GRAPHIC ORIENTED DESIGN OF A MODERN CITY

HOVHANNISYAN S.V.

Kyiv National University of Technologies and Design

The purpose is to analyse the objects of graphic design from the position of their aesthetic expressiveness and effectiveness of perception in the process of human orientation in the space of a modern city.

Methodology. The research methodology is based on the complex use of historical and comparative methods, system analysis, synthesis, generalization. The specifics of the study of the sign as an object of graphic design involves the use of semantic analysis methods.

The result reveal the historical aspects of the emergence and current trends in graphic communication signs and messages used to orient a person in the modern urban space. The communication messages of modern city inscriptions-names of objects, object-spatial and plane signs of orientation in the urban environment, road signs using graphic elements and fonts have been analyzed. The main features contributing to the effectiveness of the message and current trends of graphic means in solving the problems of orientation and communication in space are highlighted.

Scientific novelty. The ways of using graphic signs to solve the tasks of orientation and communication taking into account, modern trends in socio-cultural space have been analyzed and systematized. The methods for transforming the graphic form of the sign, its functional tasks in the process of human interaction with the urban environment are considered.

Practical significance. The analysis of graphic signs from the position of their application to solve navigation and, consequently, communication problems of the city, defines the specifics of further development of graphic design in the conditions of accelerated information and technological transformation of society, and actualizes the increasing number of visual ways to transmit information. The results of the study can be used as the information basis for the development of communication design objects in the space of the city.

Keywords: graphic design; sign; image; fonts; orientation; space of modern city.

ГРАФІЧНИЙ ОРІЄНТАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН СУЧАСНОГО МІСТА

ОГАНЕСЯН С.В.

Київський національний університет технологій та дизайну

Мета: аналіз об’єктів графічного дизайну щодо естетичної виразності та ефективності сприйняття для орієнтування людини в просторі сучасного міста.

Методологія. В основі методології дослідження лежить комплексне використання історичних і порівняльних методів, системного аналізу, синтезу, узагальнення. Специфіка дослідження знаку як обєкту графічного дизайну передбачає застосування методів семантичного аналізу.

Результати. Розкрито історичні аспекти виникнення та сучасні тенденції графічних комунікаційних знаків і повідомлень, що застосовуються для орієнтування людини в сучасному урба­ністичному просторі. Проаналізовано комунікаційні повідомлення сучасного міста: написи-назви об’єктів, предметно-просторові і площинні знаки орієнту­вання у міському середовищі, дорожні знаки з використанням зображувальних елементів і шрифтів. Виділено основні особливості, що сприяють ефективності повідомлення, та сучасні тенденції графічних засобів у вирішенні завдань орієнтації і комунікації у просторі.

Наукова новизна. Проаналізовано й систематизовано способи вживання знаків графічного дизайну для вирішення завдань орієнтації і комунікації із врахуванням сучасних тенденцій соціо-культурного простору. Розглянуто способи трансформації графічної форми знака, його функціональні завдання в процесі взаємодії людини з міським середовищем.

Практична значущість. Аналіз графічних знаків з позиції їх застосування для вирішення навігації та, відповідно, комунікаційних проблем міста, визначає специфіку подальшого розвитку графічного дизайну в умовах прискорення інформаційно-технічних перетворень суспільства, яке актуалізує все більшу кількість візуальних способів передавання інформації. Результати дослідження можуть використовуватися у якості інформаційної бази для розробки об’єктів комунікаційного дизайну у просторі міста.

Ключові слова: графічний дизайн; знак; зображення; шрифти; орієнтація; простір сучасного міста.

ГРАФИЧЕСКИЙ ОРИЕНТАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА

ОГАНЕСЯН С.В.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Цель: Aнализ объектов графического дизайна относительно их эстетической выразительности и эффективности восприятия в процессе ориентирования человека в пространстве современного города.

Методология. В основе методологии исследования лежит комплексное использование исторических и сравнительных методов, системного анализа, синтеза, обобщения. Специфика исследования знака как объекта графического дизайна предусматривает применение методов семантического анализа.

Результаты. Раскрыты исторические аспекты возникновения и современные тенденции графических коммуникационных знаков и сообщений, применяемые для ориентирования человека в современном урбанистическом пространстве. Проанализированы коммуникационные сообщения современного города надписи-названия объектов, предметно-пространственные и плоскостные знаки ориентирования в городской среде, дорожные знаки с использованием изобразительных элементов и шрифтов. Выделены основные особенности, способствующие эффективности сообщения и современные тенденции графических средств в решении задач ориентации и коммуникации в пространстве.

Научная новизна. Исследованы и систематизированы способы употребления знаков графического дизайна для решения задач ориентации и коммуникации с учетом современных тенденций социо-культурного пространства. Рассмотрены способы трансформации графической формы знака, его функциональные задачи в процессе взаимодействия человека с городской средой.

Практическое значение. Анализ графических знаков с позиции их применения для решения навигации и, соответственно, коммуникационных проблем города, определяет специфику дальнейшего развития графического дизайна в условиях ускорения информационно-технических преобразований общества, актуализирует все большее количество визуальных способов передачи информации. Результаты исследования могут использоваться в качестве информационной базы для разработки объектов коммуникационного дизайна в пространстве города.

Ключевые слова: графический дизайн; знак; изображение; шрифты; ориентация; пространство современного города.

Література

 1. Arthur P., Passini Wayfinding: People, Signs, and Architecture. Focus Strategic Communications, 2002. 238 p.
 2. Crow D. Left to Right: Thе Cultural Shift from Words to Pictures. Lausanne: AVA Publishing SA, 2006. 193 p.
 3. Darley A. Visual Digital Culture. Surface Play and Spectacle in New Media Genres. N. Y.: Routledge, 2000. 225 p.
 4. Design Principles for URL: http://www.ai.mit.edu/projects/infoarch/publications/mfoltz-thesis/node8.html.
 5. From Bauhaus to beinhaus. URL: https://thecharnelhouse.org/2013/11/09/bauhaus-color/herbert-bayer-design-for-a-newspaper-stand-1924-tempera-and-cut-and-pasted-print-elements-on-paper-64-5-x-34-5cm/
 6. Herbert Bayer. URL: http://www.designishistory.com/1920/herbert-bayer/
 7. Hubregtse М., Wayfinding, Consumption, and Air Terminal Design. London: Routledge, 2020. 215 р.
 8. Meggs B. P., Purvis A. W. Meggs’ History of Graphic Design. 6th ed. New Jersey. 2016. 315 p.
 9. Svana Eyþórsdóttir К. Street and Wayfinding Signs. URL: https://www.smashingmagazine.com/street-and-wayfinding-signs-part-3/ (дата звернення 19.12.2020).
 10. Yanhua Lu. Creating a Successful Wayfinding System: Lessons Learned from Springfield, Massachusetts. 2018.
 11. ГорячєваЕ., Клименко И. Дизайн визуальной навигации в инфраструктуре современного города как фактор социализации личности. URL: https://www.jour.fnisc.ru/index.php/hsr/article/view/6113/5970 (дата звернення 12.2020).
 12. Дорожные знаки США. URL: http://bananet.ru/dorognie_znaki_v_usa (дата звернення 21.12.2020).
 13. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування ДСТУ 4100-  URL: http://pdd.ua/r/5/f/doc/DSTU_4100_2002.pdf (дата звернення 20.12.2020).
 14. Предписывающие знаки. URL: https://vodiy.ua/ru/znaky/4/ (дата звернення 20.12.2020).
 15. СеровС. И. Графика современного. М.: “Линия График”, 2005. 408 с.
 16. СмикикласМ. Инфографика. Коммуникация и влияние при помощи изображений. СПб.: Питер, 2014. 152 с.
 17. ТуэмлоуЭ. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи. М.: Астрель, АСТ, 2006. 256 с.

Reference

 1. Arthur, P., Passini, R. (2002) Wayfinding: People, Signs, and Architecture. Focus Strategic Communications, 238 p. [in English].
 2. Crow, D. (2006) Left to Right: Thе Cultural Shift from Words to Pictures. Lausanne. AVA Publishing SA. 193 p. [in English].
 3. Darley, A. (2000) Visual Digital Culture. Surface Play and Spectacle in New Media Genres. N.Y.: Routledge. 225 p. [in English].
 4. Design Principles for Wayfinding. URL: http://www.ai.mit.edu/projects/infoarch/publications/mfoltz-thesis/node8.html [in English].
 5. From Bauhaus to beinhaus. URL: https://thecharnelhouse.org/2013/11/09/bauhaus-color/herbert-bayer-design-for-a-newspaper-stand-1924-tempera-and-cut-and-pasted-print-elements-on-paper-64-5-x-34-5cm/ [in English].
 6. Herbert Bayer. URL: http://www.designishistory.com/1920/herbert-bayer/
 7. Hubregtse, М. (2020) Wayfinding, Consumption, and Air Terminal Design. London: Routledge, 215 р. [in English].
 8. Meggs, B. P., Purvis, A. W. (2016) Meggs’ History of Graphic DesignNew Jersey. 315 p. [in English].
 9. Svana Eyþórsdóttir К. Street and Wayfinding Signs. URL: https://www.smashingmagazine.com/street-and-wayfinding-signs-part-3/(Last accessed: 19.12.2020) [in English].
 10. Yanhua, Lu. (2016) Creating a Successful Wayfinding System: Lessons Learned from Springfield, Massachusetts [in English].
 11. Horiachieva, E., Klymenko, Y. (2018) Dyzain vyzualnoi navyhatsyy v ynfrastrukture sovremennoho horoda kak faktor sotsyalyzatsyy lychnosty [Visual navigation design in the infrastructure of the modern city as a factor of personal socialisation]. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/dizayn-vizualnoy-navigatsii-v-infrastrukture-sovremennogo-goroda-kak-faktor-sotsializatsii-lichnosti.pdf (Last accessed: 21.12.2020) [in Russian].
 12. Dorozhnyie znaki SShA [US road signs]. URL: http://bananet.ru/dorognie_znaki_v_usa (Last accessed: 21.12.2020) [in Russian].
 13. Znaky dorozhni. Zahalni tekhnichni umovy. Pravyla zastosuvannia [Road/signs. General technical conditions. Rules of application]. URL: http://pdd.ua/r/5/f/doc/DSTU_4100_2002.pdf (Last accessed: 20.12.2020) [in Ukrainian].
 14. Predpisyivayuschie znaki [Mandatory signs]. URL: https://vodiy.ua/ru/znaky/4/ (Last accessed: 20.12.2020) [in Russian].
 15. Serov, S. Y. (2005) Hrafyka sovremennoho znaka [Graphics of a modern sign]. Moskva [in Russian].
 16. Smykyklas, M. (2014) Ynfohrafyka. Kommunykatsyia y vlyianye pry pomoshchy yzobrazhenyi [Infographics. Communication and influence by means of images]. S. Petersburg [in Russian].
 17. Tuehmlou, E. H. (2006) Graficheskij dizajn: firmennyj stil’, novejshie tekhnologii i kreativnye idei [Graphic design: corporate identity, latest technologies and creative ideas]. Moskva [in Russian].