SYMMETRY IN THE VISUAL COMMUNICATION DESIGN: METHODS OF DYNAMIC IMAGE CONSTRUCTION

SKLIARENKO N. V., GRYSHCHENKO I.M., KOLOSNICHENKO M. V.

Kyiv National University of Technologies and Design

The purpose of the study is to reveal methods of image creation in dynamic visual communications based on symmetry.

Methodology. Research methodology is interdisciplinary. It is based on systems and synergistical approaches. They consider dynamic visual communications as an integral field of interaction between human and environment. We systematized design methods of the image creation of a visual message by using the system and functional, structural and dynamic, composition, artistic and image design-analyses according to the principles of symmetry.

Results. We represent symmetry as a method of dynamic visual communications form and image creation. Symmetrical relations are formed at the object structure level (mirror symmetry and central symmetry), the process level (translational symmetry, multilevel central symmetry and radial symmetry) and environment level (scale invariance and recursion). Integrative basis strengthening allows forming the structure of the image content providing fusion with an environment. Rethinking of the design methods on the based on the principles of symmetry increases the efficiency of perception and visual communications dynamic in the context of changeable external conditions.

Scientific novelty. In the research we rethought the role of symmetry in dynamic visual communications design based on the systems approach for the first time. It is well-proven that the symmetric transformations support increasing of aesthetic, functional and communicative qualities of dynamic visual information.

Practical significance. Research materials can serve as basis for harmonization and optimization of the form and content of different visual communications types. Their image structurization according to the principles of symmetry provides new development strategies of the integrated visual communications. It is important to increase perception efficiency in the conditions of continuously growing information volumes. Researched design methods of visual communications symmetric structures can be used by specialists in order to arrange the modern space. We also use them as the basis for designers’ system thinking forming as an educational technology.

Keywords: symmetry; dynamic visual communications; image; symmetrical relations; scale invariance; systems approach.

СИМЕТРІЯ В ДИЗАЙНІ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ: СПОСОБИ ПОБУДОВИ ДИНАМІЧНОГО ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

СКЛЯРЕНКО Н. В., ГРИЩЕНКО І.М., КОЛОСНІЧЕНКО М. В.

Київський національний університет технологій та дизайну

Метою дослідження є виявлення способів побудови художнього образу у дизайні динамічних візуальних комунікацій на основі використання симетрії.

Методологія дослідження носить міждисциплінарний характер. Вона базується на використанні системного та синергетичного підходів, які дозволяють розглянути динамічні візуальні комунікації як цілісне поле взаємодії людини та середовища. На основі системно-функціонального, структурно-динамічного, композиційного та художньо-образного дизайн-аналізів систематизовано способи проєктування художнього образу візуальних повідомлень за принципом симетрії.

Результати. У роботі представлено симетрію як спосіб формотворення та образотворення динамічних візуальних комунікацій. Доведено, що симетрійні зв’язки реалізуються на рівні структури об’єктів (дзеркальна та центральна симетрія), процесів (трансляційна, багаторівнева центральна та радіальна симетрія) та середовища (масштабна інваріантність та рекурсія). Посилення інтегративної основи дозволяє формувати структуру образу, забезпечуючи злиття з середовищем. Переосмислення способів проектування на основі принципів симетрії підвищують ефективність сприйняття та динамічності візуальних комунікацій у контексті мінливих зовнішніх умов.

Наукова новизна. У дослідженні вперше переосмислено роль симетрії у проектуванні динамічних візуальних комунікацій в контексті системного підходу. Доведено, що операції симетричних перетворень сприяють підвищенню естетичних, функціональних та комунікативних якостей динамічної візуальної інформації.

Практична значущість. Матеріали дослідження можуть служити основою для гармонізації та оптимізації форми та змісту різних видів візуальних комунікацій. Структуризація їх художнього образу за принципами симетрії забезпечує формування нових стратегій розвитку інтегрованих візуальних комунікацій, спрямованих на підвищення ефективності сприйняття в умовах безперервно зростаючих обсягів інформації. Виявлені способи проектування симетричних структур візуальних комунікацій можуть бути використані фахівцями з метою облаштування сучасного простору, а також як основа для формування системного мислення дизайнерів в якості освітньої технології.

Ключові слова: симетрія; динамічні візуальні комунікації; художній образ; симетрійні відношення; масштабна інваріантність; системний підхід.

СИММЕТРИЯ В ДИЗАЙНЕ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ: СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

СКЛЯРЕНКО Н. В., ГРИЩЕНКО И.М., КОЛОСНИЧЕНКО М. В.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Целью исследования является определение способов построения художественного образа в дизайне динамических визуальных коммуникаций на основе использования симметрии.

Методология исследования носит междисциплинарный характер. Она базируется на использовании системного и синергического подходов, которые позволяют рассмотреть динамические визуальные коммуникации как целостное поле взаимодействия человека и среды. На основе системно-функционального, структурно-динамического, композиционного и художественно-образного анализов дизайна систематизированы способы проектирования художественного образа визуальных сообщений по принципу симметрии.

Результаты. В работе представлена симметрия как способ формообразования и создания образа динамических визуальных коммуникаций. Доказано, что симметрийные связи реализуются на уровне структуры объектов (зеркальная и центральная симметрия), процессов (трансляционная, многоуровневая центральная и радиальная симметрия) и среды (масштабная инвариантность и рекурсия). Усиление интегративной основы позволяет сформировать структуру образа, обеспечивая слияние со средой. Переосмысление способов проектирования на основе принципов симметрии повышает эффективность восприятия и динамики визуальных коммуникаций в контексте изменчивых внешних условий.

Научная новизна. В исследовании впервые переосмыслена роль симметрии в проектировании динамических визуальных коммуникаций в контексте системного подхода. Доказано, что операции симметричных превращений способствуют повышению эстетических, функциональных и коммуникативных качеств динамической визуальной информации.

Практическая значимость. Материалы исследования могут служить основой для гармонизации и оптимизации формы и содержания разных видов визуальных коммуникаций. Структуризация художественного образа за принципами симметрии обеспечивает формирование новых стратегий развития интегрированных визуальных коммуникаций, направленных на повышение эффективности восприятия в условиях непрерывно растущих объемов информации. Обнаруженные способы проектирования симметричных структур визуальных коммуникаций могут быть использованы специалистами с целью обустройства современного пространства, а также как основа для формирования системного мышления дизайнеров в качестве образовательной технологии.

Ключевые слова: симметрия; динамические визуальные коммуникации; художественный образ; симметрийные отношения; масштабная инвариантность; системный подход.

Література

 1. 20 kreative annonser som gjør at du vil vente på heisen. URL: https://no.hideout-lastation.com/ 20-creative-ads-that-make-you-want-wait (Last accessed: 05.10.2021).
 2. 30 Double-Spread Magazine Ads That’ll Make You Turn The Pages By Nancy Young in Artwork. 2019. March 6. URL: https://www.hongkiat.com/ blog/creative-double-spread-magazine-ads/ (Last accessed: 05.10.2021).
 3. 30 imagenes muy ingeniosas de publicidad en camiones. 2016. URL: https://www.taringa.net/ +imagenes/30-imagenes-muy-ingeniosas-de-publicidad-en-camiones_hsks8 (Last accessed: 05.10.2021).
 4. 33 Cool and Creative Bus Stop Advertisements. 2011. URL: https://www. com/cool-and-creative-bus-stop-ads/?utm_source=ro.pinterest&utm_medium=referral&utm_campaign=organic (Last accessed: 05.10.2021).
 5. 9 creative ways brands have used stickers. URL: https://www.gumtoostickers.com/blog/ 2016/7/28/9-creative-ways-brands-have-used-customized-stickers (Last accessed: 05.10.2021).
 6. Card-Doubling Ads. This American Express Promotion Doubles Up After You Tug on the Pages. 2013. URL: https://www.trendhunter.com/trends/ american-express-promotion (Last accessed: 05.10.2021).
 7. Creative billboard advertising designs. URL: https://theultralinx.com/2015/02/creative-billboard-advertising-designs/ (Last accessed: 05.10.2021).
 8. Cutting edge – Eggplant. 2015. URL: https://www.adsoftheworld.com/media/print/tramontina_cutting_edge_eggplant (Last accessed: 05.10.2021).
 9. Hancock 40+ Creative Billboards From Around the World. 2020. URL: https://admin.instantlymodern.com/trending/amazing-billboards-yh/ (Last accessed: 05.10.2021).
 10. Interactive Print Ads–Brings Your Strength Back. 2012. URL: https://emilymeixin.wordpress. com/2012/10/25/interactive-print-ads-brings-your-strength-back/ (Last accessed: 05.10.2021).
 11. Reflection – The BMW Light Wall. 2011. URL: https://www.dandad.org/awards/professional/2011/typography/18916/reflection-the-bmw-light-wall/ (Last accessed: 05.10.2021).
 12. Rikkis Mirror. URL: https://www.adsoftheworld.com/media/ambient/rikkis_mirror (Last accessed: 05.10.2021).
 13. San Francisco Zoo. 2008. URL: https:// adsoftheworld.com/media/ambient/san_francisco_zoo_animals (Last accessed: 05.10.2021).
 14. Sorrentino M. How Ambient Advertising is Uniquely Placed to Make Audiences Think. Westminster Papers in Communication and Culture. 2020. 15(2). Р.95–111. URL: https://doi.org/10.16997/wpcc.346 (Last accessed: 05.10.2021).
 15. Szlak Architektury Niezrealizowanej w Nowej Hucie. 2021. URL: https://budzet.krakow.pl/projekty 2021/3420-szlak_architektury_niezrealizowanej_w_ html (Last accessed: 05.10.2021).
 16. Tits, Stillwell J. Symmetry. The American Mathematical Monthly 2000. 107:5. Р. 454–461. URL: https://doi.org/10.1080/00029890.2000.12005222 (Last accessed: 05.10.2021).
 17. Very Best And Creative Billboards Ever Seen. MARIO XIAO. December 14. http://marioxiao. com/very-best-and-creative-billboards-ever-seen/ (Last accessed: 05.10.2021).
 18. АбрамовВ. А. Концептуальные параметры симметрии. Инженерные технологии и системы. №1–2. С. 6–10. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/kontseptualnye-parametry-simmetrii (дата обращения: 05.10.2021).
 19. БоднарО. Я. Золотий переріз і неевклідова геометрія в науці та мистецтві: монографія. Львів: Українські технології, 2005. 198 с.
 20. ГалееваЭ. М. О методологическом значе­нии принципа симметрии в ландшафтоведении. Вестник Башкирского университета. 2007. №12 (4). С. 48–50. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/o-metodologicheskom-znachenii-printsipa-simmetrii-v-landshaftovedenii (дата обращения: 05.10.2021).
 21. ГапонцевВ. Л., Гапонцева М. Г. Естествен­нонаучное образование: соотношение научного и религиозного знания в свете принципа симметрии. Часть I. содержание принципа симметрии. Образование и наука. 2015. №4 (123). С. 4–21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ estestvennonauchnoe-obrazovanie-sootnoshenie-nauchnogo-i-religioznogo-znaniya-v-svete-printsipa-simmetrii-chast-i-soderzhanie (дата обращения: 05.10.2021).
 22. ГегерА. Д., Скляренко Н. В. Візуальна рекурсія у дизайн-проектуванні: формування концепцій рекурсивності. Теорія та практика дизайну. 2014. Вип.  С. 28–35. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/tprd_2014_6_6 (дата звернення: 05.10.2021).
 23. ДжефкінсФ. Реклама. Київ: Знання, 2008. 565 с.
 24. КафтанджиевХ. Гармония в рекламной коммуникации. Москва: Эксмо, 2005. 368 с.
 25. КузнецоваІ. О. До питання про моделювання динаміки візуального сприйняття об’єктів дизайну, декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Геометричне та комп’ютерне моделювання. Харків: Харк. держ. університет харчування та торгівлі. 2007. Вип.  С. 97–111.
 26. ЛебедеваС. В. Закон симметрии и его универсальный характер. Вестник Псковского государственного университета. №2. С. 107–111. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ zakon-simmetrii-i-ego-universalnyy-harakter (дата обращения: 05.10.2021).
 27. МандельбротБ. Фрактальная геометрия природы. Москва: Институт компьютерных исследований, 2002. 656 с.
 28. МартыновичК. А. Нелинейно-динамичес­кая картина мира: онтологические смыслы и методологические возможности: автореф. дис. … канд. филос. наук. Саратов: Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского,
 29. Примеры нестандартной рекламы. URL: https://www.alladvertising.ru/info/non_ standard.html (дата обращения: 05.10.2021).
 30. СтепановА. В., Малыгин В. И., Иванова Г. И., Кудряшев К. В. Объемно-пространственная композиция. Москва: Архитектура–С, 2007. 256 с.
 31. ШубниковА. В., Копцик В. А. Симметрия в науке и искусстве. Москва; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. 560 с.
 32. ЯковлєвМ. І. Композиція + геометрія. Київ: Каравела, 2007. 240 с.

References

 1. 20 kreative annonser som gjør at du vil vente på heisen. URL: https://no.hideout-lastation.com/ 20-creative-ads-that-make-you-want-wait (Last accessed: 05.10.2021).
 2. 30 Double-Spread Magazine Ads That’ll Make You Turn The Pages By Nancy Young in Artwork (2019). March 6. URL: https://www.hongkiat.com/ blog/creative-double-spread-magazine-ads/ (Last accessed: 05.10.2021).
 3. 30 imagenes muy ingeniosas de publicidad en camiones (2016). URL: https://www.taringa.net/ +imagenes/30-imagenes-muy-ingeniosas-de-publicidad-en-camiones_hsks8 (Last accessed: 05.10.2021).
 4. 33 Cool and Creative Bus Stop Advertisements (2011). URL: https://www.bored com/cool-and-creative-bus-stop-ads/ ?utm_source=ro.pinterest&utm_medium=referral&utm_campaign=organic (Last accessed: 05.10.2021).
 5. 9 creative ways brands have used stickers (2016). URL: https://www.gumtoostickers.com/blog/ 2016/7/28/9-creative-ways-brands-have-used-customized-stickers (Last accessed: 05.10.2021).
 6. Card-Doubling Ads. This American Express Promotion Doubles Up After You Tug on the Pages (2013). URL: https://www.trendhunter.com/trends/ american-express-promotion (Last accessed: 05.10.2021).
 7. Creative billboard advertising designs (2015). URL: https://theultralinx.com/2015/02/creative-billboard-advertising-designs/ (Last accessed: 05.10.2021).
 8. Cutting edge – Eggplant (2015). URL: https://www.adsoftheworld.com/media/print/tramontina_cutting_edge_eggplant (Last accessed: 05.10.2021).
 9. Hancock, 40+ Creative Billboards From Around the World (2020). URL: https://admin. instantlymodern.com/trending/amazing-billboards-yh/ (Last accessed: 05.10.2021).
 10. Interactive Print Ads–Brings Your Strength Back (2012). URL: https://emilymeixin.wordpress. com/2012/10/25/interactive-print-ads-brings-your-strength-back/ (Last accessed: 05.10.2021).
 11. Reflection – The BMW Light Wall (2011). URL: https://www.dandad.org/awards/professional/2011/typography/18916/reflection-the-bmw-light-wall/ (Last accessed: 05.10.2021).
 12. Rikkis Mirror. URL: https://www.adsofthe com/media/ambient/rikkis_mirror (Last accessed: 05.10.2021).
 13. San Francisco Zoo (2008). URL: https://www. com/media/ambient/san_francisco_zoo_animals (Last accessed: 05.10.2021).
 14. Sorrentino, M. (2020). How Ambient Advertising is Uniquely Placed to Make Audiences Think. Westminster Papers in Communication and Culture. 15(2). 95–111. URL: https://doi.org/10. 16997/wpcc.346 (Last accessed: 05.10.2021).
 15. Szlak Architektury Niezrealizowanej w Nowej Hucie (2021). URL: https://budzet.krakow.pl/projekty 2021/3420-szlak_architektury_niezrealizowanej_w_ html (Last accessed: 05.10.2021).
 16. Tits,, Stillwell, J. (2000). Symmetry.The American Mathematical Monthly. 107:5. 454–461. URL: https://doi.org/10.1080/00029890.2000.12005 222 (Last accessed: 05.10.2021).
 17. Very Best And Creative Billboards Ever Seen (2010). MARIO XIAO. URL: http://marioxiao.com/ very-best-and-creative-billboards-ever-seen/ (Last accessed: 05.10.2021).
 18. Abramov, A. (1998). Konceptual’nye parametry simmetrii [Conceptual symmetry parameters]. Inzhenernye tehnologii i sistemy Engineering technologies and systems. 1–2. 6–10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptual nye-parametry-simmetrii (Last accessed: 05.10.2021) [in Russian].
 19. Bodnar,O. Ya. (2005). Zolotyi pereriz i neevklidova heometriia v nautsi ta mystetstvi [Golden section and non-Euclidean geometry in science and art]. Lviv: Ukrainski tekhnolohii [in Ukrainian].
 20. Galeeva, M. (2007). O metodologicheskom znachenii principa simmetrii v landshaftovedenii [About the methodological significance of the principle of symmetry in landscape science]. Vestnik Bashkirskogo universiteta – Bulletin of the Bashkir University. 12 (4). 48–50. URL: https://cyberleninka. ru/article/n/o-metodologicheskom-znachenii-printsipa-simmetrii-v-landshaftovedenii (Last accessed: 05.10.2021) [in Russian].
 21. Gaponcev, L., Gaponceva, M. G. (2015). Estestvennonauchnoe obrazovanie: sootnoshenie nauchnogo i religioznogo znanija v svete principa simmetrii. Chast’ I. soderzhanie principa simmetrii. [Science education: the relationship between scientific and religious knowledge in the light of the principle of symmetry. Part I. Contents of the principle of symmetry]. Obrazovanie i nauka – Education and Science. 4 (123). 4–21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/estestvennonauchnoe-obrazovanie-sootnoshenie-nauchnogo-i-religioznogo-znaniya-v-svete-printsipa-simmetrii-chast-i-soderzhanie (Last accessed: 05.10.2021) [in Russian].
 22. Heher,A. D., Skliarenko, N. V. (2014). Vizualna rekursiia u dyzain-proektuvanni: formuvannia kontseptsii rekursyvnosti [Visual recursion in design: the recursive concepts formation]. Teoriia ta praktyka dyzainu – Theory and practice of design. 28–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2014_ 6_6 (Last accessed: 05.10.2021) [in Ukrainian].
 23. Dzhefkins, (2008). Reklama [Advertising]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].
 24. Kaftandzhiev, H. (2005). Garmonija v reklamnoj kommunikacii [Harmony in advertising communication]. Moscow: Jeksmo [in Russian].
 25. Kuznetsova, I. (2007). Do pytannia pro modeliuvannia dynamiky vizualnoho spryiniattia obiektiv dyzainu, dekoratyvno-prykladnoho ta obrazotvorchoho mystetstva [On the question of modeling the dynamics of visual perception of design objects, arts and crafts and fine arts]. Heometrychne ta kompiuterne modeliuvannia – Geometric and computer modeling. 19. 97–111 [in Ukrainian].
 26. Lebedeva, S. V. (2007). Zakon simmetrii i ego universal’nyj harakter [The law of symmetry and its universal character]. Vestnik Pskovskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of the Pskov State University. 107–111. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/zakon-simmetrii-i-ego-universalnyy-harakter (Last accessed: 05.10.2021) [in Russian].
 27. Mandel’brot, B. (2002). Fraktal’naja geometrija prirody [Fractal geometry of nature]. Moskva: Institut komp’juternyh issledovanij [in Russian].
 28. Martynovich, A. (2011). Nelinejno-dinamicheskaja kartina mira: ontologicheskie smysly i metodologicheskie vozmozhnosti [Nonlinear dynamic picture of the world: ontological meanings and methodological possibilities]. Extended abstract of candidate’s thesis. Saratov: Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky [in Russian].
 29. Primery nestandartnoj reklamy [Examples of creative advertising] (2021). URL: https://www. alladvertising.ru/info/non_standard.html (Last accessed: 05.10.2021) [in Russian].
 30. Stepanov, V., Malygin, V. I., Ivanova, G. I., Kudrjashev, K. V. (2007). Москва: Архитектура–С, (2007). Obemno-prostranstvennaja kompozicija [Volumetric spatial composition]. Moscow: Arhitektura–S [in Russian].
 31. Shubnikov, V., Kopcik, V. A. (2004). Simmetrija v nauke i iskusstve [Symmetry in science and art]. Moskva; Izhevsk: Institut komp’juternyh issledovanij [in Russian].
 32. Iakovliev, M. (2007). Kompozytsiia + heometriia [Composition + geometry]. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].