МЕРЕЖИВО І В’ЯЗАННЯ У ДЕКОРІ БОЙКІВСЬКОГО ВБРАННЯ: ЕТНОЛОКАЛЬНІ ТА ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ

КОЗАКЕВИЧ О. Р.

Інститут народознавства Національної академії наук України

Мета: проаналізувати художньо-стильові характеристики оздоблення народного вбрання Бойківщини, мереживного й в’язаного декору зокрема, завдяки якому компоненти одягу набували унікальних локальних ознак.

Методологія. Методологічною основою є принцип системного підходу та комплексного дослідження. Для вивчення предмета дослідження застосовано порівняльно-історичний та типологічний методи. Аналіз художніх особливостей мереживного та в’язаного декору здійснено з використанням мистецтвознавчого методу, а саме – методу формального аналізу і, частково, образно-стилістичного.

Результати. На основі опрацьованих артефактів з музейних збірок, результатів польових розвідок та аналізу наукових джерел визначено основні типологічні групи й типи виробів на Бойківщині. Визначено текстильні техніки та технологічні прийоми виготовлення декору. Проаналізовано художньо-стильові характеристики в’язання і мережива в одязі бойків з урахуванням взаємовпливів культур сусідніх етносів. З’ясовано, що ажурний декор переважно розповсюджений в жіночих головних уборах, поясному вбранні, сорочках. У виготовленні ажурних оздоб застосовували текстильні техніки «брання», плетіння, в’язання гачком та різноманітні технічні прийоми. В’язання спицями, гачком та «плетіння на лабі» використовували у виготовленні рукавиць, нараквиць, шкарпеток-панчіх. У народному вбранні бойків побутували плетені пояси «по стіні», які не були поширені в лемків, а на Гуцульщині – здебільшого на гуцульсько-покутському пограниччі. За художньо-стилістичними особливостями можна виокремити жіночі очіпки (мереживні денця), ажурні орнаменти на жіночих сорочках Закарпатської Бойківщини, оздоблення нижніх країв «запасок» тороками «макраме». Утім, навіть в межах окремих осередків етнолокальні та мистецькі характеристики мережива і в’язання відрізнялися унікальними ознаками.

Наукова новизна дослідження полягає у введені в науковий обіг матеріалів про бойківське народне вбрання, зразків мережива та в’язання, що розкривають художнє розмаїття народного вбрання та текстилю Бойківщини.

Практична значущість. Дослідження дозволяє розширити знання про традиційний одяг бойків, його декор та текстильне виробництво зокрема. Надано відомості про осередки виготовлення окремих типів вбрання із застосуванням ажурного і в’язаного оздоблення, що доповнює джерела вивчення народного вбрання Бойківщини.

Ключові слова: Бойківщина; оздоблення; ажур; мереживо; народний одяг; в’язання; текстильні техніки; пограниччя; етнокультурні впливи; локальні ознаки; традиція.

LACE AND KNITTING IN BOIKO`S CLOTHING DECOR: ETHNIC LOCAL AND ART FEATURES

KOZAKEVYCH O.R.

Ethnology Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine

Purpose. Local and artistic features of Boiko`s region traditional clothing décor are studied. The attention is given to lace and knit decor, which gave the clothing components a unique and often was the artistic accent in Boiko`s clothing complexes.

Methodology. The methodological basis of the study is the principle of systematic approach and comprehensive research. The comparative-historical and typological methods were used for the study research subject. The analysis of lace and knit décor was done using the art study method.

Results. The main typological groups and items` types formed under the influence of ethno-cultural and historical factors were determined in the Boiko`s region based on artifacts from museum collections, field studios and scientific sources. The décor manufacturing textile techniques and technological methods are outlined, with pointed of common and distinctive features in comparison with folk clothing of the Carpathian region`s other ethnographic groups. Artistic and stylistic characteristics of knitting and lace are analyzed, taking into account the interplay of neighboring ethnicities cultures and border features. It is studied out that the lace décor was mostly common in female headwear, the waist wear and shirts. Sprang, lace, crocheting weaving techniques as well as other technological methods were used in the manufacturing lace adornments. Knitting, crocheting and weaving “on the laba” were used for gloves, “narakvytsias”, and socks-stockings manufacturing. In folk clothing Boikos applied weaving belts which were made in technique “on the wall”. This kind of belts also were used in Hutsul`s region – mainly on the Hutsul-Pokuttia border and were not common in Boikos. According to the artistic and stylistic features, it is possible to single out female coifs with lace bottoms, openwork ornaments on female shirts of Transcarpathian Boiko`s region, decoration low edges of aprons (“zapaskas”) with fringes using macramé. However, the ethno-local and artistic characteristic of lace and knitting within single centers were differed in their unique features.

Scientific novelty consists in the introduction into the scientific circulation of materials about Boiko`s folk clothing. The focus is on the lace and knit décor that reveals the artistic diversity of Boiko`s region clothing art.

Practical significance. The study allows expanding the knowledge of Boiko`s traditional garment and textile production, in particular, about the centers of manufacturing some types of clothing with openwork and knitting. This contributes to use the receives information in the further study of Boiko`s region traditional clothing.

Keywords: Boiko`s region; décor; openwork; lace; folk clothing; knitting; textile techniques; border; ethno-cultural influences; local features; tradition.

КРУЖЕВО И ВЯЗАНИЕ В ДЕКОРЕ БОЙКОВСКОЙ ОДЕЖДЫ: ЭТНОЛОКАЛЬНЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КОЗАКЕВИЧ О.Р.

Институт народоведения Национальной академии наук Украины

Цель. Проанализировать художественно-стилистические характеристики украшения народной одежды Бойковщины, кружевного и вязанного декора в частности, благодаря которому компоненты костюма получали отличительные локальные черты.

Методология. В основе методологии – принцип системного подхода и комплексного исследования. Для изучения предмета исследования использованы сравнительно-исторический и типологический методы. Анализ художественных особенностей кружевного и вязанного декора осуществлен с задействованием искусствоведческого метода, а именно – метода формального анализа и частично образно-стилистического.

Результаты. На основании изученых артефактов из музейных коллекций, результатов полевых исследований, а также анализировании научных источников определены ведущие типологические группы и типы изделийна Бойковщине. Обозначено текстильные техники и технологические приемы изготовления декора. Проанализированы художественно-стилистические характеристики вязания и кружева, учитывая взаимовлияние культур соседствующих этносов. Определено, что кружевной декор главным образом был распространен в женских головных уборах, поясной одежде, рубашках. В изготовлении ажурных украшений использовали текстильные техники «брання», плетение, вязания крючком и разнообразные технические приемы. Вязание спицами, крючком и «плетение на лабе» использовали в изготовлении рукавиц, носков-чулок. В народной одежде бойков бытовали плетеные пояса «по стене», которые не распространены у лемков, а на Гуцульщине – главным образом на гуцульско-покутском пограничье. По художественно-стилистическим особенностям возможно выделить женские чепцы, ажурные орнаменты на женских сорочках Закарпатской Бойковщины, украшение нижнего края «запасок» бахромой «макраме». Однако даже в отдельных центрах этнолокальные и художественные характеристики кружева и вязания отличались уникальными чертами.

Научная новизна состоит в введении в научный оборот материалов о бойковской народной одежде, образцов кружева и вязанного декора, что раскрывают художественное разнообразие традиционного костюма Бойковщины.

Практическое значение. Исследование дает возможность расширить знания о традиционной одежде бойков и о текстиле в частности, об центрах изготовления отдельных типов одежды с использованием ажурного и вязанного декора, что способствует введению полученных материалов для изучения народного костюма Бойковщины.

Ключевые слова: Бойковщина; украшение; ажур; кружево; народная одежда; вязание; текстильные техники; пограничье; этнокультурные влияния; локальные характеристики; традиция.

Література

 1. ВальницькаС. Про народне мистецтво. Нова Хата. 1929. № 8–9. С. 4–5.
 2. Козакевич О. Українські народні мереживні та в’язані вироби кінця ХІХ – початку ХХІ століття: Історіографія питання. Народознавчі Зошити. Серія мистецтвознавча. 2014. № 5(119). С. 951–966. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2014_5_17
 3. Kopernicki O Góralach Ruskich w Galicyi. Kraków, 1889. 34 s.
 4. Strzetelska-Grynbergowa Staromiejskie. Ziemia i ludność. Lwów, 1899. 676 s.
 5. Falkowski, Pasznycki B. Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim. Zarys etnograficzny. Lwów: Wyd. Towarzystwa Ludoznawczego, 1935.
 6. МатейкоК. Этнографические особенности одежды бойков. Карпатский сборник. Москва: Наука, 1972. С. 66–74.
 7. Marciniak M. Bojkowski ubiór ludowy. Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro. Warszaawa, 2016. T. 1. S. 597–614.
 8. БурачинськаЛ. Народне вбрання Бойківщини. Бойківщина. Монографічний збірник матеріалів про бойківщину з географії, історії, етнографії і побуту, Український архів. Філядельфія – Ню Йорк. Т. XXXIV. 1980. С. 291–318.
 9. СтельмащукГ. Українські народні головні убори. Львів: Апріорі. 2013. 270 с.
 10. КляшторнаН. Народне вбрання Західної Бойківщни: Літовищі та околиці. Івано-Франківськ. 2017. 84 с.
 11. Reinfuss Karpaski świat bojków i łemków. Fotografie. Lesko. 2015. 247 с.
 12. Козакевич О. Брання. Мала енциклопедія українського народознавства. За ред. С. Павлюка. Львів: Афіша, 2007. С.65–66.
 13. Козакевич О. Українські традиційні в’язані вироби кінця ХІХ–ХХ ст.: локальні особливості (за матеріалами західних областей). Записки Наукового товариства ім. Т.Г.Шевченка. Т. CCLXI (261). Праці комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. Львів, 2011. С. 503–524.
 14. КозакевичО. Традиційні в’язані та мереживні вироби на Бойківщині і Підгір’ї кінця ХІХ – початку ХХІ століття: вбрання (за матеріалами мистецтвознавчих експедицій 2005–2006-х рр.). Народознавчі зошити. 2015. № 5 (125). С. 1127–1149. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_5_14.
 15. КозакевичО. Декор мереживних очіпків кінця ХІХ–ХХ ст. (за матеріалами західноукраїнських областей). Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. 2019. Вип. 6. С. 253–261.
 16. Kozakevych Ludowe wyroby dziane i koronkarskie na Bojkowszczyźnie i Podgórzu w końcu XIX – na początku XXI wieku: cechy regionalne i odmiany lokalne (na podstawie badań terenowych w latach 2005–2006). Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, red. naukowa B. Halczak, R. Drozd, S. Dudra, O. Kozakevych, O. Kuzmenko, P.J. Best, M. Šmigel’. Słupsk, 2016. , Tom VI. S. 438–458.
 17. КозакевичО. Бойківські в’язані вироби та мереживо кінця ХІХ–ХХ століття: локальні та художні особливості. Бойківщина. Дрогобич. 2007. Т.  С. 441–447.
 18. КозакевичО. Трансформаційні процеси в українському традиційному мистецтві (на прикладі в’язаних та мереживних виробів Бойківщини). Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Київ, 2008. Вип.  С. 25–31. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/eins/eins_2008_27.pdf.
 19. Turnau Historia dziewіarstwa europejskiego do początku XIX wieku. Wrocłаw–Warszawa: WPAN. 1979.
 20. Чернівецький Обласний Державний Архів. Ф.1 Оп.1. Спр.73.
 21. Архів ІН НАН України. Ф.1. Оп.2. Спр.530. “Звіт мистецтвознавчої комплексної експедиції на Бойківщину та Лемківщину, 2005 р.”.
 22. КозакевичО. Р. Мереживо і в’язання в декорі лемківського вбрання: етнолокальні та художні особливості. Art and design. №1. С. 34–41. DOI: 10.30857/2617-0272.2020.1.9.
 23. Архів ІН НАН України. Ф.1. Оп.2. Спр.539. “Звіт мистецтвознавчої комплексної експедиції на Бойківщину та Підгір’я, 2006 р. (Козакевич О., Шпак О., Федорчук О.)”.
 24. КозакевичО. Типологія українських народних в’язаних та мереживних виробів ХІХ – початку ХХІ століття: вбрання. Народознавчі Зошити. Серія мистецтвознавча. 2014. № 6 (120). URL: С. 1403–1419. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Naz Micte_2014_6_31
 25. Архів ІН НАН України. Ф.1. Оп.2. Спр. 596. “Звіт мистецтвознавчої комплексної експедиції на Закарпатську Бойківщину, 2009р. (Герус Л., Никорак О., Козакевич О., Мотиль Р., Федорчук О.)”.

References

 1. Valnytska, S. (1929). Pro narodne mystetstvo [About folk art]. Nova Khata – New House, №8–9. 4–5. [in Ukrainian].
 2. Kozakevych, O. (2014). Ukrainian Folk Lace and Knitting Items of the Late XIX – Early XXI Centuries: Historiography of a problem [Ukrainski narodni merezhyvni ta viazani vyroby kintsia XIX – pochatku XXI stolittia: Istoriohrafiia pytannia]. Narodoznavchi Zoshyty – The Ethnology Notebooks. Art Studies Series, 5 (119). 951–966 URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2014_5_17 [in Ukrainian].
 3. Kopernicki, J. (1889). O Góralach Ruskich w Galicyi [About the Russian Highlanders in Galicyi]. Krakau [in Polish].
 4. Strzetelska-Grynbergowa, Z. (1899). Staromiejskie. Ziemia i ludność [Staromiejskie. Land and peple]. Lvyv [in Polish].
 5. Falkowski, J., Pasznycki, B. (1935). Na pograniczu łemkowsko-bojkowskim. Zarys etnograficzny [On the border between Lemko and Boyko. Ethnographic outline]. Prace Etnograficzne – Ethnographic Works. Lvyv [in Polish].
 6. Mateiko, K. (1972). Etnohrafycheskye osobennosty odezhdy boikov [Ethnographic features of clothing strikers]. Karpatskyi sbornyk – Carpathian collection. 66–74 [In Russian].
 7. Wolski, J. (Eds.) (2016). Bojkowszczyzna Zachodnia – wczoraj, dziś i jutro [Western Boyko region – yesterday, today and tomorrow]. 1. Warsaw [in Polish].
 8. Burachynska, L. (1980). Narodne vbrannia Boikivshchyny. Boikivshchyna [Folk costume of Boykivshchyna. Boykivshchyna]. Filiadelfiia – Niu York, 291–318 [in Ukrainian].
 9. Stelmashchuk, H. (2013). Ukrainski narodni holovni ubory [Ukrainian folk hats]. Lvyv [in Ukrainian].
 10. Kliashtorna, N. (2017). Narodne vbrannia Zakhidnoi Boikivshchny: Litovyshchi ta okolytsi [Folk costume of Western Boykivshchyna: Resorts and surroundings]. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].
 11. Reinfuss, R. (1992). Związki kulturowe po obu stronach Karpat w rejonie Łemkowszczyzny. Łemkowie w historii i kulturze Karpat [Cultural connections on both sides of the Carpathians in the Lemko region. Lemkos in the history and culture of the Carpathians]. Rzeszow [in Polish].
 12. Kozakevych, O. (2007). Brannia [Sprang]. The Concise Encyclopedia of Ukrainian Ethnology. S. Pavlik (Ed.) 65–66. Lvyv [in Ukrainian].
 13. Kozakevych, O. (2011). Ukrainski tradytsiini viazani vyroby kintsia XIX–XX st.: lokalni osoblyvosti (za materialamy zakhidnykh oblastei) [Ukrainian Traditional Knitting Items of the End of XIX–XX Centuries: Local Features (According to Western Regions` Materials)]. Zapysky Naukovoho tovarystva im. T.H. Shevchenka. Notes Shevchenko Scientific Society. CCLXI (261). Lviv [in Ukrainian].
 14. Kozakevych, O. (2015). Tradytsiini viazani ta merezhyvni vyroby na Boikivshchyni i Pidhiri kintsia XIX – pochatku XXI stolittia: vbrannia (za materialamy mystetstvoznavchykh ekspedytsii 2005-2006.) [The Traditional Knitting any Lace Items in Boyko and Pidhiria Regions of the End of XIX – Early XXI Centuries: Clothing (According to Art Studies Expeditions in 2005–2006)]. Narodoznavchi zoshyty – The Ethnology Notebooks, 5(125). 1127–1149. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2015_5_14 [in Ukrainian].
 15. Kozakevich, O. (2019). Dekor merezhyvnykh ochipkiv kintsia XIX–XX st. (za materialamy zakhidnoukrainskykh oblastei) [Decor of lace hats of the end of the XIX–XX centuries. (based on the materials of the western Ukrainian regions)] Naukovyi zbirnyk Zakarpatskoho muzeiu narodnoi arkhitektury ta pobutuScientific collection of the Transcarpathian Museum of Folk Architecture and Life. 6. 253–261 [in Ukrainian].
 16. Kozakevych, O. (2016). Ludowe wyroby dziane i koronkarskie na Bojkowszczyźnie i Podgórzu w końcu XIX – na początku XXI wieku: cechy regionalne i odmiany lokalne (na podstawie badań terenowych w latach 2005–2006) [Folk knitted and lace products in the Boyko region and Podgórze at the end of the XIXth – beginning of the XXIst century: regional features and local varieties (based on field research in 2005–2006)]. Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowa – Łemko, Bojko, Rusinis. History, present day, material and spiritual culture. Vol. VI. 438–458 [in Polish].
 17. Kozakevych, O. (2007). Boikivski viazani vyroby ta merezhyvo kintsia XIX–XX stolittia: lokalni ta khudozhni osoblyvosti [Boyko knitted products and lace of the end of the XIX–XX centuries: local and artistic features]. Boikivshchyna – Boykivshchyna. 3. 441–447 [in Ukrainian].
 18. Kozakevych, O. (2008). Transformatsiini protsesy v ukrainskomu tradytsiinomu mystetstvi (na prykladi viazanykh ta merezhyvnykh vyrobiv Boikivshchyny) [Transformational processes in Ukrainian traditional art (on the example of knitted and lace products of Boykivshchyna)]. Etnichna istoriia narodiv Yevropy Ethnic History of the Peoples of Europe. 27. 25–31 URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/eins/eins_2008_27.pdf [in Ukrainian].
 19. Turnau, I. (1979). Historia dziewіarstwa europejskiego do początku XIX wieku [History of European knitting until the beginning of the 19th century]. Wrocław-Warsaw [in Polish].
 20. Chernivetskyi Oblasnyi Derzhavnyi Arkhiv [Chernivtsi Regional State Archive]. F.1 Op.1. Spr.73.
 21. Kozakevych, O., Olijnyk, O., Fedorchuk, O. (2005). Arkhiv IN NAN Ukrainy. Zvit mystetstvoznavchoi kompleksnoi ekspedytsii na Bojkivschynu ta Lemkivschynu [Archive of IN of NAS of Ukraine «Report of the Artistic Expedition to Boikivshchyna and Lemkivshchyna»]. 1. 2. 530 [in Ukrainian].
 22. Kozakevych, O.R. (2020). Merezhyvo i viazannia v dekori lemkivskoho vbrannia: etnolokalni ta khudozhni osoblyvosti [Lace and knitting Lemko’s clothing décor: ethnic local and art features]. Art and design. 1. 34–41. DOI: 10.30857/2617-0272.2020.1.9 [in Ukrainian].
 23. Kozakevych,, Shpak, O., Fedorchuk, O. (2006). Arkhiv IN NAN Ukrainy “Zvit mystetstvoznavchoi kompleksnoi ekspedytsii na Boikivshchynu ta Pidhiria” [Archive of the Institute of NAS of Ukraine “Report of the complex art expedition to Boykivshchyna and Pidhirya”] [in Ukrainian].
 24. Kozakevych, O. (2014). Typolohiia ukrainskykh narodnykh viazanykh ta merezhyvnykh vyrobiv XIX – pochatku XXI stolittia: vbrannia ypology of Ukrainian folk knitted and lace products of the XIX – beginning of the XXI century: clothes]. Narodoznavchi Zoshyty – Ethnographic Notebooks. 6 (120). 1403–1419. URL: С. 1403–1419. http://nbuv.gov.ua/UJRN/NazMicte_2014_6_31 [in Ukrainian].
 25. Herus,, Nykorak, O., Kozakevych, O., Motyl, R., Fedorchuk, O. (2009). Arkhiv IN NAN Ukrainy. «Zvit mystetstvoznavchoi kompleksnoi ekspedytsii na Zakarpatsku Boikivshchynu [Archive of the Institute of National Academy of Sciences of Ukraine “Report of the complex art expedition to the Transcarpathian Boykivshchyna]. 1. 2. 596 [in Ukrainian].