СПЕЦИФІКА ВІДОБРАЖЕННЯ ТЕМИ СПОРТУ В ТВОРАХ АНТИЧНОГО МИСТЕЦТВА

КУЗНЕЦОВА І. О.1, ЛІЛЬЧИЦЬКИЙ О. В.2, ПРИВАЛОВ М. О.1

1Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

2Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Метою роботи є виявлення особливостей відображення спорту в античному мистецтві, які можна використовувати як базові при створенні об’єктів сучасного мистецтва і дизайну.

Методологія. В роботі використані методи систематизації та актуалізації аналітичної інформації про особливості відображення елементів, пов’язаних зі спортом, в стилях античного світу. Накопичення, систематизація і реалізація інформації проведені шляхом вивчення спеціалізованої професійної літератури і сайтів із зображенням відображення елементів, пов’язаних зі спортом, в античному мистецтві.

Результати. Визначені та охарактеризовані основні відображення спортивного життя в античному мистецтві. Наведено опис античного мистецтва, яке відображає спортивні заходи. Зроблено конспективний аналіз елементів, пов’язаних зі спортом, в об’єктах античного світу. Найбільш цікавими в контексті сучасності є елементи радісності в крітському мистецтві, підкреслена динамічність в першому періоді мінойського мистецтва, дидактична спрямованість зображення скул7ьптурних і живописних робіт спортивних заходів. Розглянуто приклад створення об’єктів мистецтва на прикладі статуеток, розпису, вазопису, карбування, пов’язаних з акробатичними стрибками через бика. Показані елементи активної динаміки, аж до існування похилих ліній в вазописі і розписах в певних періодах, пасивної динаміки в «золотий вік Перікла». Тоді створювався візуальний ідеал атлетизму. Узагальнення класичного періоду не відповідає наддинамічній сучасності. Найцікавіший емоційний вираз обличчя і в скульптурі, і в живопису періоду імператорського Риму. Починаючи з II ст. до н.е. портрет спортсмена все більш індивідуалізований.

Наукова новизна. Дослідження полягає в обґрунтуванні творів мистецтва на тему спорту як історично сформованого в формі спеціальної змагальної діяльності та спортивної практики соціокультурного феномену, що сприяє гармонійному розвитку природних і суспільних психофізіологічних здібностей рухової активності і морально-естетичних якостей людини, що визначає його спортивну діяльність.

Практична значущість. В роботі показані тенденції створення скульптур, фресок, рельєфів, вазопису в античному мистецтві, які відображають спорт. Перспективи подальших досліджень повинні бути пов’язані з оцінкою впливу різних сучасних процесів на створення об’єктів мистецтва і дизайну, виходячи з чітких характеристик нових матеріалів, глибокого розуміння існуючих і нових технологічних процесів, загальних світових тенденцій розвитку суспільства в цілому.

Ключові слова: мистецтво античного світу; спорт; динаміка; скульптура; фреска; фриз; рельєф; вазопис; акробати; відображення спортивних заходів.

SPECIFICITY OF DISPLAYING THE SPORT THEME IN THE WORKS OF ANCIENT ART

1KUZNETSOVA I.A., 2LYLCHYTSKYI O.V., 1PRIVALOV M.O.

1National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

2The National Academy of Fine Arts and Architecture

Aim of work is to identify sport reflection features in ancient art.

Methodology. The paper uses methods of systematization and updating of analytical information about the peculiarities of the reflection of elements related to sports in the styles of the ancient world. The accumulation, systematization and implementation of information is carried out by studying the specialized professional literature and sites depicting the reflection of elements related to sports in ancient art.

Results. The main reflections of sports life in ancient art are identified and characterized. There is a description of ancient art that reflects sporting events. A summary analysis of the elements related to sports in the objects of the ancient world. The most interesting in the context of modernity are the elements of joy in Cretan art, the emphasis on dynamism in the first period of Minoan art; didactic orientation of the image of sculptural and pictorial works of sports events. Special attention needs to be paid to objects that are the result of all-Hellenic holidays. The example of creation of art objects on an example of figurines, painting, a vase-painting, minting connected with acrobatic jumps through a bull is considered. The elements of active dynamics, up to the existence of sloping lines in vase-painting and paintings in certain periods, of passive dynamics in the “golden age of Pericles” are shown. Then the visual ideal of athletics was created. The generalization of the classical period does not correspond to the superdynamic modernity. The most interesting emotional facial expression in both sculpture and painting of the period of imperial Rome. Since the II century. B.C. the portrait of the athlete is more and more individualized.

Scientific novelty. The study is based on the study of sport as historically formed in the form of special competitive activities and sports practice socio-cultural phenomenon that promotes the harmonious development of natural and social psychophysiological abilities of motor activity and moral and aesthetic qualities of man, which determines his sports activities.

Practical significance. The paper shows the trends in the creation of sculptures, frescoes, reliefs, vase paintings in ancient art, which reflect the sport. Prospects for further research should be related to assessing the impact of various modern processes on the creation of art and design, based on clear characteristics of new materials, a deep understanding of existing and new technological processes, general global trends in society as a whole.

Keywords: art of the ancient world; sports; dynamics; sculpture; fresco; frieze; relief; painting; acrobats; reflection of sports events; battles with a bull.

СПЕЦИФИКА ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕМЫ СПОРТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АНТИЧНОГО ИСКУССТВА 1КУЗНЕЦОВА И.А., 2ЛИЛЬЧИЦЬКИЙ О.В., 1ПРИВАЛОВ М.О.

1Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

2Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры

Целью работы является выявление особенностей отображения спорта в античном искусстве.

Методология. В работе использованы методы систематизации и актуализации аналитичной информации про особенности отображения элементов, связанных со спортом, в стилях античного мира. Накопление, систематизація и реализация информации проведены путем изучения специализированной профессиональной литературы и сайтов с изображением отображения элементов, связанных со спортом, в античном искусстве.

Результаты. Определены и охарактеризованы основные отображения спортивной жизни в античном искусстве. Приведено описание античного искусства, которое отображает спортивне мероприятия. Сделан конспективный анализ элементов, связанных со спортом, в объектах античного мира. Наиболее интересными в контексте современности являються элементы радостности в критиком искусстве, подчеркнута динамичность в первом периоде минойского искусства; дидактическая направленность изображения скульптурних и живописних работ спортивних мероприятий. Особенного внимания требуют объекты, которые являются результатом всеэллинских праздников. Рассмотрен пример создания статуеток, росписи, вазописи, чеканки, связанных с акробатическими прыжками через быка. Показаны элементы активной динамики, вплоть до существования наклонных линий в вазописи и розписах в определенных периодах, пассивной динамики в «золотой век Перикла». Тогда создавался визуальный идеал атлетизма. Обобщения классического периода не соответствует сверхдинамичной современности. Интересно эмоциональное выражение лица и в скульптуре, и в живописи периода императорского Рима. Начиная со II в. до н.э. портрет спортсмена все более индивидуализирован.

Научная новизна. Исследование заключается в обосновании произведений искусства на тему спорта как исторически сложившегося в форме специальной соревновательной деятельности и спортивной практики социокультурного феномена, который способствует гармоничному развитию природных и общественных психофизиологических способностей двигательной активности и нравственно-эстетических качеств человека, определяет его спортивную деятельность.

Практическая значимость. В работе показаны тенденции создания скульптур, фресок, рельефов, вазописи в античном искусстве, отражающие спорт. Перспективы дальнейших исследований должны быть связаны с оценкой влияния различных современных процессов на создание объектов искусства и дизайна, исходя из четких характеристик новых материалов, глубокого понимания существующих и новых технологических процессов, общих мировых тенденций развития общества в целом.

Ключевые слова: искусство античного мира; спорт; динамика; скульптура; фреска; фриз; рельеф; вазопись; акробаты; отображение спортивных мероприятий; бои с быком.

Література

 1. Атлеты Древней Греции: народные герои. URL: http://drevniy-egipet.ru/atlety-drevnej-grecii-narodnye-geroi/ (дата звернення 18.08.2020).
 2. БукинаА. Г. Вазопись древнего Коринфа: система классификации и атрибуции. Дисс. … д-ра искусствоведения: 17.00.04. С-Петербург, 785 с.
 3. Древнегреческие скульптуры. Самые знаменитые скульптуры – ТОП 10. URL: https://gidvgreece.com/vsyo-o-greczii/greciya-vsyo-o-grecii-2/drevnegrecheskie-skulptury-samye-znamenitye-skulptury-top10.html (дата звернення 8.08.20)
 4. Есипенко П., Кравчук Л., Колтонюк С., Савицкий П., Заваров А. Олимпийские дни Украины. К.: Здоровье, 1982. 247 с.
 5. КалиничевД. А. Кипрские вазы с пластическим декором Марионского типа (VI–IV вв. до н.э.): генезис, форма, семантика. Дисс. … канд. наук: 17.00.04. Москва, 296 с.
 6. КалиничевД. А. Кипрские вазы в стиле Свободного поля: проблемы композиции и семантики росписей. Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2019. С. 15–27. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kiprskie-vazy-v-stile-svobodnogo-polya-proble my-kompozitsii-i-semantiki-rospisey.
 7. КозленкоА. Большие игры Древней Греции. Июль. 2018. URL: https://warspot.ru/12298-bolshie-igry-drevney-gretsii (дата звернення 20.11.2020).
 8. КротоваТ. Принципи стилістичної єдності предметного світу античності. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. Вип. 3. С. 330–335. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3995/
 9. КузнецоваІ. О., Лільчицький О. В. Особливості візуального відображення спортивного життя у вуличному мистецтві України. Art and design. № 2 (10), С. 61–72. DOI:10.30857/2617-0272.2020.2.5.
 10. Kuznetsova I., Dudnik I., Lylchytskyi O. National and globalization features in sculptural, pictorial and font compositions of modern street art in Ukraine. DISEGNARECON. STREET ART, DRAWING ON THE WALLS. Vol. Р. 24. URL: http://disegnarecon.univaq.it/ojs/index.php/disegnarecon/article/view/715 (дата звернення 20.11.2020).
 11. Kun L. Egyetemes testneveleses sporttortenet. Budapest: SBPORT, 1978. P. 54-87.
 12. Любимов Л. Искусство древнего мира. 2-е изд. М.: Просвещение, 1980. С. 137–319.
 13. Мавроматаки М. Афины. Между мифом и историей. Путеводитель по памятникам города и его окрестностей. Афины: ХАЙТАЛИ, 1997. 127 с.
 14. Олимпийские игры в древности. URL: http://istorja.ru/forums/topic/106-olimpiyskie-igryi-v-drevnosti/ (дата звернення 10.08.2020).
 15. СавостинаЕ. А. У истоков фигуративного языка греческой вазописи. Пояснительная система знаков-символов. С.: Издание “Античный мир”, 2011. Вып.  С. 31–54. URL: http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1461070234 (дата звернення 22.11.2020).
 16. СамарО. Ю. Развитие стиля аттической вазописи в позднеархаический период: 530490 гг. до н. э. Дисс. … канд. искусствоведения: 17.00.04. Москва, 396 с.
 17. Семенцова Э. Античное искусство. Очерки истории искусств / Под ред. Г.Г. Поспелова. М.: Советский художник, 1987. С. 158–211.
 18. Сули С. Греческая мифология. Афины: МИХАЛИС ТУБИС, 1995. 176 с.
 19. СкляренкоН. В. Інтерактивність як принцип організації дизайн-системи (на прикладі об’єктів зовнішньої реклами). Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2014. №2. С. 33–37. URL: https://www.visnik.org/pdf/v2014-02-08-sklyarenko.pdf
 20. Логиаду-Платонос С. Кносс. Минойская цивилизация. Афины: И. NEAФЬЮЛАКИС & Co, 2002. 96 c.
 21. Хавин Б. Все об олимпийских играх. М.: Физкультура и спорт, 1974. 576 с.
 22. Чубова А. П., Конькова Г. И., Давыдова Л. И. Античные мастера. Скульпторы и живописцы. Л.: ИСКУССТВО. 1986. 251 с.
 23. ШуваловаО. М. История и принципы реставрации античной керамики из коллекции Государственного Эрмитажа в связи с требованиями ее хранения и экспонирования. Дисс. … канд. искусствоведения: 17.00.04. С-Петербург. 2013. 274 с.

References

 1. Atlety Drevney Gretsii: narodnyye geroi [Athletes of Ancient Greece: Folk Heroes]. URL: http://drevniy-egipet.ru/atlety-drevnej-grecii-narodnye-geroi/ (last accessed: 08.2020) [In Russian].
 2. Bukina, G. (2013). Vazopis drevnego Korinfa: sistema klassifikatsii i atributsii [The Pottery of Ancient Corinth: A System of Classification and Attribution]. Doctor’s thesis. S-Peterburg. 785 [In Russian].
 3. Drevnegrecheskiye skulptury. Samyye znamenityye skulptury – TOP10 [Ancient Greek sculptures. The most famous sculptures – TOP 10] URL: https://gidvgreece.com/vsyo-o-greczii/greciya-vsyo-o-grecii-2/drevnegrecheskie-skulptury-samye-znamenitye-skulptury-top10.html (last accessed: 08.2020) [In Russian].
 4. Esipenko, P., Kravchuk, L., Koltonyuk, S., Savitskiy, P., & Zavarov, A. (1982). Olimpiyskiye dni Ukrainy [Olympic days of Ukraine]. : Zdorovye. 247 [In Russian].
 5. Kalinichev, D.A. (2019). Kiprskiye vazy s plasticheskim dekorom Marionskogo tipa (VI–IV do n.e.): genezis. forma. semantika [Cypriot vases with plastic decor of the Marion type (6th–4th centuries BC): genesis, form, semantics]. Candidate’s thesis: 17.00.04. Moskva. 296 [In Russian].
 6. Kalinichev, D.A. (2019). Kiprskiye vazy v stile Svobodnogo polya: problemy kompozitsii i semantiki rospisey [Cypriot vases in the Free Field style: problems of composition and semantics of paintings]. Vestnik RGGU. Seriya: ” Yazykoznaniye. Kulturologiya”. S.15–27. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ kiprskie-vazy-v-stile-svobodnogo-polya-problemy-kompozitsii-i-semantiki-rospisey [In Russian].
 7. Kozlenko, A. (2018). Bolshiye igry Drevney Gretsii. Iyul [Great Games of Ancient Greece]. URL: https://warspot.ru/12298-bolshie-igry-drevney-gretsii (last accessed: 11.2020) [In Russian].
 8. Krotova, T. (2010) Principi stilistichnoyi yednosti predmetnogo svitu antichnosti [Principles of stylistic unity of the material world of antiquity]. Aktualni problemi misteckoyi praktiki i mistectvoznavchoyi nauki. 3. 330– URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3995/ [In Ukrainian].
 9. Kuznetsova, І.O., & Lіlchitskiy, O.V. (2020). Osoblivostі vіzualnogo vіdobrazhennya sportivnogo zhittya u vulichnomu mistetstvі Ukraїni [Features of visual reflection of sports life in street art of Ukraine]. Art and design. №2(10). 61– DOI:10.30857/2617-0272.2020.2.5 [In Ukrainian].
 10. Kuznetsova, I., Dudnik, I., & Lylchytskyi, O. (2020). National and globalization features in sculptural, pictorial and font compositions of modern street art in Ukraine. DISEGNARECON. STREET ART, DRAWING ON THE WALLS. 13. 24. URL: http://disegnarecon.univaq.it/ojs/index.php/disegnarecon/article/view/715 [In English].
 11. Kun, (1978) Egyetemes testneveleses sporttortenet. Budapest: SBPORT. 54–87 [In English].
 12. Lyubimov, (1980). Iskusstvo drevnego mira [The art of the ancient world]. 2-e izd. M.: Prosveshcheniye. 137–319 [In Russian].
 13. Mavromataki, (1997). Afiny. Mezhdu mifom i istoriyey. Putevoditel po pamyatnikam goroda i ego okrestnostey [Athens. Between myth and history. A guide to the monuments of the city and its surroundings]. Afiny: KhAYTALI. 127 [In Russian].
 14. Olimpiyskiye igry v drevnosti [Olympic games in antiquity]. URL: http://istorja.ru/forums/topic/106-olimpiyskie-igryi-v-drevnosti/ (last accessed: 08.2020) [In Russian].
 15. Savostina,A. (2011). U istokov figurativnogo yazyka grecheskoy vazopisi. Poyasnitelnaya sistema znakov-simvolov [At the origins of the figurative language of Greek vase painting. Explanatory sign-symbol system]. S.: Izdaniye “Antichnyy mir”. 15. 31–54 URL: http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a= 1461070234 (last accessed: 22.11.2020) [In Russian].
 16. Samar,Yu. (2011). Razvitiye stilya atticheskoy vazopisi v pozdnearkhaicheskiy period: 530–490gg. do n. e. [The development of the style of Attic vase painting in the late archaic period: 530–490. BC e.]. Candidate’s thesis: 17.00.04. Moskva. 396 [In Russian].
 17. Sementsova, (1987). Antichnoye iskusstvo. Ocherki istorii iskusstv [Antique art. Art History Essays] / Eds. G.G.Pospelova. M.: Sovetskiy khudozhnik. 158–211 [In Russian].
 18. Suli, Sofiya (1995). Grecheskaya mifologiya [Greek mythology]. Afiny: IZDATELSTVO MIKhALIS TUBIS. 176 [In Russian].
 19. Sklyarenko, N.V. (2014). Іnteraktivnіst yak printsip organіzatsії dizayn-sistemi (na prikladі ob’єktіv zovnіshnoї reklami) [Interactivity as a principle of organization of a design system (on the example of objects of outdoor advertising)]. Vіsnik Kharkіvskoї derzhavnoї akademії dizaynu і mistetstv. Mistetstvoznavstvo. 2. 33–37. URL: https://www.visnik.org/pdf/v2014-02-08-sklyarenko.pdf [In Ukrainian].
 20. Logiadu-Platonos, S. (2002). Minoyskaya tsivilizatsiya [Knossos. Minoan civilization]. Afiny: I.NEAFYuLAKIS & Co. 96 [In Russian].
 21. Khavin, (1974). Vse ob olimpiyskikh igrakh [All about the Olympic Games]. M.: Fizkultura i sport. 576 [In Russian].
 22. Chubova,P., Konkova, G.I., & Davydova, L.I. (1986). Antichnyye mastera. Skulptory i zhivopistsy [Antique masters. Sculptors and Painters]. L.: ISKUSSTVO. 251 [In Russian].
 23. Shuvalova,M. (2013). Istoriya i printsipy restavratsii antichnoy keramiki iz kollektsii Gosudarstvennogo Ermitazha v svyazi s trebovaniyami eye khraneniya i eksponirovaniya [The history and principles of the restoration of antique ceramics from the collection of the State Hermitage in connection with the requirements of its storage and display]. Candidate’s thesis. S-Peterburg. 274 [In Russian].