ОСОБЛИВОСТІ ЖУРНАЛЬНОЇ ГРАФІКИ П. КОВЖУНА ТА Е. КОЗАКА В ПОПУЛЯРНИХ САТИРИЧНИХ ВИДАННЯХ ЛЬВОВА 1920–1930-х рр.

Михалевич В. В.

Київський університет імені Бориса Грінченка

Мета роботи – дослідити національну складову та стильові особливості сатиричної графіки П. Ковжуна та Е. Козака у популярних львівських гумористичних журналах міжвоєнного двадцятиліття.

Методологія. Застосований мистецтвознавчий аналіз дає змогу дослідити, виявити, порівняти та описати особливості сатиричної графіки та художнього оформлення львівських гумористичних видань міжвоєнного періоду. Компаративний та історичний методи допомагають прослідкувати творчість провідних художників в сатиричній періодиці Львова 2030-х рр. XX ст.

Результати. Визначено стилістичні особливості сатиричної графіки П. Ковжуна, Е. Козака в гумористичних часописах Львова 2030-х рр. XX ст. Зазначено, що на художню манеру даних митців мали вплив західноєвропейські течії мистецтва, такі як: модернізм, експресіонізм, кубізм, футуризм. В своїй графіці карикатуристи користуються схожими засобами для досягнення більшого ефекту – гротеск, алегорія, зооморфізм. Прослідковано, що кожний із зазначених художників мав свою індивідуальну манеру виконання сатиричного ілюстрування, що була підкріплена національними мотивами. У статті проводяться паралелі між німецькою сатиричною журнальною графікою та львівською на прикладі часопису «Simplicissimus». З’ясовано, що П. Ковжун та Е. Козак як провідні художники гумористичних видань, крім високохудожніх ілюстрацій робили якісний графічний дизайн для журналів «Маски», «Зиз», «Комар». Проаналізовано художнє оформлення обкладинок та технічні особливості названих видань. Найчастіше сатиричні часописи мали симетричну ієрархічну композицію титульної сторінки з обмеженою поліхромною палітрою. Логотип-назва на обкладинці журналу гармонійно сприймалася разом з титульною ілюстрацією. Обкладинка робилась кольоровою, зазвичай в два кольори, журнальні розвороти в свою чергу були монохромні. Встановлено смислове навантаження візуального сатиричного матеріалу відповідних видань міжвоєнного періоду.

Наукова новизна. Досліджена та зіставлена сатирична графіка з акцентом на національну складову провідних ілюстраторів: П. Ковжуна та Е. Козака у гумористичних часописах Львова 2030-х рр. XX ст. Визначені особливості художнього оформлення обкладинок популярних львівських сатиричних видань міжвоєнного двадцятиліття, таких як: «Маски», «Зиз», «Комар».

Практична значущість. Наведені дані стосовно сатиричної графіки у львівських часописах 2030-х рр. XX ст. та їхнього художнього оформлення допоможуть в розумінні традицій української галицької сатиричної ілюстрації та журнального дизайну.

Ключові слова: карикатура; шарж; ілюстрація; сатирична періодика; художнє оформлення; композиція; обкладинка.

PECULIARITIES OF JOURNAL GRAPHICS OF P. KOVZHUN AND E. KOZAK IN LVIV POPULAR SATIRICAL EDITIONS OF 20–30S YEARS OF XX CENTURY

MYKHALEVYCH V. V.

Borys Grinchenko Kyiv University

Purpose. Investigate the national component and stylistic features of satirical graphics of P. Kovzhun and E. Kozak in popular Lviv humorous magazines of the interwar period.

Methodology. The applied art analysis makes it possible to investigate, identify, compare and describe the features of satirical graphics and artistic design of Lviv humorous publications of the interwar period. Comparative and historical methods help to trace the work of leading artists in Lviv satirical periodicals of 20–30s years of XX century.

Results. Stylistic features of satirical graphics by P. Kovzhun and E. Kozak in Lviv humorous magazines of 20–30s years of the XX century are determined. It is noted that the artistic style of these artists was influenced by Western European art trends, such as: modernism, expressionism, cubism, futurism. In their graphics, cartoonists use similar tools to achieve a greater effect – grotesque, allegory, zoomorphism. It is traced that each of these artists had his own individual style of satirical illustration, which was supported by national motives. The article draws parallels between German and Lviv satirical magazine graphics on the example of the magazine “Simplicissimus”.

It was found out that P. Kovzhun and E. Kozak, as leading artists of humorous publications, in addition to highly artistic illustrations, made high-quality graphic design for the magazines «Maski», «Zyz», «Komar». The artistic design of the covers and technical features of these publications are analyzed. Most satirical magazines had a symmetrical hierarchical composition of the title page with a limited polychrome palette. The logo-name on the cover of the magazine was harmoniously perceived together with the title illustration. The cover was made in color, usually in two colors, magazine covers were monochrome. The semantic load of visual satirical material in humorous editions of the interwar period is established.

Scientific novelty. The satirical graphics with an emphasis on the national component of the leading illustrators P. Kovzhun and E. Kozak in Lviv humorous magazines of 20–30s years of the XX century is investigated and compared. The peculiarities of the design of the covers of popular Lviv satirical editions of the interwar twentieth century, such as «Maski», «Zyz», «Komar» are determined.

Practical significance. Given data on satirical graphics in Lviv magazines of the 20–30s of the XX century and their artistic design will help in understanding the traditions of Ukrainian Galician satirical illustration and magazine design.

Keywords: caricature; cartoon; illustration; satirical periodicals; decoration; composition; cover.

ОСОБЕННОСТИ ЖУРНАЛЬНОЙ ГРАФИКИ П. КОВЖУНА И Е. КАЗАКА В ПОПУЛЯРНЫХ САТИРИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ ЛЬВОВА 1920-1930-х гг.

МИХАЛЕВИЧ В. В.

Киевский университет имени Бориса Гринченко

Цель. Исследовать национальную составляющую и стилевые особенности сатирической графики П. Ковжуна и Э. Козака в популярных львовских юмористических журналах межвоенного двадцатилетия.

Методология. Примененный искусствоведческий анализ позволяет исследовать, обнаружить, сравнить и описать особенности сатирической графики и художественного оформления львовских юмористических изданий межвоенного периода. Компаративный и исторический методы помогают проследить творчество ведущих художников в сатирической периодике Львова 20–30 гг. XX в.

Результаты. Определены стилистические особенности сатирической графики П. Ковжуна и Э. Козака в юмористических журналах Львова 20–30 гг. XX в. Отмечено, что на художественную манеру данных художников повлияли западноевропейские течения искусства, такие как: модернизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм. В своей графике карикатуристы пользуются похожими средствами для достижения большего эффекта – гротеск, аллегория, зооморфизм. Прослежено, что каждый из указанных художников имел свою индивидуальную манеру исполнения сатирического иллюстрирования, которая была подкреплена национальными мотивами. В статье проводятся параллели между немецкой сатирической журнальной графикой и львовской на примере журнала «Simplicissimus».

Установлено, что П. Ковжун и Э. Козак как ведущие художники юмористических изданий, кроме высокохудожественных иллюстраций делали качественный графический дизайн для журналов «Маски», «Зиз», «Комар». Проанализированы художественное оформление обложек и технические особенности названных изданий. Чаще всего сатирические журналы имели симметричную иерархическую композицию титульной страницы с ограниченной полихромной палитрой. Логотип-название на обложке гармонично воспринималось вместе с титульной иллюстрацией. Обложка делалась цветной, обычно в два цвета, журнальные развороты были монохромные. Установлено смысловая нагрузка визуального сатирического материала определенных изданий межвоенного периода.

Научная новизна. Исследована и сопоставлена сатирическая графика с акцентом на национальную составляющую П. Ковжуна и Э. Козака в юмористических журналах Львова 20–30 гг. XXв. Определены особенности художественного оформления обложек популярных львовских сатирических изданий межвоенного двадцатилетия, таких как: «Маски», «Зиз», «Комар».

Практическая значимость. Приведенные данные о сатирической графике в львовских журналах 20–30 гг. XXв. и их художественное оформление помогут в понимании традиций украинской галицкой сатирической иллюстрации и журнального дизайна.

Ключевые слова: карикатура; шарж; иллюстрация; сатирическая периодика; художественное оформление; композиция; обложка.

Література

 1. Rousset Satirical Representations of the Bauhaus Architect in Simplicissimus Magazine. Fashioning professionals. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2018. P. 103–119
 2. Simplicissimus 1896 bis 1944 (Online-Edition). URL: http://www.simplicissimus.info/index.php?id=12 (дата звернення: 24.02.2021).
 3. Банцекова А. Книжково-журнальна графіка Львова в стилі ар-деко. Студії мистецтвознавчі. Київ: 2007. № 3 (19). С. 25–34.
 4. Inglis T. (2010). Mid-Century Modern Graphic Design. London: Batsford.
 5. Голубець М. Павло Ковжун. Львiв: Діло, 1939. 31 с.
 6. Гординський С. Павло Ковжун 1896–1939. Львів: Друкарня Української Академії Наук, 1943. 64 с.
 7. Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ століття. Київ: Гранi-Т, 2006. 240 с.
 8. Сидорик Т. Творча постать карикатуриста Павла Ковжуна на тлі взаємозв’язків традицій та західноєвропейських художніх впливів у розвит­ку львівської сатиричної графіки 1900–30-их рр. Народознавчі Зошити. Львів: 2009. № 5–6. С. 801–805
 9. Яцiв Р. Переймемо його ентузіазм. Дзвін. Львів: 1991. № 12. С. 93–98
 10. Яцiв Р. Хто він, Еко? Бібліотека українського мистецтва. URL: http://uartlib.org/8290-2/ (дата звернення: 15.11.2020).

References

 1. Rousset, I. (2018). Satirical Representations of the Bauhaus Architect in Simplicissimus Magazine. Fashioning professionals. London. Bloomsbury Publishing Plc. 103–119. [in English].
 2. Simplicissimus 1896 bis 1944 (Online-Edition). URL: http://www.simplicissimus.info/index.php?id=12 (last accessed 24.02.2021) [in German].
 3. Bantsekova, (2007). Knyzhkovo-zhurnalna hrafika Lvova v styli ar-deko[Book and magazine graphics of Lvov in the Art Deco style].Studii mystetstvoznavchi.Kyiv. 3(19). 25–34 [in Ukrainian].
 4. Inglis, T. (2010). Mid-Century Modern Graphic Design. London: Batsford [in English].
 5. Holubets, M. (1939). Pavlo Kovzhun [Pavlo Kovzhun]. Lviv: Dilo [in Ukrainian].
 6. Hordynskyi, S. Pavlo Kovzhun 1896–1939. [Pavlo Kovzhun 1996–1939]. Lviv: Printing House of the Ukrainian Academy of Sciences [in Ukrainian].
 7. Lahutenko, O. (2006). Ukrainska hrafika pershoi tretyny XX stolittia [Ukrainian graphics of the first third of the twentieth century]. Kyiv: Hrani-T. [in Ukrainian].
 8. Sydoryk, T. (2009). Tvorcha postat karykaturysta Pavla Kovzhuna na tli vzaiemozviazkiv tradytsii ta zakhidnoievropeiskykh khudozhnikh vplyviv u rozvytku lvivskoi satyrychnoi hrafiky 1900–30-ykh rr. [The creative figure of the cartoonist Pavel Kovzhun against the background of the interrelationships of traditions and Western European artistic influences in the development of Lviv satirical graphics of the 1900-s and 1930s.]. Narodoznavchi Zoshyty. 5–6. 801–805 [in Ukrainian].
 9. Yatsiv, R. (1991). Pereimemo yoho entuziazm [Let’s adopt his enthusiasm]. Dzvin. Lviv. 93–98. [in Ukrainian].
 10. Yatsiv, R. (2016). Khto vin, Eko? [Хто він, Еко?]. Biblioteka ukrainskoho mystetstva. URL: http://uartlib.org/8290-2/ (last accessed 15.11.2020) [in Ukrainian].