VIDEODESIGN PRODUCTION: DEFINITIONS, STAGES AND MAIN COMPONENTS

DOVZHENKO I. B., YAVORSKY A. L., PASTARNAK I. A.

Kyiv National University of Technologies and Design

The purpose of the study is to define the characteristics of the concept of “videodesign production”, to analyze the stages of videodesign production and identify their main components.

Methodology. The research uses methods of analysis, synthesis, identification, formalization and systematization, which allow us to consider the videodesign production and its stages as hierarchically subordinate integrity.

Results. The research of production through the prism of film, video production, cinematographic activity, film production is carried out. The definition of the term “videodesign production” is given. The distinctive characteristics between the terms “video production” and “film production”, “videography”, “video editing” are revealed. The main stages of videodesign production are established and analyzed, namely: “zero”, pre-production, production, post-production, presentation. Their main components are identified.

Scientific novelty. The research of videodesign as an independent process of videodesign product production is carried out, the definition of the term “videodesign production”, its stages and main components is formulated.

The practical significance of the study is due to the expansion and deepening of knowledge about videodesign in terms of its implementation through production. The processed information and materials allowed to determine the leading stages and components of the videodesign production and can be used in further research on videodesign.

Keywords: video; videodesign; video production; videodesign production; post-production.

ПРОДАКШН ВІДЕОДИЗАЙНУ: ВИЗНАЧЕННЯ, ЕТАПИ ТА ОСНОВНІ СКЛАДОВІ

ДОВЖЕНКО І. Б., ЯВОРСЬКИЙ О. Л., ПАСТАРНАК І. А.

Київський національний університет технологій та дизайну

Мета роботи – визначити характеристику поняття «продакшн відеодизайну», проаналізувати етапи виробництва відеодизайну та виявити їх основні складові.

Методологія. Для проведення дослідження застосовано методи аналізу, синтезу, ідентифікації, формалізації та систематизації, які дозволяють розглядати продакшн відеодизайну та його етапи як ієрархічно підпорядковану цілісність.

Результати. Проведено дослідження про­дакшену через призму кіно-, відеовироб­ництва, кінематографічну діяльність, кіно­продакшн. Надано визначення терміну «продакшн відеодизайну». Виявлено відмінні характеристики між термінами «відеопродакшн» та «продакшн фільмів», «відеозйомка», «редагування відео». Вста­новлено та проаналізовано основні етапи продакшену відеодизайну, а саме: «нульовий», пре-продакшн, продакшн, пост-продакшн, презентаційний. Визначено їх основні складові.

Наукова новизна. Проведено досліджен­ня продакшн відеодизайну як самостійного процесу виробництва продукту відео­дизайну, сформульовано визначення терміну «продакшн відедизайну», його етапів та основних складових.

Практична значущість дослідження обумовлюється розширенням і поглиб­ленням знань про відеодизайн з точки зору його реалізації через продакшн. Опрацьована інформація та матеріали дозволили визначити провідні етапи та складові продакшену відеодизайну й можуть бути використані у подальших наукових дослідженнях з відеодизайну.

Ключові слова: відео; відеодизайн; відеопродакшн; продакшн відеодизайну; пост-продакшн.

ПРОДАКШН ВИДЕОДИЗАЙНА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЭТАПЫ И ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

ДОВЖЕНКО И. Б., ЯВОРСКИЙ А. Л., ПАСТАРНАК И. А.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Цель работы – определить характеристику понятия продакшн видеодизайна, проанализировать этапы производства видеодизайна и выявить их основные составляющие.

Методология. Для проведения исследования применены методы анализа, синтеза, идентификации, формализации и систематизации, позволяющие рассматривать продакшн видеодизайна и его этапы как иерархически подчиненную целостность.

Результаты. Проведены исследования про­дакшена через призму кино-, видеопроиз­водства, кинематографической деятельности, кинопродакшена. Дано определение термину «продакшн видеодизайна». Выявлены отличные характеристики между терминами «видеопродакшн» и «продакшн фильмов», «видеосъёмка», «редактирование видео». Установлены и проанализированы основные этапы продакшена видеодизайна, а именно: «нулевой», пре-продакшн, продакшн, пост-продакшн, презентационный. Определены их основные составляющие.

Научная новизна. Проведено исследование продакшена видеодизайна как самостоятель­ного процесса производства продукта видео­дизайна, сформулировано определение термина «продакшн видеодизайна», его этапов и основных составляющих.

Практическая значимость исследования обуславливается расширением и углублением знаний о видеодизайне с точки зрения его реализации через продакшн. Обработанная информация и материалы позволили определить ведущие этапы и составляющие продакшена видеодизайна и могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях по видеодизайну.

Ключевые слова: видео; видеодизайн; видеопродакшн; продакшн видеодизайна; пост-продакшн.

Література

 1. БарановськаД. О. Ґенеза теоретичних концепцій у дослідженні кіновиробництва як соціально-економічного феномена. Науковий вісник Ужгородського національного університе­ту. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. №18(1). С. 31–35.
 2. Довженко І. Відеодизайн: тенденції, пошуки, перспективи. Актуальні проблеми сучасного дизайну: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., Київ. 2018. С. 23–26.
 3. ЖарукО. І. Сучасні відеодизайнерські засоби для анімаційного моделювання процесів. Технології та дизайн. 2012. №3(4). С. 1–9.
 4. КацюбаМ. Художнє кіно як засіб формування масової політичної свідомості. Політичний менеджмент: політична культура та ідеологія. 2013. №1–2. С. 136–144.
 5. КучинС. П. Кінематографічна сфера як об’єкт державної культурної політики України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №2. С. 86–89.
 6. Планування рекламної кампанії рекламним агентством. Leosvit: веб-сайт. URL: https://leosvit. com/art/planuvannya-reklamnoyi-kampaniyi-reklamnym-agentstvom (дата звернення: 27.03.2021).
 7. Хиневич Р., Єрмоленко Д., Омельченко Г. Відеопродукт як засіб комунікації у сучасній рекламі. Актуальні проблеми сучасного дизайну: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф.: Київ, 2020. С. 125–128.
 8. ШкіндельВ. М. Виробництво кіно за допомогою технології блокчейн. Сучасні технології кіно та аудіовізуальних систем: зб. тез доп. І Всеукр. наук.-техн. конф.: Київ, 2018. С. 79–80.
 9. ШлепаковаТ. Л. Вітчизняна кіногалузь: нові виміри та виклики. ДЗК НБУ ім. Ярослава Мудрого. 2020. №11/4. С. 1–28.
 10. Amali L. N., Zees N., Suhada S. Motion graphic animation video as alternative learning media. Jambura journal of informatics. 2020. №1(20). Р.23–30. DOI: https://doi.org/10.37905/ jji.v2i1.4640.
 11. Connaughto J.E., Madsen R. A. The economic impact of the filmand video production and distribution industry on the Charlotte regional economy. Journal of Business & Economics Research. 2011. №4(9). P. 15–26. DOI: https://doi.org/10.19030/jber.v9i4.4206.
 12. Fyfield M., Henderson M., Phillips M. 25 principles for effective instructional video design. ASCILITE 2019: Personalised Learning. Diverse Goals. One Heart. 2019. Р. 418–423.
 13. Heil E. Behind the Scenes: A Simple Explanation of the Video Production Process. StoryTeller: media+communications: веб-сайт. URL: https://www.storytellermn.com/blog/video-production-process (дата звернення: 02.09.2021).
 14. Norton P., Hathaway D. Video production as an instructional strategy: Content Learning and teacher practice. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education. 2010. №10(1). Р. 145–166.
 15. Smythe S., Toohey K., Dagenais D. Video making, production pedagogies, and educational policy. Educational Policy. 2014. Р. 1–31. DOI: https://doi.org/10.1177/0895904814550078.
 16. Taneja K. Graphic design in search of its identity. Acta Graphica. 2019. №2(30). Р. 17–28. DOI:http://dx.doi.org/10.25027/agj2017.28.v30i2.202.
 17. The Definitive Guide: Video Production for Business. StoryTeller: media+communications: веб-сайт. URL: https://www.storytellermn.com/video-production (дата звернення: 02.09.2021).
 18. What is Video Production. Sparkhouse video production agency: веб-сайт. URL: https://thespark house.com/what-is-video-production/ (дата звернення: 02.09.2021).

References

 1. Baranovska,D. O. (2018). Geneza teoretychnykh kontseptsii u doslidzhenni kinovyrobnytstva yak sotsialno-ekonomichnoho fenomena [Genesis of theoretical concepts in the study of film production as a socio-economic phenomenon]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Ser. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International economic relations and the world economy]. №18(1). P. 31–35 [in Ukrainian].
 2. Dovzhenko, I. (2018). Videodyzain: tendentsii, poshuky, perspektyvy [Video design: trends, searches, prospects]. Aktualni problemy suchasnoho dyzainu: zb. tez dop. mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Actual problems of modern design: collection of abstracts of the international scientific-practical conference]. P. 23–26 [in Ukrainian].
 3. Zharuk, O. I. (2012). Suchasni videodyzainerski zasoby dlia animatsiinoho modeliuvannia protsesiv [Modern video design tools for animation modeling of processes]. Tekhnolohii ta dyzain [Technology and design]. №3(4). P. 1–9 [in Ukrainian].
 4. Katsiuba, M. (2013). Khudozhnie kino yak zasib formuvannia masovoi politychnoi svidomosti [Feature film as a means of forming mass political consciousness]. Politychnyi menedzhment: politychna kultura ta ideolohiia [Political management: political culture and ideology]. №1–2. P. 136–144 [in Ukrainian].
 5. Kuchyn, S. P. (2017). Kinematohrafichna sfera yak obiekt derzhavnoi kulturnoi polityky Ukrainy [Cinematographic sphere as an object of the state cultural policy of Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]. №2. P. 86–89 [in Ukrainian].
 6. Planuvannia reklamnoi kampanii reklamnym ahentstvom [Planning an advertising campaign by an advertising agency]. Leosvit: veb-sait [Leosvit: website]. URL: https://leosvit.com/art/planuvannya-reklamnoyi-kampaniyi-reklamnym-agentstvom (last accessed: 27.03.2021) [in Ukrainian].
 7. Khynevych, R., Yermolenko, D., Omelchenko, H. (2020). Videoprodukt yak zasib komunikatsii u suchasnii reklami [Video product as a means of communication in modern advertising]. Aktualni problemy suchasnoho dyzainu: zb. tez dop. mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Actual problems of modern design: collection of abstracts of the international scientific-practical conference]. P. 125–128 [in Ukrainian].
 8. Shkindel, V. M. (2018). Vyrobnytstvo kino za dopomohoiu tekhnolohii blokchein [Film production using blockchain technology]. Suchasni tekhnolohii kino ta audiovizualnykh system: zb. tez dop. I Vseukr. nauk.-tekhn. konfer. [Modern technologies of cinema and audiovisual systems: a collection of abstracts of the First All-Ukrainian scientific and technical conference]. P. 79–80 [in Ukrainian].
 9. Shlepakova,T. L. (2020). Vitchyzniana kinohaluz: novi vymiry ta vyklyky [Domestic film industry: new dimensions and challenges]. DZK NBU im. Yaroslava Mudroho [Differentiated support for the management processes of the Yaroslav the Wise National Library of Ukraine]. №11/4. P. 1–28 [in Ukrainian].
 10. Amali,L. N., Zees, N., Suhada, S. (2020). Motion graphic animation video as alternative learning media. Jambura journal of informatics. №1(20). Р. 23–30 DOI: https://doi.org/10.37905/ jji.v2i1.4640.
 11. Connaughto,J. E., Madsen, R. A. (2011). The economic impact of the filmand video production and distribution industry on the Charlotte regional economy. Journal of Business & Economics Research. №4(9). P. 15–26 DOI: https://doi.org/10.19030/jber.v9i4.4206.
 12. Fyfield,M., Henderson, M., Phillips, M. (2019). 25 principles for effective instructional video design. ASCILITE 2019: Personalised Learning. Diverse Goals. One Heart. Р. 418–423.
 13. Heil,E. Behind the Scenes: A Simple Explanation of the Video Production Process. StoryTeller: media+communications: website. URL: https://www.storytellermn.com/blog/video-production-process (last accessed: 02.09.2021).
 14. Norton, P., Hathaway, D. (2010). Video production as an instructional strategy: Content Learning and teacher practice. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education. №10(1). Р. 145–166.
 15. Smythe, S., Toohey, K., Dagenais, D. (2014). Video making, production pedagogies, and educational policy. Educational Policy. Р. 1–31. DOI: https://doi.org/10.1177/0895904814550078.
 16. Taneja, K. (2019). Graphic design in search of its identity. Acta Graphica. №2(30). Р. 17–28. DOI: http://dx.doi.org/10.25027/agj2017.28.v30i2.202.
 17. The Definitive Guide: Video Production for Business. StoryTeller: media+communications: website. URL: https://www.storytellermn.com/ video-production (last accessed: 02.09.2021).
 18. What is Video Production. Sparkhouse video production agency: website. URL: https:// thesparkhouse.com/what-is-video-production/ (last accessed: 02.09.2021).