ВІРТУАЛЬНА І ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНОСТІ В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ МИСТЦІВ

МІРОНОВА Т. В.

Київська міська галерея мистецтв «Лавра»

Метою дослідження є аналіз використання віртуальної та доповненої реальності в творчості українських мистців останнього тридцятиліття.

Методологія. В основі дослідження мистецтва візуального цифрового простору є аналітичний метод, спрямований на визначення внутрішніх тенденцій та перспектив розвитку сучасного українського мистецтва. Основним методологічним підходом є культурно-семіотичний аналіз форм прояву візуалізації сучасної художньої культури. Застосування системного підходу дозволило вивчити семіотичні системи, що сприяють усебічному розкриттю проблеми семантики сучасних форм візуалізації.

Результати. Виявлено особливості використання технологій для підтримки та демонстрації творів мистецтва, акцентовано увагу на появі у сучасному мистецтві нових цифрових напрямів, завдяки яким візуальні твори функціонують у власному медіасередовищі. Віртуальна та цифрова реальності в образотворчому мистецтві замінюють художнику полотно, а гладачеві дають змогу зануритись в інші ірреальні світи підсвідомості автора. Так, від простого захоплення технологіями сучасне покоління художників швидко перейшло до якісних та змістовних вимог, концептуальності та комунікаційних зв’язків між автором, глядачем і художнім твором, що потребує від мистців розуміння сучасних технологій, володіння традиційними техніками зображення.

Наукова новизна роботи полягає у виявленні основних характерних особливостей розвитку сучасних візуальних мистецтв за допомогою віртуального простору в українському культурному середовищі.

Практична значущість одержаних результатів полягає у тому, що вони можуть використовуватися як фактографічна й теоретична база для створення відповідних розділів у наукових та науково-методичних виданнях з історії сучасного українського мистецтва.

Ключові слова: мистецтво «віртуального простору»; сучасне мистецтво; street art; public art; віртуальна реальність; доповнена реальність; віртуальний простір.

VIRTUAL AND AUGMENTAL REALITY IN THE ART-WORKS OF UKRAINIAN ARTISTS

MIRONOVA T. V.

Kyiv City Gallery «Lavra»

The purpose of the publication is to analyze the virtual and augmented reality in the work of Ukrainian artists of the last thirty years.

Methodology. The study digital visual art space is the analytical methods to determine internal trends and prospects of contemporary Ukrainian art. The main methodological approach is the cultural-semiotic analysis of the forms of manifestation of visualization of modern art culture. The application of a systematic approach allowed to study semiotic systems that contribute to the comprehensive disclosure of the problem of semantics of modern forms of visualization.

Results. The peculiarities of the use of technologies for the support and demonstration of works of art are revealed, the emphasis is on the emergence of new digital trends in contemporary art, thanks to which visual works function in their own media environment. Virtual and digital realities in the fine arts replace the artist’s canvas, and the ironer allows him to immerse himself in other unreal worlds of the author’s subconscious. Thus, from a simple fascination with technology, the modern generation of artists quickly moved to quality and content requirements, conceptuality and communication between the author, viewer and work of art, which requires artists to understand modern technology, traditional techniques of painting.

The scientific novelty of the work is to identify the main characteristics of the development of modern visual arts with the help of virtual space in the Ukrainian cultural environment.

The practical significance of the obtained results is that they can be used as a factual and theoretical basis for the creation of relevant sections in scientific and scientific-methodical publications on the history of contemporary Ukrainian art.

Key words: art of “virtual space”, contemporary art, street art, public art, virtual reality, augmented reality, virtual space.

ВИРТУАЛЬНАЯ И ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ УКРАИНСКИХ ХУДОЖНИКОВ

МИРОНОВА Т. В.

Киевская городская галерея искусств «Лавра»

Целью исследования является анализ виртуальной и дополненной реальности в творчестве украинских художников последнего тридцатилетия.

Методология. Основой исследования искусства визуального цифрового пространства стал аналитический метод, направленный на опреде­ление внутренних тенденций и перспектив развития современного украинского искусства. Основным методологическим подходом явля­ется культурно-семиотический анализ форм проявления визуализации современной худо­жественной культуры. Применение системного подхода позволило изучить семиотические сис­темы, способствуют всестороннему раскрытию проблемы семантики современных форм визуа­лизации.

Результаты. Выявлены особенности использо­вания технологий для демонстрации произве­дений искусства, акцентировано внимание на появлении в современном искусстве новых цифровых направлений, благодаря которым визуальные произведения функционируют в собственной медиа-среде. Виртуальная и цифровая реальности в изобразительном искусстве заменяют художнику полотно, а зрителю позволяют окунуться в другие ирреальные миры подсознания автора. Так, от простого увлечения технологиями современное поколение художников быстро перешло к качественным и содержательным требованиям, концептуальности и коммуникационным связям между автором, зрителем и художественным произведением, что требует от художников понимания современных технологий, владения традиционными техниками изображения.

Научная новизна работы заключается в выяв­лении основных отличительных особенностей развития современных визуальных искусств с помощью виртуального пространства в украинской культурной среде.

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно может исполь­зоваться как фактографическая и теоретическая база для создания соответствующих разделов в научных и научно-методических изданиях по истории современного украинского искусства.

Ключевые слова: искусство «виртуальных пространств», современное искусство, street art, public art, виртуальная реальность, дополненная реальность, виртуальное пространство.

Література

 1. Алфьорова З. Межі видимого. Становлення візуального мистецтва: Монографія. Харків: ХДАК, 2008. 268 с.
 2. В Україні з’являться об’єкти public art у віртуальній реальності. URL: http://styleinsider.com.ua/2019/06/vr-forum-art-festival/ (дата звернення: 07.06.2020).
 3. ГончаренкоА. Трансформації розвитку української скульптури (в контексті культурно-мистецьких процесів 1990-х – 2000-х рр.): дис. … канд. мист.: 26.00.01. Івано-Франківськ, 2015. 223 с.
 4. КонновО. Змістовний та формальний виміри художнього стилю: проблема виявлення зв’язку. TotallogyXXI. Постнекласічні дослідження. 2013. № 30. С. 290–300.
 5. ЛевчукЛ. Українська естетика: традиції та сучасний стан: монографія. Київ: МАКЛАУТ, 2011. 339 с.
 6. Мархайчук Н. Концепція ненаративності в контексті розвитку вітчизняного нефігуративного живопису ХХ століття: автореф. дис. … канд. мист.: 17.00.05 Харків: Харківська державна академія дизайну і мистецтв, 2006. 23 с.
 7. Петро Гронський. E URL: https://www.frontierfest.com.ua/e019/ (дата звернення: 07.06.2020).
 8. Прохоров Н. Электронные технологии и визуальное искусство в интерактивном дизайне архитектурной среды. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 1 (87). C.134–138.
 9. Скляренко Г. «Нова хвиля» і українське мистецтво кінця ХХ століття. Сучасне мистецтво. 2009. Вип. VI. С. 188–196.
 10. Федорук О. Перетин знаку: Вибрані мистецтвознавчі статті: у 3т. Т.  Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. Академія мистецтв України. Інститут проблем сучасного мистецтва. Київ, 2006. 362 с.
 11. Югай И. Медиа искусство: истоки, специфика, художественные стратегии: дис. … д-ра искусств.: 17.00.09. Санкт-Петербург, 2018. 341 с.
 12. Юхимик Ю. В. “Contemporary art”: симуляція мистецтва. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Вип. 31. С. 17–24.
 13. Manovich L. The Language of New Media: Monography. Cambridge: MIT Press. 2001. 202 p.
 14. Public art in AR. Експозиції у публічних просторах міст у вашому смартфоні. URL: https:// www.frontierfest.com.ua/public-art-in-ar/ (дата звернення: 06.07.2020).

References

 1. Alfjorova, Z. (2008). Mezhi vydymogho. Stanovlennja vizualjnogho mystectva [The limits of the visible. Formation of visual art]. Kharkiv [in Ukrainian].
 2. V Ukrajini z’javljatjsja ob’jekty public art u virtualjnij realjnosti (2019) [Public art objects in virtual reality will appear in Ukraine]. URL: http://styleinsider.com.ua/2019/06/vr-forum-art-festival/ [in Ukrainian].
 3. Ghoncharenko, A. (2015). Transformaciji rozvytku ukrajinsjkoji skuljptury (v konteksti kuljturno-mystecjkykh procesiv 1990-kh – 2000-kh rr.) [Transformations of the development of Ukrainian sculpture (in the context of cultural and artistic processes of the 1990s – 2000s)]. Candidate’s thesis. Ivano-Frankivsjk [in Ukrainian].
 4. Konnov, O. (2013). Zmistovnyj ta formaljnyj vymiry khudozhnjogho stylju: problema vyjavlennja zv’jazku [Meaningful and formal dimensions of artistic style: the problem of finding a connection]. Totallogy-XXI. Postneklasichni doslidzhennja – Totallogy-XXI. Post-classical research. 30. 290–300 [in Ukrainian].
 5. Levchuk, L. (2011) Ukrajinsjka estetyka: tradyciji ta suchasnyj stan [Ukrainian aesthetics: traditions and current state]. Kyiv [in Ukrainian].
 6. Markhajchuk, N. (2006). Koncepcija nenaratyvnosti v konteksti rozvytku vitchyznjanogho nefighuratyvnogho zhyvopysu XX stolittja [The concept of non-narrative in the context of the development of domestic non-figurative painting of the twentieth century]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: Kharkiv State Academy of Design and Art [in Ukrainian].
 7. Petro Ghronsjkyj. E019. (2019). URL: https:// www.frontierfest.com.ua/e019/ (Last accessed: 07.06.2020) [in Ukrainian].
 8. Prokhorov, N. (2018). Elektronnye tekhnologii i vizualnoe iskusstvo v interaktivnom dizayne arkhitekturnoy sredy [Electronic technologies and visual arts in interactive design of architectural environment]. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kulturologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki – Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice, 1 (87). 134–138 [in Russian].
 9. Skljarenko, G. (2009). “Nova khvylja” i ukrajinsjke mystectvo kincja XX stolittja [“New Wave” and Ukrainian art of the late twentieth century]. Suchasne mystectvo – Contemporary Art, 6. 188–196 [in Ukrainian].
 10. Fedoruk, O. (2006). Peretyn znaku: Vybrani mystectvoznavchi statti [Cross section of the sign: Selected art articles]. Ukrainska kulturolohiia. Istoriia ta teoriia mystetstva. Postati. Narodna tvorchist. Retsenzii [Ukrainian culturology. History and theory of art. Figures. Folklore. Reviews]. Akademija mystectv Ukrainy. In-t problem suchasnogho mystectva. (Vols. 1–3; Vol. 2). Kyiv [in Ukrainian].
 11. Yugay, I. (2018) Media iskusstvo: istoki, spetsifika, khudozhestvennye strategii [Media art: origins, specifics, artistic strategies]. Candidate’s thesis. Sankt-Peterburg [in Russian].
 12. Jukhymyk, Ju. V. “Contemporary art”: symuljacija mystectva [“Contemporary art”: simulation of art] Aktualjni problemy istoriji, teoriji ta praktyky khudozhnjoji kuljturyCurrent issues of history, theory and practice of art culture, 31. 17–24 [in Ukrainian].
 13. Manovich, L. (2001). The Language of New Media. Cambridge: MIT Press [in English].
 14. Public art in AR. Ekspozyciji u publichnykh prostorakh mist u vashomu smartfoni (2019) [Public art in AR. Exposures in public spaces of cities in your smartphone]. URL: https://www.frontierfest.com.ua/ public-art-in-ar/ (Last accessed: 06.07.2020) [in Ukrainian].