the twentieth century: Ukrainian context]. Proceedings from Actual Problems of Modern Design ’18: Mezhdunarodnaia nauchno- prakticheskaia konferentsiia – International Scientific and Practical Conference. (pp.199–202). Kyiv: KNUTD [in Ukraine].
 5. Koval, V. (1998). Zhurnaly Ukrainy 1917–1928 rr. u fondi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho yak istoryko-knyhoznavche dzherelo [Magazines of Ukraine 1917–1928 in the Foundation of the National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky as a historical-book source]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukraine].
 6. Smolii, (2014). Khudozhnyk i chas: zhyttiepys Yevhenii Prybylskoi. Studii mystetstvoznavchi [Artist and time: Life of Eugene Probilian]. Studii mystetstvoznavchi – Art studio, 4. [in Ukraine].
 7. Kara-Vasylieva,, & Kovalenko, H. (2009). Vidrodzheni shedevry [Revived masterpieces]. Kyiv [in Ukrainian].
 8. Strizhenova,K. (1972). Iz istorii sovetskogo kostyuma [From the history of the Soviet costume]. Moscow [in Russian].
 9. Lahutenko, (2011). Ukrainska hrafika pershoi tretyny XX stolittia [Ukrainian graphics of the first third of the XX century]. Kyiv [in Ukrainian].
 10. Labur, (2010). «Nova zhinka»: unormovani obrazy zhinky-suspilnytsi i zhinky-trudivnytsi v radianskii literaturi Ukrainy 1920–1930-kh rokiv [“Nova woman”: Ablocked images of women-society and women labor in the Soviet literature of Ukraine 1920–1930s] Kraieznavstvo – Local studies, 3. 204–218 [in Ukraine].
 11. Khoroshilova, O. (2016). Molodyye i krasivyye. Moda dvadtsatykh godov [Young and beautiful. Fashion of the twenties]. Moscow [in Russian].
 12. Bartlett, D. (2011). Prizrak, brodivshiy po Vostochnoy Evrope [FashionEast. Ghost, wandering over Eastern Europe]. Moscow [in Russian].