ПРОЕКТНО-ОБРАЗНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСТЮМА ЕПОХИ «ДИКОГО ЗАХОДУ» ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СУЧАСНІ МОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ

ЧУПРІНА Н. В., ДАВИДЕНКО І. В., КУДРЯВЦЕВА Н. І., ДАНИЛЮК О. В.

Київський національний університет технологій та дизайну

Мета дослідження полягає у виявленні закономірностей еволюції проектного образу ковбоя в умовах кризи маскулинності в масовій культурі протягом ХХ століття та його вплив на сучасні модні тренди.

Методологія: для визначення естетичних та проектно-художніх характеристик образу застосовано літературно-аналітичний та компаративний методи дослідження першоджерела; здійснено стилістичний та композиційний аналіз сучасних модних тенденцій, заснованих на адаптації проектних характеристик образу ковбоя в дизайні костюма.

Результати: встановлено що образ і символ ковбоя в світовій культурі має неабиякий вплив на тенденції чоловічої та жіночої моди як протягом ХХ століття, так і сьогодні. Цей вплив обумовлено рядом соціальних, економічних та екологічних факторів, при співузгодженості яких виникає естетично-образна потреба у поверненні образу ковбоя, як рольової моделі в суспільстві та як образу-символу в культурі, мистецтві та дизайні. Охарактеризовано принципи впровадження художньо-композиційних складових образу ковбоя в сучасних колекціях костюма в сегменті масової моди. Визначено засоби поширення ідеї розумного споживання (smart consumerism) та реновації текстилю в дизайні модного одягу. На основі передпроектного аналізу визначено образно-художній інтерес до адаптації властивостей одягу в стилістиці «вестерн» до формування індивідуального гардеробу споживача. Сформовано концепцію проектування та розроблено структуру відповідної колекції для широких верств споживачів одягу як продукту моди.

Наукова новизна полягає у виявленні основних проектно-художніх характеристик історичного костюма епохи «Дикого Заходу» та їх трансформації в сучасному проектуванні одягу при розробці образно-композиційної структури костюма. Охарактеризовано елементи знаково-інформаційної стилістики даного проектного образу та визначено їхній вплив на сучасні модні тенденції як в чоловічій, так і в жіночій моді. Описано підходи до дизайну та художнього моделювання жіночого одягу як продукту моди на основі реновації виробів з текстилю.

Практична значущість обумовлена можливістю використання результатів дослідження при проектуванні одягу для чоловіків та жінок в ретро- та еко-стилістиці «вестерн», беручи до уваги актуальні модні тренди, а також можливість спрогнозувати подальший розвиток образу ковбоя в масовій культурі та його вплив на формування модних тенденцій.

Ключові слова: проектний образ; стилістичні характеристики; ретро-тенденції; екодизайн; smart consumerism; реновації текстилю; денім; індивідуальний гардероб споживача; сучасні модні тенденції.

DESIGN CHARACTERISTICS OF WILD WEST COSTUME AND ITS INFLUENCE ON MODERN FASHION TRENDS

CHUPRINA N. V., DAVYDENKO I. V., KUDRYAVTSEVA N. I., DANYLUK O. V.

Kyiv National University of Technologies and Design

Purpose. Identification patterns of evolution of the design image of the cowboy in the crisis of masculinity in popular culture during the twentieth century and its impact on modern fashion trends.

Methodology. Literary-analytical and comparative methods of research of the original source are used to determine the aesthetic, design and artistic characteristics of the image; stylistic and compositional analysis of modern fashion trends based on the adaptation of the design characteristics of the image of a cowboy in the design of the suit is committed.

Results. It is established that the image and symbol of the cowboy in world culture has a significant impact on the trends of men’s and women’s fashion both during the twentieth century and today. This influence is due to a number of social, economic and environmental factors, the coherence of which creates an aesthetic and figurative need to return the image of the cowboy as a role model in society and as a symbol in culture, art and design. The principles of introduction of artistic and compositional components of the image of a cowboy in modern collections of a suit in a segment of mass fashion are characterized. The means of spreading the idea of smart consumerism and renovation of textiles in the design of fashionable clothes are determined. Based on the pre-project analysis, the figurative and artistic interest in the adaptation of the properties of clothing in the style of “western” to the formation of the individual wardrobe of the consumer is determined. The design concept is formed and the structure of the corresponding collection for wide layers of consumers of clothes as a product of fashion is developed.

The scientific novelty. Identification of the main design and artistic characteristics of the historical costume of the Wild West and their transformation in the development of image-compositional structure of the costume in modern fashion. The elements of sign-information stylistics of this project image are revealed and their influence on modern fashion tendencies in both men’s and women’s fashion is determined. Approaches to the design and artistic modeling of women’s clothing as a fashion product based on the renovation of textile products are identified.

The practical value. The significance is due to the possibility of using the results of research in the design of clothing for men and women in retro and eco-style “western”, taking into account current fashion trends, as well as the ability to predict the further development of the cowboy image in mass culture and its influence on fashion trends.

Key words: design image; stylistic characteristics; retro trends; ecodesign; smart consumerism; textile renovations; denim; individual consumer wardrobe; modern fashion trends.

ПРОЕКТНО-ОБРАЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСТЮМА ЭПОХИ «ДИКОГО ЗАПАДА» И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫЕ МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ЧУПРИНА Н. В., ДАВИДЕНКО И. В., КУДРЯВЦЕВА Н. И., ДАНИЛЮК О. В.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Цель. Выявление закономерностей эволюции проектного образа ковбоя в условиях кризиса маскулинности в массовой культуре на протяжении ХХ века и его влияние на современные модные тренды.

Методология. Для определения эстетических и проектно-художественных характеристик образа применены литературно-аналитический и компаративный методы исследования первоисточника; осуществлен стилистический и композиционный анализ современных модных тенденций, основанных на адаптации проектных характеристик образа ковбоя в дизайне костюма.

Результаты. Определено, что образ и символ ковбоя в мировой культуре имеет огромное влияние на тенденции мужской и женской моды как на протяжении ХХ века, так и сегодня. Это влияние обусловлено рядом социальных, экономических и экологических факторов, при согласованности которых возникает эстетично-образная потребность в возвращении образа ковбоя как ролевой модели в обществе и как образа-символа в культуре, искусстве и дизайне. Охарактеризованы принципы внедрения художественно-композиционных составляющих образа ковбоя в современных коллекциях костюма в сегменте массовой моды. Определены средства распространения идеи разумного потребления (smart consumerism) и реновации текстиля в дизайне модной одежды. На основе предпроектного анализа охарактеризован образно-художественный интерес адаптации свойств одежды в стилистике «вестерн» к формированию индивидуального гардероба потребителя. Сформирована концепция проектирования и разработана структура соответствующей коллекции для широких слоев потребителей одежды как продукта моды.

Научная новизна. Выявлены основные проектно-художественные характеристики исторического костюма эпохи Дикого Запада и их трансформации в современном проектировании одежды при разработке образно-композиционной структуры костюма. Охарактеризованы элементы знаково-информационной стилистики данного проектного образа и определено их влияние на современные модные тенденции как в мужской, так и в женской моде. Описаны подходы к дизайну и художественному моделированию женской одежды как продукту моды на основе реновации изделий из текстиля.

Практическая значимость обусловлена возможностью использования результатов исследования при проектировании одежды для мужчин и женщин в ретро и эко-стилистике «вестерн», учитывая актуальные модные тренды, а также возможностью прогнозировать дальнейшее развитие образа ковбоя в массовой культуре и его влияние на формирование модных тенденций.

Ключевые слова: проектный образ; стилистические характеристики; ретро-тенденции; экодизайн; smart consumerism; реновации текстиля; деним; индивидуальный гардероб потребителя; современные модные тенденции.

Література

 1. LynchA., Strauss M. D. Ethnic Dress in the United States: A Cultural Encyclopedia. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2015. 326
 2. FridlundB. Тhe Spaghetti Western: A Thematic Analysis. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Ink., Publishers, 2006. 296
 3. Jorgensen D. Aboriginal Australian Cowboys and the Art of Appropriation. University of West Australia press. Occasion: Interdisciplinary Studies in the Humanities. Vol. 5. P.1–24. URL: https://arcade.stanford.edu/occasion/aboriginal-australian-cowboys-and-art-appropriation (дата звернення: 25.08.2020).
 4. MurdochD. H. Тhe American West: The Invention of a Myth. Reno, Nevada: The University of Nevada Press Publisher, 2001. 136  URL: https://arcade.stanford.edu/occasion/aboriginal-australian-cowboys-and-art-appropriation.
 5. Сайт журналу “Fashionbeans”. URL: https://www.fashionbeans.com/article/western-cowboy-trend-menswear/ (дата звернення: 14.12.2019).
 6. Сайт журналу “FASHIONISTA”. URL: https://fashionista.com/2018/06/cowboy-style-fashion-trend-2018 (дата звернення: 006.2018).
 7. Сайт журналу “Harpers’ Bazar”. URL: https://www.harpersbazaar.com.au/fashion/cowboy-style-18434 (дата звернення: 004.2019).
 8. Bowers “American” Cowboy Style: Global and Historical Origins of Clothing of the American West (poster). Ken State University Publisher, 2017. 186 р.
 9. Wilson American Cowboy Dress: Function to Fashion. Dress Journal, Maney Publisher. 2001. Vol. 28 (1). Р. 40–52. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/036121101805297680 (дата звернення: 12.12.2019).
 10. Kirby A. Cowboys of the high seas: representations of working-class masculinity on deadliest catch. The Journal of Popular Culture. 2013. Vol. 46, No. 1. Р. 109–118. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jpcu.12018 (дата звернення: 14.03.2020).
 11. Cohen Р. Cowboys Die Hard: Real Men and Businessmen in the Reagan-Era Blockbuster. Film & History: An Interdisciplinary Journal. 2011. Vol. Р. 71–81. DOI: 10/1353/flm.2011.0024.
 12. Griffin P. Gendering Global Finance: Crisis, Masculinity, and Responsibility. School of Social Sciences Press, University of New South Wales. Р.10–34. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1097184X12468097 (дата звернення: 07.09.2020).
 13. DeArment R. Deadly Dozen: Forgotten Gunfighters of the Old West. Norman, Oklahoma: The University of Oklahoma Press Publisher, 2012. 408p.
 14. Bergen R. Тhe Film Book. A Complete Guide to the World of Cinema. London: Dorling Kindersley Ltd Penguin Random House Company, 2011. 352
 15. Сайт журналу “Robb Report”. URL: https://robbreport.com/style/fashion/western-menswear-trend-explained-2875567/ (дата звернення: 10.2019).
 16. Beard T. 100 Years of Western Wear. Layton, Utah: Gibbs Smith Publisher, 2001. 195
 17. Savage W., Jr. the Cowboy Hero. His image in American History and Culture. Norman, Oklahoma: The University of Oklahoma Press Publisher, 1979. 169 p.

References

 1. Lynch,, & Strauss, M.D. (2015). Ethnic Dress in the United States: A Cultural Encyclopedia. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield [in English].
 2. Fridlund, (2006). The Spaghetti Western: A Thematic Analysis. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Ink., Publishers [in English].
 3. Jorgensen, (2013). Aboriginal Australian Cowboys and the Art of Appropriation. University of West Australia press. Occasion: Interdisciplinary Studies in the Humanities. 5. 1–24. URL: https://arcade.stanford.edu/occasion/aboriginal-australian-cowboys-and-art-appropriation [in English].
 4. Murdoch, H. (2001). The American West: The Invention of a Myth. Reno, Nevada: The University of Nevada Press Publisher URL: https://arcade.stanford.edu/occasion/aboriginal-australian-cowboys-and-art-appropriation [in English].
 5. Sait zhurnalu “Fashionbeans”. URL: https://www.fashionbeans.com/article/western-cowboy-trend-menswear/ (Last accessed: 14.12.2019) [in Ukrainian].
 6. Sait zhurnalu “FASHIONISTA”. URL: https://fashionista.com/2018/06/cowboy-style-fashion-trend-2018 (Last accessed: 006.2018) [in Ukrainian].
 7. Sait zhurnalu “Harpers’ Bazar”. URL: https://www.harpersbazaar.com.au/fashion/cowboy-style-18434 (Last accessed: 004.2019) [in Ukrainian].
 8. Bower, (2017). “American” Cowboy Style: Global and Historical Origins of Clothing of the American West (poster). Ken State University Publisher [in English].
 9. Wilson, (2001). American Cowboy Dress: Function to Fashion. Dress Journal, Maney Publisher, 28 (1). 40–52. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/036121101805297680 [in English].
 10. Kirby,A. (2013). Cowboys of the high seas: representations of working-class masculinity on deadliest catch. The Journal of Popular Culture, 46. 1. 109–118. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jpcu.12018 [in English].
 11. Cohen, (2011). Cowboys Die Hard: Real Men and Businessmen in the Reagan-Era Blockbuster. Film & History: An Interdisciplinary Journal. 41. 71–81. DOI: 10/1353/flm.2011.0024 [in English].
 12. Griffin, (2013). Gendering Global Finance: Crisis, Masculinity, and Responsibility. School of Social Sciences Press, University of New South Wales. 10–34. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1097184X12468097 [in English].
 13. DeArment,K. (2012). Deadly Dozen: Forgotten Gunfighters of the Old West. Norman, Oklahoma: The University of Oklahoma Press Publisher [in English].
 14. Bergen, (2011). The Film Book. A Complete Guide to the World of Cinema. London: Dorling Kindersley Ltd Penguin Random House Company [in English].
 15. Sait zhurnalu “Robb Report”. URL: https://robbreport.com/style/fashion/western-menswear-trend-explained-2875567/ (Last accessed: 10.2019) [in Ukrainian].
 16. Beard, T. (2001). 100 Years of Western Wear. Layton, Utah: Gibbs Smith Publisher [in English].
 17. Savage,W., Jr. (1979). The Cowboy Hero. His image in American History and Culture. Norman, Oklahoma: The University of Oklahoma Press Publisher [in English].