масова Кастомізація одягу як концепція індивідуалізації в сучасних дизайн-практиках

ЛАГОДА О.М., ГУРДІНА В.В., ПАСІЧНИК В.О.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Метою статті є виявлення характерних особливостей і креативного потенціалу кастомізації в сучасній дизайн-діяльності, завдяки яким масово реалізовуються потреби в індивідуалізації одягу за запитами споживачів.

Методологія. Методологічною основою дослідження є комплексний підхід. Метод аналізу і синтезу дозволив розгляд кастомізованого виробництва як взаємодії виробника та споживача, яка обумовлює затребуваність і конкурентоспроможність дизайн-продукту, його художньо-естетичну цінність. Методи візуально-аналітичного та функціонального аналізу кастомізованих об’єктів дизайну надали можливість встановити потенціал і перспективність масової кастомізації, обґрунтувати її з точки зору індивідуалізації речей як специфічного вибору споживача, а також – як принцип проектування дизайн-об’єктів в процесі навчання.

Результати. Встановлено, що, на думку більшості науковців, кастомізація – це, насамперед, індивідуалізація відносин виробника зі споживачем. Передумови для її активного застосування в індустрії моди, зокрема, в дизайн-діяльності, давно назріли. Виявлено, що, задовольняючи індивідуальні запити клієнтів, застосовуючи гнучкі системи виробництва й ін., масова кастомізація дозволяє компаніям індустрії моди позбавлятися від зайвих запасів готових виробів, які надто швидко застарівають, і надає можливість зробити продукцію більш привабливою. Показано, що концепт «розумного (ощадного) споживання», для якого принципи кастомізації є вкрай перспективними, може успішно реалізовуватися в процесі надання освітніх послуг.

Наукова новизна. У статті висвітлено теоретичні аспекти сутності кастомізації як «масової індивідуалізації» дизайн-продуктів. Проаналізовано існуючі принципи кастомізації одягу. Охарактеризовано можливості та види кастомізації в діяльності сучасних дизайнерів на тлі реальних ринкових умов. Показано потенціал кастомайзингу в дизайні в цілому та в освітньому процесі підготовки дизайнерів одягу, зокрема.

Практична значущість. Отримані результати надають можливість систематизувати види, принципи і прийоми кастомізації як досвід практичної реалізації концептів «розумного споживання», індивідуалізації та персоніфікації в дизайні одягу.

Ключові слова: кастомізація; споживчі запити; дизайн-діяльність; індустрія моди.

MASS CUSTOMIZATION OF CLOTHES AS A CONCEPT OF INDIVIDUALIZATION IN MODERN DESIGN PRACTICES

LAHODA O. M., HURDINA V. V., PASICHNYK V. O.

Kharkiv State Academy of Design and Arts

Purpose. The aim of the article is to identify the characteristics and creative potential of customization in modern design activities, through which the needs for individualization of clothing at the request of consumers are widely realized.

Methodology. The methodological basis of the study is an integrated approach. The method of analysis and synthesis allowed the consideration of customized production as the interaction of producer and consumer, which determines the demand and competitiveness of the design product, its artistic and aesthetic value. Methods of visual-analytical and functional analysis of customized design objects provided an opportunity to establish the potential and prospects of mass customization, to justify it in terms of individualization of things as a specific consumer choice, as well as the principle of designing design objects in the learning process.

Results. It is established that, according to most scientists, customization is, first of all, individualization of the producer’s relationship with the consumer. Prerequisites for its active use in the fashion industry, in particular, in design activities, are long overdue. It was found that by satisfying individual customer requests, using flexible production systems, etc., mass customization allows companies in the fashion industry to get rid of excess stocks of finished products that become obsolete too quickly, and makes it possible to make products more attractive. It is shown that the concept of “smart (savings) consumption”, for which the principles of customization are extremely promising, can be successfully implemented in the process of providing educational services.

Scientific novelty. The article highlights the theoretical aspects of the essence of customization as a “mass individualization” of design products. The existing principles of clothing customization are analyzed. Possibilities and types of customization in the activity of modern designers against the background of real market conditions are characterized. The potential of customizing in design in general and in the educational process of training fashion designers in particular is shown.

Practical significance. The obtained results provide an opportunity to systematize the types, principles and techniques of customization as an experience of practical implementation of the concepts of “smart consumption”, individualization and personification in clothing design.

Keywords: customization; consumer demands; design activities; fashion industry.

МАССОВАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ ОДЕЖДЫ КАК КОНЦЕПЦИЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ДИЗАЙН-ПРАКТИКАХ

ЛАГОДА О. Н., ГУРДИНА В. В., ПАСЕЧНИК В. А.

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Целью статьи является выявление характер­ных особенностей и креативного потенциала кастомизации в современной деятельности дизайнеров, благодаря которым массово реализуются потребности в индивидуализации одежды по запросам потребителей.

Методология. Методологической основой исследования является комплексный подход. Метод анализа и синтеза позволил рассмот­реть кастомизированное производство как взаимодействие производителя и потребителя, которое обуславливает востребованность и конкурентоспособность дизайн-продукта, его художественно-эстетическую ценность. Методы визуально-аналитического и функционального анализа кастомизированных объектов дизайна позволили установить потенциал и перспективность массовой кастомизации, обосновать ее с точки зрения индивидуализации вещей как специфического выбора потребителя, а также – как принцип проектирования дизайн-объектов в процессе обучения дизайнеров.

Результаты. Установлено, что, по мнению большинства ученых, кастомизация – это, прежде всего, индивидуализация отношений производителя с потребителем. Предпосылки для ее активного применения в индустрии моды, в частности, в дизайн-деятельности, давно назрели. Выявлено, что, удовлетворяя индивидуальные запросы клиентов, применяя гибкие системы производства и др., массовая кастомизация позволяет компаниям индустрии моды избавляться от лишних запасов готовых изделий, которые слишком быстро устаревают, и предоставляет возможность сделать продукцию более привлекательной. Показано, что концепт «разумного (бережного) потребления», для которого принципы кастомизации крайне перспективны, может успешно реализовываться в процессе предоставления образовательных услуг.

Научная новизна. В статье освещены теоре­тические аспекты сущности кастомизации как «массовой индивидуализации» дизайн-продуктов. Проанализированы существующие принципы кастомизации одежды. Охаракте­ризованы возможности и виды кастомизации в деятельности современных дизайнеров на фоне реальных рыночных условий. Показано потенциал кастомайзинга в дизайне в целом и в образовательном процессе подготовки дизайнеров одежды, в частности.

Практическая значимость. Полученные результаты позволяют систематизировать виды, принципы и приемы кастомизации как опыт практической реализации концептов «разумного потребления», индивидуализации и персонификации в дизайне одежды.

Ключевые слова: кастомизация; потребительские запросы; дизайн-деятельность; индустрия моды.

Література

 1. Berger C., Möslein, Piller F., Reichwald R. Co-designing modes of cooperation at the customer interface. European Management Review. 2005. № 2. Р. 70–87. URL: https://doi.org/10.1057/palgrave.emr.1500030.
 2. Da Silveira G., Borenstein D., Fogliatto F. Mass customization: literature review and research directions. Int. Journal of Production Economics. 2001. V. 72. № 1. Р. 1–13. URL: https://econpapers.repec.org/article/eeeproeco/.
 3. Hart C. Mass customization: conceptual underpinnings, opportunities and limits. International Journal of Service Industry Management. 1995. Vol.6, No.  Р. 36–45. URL: https://www.deepdyve.com/lp/emerald-publishing/mass-customization-conceptual-underpinnings-opportunities-and-limits-k5FGHjBM4T.
 4. Kotha S. Mass customization: Implementing the emerging paradigm for competitive advantage. Strategic Management Journal. V. 16. Р.21–42. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smj.4250160916.
 5. Piller F., Moeslein K., Stotko C. M. Does Mass Customization Pay? An economic approach. Production Planning and Control. 2004. v. 15. № 4. Р. 435–444. URL: https://doi.org/10.1080/0953728042000238773.
 6. Wind J. Customerization: The Next Revolution in Mass Customization. Journal of Interactive Marketing. 2001. Vol. 15. № 1. Р. 13–21. URL: https://doi.org/10.1002/1520-6653(200124)15:1<13::AID-DIR1001>3.0.CO;2-%23.
 7. Аддитивное производство и массовая кастомизация. Wearables&Sculpture. 2D&5D Art. URL: https://www.qbed.space/knowledge/blog/additive-manufacturing.
 8. АзоевГ. Л., Старостин В. С. Технологии кастомизации. Маркетинг. 2013. № 1. С. 86–
 9. Азоев Г.Л., Старостин В. С. Персонализиро­ванный маркетинг. Маркетинг. 2012. № 5. С. 19–
 10. Баракшина Т.В. Что такое кастомизация и персонифицированный маркетинг. Деловой квартал. № 43. С. 567.
 11. Баркова Н.Ю. Массовая кастомизация в индустрии моды. Экономика: проблемы, решения и перспекьтвы. 2018. № 5. С. 85– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/massovaya-kastomizatsiya-v-industrii-mody.
 12. Вапнярская О.И. Генезис и современные подходы к определению кастомизации. Сервис в России и за рубежом. 2014. № 6 (53). С. 189–
 13. Всякий М.А., Стрижанов И. А. Особеннос­ти организации кастомизированного произ­водства. Экономинфо. № 5. С. 45–56.
 14. Гид The Village: 11 онлайн-конструкторов одежды и обуви. URL: https://www.the-village.ru/service-shopping/service-shopping/129845-diy.
 15. Гліненко Л.К. Стратегії кастомізації як інст­румент стійкого розвитку бізнесу. Механізм регу­лювання економіки. № 4. Том 1. С. 104–113.
 16. Котлер Ф., Триас де Без Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей. СПб: Издательский дом “Нева”, 2004. 192с.
 17. Лагода О.М. Дизайн костюма. Практики репрезентацій: монографія. Черкаси: Видавець Третяков О. М., 2018. 296 с.
 18. Массовая кастомизация или как новые технологии влияют на индустрию модной одежды. Блог Dassault Systemes. URL: https://render.ru/ru/3DS/post/15348.
 19. Мотиенко Н. Кастомизация в истории моды. URL: https://ru.calameo.com/read/00541226392ad4620c8c4.
 20. Мусієнко В.О., Кирячова М. С., Пашке­вич К. Л. Особливості використання принципів масової кастомізації в дизайн-проектуванні одя­гу. Вісник Хмельницького національного універси­тету. Технічні науки. № 6 (2). С. 74–79.
 21. ПайнБ. Д. Масова кастомізація. Нова межа в діловій конкуренції. Київ: Менеджмент, 1992. 324 с.
 22. Персонализация, кастомизация, вирту–альная реальность: как мы будем покупать в 2018году. URL: https://www.sostav.ru/publication/personalizatsiya-kastomizatsiya-virtualnaya-realnost-kak-my-budem-pokupat-v-2018-godu-30049.html.
 23. Плаксина А. Кастомизация: что это такое и почему она в моде? 2019. URL: https://style.rbc.ru/people/60742be99a79470d863881ab.
 24. Пономарева Е. Кастомизация как проме­жуточная модель работы с потребителями между стандартизацией и персонализацией. 2018. URL: https://t-laboratory.ru/2018/08/15/kastomizacija-kak-promezhutochnaja-model-raboty-s-potrebiteljami-mezhdu-standartizaciej-i-personalizaciej-statja-eleny-ponomarevoj-dlja-portala-prtoday/.
 25. Правильный сервис в 2019 году: персо­нализация, кастомизация, эмоции. URL: https://4service.group/ru/pravilnyj-servis-v-2019-godu-personalizatsiya-kastomizatsiya-emotsii/
 26. Ферн Эд.Дж., МакГурти К. Б. Шесть шагов в будущее. Как массовая индивидуализация меняет наш мир. Логос, 2003. С. 87–135.
 27. ШаркоВ. В. Кастомізація як напрям підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства. Економіка та управління підприємствами. Вип. 11. Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. С. 56–
 28. Шкуропацкая В.К., Фалько Л. Ю., Клоч­ко И. Л. Концепция совершенствования ассорти­ментной политики предприятий по производству одежды на основе принципа кастомизации. Успехи современного естествознания. 2015. № 1 (ч. 2). С. 287–291.

References

 1. Berger, C., Möslein, K., Piller, F., Reichwald, R. (2005). Co-designing modes of cooperation at the customer interface. European Management Review, 2, 70– URL: https://doi.org/10.1057/palgrave.emr.1500030 [in English].
 2. Da Silveira,, Borenstein,D., Fogliatto, F. S. (2001). Mass customization: literature review and research directions. Int. Journal of Production Economics, 72(1), 1–13. URL: https://econpapers.repec.org/article/eeeproeco/ [in English].
 3. Hart, (1995). Mass customization: conceptual underpinnings, opportunities and limits. International Journal of Service Industry Management, 6(2), 36–45. URL: https://www.deepdyve.com/lp/emerald-publishing/mass-customization-conceptual-underpinnings-opportunities-and-limits-k5FGHjBM4T [in English].
 4. Kotha,  (1995). Mass customization: Implementing the emerging paradigm for competitive advantage. Strategic Management Journal, 16, 21–42. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smj.4250160916 [in English].
 5. Piller, T., Moeslein, K., Stotko, C. M. (2004). Does Mass Customization Pay? An economic approach. Production Planning and Control, 15(4), 435–444. URL: https://doi.org/10.1080/0953728042000238773 [in English].
 6. Wind, R. (2001). Customerization: The Next Revolution in Mass Customization. Journal of Interactive Marketing, 15(1), 13–21. URL: https://doi.org/10.1002/1520-6653(200124)15:1<13::AID-DIR1001>3.0.CO;2-%23 [in English].
 7. Additivnoe proizvodstvo i massovaya kastomizatsiya [Additive manufacturing and mass customization] (2017). Wearables&Sculpture. 2D&5D Art. URL: https://www.qbed.space/knowledge/blog/additive-manufacturing [in Russian].
 8. Azoev, L., Starostin, V. S. (2013). Tekhnologii kastomizacii [Step-by-step delay in planning in the fashion industry]. Marketing, 1, 86–102 [in Russian].
 9. Azoev,L., Starostin, V. S. (2012). Personalizirovannyj marketing [Personalized marketing]. Marketing, 5, 19–41 [in Russian].
 10. Barakshina, V. (2006). Chto takoe kastomizatsiya i personifitsirovannyiy marketing [What is customization and personalized marketing]. Delovoy kvartal, 43, 567 [in Russian].
 11. Barkova, Yu. (2018). Massovaya kastomizatsiya v industrii modyi [Mass customization in the fashion industry]. Ekonomika: problemyi, resheniya i perspektvyi, 5, 85–88. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/massovaya-kastomizatsiya-v-industrii-mody [in Russian].
 12. Vapnyarskaya, I. (2014). Genezis i sovremennye podhody k opredeleniyu kastomizacii [Genesis and modern approaches to the definition of customization]. Servis v Rossii i za rubezhom, 6 (53), 189–201 [in Russian].
 13. Vsyakij, A., Strizhanov, I. A. (2011). Osobennosti organizacii kastomizirovannogo proizvodstva [Features of the organization of customized production]. Ehkonominfo, 5, 45–56 [in Russian].
 14. Gid The Village: 11 onlayn-konstruktorov odezhdyi i obuvi [The Village Guide: 11 Online Clothing & Footwear Designers]. URL: https://www. the-village.ru/service-shopping/service-shopping/129845-diy [in Russian].
 15. Hlinenko,K. (2008). Stratehii kastomizatsii yak instrument stiikoho rozvytku biznesu [Customization strategies as a tool for sustainable business development]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, 4, Т. 1, 104–113 [in Ukrainian].
 16. Kotler, , Trias de Bez,F. (2004). Novyie marketingovyie tehnologii. Metodiki sozdaniya genialnyih idey [New marketing technologies. Methods for creating brilliant ideas]. SPb: Izdatelskiy dom “Neva”. 192 р. [in Russian].
 17. Lahoda,M. (2018). Dyzain kostiuma. Praktyky reprezentatsii: monohrafiia [Costume design. Practices of representations: monograph]. Cherkasy: Vydavets Tretiakov O.M. 296 p. [in Ukrainian].
 18. Massovaya kastomizatsiya ili kak novyie tehnologii vliyayut na industriyu modnoy odezhdyi [Mass customization or how new technologies are affecting the fashion industry]. Blog Dassault Systemes. (2019). URL: https://render.ru/ru/3DS/ post/15348 [in Russian].
 19. Motienko,  Kastomizatsiya v istorii modyi [Customization in the history of fashion]. URL: https://ru.calameo.com/read/00541226392ad4620c8c4 [in Russian].
 20. Musiienko,O., Kyriachova, M. S., Pashkevych, K. L. (2018). Osoblyvosti vykorystannia pryntsypiv masovoi kastomizatsii v dyzain-proektuvanni odiahu [Features of using the principles of mass customization in clothing design]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Tekhnichni nauky, 6(2), 74–79 [in Ukrainian].
 21. Pain,D. (1992). Masova kastomizatsiia. Nova mezha v dilovii konkurentsii [Mass customization. A new frontier in business competition]. Kyiv: Menedzhment. 324 р. [in Ukrainian].
 22. Personalizatsiya, kastomizatsiya, virtualnaya realnost: kak myi budem pokupat v 2018 godu [Personalization, customization, virtual reality: how we will buy in 2018]. URL: https://www.sostav.ru/publication/personalizatsiya-kastomizatsiya-virtualnaya-realnost-kak-my-budem-pokupat-v-2018-godu-30049.html [in Russian].
 23. Plaksina, (2019). Kastomizatsiya: chto eto takoe i pochemu ona v mode? [Customization: what is it and why is it in fashion?]. URL: https://style.rbc.ru/people/60742be99a79470d863881ab [in Russian].
 24. Ponomareva,  (2018). Kastomizatsiya kak promezhutochnaya model rabotyi s potrebitelyami mezhdu standartizatsiey i personalizatsiey [Customization as an intermediate model for working with consumers between standardization and personalization]. URL: https://t-laboratory.ru/2018/08/15/kastomizacija-kak-promezhutochnaja-model-raboty-s-potrebiteljami-mezhdu-standartizaciej-i-personalizaciej-statja-eleny-ponomarevoj-dlja-portala-prtoday/ [in Russian].
 25. Pravilnyiy servis v 2019 godu: personalizatsiya, kastomizatsiya, emotsii [The right service in 2019: personalization, customization, emotions]. URL: https://4service.group/ru/pravilnyj-servis-v-2019-godu-personalizatsiya-kastomizatsiya-emotsii/ [in Russian].
 26. Fern,Dzh., MakGurti, K. B. (2003). Shest shagov v buduschee. Kak massovaya individualizatsiya menyaet nash mir [Six steps to the future. How Mass Individualization Is Changing Our World]. Logos. P. 87–135 [in Russian].
 27. Sharko,V. (2016). Kastomizatsiia yak napriam pidvyshchennia efektyvnosti marketynhovoi diialnosti pidpryiemstva [Customization as a direction of increasing the efficiency of marketing activities of the enterprise]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy, Mykolaiv: MNU im. V. O. Sukhomlynskoho, Vol. 11, P. 56–558 [in Ukrainian].
 28. Shkuropatskaya, V.K., Falko, L.Yu., Klochko, I.L. (2015). Kontseptsiya sovershenstvovaniya assortimentnoy politiki predpriyatiy po proizvodstvu odezhdyi na osnove printsipa kastomizatsii [The concept of improving the assortment policy of clothing enterprises based on the principle of customization]. Uspehi sovremennogo estestvoznaniya, 1(2), 287–291 [in Russian].