СПАДЩИНА ВАСИЛЯ ЄРМИЛОВА В КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

КОЛІСНИК О. В., ПОДОБЄД К. І.

Київський національний університет технологій та дизайну

Мета роботи – розглянути українські мистецькі проекти і дослідження періоду незалежності, які стосуються спадщини видатного художника і дизайнера Василя Єрмилова, і актуалізувати значення робіт художника для сучасного мистецько-дизайнерського процесу.

Методологія. У роботі застосовано методи систематизації та актуалізації аналітичної інформації, отриманої шляхом вивчення спеціалізованої професійної літератури та сайтів культурних інституцій.

Результати. Визначені та охарактеризовані основні тенденції роботи зі спадщиною Василя Єрмилова у контексті проблематики українського авангарду. Актуалізовано питання важливості розмежування українського і російського авангарду на міжнародній мистецькій сцені для формування позитивного іміджу України. Проаналізовано ключові проекти, серед яких музейні виставки і виставки сучасного мистецтва, поставлено питання про труднощі роботи зі спадщиною митця у зв’язку з відсутністю знакових робіт в українських колекціях і втратою частини робіт 1920-х років.

Наукова новизна. Систематизовано українські мистецькі проекти і дослідження періоду незалежності, присвячені Василю Єрмилову, які охоплюють різні напрямки сектору культури: мистецтвознавчі розвідки, музейні виставкові проекти, практики сучасного мистецтва.

Практична значущість. Дослідження показує сучасні тенденції у роботі зі спадщиною українського авангарду, що може бути використано для розробки подальших культурно-мистецьких проектів і створення експозицій.

Ключові слова: авангард; мистецтво; революція; дизайн; експозиція; Василь Єрмилов.

VASYL YERMILOV LEGACY IN THE CULTURAL CONTEXT OF INDEPENDENT UKRAINE

KOLISNYK O. V., PODOBED K. I.

Kyiv National University of Technologies and Design

Purpose. To examine Ukrainian art projects and studies of the period of independence, dedicated to the legacy of the outstanding artist and designer Vasyl Yermilov, and to actualize the significance of the artist’s work for the contemporary art and design process.

Methodology. Methods of systematization and actualization of the analytical information gained by studying specialized professional literature and websites of cultural institutions.

Results. The main tendencies of work with the legacy of Vasyl Yermilov in the context of the problems of the Ukrainian avant-garde are determined and characterized. The issue of the importance of differentiating the Ukrainian and Russian avant-garde on the international art scene for the formation of a positive image of Ukraine has been actualized. Key projects were analyzed, including museum and contemporary art exhibitions, and the difficulty of working with the artist’s legacy due to the lack of iconic works in Ukrainian collections and the loss of some of the works of the 1920s was raised.

The scientific novelty. Systematized Ukrainian art projects and studies of the period of independence, dedicated to Vasyl Yermilov, which cover various areas of culture: art history works, museum exhibition projects, contemporary art practices.

Practical significance. The study shows current trends in working with the heritage of the Ukrainian avant-garde and can be used to develop further cultural projects and create exhibitions.

Key words: avant-garde; art; revolution; design; exposition; Vasyl Yermilov.

НАСЛЕДИЕ ВАСИЛИЯ ЕРМИЛОВА В КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЫ

КОЛЕСНИК А.В., ПОДОБЕД К. И.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Цель работы. Рассмотреть украинские художественные проекты и исследования периода независимости, касающиеся наследия выдающегося художника и дизайнера Василия Ермилова, и актуализировать значение его работ для совеременного художественного и дизайнерского процесса.

Методология. В работе применены методы систематизации и актуализации аналитичес­кой информации, полученной путем изучения специализированной профессиональной литера­туры и сайтов культурных институций.

Результаты. Определены и охарактеризованы основные тенденции работы с наследием Василия Ермилова в контексте проблематики украинского авангарда. Актуализирован вопрос важности разграничения украинского и российс-кого авангарда на международной художествен-ной сцене для формирования позитивного имиджа Украины. Проанализированы ключевые проекты, среди которых музейные выставки и выставки современного искусства, поставлен вопрос о трудностях работы с наследием художника в связи с отсутствием знаковых работ в украинских коллекциях и потерей части работ 1920-х годов.

Научная новизна. Систематизированы украинские художественные проекты и исследо-вания периода независимости, посвященные Василию Ермилову, которые охватывают различные направления культуры: искусство­ведческие работы, музейные выставочные проекты, практики современного искусства.

Практическая значимость. Исследование показывает современные тенденции в работе с наследием украинского авангарда и может быть использовано для разработки дальнейших культурных проектов и создания экспозиций.

Ключевые слова: авангард; искусство; революция; дизайн; экспозиция; Василий Ермилов.

Література

 1. АРХІВажлива СПРАВА: Василь Єрмілов. URL: http://prostir.museum/ua/post/33612 (дата звернення 30.10.2020).
 2. ГорбачовД. Мої зустрічі з генієм дизайну. Art Ukraine. URL: https://artukraine.com.ua/ukr/a/moi-vstrechi-s-geniem-dizayna/#.X5vohogzZPY (дата звернення 30.10.2020).
 3. ДаниленкоВ. Дизайн України в європейському вимірі ХХ століття. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття: зб. статей. К.: Фенікс, 2012. С.  URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=3253
 4. Кара-ВасильєваТ. Формування дизайну в Україні художниками авангарду. Нариси з історії українського дизайну: Зб. статей / Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України; за заг. ред. М.І. Яковлєва; Редкол.: В.Д. Сидоренко (голова), А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова та ін. К.: Фенікс, 2012. С. 111–121. URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html? id=3253
 5. Колекція Ігоря Диченка. Каталог. К.: Мистецький Арсенал, 2015.
 6. КосівВ. М. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989 років: символи, образи, стилістика: монографія. К.: Родовід, 2019. 480 с.
 7. ЛагутенкоО. Василий Ермилов и “малые голландцы”. Русский авангард 19101920-х годов: проблема коллажа. М.: Наука, 2005. С. 128–
 8. Прес-реліз виставки “Postponed Futures” (GRAD, London, 2017). URL: https://www.gradlondon.com/files/pdfs/press_release_postponed_futures_final.pdf (дата звернення 30.10.2020).
 9. Український інститут та One Philosophy Group дослідили присутність України у європейських ЗМІ у 2018–2019 роках. URL: https://ui.org.ua/research_media (дата звернення 30.10.2020).
 10. ФілевськаТ. М’яка дипломатія по-російськи. KORYDOR. URL: http://www.korydor.in.ua/ua/opinions/russian-soft-power-in-moma.html (дата звернення 30.10.2020).
 11. ХмельовськийО. М. Графічний дизайн. Луцьк: Терен, 2008. 160 с.
 12. ТарасенкоО. А. Давньоруська ікона і супрематизм Казимира Малевича. Художня культура. Актуальні проблеми. Вип. 4. С. 358–382. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2007_4_31

References

 1. ARHKIVazhlyva SPRAVA: Vasyl Yermilov [Vasily Yermilov]. URL: http://prostir.museum/ua/post/33612 (Last accessed: 30.10.2020) [In Ukrainian].
 2. Gorbachov, Moi zustrichi z geniyem dyzainu [My meetings with a design genius]. Art Ukraine. URL: https://artukraine.com.ua/ukr/a/moi-vstrechi-s-geniem-dizayna/#.X5vohogzZPY (Last accessed: 30.10.2020) [In Ukrainian].
 3. Danylenko, V. (2012). Dyzain Ukrainy v yevropeiskomu vymiri XXstolittya [Design of Ukraine in the European dimension of the twentieth century]. Narysy z istoriyi ukrainskogo dyzainu XX stolittya: Zb. statei. Kyiv: Feniks. 26. URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=3253 [In Ukrainian].
 4. Kara-Vasylieva, T. (2012) Formuvannia dyzainu v Ukraini khudozhnykamy avanhardu [Formation of design in Ukraine by avantgarde artists]. Narysy z istorii ukrainskoho dyzainu: Zb. Statei. In-t problem suchasnoho mystetstva NAM Ukrainy. Kyiv: Feniks, 111– URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=3253 [In Ukrainian].
 5. Kolekciya Igorya Dychenka [Igor Dychenko’s collection]. Catalog (2015). K.: Mystetskyi Arsenal [In Ukrainian].
 6. Kosiv, V.M. (2019). Ukrainska identychnist u grafichnomu dyzajni 19451989 rokiv: symvoly, obrazy, stylistyka [Ukrainian identity in graphic design of 1945–1989: symbols, images, stylistics]. Monograph. K.: Rodovid, 480 [In Ukrainian].
 7. Lagutenko, O. (2005). Vasiliy Ermilov i «malye gollandtsy» [Vasily Ermilov and “small Dutch”]. Russkiy avangard 1910–1920 godov: problema kollazha. M.: Nauka. 128–141 [In Russian].
 8. Press-release of the «Postponed Futures» exhibition (GRAD, London, 2017). URL: https://www.gradlondon.com/files/pdfs/press_release_postponed_futures_final.pdf (Last accessed: 30.10.2020) [In English].
 9. Ukrainskyi instytut ta One Philosophy Group doslidly prysutnist Ukrainy u yevropeiskykh ZMI u 2018–2019 rokax [Ukrainian Institute and One Philosophy Group investigated the presence of Ukraine in the European media in 2018–2019]. URL: https://ui.org.ua/research_media (Last accessed: 30.10.2020) [In Ukrainian].
 10. Filevska, T. M’jaka dyplomatiya po-rosiysky [Soft diplomacy in Russian]. KORYDOR. URL: http://www.korydor.in.ua/ua/opinions/russian-soft-power-in-moma.html (Last accessed: 30.10.2020) [In Ukrainian].
 11. Khmeliovskyi, O.M. (2008) Grafichnyi dyzain [Graphic design]. Lutsk: Teren, 160 [In Ukrainian].
 12. Tarasenko, O.A. (2007) Davnioruska ikona i suprematyzm Kazymyra Malevycha [Ancient Rus icon and suprematism of Kazimir Malevich]. Khudoznhia kultura. Aktualni problemy. 4. 358–382. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2007_4_31 [In Ukrainian].