ПРАКТИКИ ГРИМУ В FASHION-ІННОВАЦІЯХ: СПЕЦИФІКА, ФУНКЦІЇ

ШАРКІНА А.

Київський національний університет культури і мистецтв

Мета. Метою роботи є виявити специфіку і функціональні особливості художнього гриму в системі виразних засобів дизайну на рівні спільних прийомів з гримом у театрі і кіно.

Методологія. У дослідженні використано історичний, аналітичний, порівняльний методи. Щодо обраних історичних і сучасних зразків гримерних практик застосовано образно-асоціативний метод та метод стилістичного аналізу.

Результати. На прикладі жіночих образів розглянуто специфіку театрального гриму, гриму для кіно- та фешн-образів, виявлено спільні й відмінні риси. Виділено та реалізовано основні функції гриму у сучасних модних образах автором дослідження; визначено особливості співвідношення гриму з іншими складовими художнього образу.

Наукова новизна полягає в актуалізації проблеми гриму у в fashion-інноваціях у межах наукової розробки, у визначенні його специфіки, що полягає у застосуванні базових прийомів художників-гримерів театру і кіно і водночас використанні сучасні гримерних, декоративних, постижерних засобів.

Практична значущість. У роботі розкрито взаємозв’язок традиційних та інноваційних практик гриму у fashion-індустрії на рівні теоретико-методологічного дослідження та практичної реалізації основних функцій гриму при створенні сучасних жіночих образів. Отримані результати орієнтують на проведення подальших досліджень різновидів гриму; можуть бути використані у практичній діяльності художника-гримера та у викладацькій практиці.

Ключові слова: грим; практики гриму; fashion-інновації; термінологічний дискурс; художній образ.

MAKEUP PRACTICES IN FASHION INNOVATIONS: SPECIFICS, FUNCTIONS

SHARKINA A.

Kyiv National University of Culture and Arts

The aim of the article is to identify the specifics and functional features of the artistic make-up in the design expressive means system at the level of joint techniques with make-up in theater and cinema.

Methodology. The historical, analytical and comparative methods have been used in the study. The image-associative and stylistic analysis methods have been applied to the selected historical and modern examples of make-up practices.

Summary. The specifics of theatrical make-up, make-up for cinema and fashion images have been examined on the examples of female images, common and distinctive features have been defined. The main functions of make-up have been exuded and realized by the author of the research in modern fashion images; the peculiarities of ratio of make-up with other components of the artistic image have been determined.

The scientific novelty is in the actualization of the make-up problem in fashion-innovations within the scientific development, in determination of its specifics, which consists in the theater and cinema make-up artists’ basic techniques application and at the same time modern make-up, decorative, posthumous means usage.

Practical significance. The relationship between traditional and innovative makeup practices in the fashion industry at the level of theoretical and methodological research and practical implementation of the makeup basic functions in the modern female images creation have been revealed in the study. The results of the study focus on further research of the makeup types; the research results can be used in the practical activities of a make-up artist and in the teaching practice.

Key words: makeup; makeup practice; fashion-innovations; artistic image.

ПРАКТИКИ ГРИМА В FASHION-ІННОВАЦІЯХ: СПЕЦИФИКА, ФУНКЦИИ

ШАРКИНА А.

Киевсĸий национальный университет ĸультуры и исĸусств

Цель. Цель работы – выявить специфиĸу и фунĸциональные особенности художественного грима в системе выразительных средств дизайна на уровне общих приемов с гримом в театре и ĸино.

Методология. В исследовании использованы историчесĸий, аналитичесĸий, сравнительный методы. Относительно выбранных историчесĸих и современных образцов гримерных праĸтиĸ применены образно-ассоциативный метод и метод стилистичесĸого анализа.

Результаты. На примере женсĸих образов рассмотрена специфиĸа театрального грима, грима для ĸино и fashion-образов, выявлены общие и отличительные черты. Выделены и реализованы основные фунĸции грима в современных модных образах автором исследования; определены особенности соотношение грима с другими составляющими художественного образа.

Научная новизна заĸлючается в аĸтуализации проблемы грима в fashion-инновациях как научной разработĸи, в определении его специфиĸи, заĸлючающейся в применении базовых приемов художниĸов-гримеров театра и ĸино и одновременно использовании современных гримерных, деĸоративных, постижерних средств.

Праĸтичесĸая значимость. В работе расĸрыта взаимосвязь традиционных и инновационных праĸтиĸ грима в fashion-индустрии на уровне теоретиĸо-методологичесĸого исследования и праĸтичесĸой реализации основных фунĸций грима при создании современных женсĸих образов. Полученные результаты ориентируют на проведение дальнейших исследований разновидностей грима; могут быть использованы в праĸтичесĸой деятельности художниĸа-гримера и в преподавательсĸой праĸтиĸе.

Ключевые слова: грим; праĸтиĸи грима; fashion-инновации; художественный образ.

Література

 1. Анджан А., Волчанецький Ю. Грим в кіно. М.: Искусство, 1957. 211 с.
 2. Вериківська І. Становлення української радянської сценографії. Київ: Наукова думка, 1981. 206 с.
 3. Волкова В. Чем отличается визаж от макияжа? URL: https://makeup.ru/article/chem-otlichaetsja-vizazh-ot-makijazha.
 4. Дихнич Л.П. Світовий кінематограф у розвитку індустрії моди в 1930-х роках. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Вип. 24. 2017. С. 68–73.
 5. Жога Е. Раиса Недашковская. Сегодня. 06.01.2010. URL: https://www.segodnya.ua/ interview/raica-nedashkovckaja-ljubov-jankovckoho-ja-procto-ne-zametila-184017.html
 6. Интервью с художником: Mart Elle о профессии визажиста и секретах макияжа. URL: https://womo.ua/intervyu-s-hudozhnikom-mart-elle-o-professii-vizazhista-i-sekretah-makiyazha/
 7. Как выглядит коллекция Giambattista Valli x H&M. URL: https://www.vogue.ru/fashion/news/ kak_vyglyadit_kollekciya_giambattista_valli_x_h_m
 8. Классическое кино: «Клеопатра» с Элизабет Тейлор. URL: https://eksmo.ru/ ekranizacii/klassicheskoe-kino-kleopatra-s-elizabet-teylor-i-richardom-byertonom–ID3768343/
 9. Красильникова О. Історія українського театру ХХ сторіччя. Київ: Либідь, 1999. 208 с.
 10. Лившиц П. Темкин А. Сценический грим и парик. М.: Искусство, 1955. 106 с.
 11. Максимова М. Н. Искусство грима в русской театральной культуре конца XIX – первой трети XX века: дис. … канд. искусствоведения. М.: 2010. 164 с. URL: http://cheloveknauka.com/v/312338/d?#?page=4.
 12. Малярчук К. Г. Особливості використання гриму в українському театральному мистецтві. Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство. Вип. 40, 2019. С.45-50
 13. Медведєва В. В. Семіотичний аспект мистецтва гриму. Культура України. Вип.  2014. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/ Ku_2014_46_30.pdf
 14. НіколаєваТ. В., Давиденко І. В., Барано­ва А. І., Кротова Т. Ф. Інновації практичної підготовки фахівців з дизайну одягу на основі дослідження формоутворення історичного костюма. Art and Design. 2019, №3, С. 125– DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.3.13
 15. РаугулР. Д. Грим: пособие для театральных техникумов, вузов, студий. М.: Худож. лит., 1935. 285 с.
 16. СыромятниковаИ. С. Искусство грима и макияжа. М.: РИПОЛ классик, 2005. 272 с.
 17. Чечель Л. Раїса Недашківська. Україна молода. Вип. 11 за 26.01.2017. URL: https://umoloda.kyiv.ua/number/3112/164/108090/
 18. Элдридж Л. Краски. История макияжа. М.: ЭКСМО, 2016. 240 с.
 19. Beauty Flashback: Elizabeth Taylor, Cleopatra 1963. URL: https://www.telegraph.co.uk/beauty/ eople/Elizabeth-Taylor-beauty-Cleopatra/
 20. HELENA ROMANOVA Lookbook FW 20-21. http://fashionweek.ua/gallery/lookbook-helena-romanova-fw-20-21.
 21. John Galliano. Spring 2008 Ready-to-wear https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2008-ready-to-wear/john-galliano/slideshow/details#6.
 22. Mower S. John Galliano. Spring 2008 Ready-to-wear. https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2008-ready-to-wear/john-galliano.
 23. Pashkevych K. L., Kryvonis N. А., Vyshnevska М. О., Rogotchenko O. O. Research of Ukrainian fashion industry goods consumers. Art and design. 2019. №1. С.9– DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.1.1.
 24. Twiggy’s beauty secrets: Eyes and lips. Daily Mail Online, September 20, 2008. URL: https://www.dailymail.co.uk/home/you/article-1056252/Twiggys-beauty-secrets-eyes-lips.html#ixzz3Hdx8RGtg

References

 1. Andzhan, A., & Volchanetskyi, Yu. (1957). Grym v kino [Makeup in the cinema]. Moscow: Yskusstvo, 211 p. [in Russian].
 2. Verykivska, I. (1981). Stanovlennya ukrayinskoyi radyanskoyi stsenohrafiyi [Ukrainian Soviet scenography formation]. Kyiv: Naukova dumka. 206 p. [in Ukrainian].
 3. Volkova, V. Chem otlichaetsya vizazh ot makiyazha? [What are the differences between visage and makeup?] «Makeup.ru» online edition about makeup. URL: https://makeup.ru/article/ chem-otlichaetsja-vizazh-ot-makijazha [in Russian].
 4. Dykhnych, L.P. (2017). Svitovyi kinematohraf u rozvytku industriyi mody v 1930-kh rokakh. Ukrayinska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku. [World cinematograph in the development of the fashion industry in the 1930s. Ukrainian culture: past, present and ways of development]. Issue 24. 68–73  [in Ukrainian].
 5. Zhoga, E. (2010). Raisa Nedashkovskaya: «Lyubov` Yankovskogo ya prosto ne zametila» [Raisa Nedashkovskaya: «I just didn’t notice Yankovsky’s love»]. «Segodnya» newspaper website. URL: https://www.segodnya.ua/interview/raica-nedashkovckaja-ljubov-jankovckoho-ja-procto-ne-zametila-184017.html [in Russian].
 6. Intervyu s khudozhnikom: Mart Elle o professiyi vizazhista i sekretakh makiyazha [Interview with the artist: Mart Elle about the makeup artist profession and the makeup secrets]. Womo.ua website. URL: https://womo.ua/intervyu-s-hudozhnikom-mart-elle-o-professii-vizazhista-i-sekretah-makiyazha/ [in Russian].
 7. Liam Freeman (2019). Kak vyglyadit kollektsiya Giambattista Valli x H&M? [What does the Giambattista Valli x H&M collection look like?]. Russian «Vogue» fashion magazine website. URL: https://www.vogue.ru/fashion/news/kak_vyglyadit_kollekciya_giambattista_valli_x_h_m [in Russian].
 8. Klassicheskoe kino: «Kleopatra» s Elizabet Teylor i Richardom Byortonom [Classic Films: Cleopatra with Elizabeth Taylor and Richard Burton]. «Eskimo» publishing group website. URL: https://eksmo.ru/ekranizacii/klassicheskoe-kino-kleopatra-s-elizabet-teylor-i-richardom-byertonom–ID3768343/ [in Russian].
 9. Krasylnykova, O. (1999). Istoriya ukrayinskoho teatru 20-ho storichchya [History of Ukrainian theater of the twentieth century]. Kyiv: Lybid. 208 p. [in Ukrainian].
 10. Livshits, P. & Temkin, A. (1955). Stsenicheskiy grim i parik [Stage makeup and wig]. Moscow: Isskustvo. 106p. [in Russian].
 11. Maksimova, M.N. (2010). Isskustvo grima v russkoy teatralnoy kulture kontsa 19-go – pervoy treti 20-go veka [The art of makeup in Russian theatrical culture at the end of the 19th – first third of the 20th century]. Candidate’s thesis. Moscow. 164 Cheloveknauka website. URL: http://cheloveknauka.com/v/312338/d?#?page=4 [in Russian].
 12. Malyarchuk, K.H. (2019). Osoblyvosti vykorystannya hrymu v ukrayinskomu teatralnomu mystetstvi [Features of the make-up usage in Ukrainian theatrical art]. KNUC&A Bulletin. Series: Art History. Issue 40. 45–50 pp. [in Ukraininan].
 13. Medvedyeva, V.V. (2014). Semiotychnyi aspect mystetsva grymu [Semiotic aspect of makeup art]. Kultura Ukrainy. Issue 46. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Ku_2014_46_30.pdf [in Ukraininan].
 14. Nikolayeva, T.V., Davidenko, I.V., Baranova, A.I., & Krotova, T.F. (2019). Innovatsiyi praktychnoyi pidhotovky fakhivtsiv z dyzainu odyahu na osnovi doslidzhennya formoutvorennya istorychnoho kostyuma [Innovations in the practical training of clothing design specialists based on the study of the historical costumes formation]. Art and Design, 3. 125-135. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.3.13 [in Ukraininan].
 15. Raugul, R.D. (1935). Grim: posobie dlya teatralnich tekhnikumov, vuzov, studiy [Makeup: a guide textbook for theatrical colleges, universities, studios]. Moscow: Khudozh. lit. 285 p. [in Russian].
 16. Syromyatnikova, I.S. (2017). Isskustvo grima i makiyazha. [The art of greasepaint and makeup]. Moscow: RIPOL klassik. 272 p. [in Russian].
 17. Chechel, L. (2017) Rayisa Nedashkivska: actori mayut pidtrymuvaty voiniv ATO [Rayisa Nedashkivska: actors must support ATO soldiers]. «Ukrayina moloda» website. Issue 11. URL: https://umoloda.kyiv.ua/number/3112/164/108090/ [in Ukraininan].
 18. Eldridzh, L. (2016) Krasri. Isskustvo makiyazha [Paints. The art of makeup] Moscow: EKSMO. 240 p. [in Russian].
 19. Beauty Flashback: Elizabeth Taylor, Cleopatra 1963. The Telegraph website. URL: https://www.telegraph.co.uk/beauty/p2.eople/Elizabeth-Taylor-beauty-Cleopatra/
 20. HELENA ROMANOVA Lookbook FW 20-21. Ukrainian Fashion Week website. URL: http://fashionweek.ua/gallery/lookbook-helena-romanova-fw-20-21.
 21. John Galliano. Spring 2008 Ready-to-wear. «Vogue» website URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2008-ready-to-wear/john-galliano/slideshow/details#6.
 22. Mower, S. John Galliano. Spring 2008 Ready-to-wear «Vogue» website URL: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2008-ready-to-wear/john-galliano\
 23. Pashkevych, K. L., Kryvonis, N. А., Vyshnevska, М. О., & Rogotchenko, O. O. (2019). Research of Ukrainian fashion industry goods consumers. Art and design, 1. 9-21. DOI: https://doi.org/10.30857/2617-0272.2019.1.1.
 24. Twiggy’s beauty secrets: Eyes and lips. Daily Mail Online. URL: https://www.dailymail.co.uk/ home/you/article-1056252/Twiggys-beauty-secrets-eyes-lips.html#ixzz3Hdx8RGtg.