ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

ПОЛЯКОВА О. В., БУЛГАКОВА Т. В., КОСЕНКО Д. Ю., ШМЕЛЬОВА О. Є., МАРЕТА О.Є.

Київський національний університет технологій та дизайну

Метою роботи є виявлення особливостей дизайну офісних приміщень для людей з порушеннями опорно-рухового апарату та визначення основних функціональних груп предметного наповнення середовища універсальним обладнанням.

Методологія. Дослідження ґрунтується на системному та середовищному підходах, які дозволяють розглядати інтер’єрний простір офісних приміщень та спеціалізоване обладнання для людей з порушеннями опорно-рухового апарату як ієрархічно підпорядковану цілісність. Джерельною базою дослідження стали наукові та публіцистичні статті, вітчизняні та зарубіжні проєктні розробки офісних просторів, каталоги офісних меблів та обладнання.

Результати. Проведено аналіз досліджень з проблематики організації офісного середовища для людей з інвалідністю та порушеннями опорно-рухового апарату. На основі системного підходу проаналізовано сучасні офісні простори на можливість застосування принципів універсального дизайну при формуванні дизайну сучасного робочого середовища, що забезпечуватиме рівні можливості для роботи як людей з хронічними порушеннями, так і дасть змогу профілактики захворювань опорно-рухового апарату працівників. Розроблено структурну модель універсального інтер’єрного простору офісного приміщення з метою подальшого її розширення і уточнення, передбачення розвитку технологій, обладнання і дизайнерських рішень покращення робочих умов усіх працівників. Проаналізовано основні функціональні групи офісного предметного наповнення з точки зору їх можливості полегшення користування людьми з порушеннями опорно-рухового апарату, а також профілактики таких захворювань у інших працівників.

Наукова новизна. Сформована структура моделі дизайну внутрішнього середовища офісних приміщень для людей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Практична значущість дослідження обумовлюється розширенням і поглибленням знань про формування дизайну офісних середовищ та наповнення їх обладнанням, що забезпечує можливість комфортної роботи людей з порушеннями опорно-рухового апарату і може використовуватись у практиці проєктування відповідних середовищ.

Ключові слова: універсальний дизайн; ергономіка; інклюзивність; робоче середовище.

FEATURES OF THE OFFICE SPACE DESIGN FOR PEOPLE WITH MUSCULOSKELETAL DISORDERS

POLIAKOVA O. V., BULGAKOVA T. V., KOSENKO D. Yu., SHMELIOVA O. Ye., MARETA O. E.

Kyiv National University of Technologies and Design

Purpose. The aim of the work is to identify the design features of office premises for people with musculoskeletal disorders and to determine the main functional groups of the subject content of the environment with universal equipment.

Methodology. The study is based on a systemic and environmental approach, which allows considering the interior space of office premises and specialized equipment for people with musculoskeletal disorders as a hierarchically subordinate entity. The source base of the research were scientific and journalistic articles, domestic and foreign project developments of office spaces, catalogs of office furniture and equipment.

Results. We analyzed the research base on the problems of organizing an office environment for people with disabilities and disorders of the musculoskeletal system. Based on a systematic approach, we analyzed modern office spaces for the possibility of applying the principles of universal design when creating the design of a modern working environment, which will provide equal working opportunities for people with chronic disabilities and will ensure the prevention of diseases of the musculoskeletal system of workers. We have developed a structural model of universal interior office space in order to further expand and refine it, anticipate the development of technologies, equipment and design solutions, improve the working conditions of all employees. We analyzed the main functional groups of office filling with furniture and equipment in terms of their ability to facilitate the use of people with musculoskeletal disorders, as well as the prevention of such diseases in other workers. The right combination of universal and special equipment for all functional groups of the office environment will create a space that is comfortable for the work of different people, it will ensure the maintenance of health and the prevention of diseases associated with static loads of a sedentary way of working.

Scientific novelty. We formed the design model structure for the interior environment of office premises for people with disabilities of the musculoskeletal system.

Practical significance of the study is determined by the expansion and deepening of knowledge about the formation of the design of office environments and filling them with equipment that provides the possibility of comfortable work for people with musculoskeletal disorders and can be used in the practice of designing appropriate environments.

Keywords: universal design; ergonomics; inclusiveness; work environment.

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ПОЛЯКОВА О. В., БУЛГАКОВА Т. В., КОСЕНКО Д. Ю., ШМЕЛЁВА А. Е., МАРЕТА О. Е.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Целью работы является выявление особенностей дизайна офисных помещений для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и определения основных функциональных групп предметного наполнения среды универсальным оборудованием.

Методология. Исследование основывается на системном и средовом подходах, которые позволяют рассматривать интерьерное пространство офисных помещений и специализированное оборудование для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата как иерархически подчиненную целостность. Источниками исследования стали научные и публицистические статьи, отечественные и зарубежные проектные разработки офисных пространств, каталоги офисной мебели и оборудования.

Результаты. Проведен анализ исследований по проблематике организации офисной среды для людей с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата. На основе системного подхода проанализированы современные офисные пространства на предмет возможности применения принципов универсального дизайна при формировании дизайна современного рабочей среды, которые будут обеспечивать равные возможности для работы как людей с хроническими нарушениями, так и обеспечат профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата работников. Разработана структурная модель универсального интерьерного пространства офисного помещения с целью дальнейшего ее расширения и уточнения, предвидения развития технологий, оборудования и дизайнерских решений улучшения рабочих условий всех работников. Проанализированы основные функциональные группы офисного предметного наполнения с точки зрения их возможности облегчения пользования людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также профилактики таких заболеваний у других работников.

Научная новизна. Сформирована структура модели дизайна внутренней среды офисных помещений для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Практическая значимость исследования определяется расширением и углублением знаний о формировании дизайна офисных сред и наполнения их оборудованием, обеспечивающим возможность комфортной работы людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и может использоваться в практике проектирования соответствующих сред.

Ключевые слова: универсальный дизайн; эргономика; инклюзивность; рабочая среда.

Література

 1. Brand L. Office ergonomics: A review of pertinent research and recent developments. Reviews of human factors and ergonomics. 2008. 4 (1). 245–282. URL: http://snaptracker.kisp.com/SnapWebWork/demo/Custom/HDOW0005/Files/Resource%20Area/Ergonomics/OfficeErgonomics_AReviewofPertinent.pdf (дата звернення: 08.11.2020)
 2. Çelik, Dirimeşe E., Taşdemir N., Çelik K., Arık T., Büyükkara İ. Determination of pain in muscoloskeletal system reported by office workers and the pain risk factors. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2018. 31(1). 91–111.
 3. Ergolife – каталог ергономічних меблів. URL: http://ergolife.com.ua/ergonomichnye-stulja (дата звернення: 10.11.2020)
 4. Hedge Alan, Ray E. Effects of an Electronic Height-Adjustable Worksurface on Computer Worker Musculoskeletal Discomfort and Productivity. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. 2004. 48 с.
 5. Korhan, Memon A. A. Introductory Chapter: Work-Related Musculoskeletal Disorders. In Work-related Musculoskeletal Disorders. IntechOpen. 2019.
 6. Probst K., Perteneder F., Leitner J., Haller M., Schrempf A., Glöckl J. Active office: towards an activity-promoting office workplace design. In CHI ’12 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (CHI EA ’12). Association for Computing Machinery New York, NY, USA, 2012. 2165–2170.
 7. Salli for health and productivity – SALLI ELBOW TABLE. URL: https://salli.com/en/products/salli-elbow-table-white/ (дата звернення: 10.11.2020)
 8. АбизовВ. А. Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем: монографія. Київ: КНУККіМ, 2009. 240 с.
 9. Азін В. О., Байда Л. Ю., Грибальський Я. В., Красюкова-Еннс О. В. Доступність та універсальний дизайн: навч.-метод. посіб. К., 2013. 128с.
 10. БармашинаЛ. М. Універсальний дизайн як складова соціальної екології. Сучасні проблеми архітектури і містобудування: зб. наук. праць. К.: КНУБА, 2015. Вип.  С. 341–348.
 11. ВартапетоваА. Е. Архитектурно-планировочные принципы организации офисных объектов : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. арх. наук: спец. 05.23.21. Москва, 2010. 182 с.
 12. ВолгінаО.М., Іванова О. Л. Соціальний супровід людей з інвалідністю на робочому місці: посібник. ПРООН в Україні. К.: Ваіте, 2018. 36 с. URL: https://issuu.com/undp37/docs/socialsuppinvworkplace_manual (дата звернення: 08.11.2020)
 13. КисільС. С., Абизов В. А., Агліуллін Р. М. Структура моделі сучасного внутрішнього середовища цивільних будівель. Art and design. №3. C. 46–54.
 14. МильчаковаН. Е. Разработка дизайн-проектов с учетом принципов универсального дизайна. Сборник докладов конференции «Универсальный дизайн – Равные возможности – Комфортная среда, 2019». М.: РТУ МИРЭА, 2019. 306 с.
 15. Трифонов А. С., Потоцкий Е. П. Эксплуата­ция компьютера персоналом с расстройствами опорно-двигательного аппарата. Вестник Череповецкого государственного университета. 2016. №1 (70).

References

 1. Brand, J. (2008). Office ergonomics: A review of pertinent research and recent developments. Reviews of human factors and ergonomics, 4(1), 245–282. URL: http://snaptracker. kisp.com/SnapWebWork/demo/Custom/HDOW0005/Files/Resource%20Area/Ergonomics/OfficeErgonomics_AReviewofPertinent.pdf (Last accessed 08/11/2020) [In English].
 2. Çelik, S., Dirimeşe, E., Taşdemir, N., Çelik, K., Arık, T., & Büyükkara, İ. (2018). Determination of pain in muscoloskeletal system reported by office workers and the pain risk factors. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 31(1). 91–111 [In English].
 3. Ergolife – katalogh erghonomichnykh mebliv [Ergolife – catalog of ergonomic furniture.]. URL: http://ergolife.com.ua/ergonomichnye-stulja (Last accessed 08/11/2020). [in Ukrainian]
 4. Hedge, A. & Ray, E. (2004). Effects of an Electronic Height-Adjustable Worksurface on Computer Worker Musculoskeletal Discomfort and Productivity. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting. 48. [In English].
 5. Korhan, O., & Memon, A. (2019). Introductory Chapter: Work-Related Musculoskeletal Disorders. In Work-related Musculoskeletal Disorders. IntechOpen.
 6. Probst K., Perteneder F., Leitner J., Haller M., Schrempf A., & Glöckl J. (2012). Active office: towards an activity-promoting office workplace design. In CHI ’12 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (CHI EA ’12). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2165–2170 [In English].
 7. Salli for health and productivity – SALLI ELBOW TABLE. URL: https://salli.com/en/products/salli-elbow-table-white/ (Last accessed 08/11/2020) [In English].
 8. Abyzov, V. (2009). Teoriia rozvytku arkhitekturno-budivel’nykh system [Theory of Architecture-&-Construction Systems Development]: monograph. Kyiv: KNUKiM [in Ukrainian].
 9. Azin, V. O., Bajda, L. Ju., Ghrybaljsjkyj Ja. V., Krasjukova-Enns, O. (2013). Dostupnistj ta universaljnyj dyzajn [Accessibility and universal design] : navch.-metod. posib. Kyiv [in Ukrainian].
 10. Barmashyna, L. (2015). Universaljnyj dyzajn jak skladova socialjnoji ekologhiji [Universal design as a component of social ecology]. Suchasni problemy arkhitektury i mistobuduvannja: Zb. nauk. pracj, 40. K.: KNUBA. 341–348. [in Ukrainian].
 11. Vartapetova, A. (2010). Arhitekturno-planirovochnye principy organizacii ofisnyh obektov [Architectural and planning principles of office objects organization]. Extended abstract of candidate’s thesis (05.23.21). Moskva [in Russian].
 12. Volghina, O., Ivanova, O. L. (2018). Socialjnyj suprovid ljudej z invalidnistju na robochomu misci [Social support for people with disabilities in the workplace]: posibnyk. PROON v Ukrajini. K.: Vaite,. URL: https://issuu.com/undp37/docs/socialsuppinvworkplace_manual (Last accessed 08/11/2020) [in Ukrainian].
 13. Kysil, S., Abyzov, V. A., Ahliullin, R. M. (2020) Model’s structure of the modern internal environment of civil buildings. Art and design, 3. 46–54 [in Ukrainian]
 14. Mil’chakova, N. E. (2019). Razrabotka dizajn-proektov s uchetom principov universal’nogo dizajna [Development of design projects taking into account the principles of universal design]. Sbornik dokladov konferencii «Universal’nyj dizajn – Ravnye vozmozhnosti – Komfortnaja sreda, 2019». M.: RTU MIRJeA [in Russian].
 15. Trifonov, A., Pototckii, E. P. (2016). Ekspluatatciia kompiutera personalom s rasstroistvami oporno-dvigatelnogo apparata [Computer use by personnel with musculoskeletal disorders]. Vestnik Cherepovetckogo gosudarstvennogo universiteta, 1 (70) [in Russian].