ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО І ЕКО-ДИЗАЙН: ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ І СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

ШМАГАЛО Р. Т.

Львівська національна академія мистецтв

Мета: виявлення та аналіз філософсько-освітніх та естетичних основ розвитку декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну у контексті нових соціально-культурних викликів.

Методологія базована на системному підході, що синтезує методологічні принципи суміжних наук: мистецтвознавства, філософії, естетики, педагогіки з універсальними для цих наук методами історичного, типологічного та порівняльного аналізу.

Результати. Визначено базові філософсько-естетичні витоки явища декоративно-ужиткового мистецтва у контексті мистецької та спорідненої дизайн-освіти, банк основоположних ідей та принципів її поступу в часовому континуумі. Виявлено напрацьовані віками соціально-культурні цінності, актуальні для різних історичних періодів і перед сучасними викликами, що постають перед мистецькоосвітньою сферою.

Наукова новизна полягає у визначенні філософсько-естетичних засад функціонування декоративно-ужиткового мистецтва у руслі мистецької та дизайн-освіти, її позачасових універсальних соціально-культурних цінностей.

Практична значущість. Дослідження сприятиме формуванню глибинного, філософсько-естетичного рівня світоглядного сприйняття явища декоративно-ужиткового мистецтва, мистецької та дизайн-освіти, виробленню орієнтирів щодо впровадження та проектування нових креативних ідей розвитку в мистецтві, освіті, еко-дизайні.

Ключові слова: філософсько-освітні основи; естетичні та соціально-культурні цінності; мистецька та дизайн-освіта; еко-дизайн; нові соціальні запити.

DECORATIVE ART AND ECO-DESIGN: PHILOSOPHICAL AND EDUCATIONAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT AND MODERN CHALLENGES

SHMAGALO R. T.

Lviv National Academy of Arts

Purpose. Identification and analysis of philosophical, educational and aesthetic foundations of the development of decorative and applied arts and design in the context of new socio-cultural challenges.

Methodology. It is based on a systematic approach that synthesizes the methodological principles of related sciences: art history, philosophy, aesthetics, pedagogy with universal for these sciences methods of historical, typological and comparative analysis.

Results. Basic philosophical and aesthetic origins of the phenomenon of decorative and applied art in the context of art and related design education, as well as the bank of basic ideas and principles of its progress in the time continuum are determined. There also have been traces social and cultural values acquired over the centuries, relevant for different historical periods and modern challenges, facing the art and education sphere.

Scientific novelty. Determining of the philosophical and aesthetic principles of the functioning of decorative and applied arts in line with art and design education, its timeless universal social and cultural values.

Practical significance. The research will contribute to the formation of a deep, philosophical and aesthetic level of worldview perception of the phenomenon of decorative and applied arts, art and design education, the development of guidelines for the implementation and design of new creative ideas in art, education and eco design.

Key words: philosophical and educational bases; aesthetic; social and cultural values; art and design education; new social demands.

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО И ЭКО-ДИЗАЙН: ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

ШМАГАЛО Р.Т.

Львовская национальная академия искусств

Цель: выявление и анализ философско-образовательных и эстетических основ развития декоративно-прикладного искусства и дизайна в контексте новых социально-культурных вызовов.

Методология основана на системном подходе, синтезирует методологические принципы смежных наук: искусствоведения, философии, эстетики, педагогики с универсальными для этих наук методами исторического, типологического и сравнительного анализа.

Результаты. Определены базовые философско-эстетические истоки явления декоративно-прикладного искусства в контексте художественного и родственного дизайн-образования, банк основополагающих идей и принципов его развития во временном континууме. Выявлено наработанные веками социально-культурные ценности, актуальные для разных исторических периодов и перед современными вызовами, которые стоят перед искусственно-образовательной сферой.

Научная новизна заключается в определении философско-эстетических основ функционирования декоративно-прикладного искусства в русле художественной и дизайн-образования, его вневременных универсальных социально-культурных ценностей.

Практическая значимость. Исследование будет способствовать формированию глубинного, философско-эстетического уровня мировоззренческого восприятия явления декоративно-прикладного искусства, художественной и дизайн-образования, выработке ориентиров по внедрению и проектированию новых креативных идей развития в искусстве, образовании, эко-дизайне.

Ключевые слова: философско-образовательные основы; эстетические и социально-культурные ценности; художественная и дизайн-образование; эко-дизайн; новые социальные запросы.

Література

 1. Арттекстиль. Інтеграція мистецтв. Каталог виставки. Керівник проекту: Ольга Луковська. К.: Майстер книг, 2020. 64 с.
 2. Земпер Г. Техническая естетика. М.: Искусство, 1970. 320 с.
 3. Малюца А. Народне мистецтво чи мистецький промисел? Українське мистецтво. Мюнхен. 1947. № 1. С. 31–35.
 4. Малюца А. Організація народного мистецтва (з праць Краєвого інституту Української Народної Творчости). Наші дні. 1942. Ч. 3.
 5. Мірчук І. Естетика. Мюнхен: Український Вільний Університет, 2003. 108 с.
 6. Музей-архів ім. Д. Антоновича // Новини з Академії. 1997. УВАН у США. Ч. 21. С. 3.
 7. Соловiй Ю. Чи сучасне наше сучасне мистецтво? Спроба критики виставки УСОМу у Регенсбурзi. Арка. 1948. Ч. 3–4. С. 77–79.
 8. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини XІX – середини XX ст.: структурування, методологія, художні позиції. Львів: Українські технології, 2005. 528 с.
 9. Шмагало Р. Розробка проекту створення локації культурних індустрій «Національний центр мистецтв та ремесел» на базі ЛЕКСФ // Пропозиції проектних ідей до проекту Плану заходів Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року.
 10. Шмидт Ф. Художественно-педагогические факультеты. Путь просвещения. 1923. № 7–8. С. 56–71.
 11. Шпенглер О. Закат Европы. М., 1992. Т. 1. 719 с.
 12. 50 creative years. N.Y., 1960. 109 р.
 13. Machniewicz S. Pokaz prac uczniów wydziału przemyslu artystycznego przy Państwowej szkole przemysłowej we Lwowie. S. 3.
 14. Шмагало Р. Експериментальні мистецькі школи ХХ ст.: Олександр Архипенко, Енді Варгол. Мистецтвознавство: Зб. наук. пр. 2007. Ч. 1. С. 31–38. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16513/04-Shmahalo.pdf?sequen ce=1.

References

 1. Arttekstyl’. (2020). Intehratsiia mystetstv [Integration of arts]. Kataloh vystavky. Kerivnyk proektu: Ol’ha Lukovs’ka. K.: Majster knyh [in Ukrainian].
 2. Zemper, H. (1970). Tekhnycheskaia estetyka [Technical aesthetics]. : Yskusstvo [in Russian].
 3. Maliutsa, A. (1947). Narodne mystetstvo chy mystets’kyj promysel? [Folk art or arts and crafts?]. Ukrains’ke mystetstvo – Ukrainian art. Miunkhen. 1. 31–35 [in Ukrainian].
 4. Maliutsa, A. (1942). Orhanizatsiia narodnoho mystetstva (z prats’ Kraievoho instytutu Ukrains’koi Narodnoi Tvorchosty) [Organization of folk art (from the works of the Regional Institute of Ukrainian Folk Art)]. Nashi dni – Our days. 3 [in Ukrainian].
 5. Mirchuk, (2003). Estetyka [Aesthetics]. Miunkhen: Ukrainskyj Vilnyj Universytet [in Ukrainian].
 6. Muzej-arkhiv im. Antonovycha (1997). Novyny z Akademii [News from the Academy]. UVAN u USA. Ch. 21 [in Ukrainian].
 7. Solovij, (1948). Chy suchasne nashe suchasne mystetstvo? [Is our contemporary art contemporary?]. Sproba krytyky vystavky USOMu u Rehensburzi. Arka. 3–4. 77–79 [in Ukrainian].
 8. Shmahalo, R. (2005). Mystets’ka osvita v Ukraini seredyny XIX – seredyny XX: strukturuvannia, metodolohiia, khudozhni pozytsii. [Art education in Ukraine in the middle of the XIX – middle of the XX century: structuring, methodology, artistic positions]. L’viv: Ukrains’ki tekhnolohii [in Ukrainian].
 9. Shmahalo, Rozrobka proektu stvorennia lokatsii kul’turnykh industrij “Natsional’nyj tsentr mystetstv ta remesel” na bazi LEKSF [Development of the project of creation of location of cultural industries “National center of arts and crafts” on the basis of LEKSF]. Propozytsii proektnykh idej do proektu Planu zakhodiv Stratehii rozvytku L’vivs’koi oblasti na period do 2027 roku [in Ukrainian].
 10. Shmydt, (1923). Khudozhestvenno-pedahohycheskye fakul’tety [Art and pedagogical faculties]. Put’ prosveschenyia The path of enlightenment. 7–8. 56–71 [in Russian].
 11. Shpenhler, (1992). Zakat Evropy [Sunset of Europe]. M. 1. 56–71 [in Russian].
 12. Archipenko (1960). 50 creative years. N.Y. [in English].
 13. Machniewicz, S. Pokaz prac uczniów wydziału przemyslu artystycznego przy Państwowej szkole przemysłowej we Lwowie [in Polish].
 14. Shmahalo, R. (2007). Eksperymental’ni mystets’ki shkoly XX : Oleksandr Arkhypenko, Endi Varhol [Experimental art schools of the twentieth century: Oleksandr Arkhypenko, Endi Varhol]. Mystetstvoznavstvo Art history: Zb. nauk. pr. 1. 31–38. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16513/04-Shmahalo.pdf? sequence=1 [in Ukrainian].