ЗНАКОВА СИМВОЛІКА ФІТОМОРФНИХ ОРНАМЕНТІВ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ЗОЛОТАРСТВА IVIX СТОЛІТЬ

БАРБАЛАТ О. В.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Мета дослідження – проаналізувати особливості символічного значення і специфіку використання фітоморфного орнаменту у візантійському ювелірному мистецтві IV–IX століть.

Методологія. Застосовано історико-культурний та мистецтвознавчий наукові підходи у поєднанні із порівняльним і презентаційним методами.

Результати. Висвітлено культуротворчі взаємовпливи між східними і греко-римськими традиціями використання флористичного орнаменту в ювелірній справі Візантії IV–IX століть. Окреслено традиції застосування рослинного орнаменту у візантійському золотарстві зазначеного періоду. Проаналізовано систему трансформації рослинних мотивів, що використовувалися в якості символів духовної істини, закладеної у християнстві. На прикладі видатних ювелірних творів названого відрізку часу досліджено стилістику, символічне значення і художні особливості рослинних орнаментів, застосованих в золотарських творах ранньовізантійського й іконоборчого періодів із відомих музейних колекцій світу. Визначено особливості знакової символіки фітоморфних орнаментів, котрими оздоблені ювелірні вироби IV–IX ст. Охарактеризовано й уточнено мистецькі технології і термінологію візантійського золотарства зазначеного періоду.

Наукова новизна. Комплексно досліджено знакову символіку фітоморфних орнаментів візантійського золотарства IV–IX ст. Виявлено причини застосування рослинних візерунків у тогочасних ювелірних виробах, як елементів, що уточнювали християнські образи на певних етапах їх канонічного формування. Доведено важливість використання знакової символіки фітоморфних орнаментів у візантійському золотарстві зазначеного періоду для подальшого формування й вдосконалення християнських традицій.

Практичне значення. Матеріали даного дослідження можуть знайти відображення у розробці навчальних дисциплін, пов’язаних із мистецькими технологіями в ювелірній справі. Як джерело інспірацій вони можуть бути застосовані у процесі створення нових ювелірних колекцій християнської тематики.

Ключові слова: фітоморфний орнамент; знакова символіка християнства; ювелірна справа Візантії IVIX ст.

SIGNIFICANT SYMBOLS OF PHYTOMORPHIC ORNAMENTS OF BYZANTINE GOLDSMITHERY IVIX CENTURIES

BARBALAT O. V.

Borys Grinchenko Kyiv University

Purpose of the research is to analyse of the peculiarities of the symbolic meaning and specific use of phytomorphic ornamentation in Byzantine goldsmithery of the IV–IX centuries.

Methodology.The research is applied historical-cultural and art critic approaches combined with comparative and presentational methods.

Results.The results of the research prove the relationship between Eastern and Greco-Roman traditions of using floral ornamentation in Byzantine jewellery in the IV–IX centuries is highlighted. The traditions and application of floral ornamentation in Byzantine jewellery of the indicated period are identified. The system of transformation of plant motifs into meaningful symbols of spiritual truth embedded in Christianity is analysed. The stylistics, symbolic meaning and artistic peculiarities of plant ornaments applied in jewellery of the above period are investigated on the example of outstanding jewellery items. Jewellery items decorated with floral ornaments from the early Byzantine and iconoclastic periods from renowned museum collections worldwide are examined. The peculiarities of the sign symbolism of phytomorphic ornaments in the Byzantine jewellery of the IV–IX centuries are identified. Artistic technologies and terminology of the Byzantine goldsmith’s period are characterized and specified.

Scientific novelty. The sign symbolism of phytomorphic ornaments in the Byzantine goldsmith’s art of the IV–IX centuries was investigated in a comprehensive way. The causes for the use of phytomorphic ornaments in jewellery items of that time as elements specifying Christian images at certain stages of their canonical formation have been revealed. The article proves the importance of the use of the sign symbolism of phytomorphic ornaments in Byzantine jewellery for further qualitative formation and perfection of Christian traditions.

Practical significance. The material of this research can be reflected in the writing of academic disciplines related to artistic technologies in jewellery. As a source of inspiration they can be applied in the process of creating new jewellery collections of Christian themes.

Key words: phytomorphic ornament; symbolism of Christianity; Byzantine Goldsmithery IVIX centuries.

ЗНАКОВАЯ СИМВОЛИКА ФИТОМОРФНЫХ ОРНАМЕНТОВ ВИЗАНТИЙСКОГО ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА IVIX ВЕКОВ

БАРБАЛАТ А. В.

Киевский университет имени Бориса Гринченко

Цель исследования – проанализировать особенности символи­ческого значения и специфику использования фитоморфного орнамента в византийском ювелирном искусстве ІV–IX веков.

Методология. В исследовании задействованы историко-культурный и искусствоведческий подходы в сочетании со сравнительным и презентационным методами.

Результаты. Освещены культуротворческие взаимовлияния между восточными и греко-римскими традициями использования флористического орнамента в ювелирном деле Византии IV–IX веков. Определены традиции использования фитоморфного орнамента в византийском ювелирном искусстве указан­ного периода. Проанализирована система трансформации растительных мотивов, в качестве символов духовной истины, заложенной в христианстве. На примере выдающихся ювелирных произведений названного отрезка времени исследована стилистика, символическое значение и художественные особенности растительных орнаментов, применяемых в золотарских произведениях ранневизантийского и иконо­борчего периодов из известных музейных коллекций мира. Определены особенности знаковой символики фитоморфных орнамен­тов, которыми декорированы ювелирные изделия IV–IX веков. Охарактеризованы и уточнены художественные технологии и терминология византийского ювелирного искусства указанного периода.

Научная новизна. Комплексно исследована знаковая символика фитоморфных орнаментов византийского ювелирного искусства IV–IX веков. Выявлены причины применения растительных узоров в тогдашних ювелирных изделиях, как элементов, уточняющих христианские образы на определенных этапах их канонического формирования. Доказана важность использования знаковой символики фитоморфных орнаментов в византийском ювелирном искусстве указанного периода для дальнейшего формирования и совершенст­вования христианских традиций.

Практическое значение. Материалы данного исследования могут найти отражение в обеспечении учебных дисциплин, связанных с художественными технологиями в ювелирном деле. Как источник инспираций они могут быть применены в процессе создания новых ювелирных коллекций христианской тематики.

Ключевые слова: фитоморфный орнамент; знаковая символика христианства; ювелирное дело Византии IVIX вв.

Література

 1. БарбалатО. В., Школьна О. В. Візантійсько-києворуські емальєрні традиції у дизайні сучасних ювелірних виробів України. Київ: Art and design. 2020. № 2. C. 14–26. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2020.2.1.
 2. Библия. Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. Киев: Свято-Успенская Почаевская Лавра. 2008. 1346 с.
 3. КазакевичГ. Кельти на землях України. Археологічна, мовна та культурна спадщина. Київ. 2010. 304 с.
 4. ЛевашоваІ. Ю. Велика православна енциклопедія. Донецьк: Глорія Трейд. 2013. 278 с.

5  Лихачева В. Д. Искусство Византии IV–XV веков. Москва: Искусство. 1986. 310 с.

 1. НеаполитанскийС. М., Матвеев С. А. Сакральная геометрия. Санкт-Петербург: Издательство Института метафизики, 2006. 632 с.
 2. НикольскийМ. В. Культурфилософские особенности знаковой символики в уставной православной иконописи. Тамбов: Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 12 (058). С. 271–277.
 3. РединЕ. К. Христианская топография Козьмы Индикоплова по греческим и русским спискам. Москва: Типография Г. Лисснера и Д. Собко. 1916. 366 с.
 4. ХерринДж. Византия. Удивительная жизнь средневековой империи. Москва: Центрполиграф. 2018. 415 с.
 5. ШмагалоР. Енциклопедія художнього металу. Том I. Світовий та український художній метал. Львів: Апріорі. 2015. 420 с.
 6. ШюреЭ. Великие Посвященные. Очерк эзотеризма религий. Калуга: Типография Губернской Земской Управы, 1914. 218 с.
 7. GarnczarskaM. Some Remaeks on the Significance of Gold Based on Byzantine Ekphraseis of Works of Art. Łódz: Studia Ceranea. 2020. Vol. 10. P. 83–121. DOI: https://doi.org/10.18778/2084-140X.10.05.
 8. VeneskeyL. Truth and Mimesis in Byzantium: A Speaking Reliquary of Saint Demetrios of Thessaloniki. Wiley: Art History. Vol. 4. 2019. P. 16–39. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8365.12412.

References

 1. Barbalat,O. V., Shkolna, O. V. (2020). Vizantiisko-kyievoruski emalierni tradytsii u dyzaini suchasnykh yuvelirnykh vyrobiv Ukrainy [Integration of Byzantium-Kyivan Rus enameling traditions in modern Ukrainian jewelry design]. Art and design, No 2, P. 14–26. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2020.2.1 [in Ukrainian].
 2. Biblija (2008). Knigi Svjashhennogo pisanija Vethogo i Novogo Zaveta [Bible. Old and New Testament Scripture Books]. Kyiv [in Russian].
 3. Kazakevych,H. (2010). Kelty na zemliakh Ukrainy. Arkheolohichna, movna ta kulturna spadshchyna [Celts in the lands of Ukraine. Archaeological, linguistic and cultural heritage]. Kyiv [in Ukrainian].
 4. Levashova,I. (2013). Velyka pravoslavna entsyklopediia [Large Orthodox encyclopedia]. Donetsk [in Ukrainian].
 5. Lihacheva,V. (1986). Iskusstvo Vizantii IV–XV vekov [The Art of Byzantium IV–XV centuries]. Moscow [in Russian].
 6. Neapolitanskii, S. M., & Matveev, S. A. (2006). Sakralnaia geometriia [Sacral geometry]. St. Petersburg [in Russian].
 7. Nikolskij, M.V. (2013). Kulturfilosofskie osobennosti znakovoj simvoliki v ustavnoj pravoslavnoj ikonopisi [Culturphilosophical features of symbolic symbols in the statutory Orthodox icon painting]. Socialno-jekonomicheskie javlenija i process – Socio-economic phenomena and processe, 12 [in Russian].
 8. Redin,E. (1916). Hristianskaja topografija Koz’my Indikoplova po grecheskim i russkim spiskam [Christian topography of Kozma Indikoplov according to Greek and Russian lists]. Moscow [in Russian].
 9. Herrin, Dzh. (2018). Vizantija. Udivitel’naja zhizn’ srednevekovoj imperii [Byzantium. The amazing life of a medieval empire]. Moscow Centrpoligraf [in Russian].
 10. 10.Shmahalo, (2015). Entsyklopediia khudozhnoho metalu. Vol. I. Svitovyi ta ukrainskyi khudozhnii metal [Encyclopedia of artistic metal. Vol. I. World and Ukrainian artistic metal]. Lviv [in Ukrainian].
 11. Shjure, J. (1914). Velikie Posvjashhennye. Ocherk jezoterizma religij [Great Initiates. An outline of the esotericism of religions]. Kaluga [in Russian].
 12. Garnczarska, M. (2020). Some Remaeks on the Significance of Gold Based on Byzantine Ekphraseis of Works of Art. Studia Ceranea. Vol.10. P. 83–121. DOI: https://doi.org/10.18778/2084-140X.10.05 [in English].
 13. Veneskey, L. (2019). Truth and Mimesis in Byzantium: A Speaking Reliquary of Saint Demetrios of Thessaloniki. Art History. Vol. 4. P. 16–39 DOI: https://doi.org/10.1111/1467-8365.12412 [in English].