СОЦІАЛЬНА ЗНАКОВА СИСТЕМА ВІЗУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСТ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР СХОДУ І ЗАХОДУ

ЧУЧУК С.М.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Метою дослідження є розкриття характерних художньо-образних специфік організації соціальної знакової системи візуальних просторів Китаю та Польщі в контексті протиставлення світоглядних, ментальних, етнічних рис населення.

Методологія. На різних етапах у процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, притаманні мистецтвознавчим студіям: історичний метод, методи візуального спостереженя, системно-порівняльного аналізу, художньо-композиційного аналізу.

Результати. Проаналізовано специфіку організації соціальної знакової системи міського середовища Китаю (на матеріалах м. Сюйчжоу) та Польщі (на матеріалах м. Ополє); оцінено вплив світоглядних, ментальних та етнічних особливостей населення на формування естетичних традицій мистецької діяльності в публічному просторі міст; проведено компаративний аналіз східної та західної художньо-образної тенденції; охарактеризовано ключові фокуси стратегій організації візуального поля міст.

Наукова новизна. Досліджено соціальну знакову систему візуального простору міст в контексті протиставлення естетичних, художньо-образних тенденцій Китаю та Польщі; розкрито соціокультурні передумови формування специфічних рис соціальної знакової системи Китаю та Польщі.

Практична значущість. Результати дослідження можуть стати теоретичною, фактологічною базою для розробки спеціальних курсів з мистецтвознавства, а також основою практичних програм з трансформації візуального простору сучасних міст.

Ключові слова: дихотомія Схід-Захід; візуальні комунікації; інформаційний простір міст.

SOCIAL SIGN SYSTEMS OF THE VISUAL URBAN ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF EAST-WEST CULTURAL DIALOGUE

CHUCHUK S. M.

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

The purpose of the study is to reveal the characteristic artistic and figurative specifics of the social sign system’s organization patterns of visual spaces of China and Poland in the context of contrasting worldviews, mental, ethnic features of the population.

Methodology. Historical method, method of visual observation, method of system-comparative analysis, method of artistic-compositional analysis.

Results. The specifics of the social sign system’s organization in the urban environments of China (the case of Xuzhou city) and Poland (the case of Opole city) are analyzed; the influence of worldview, mental and ethnic peculiarities of the population on the formation of aesthetic traditions of artistic activity in the public space of cities is assessed; a comparative analysis of the eastern and western artistic and figurative tendencies is carried out; the key focuses of strategies for organizing the visual field of cities are described.

Scientific novelty. Cities’ visual space social sign system in the context of the opposition of aesthetic, artistic and figurative tendencies of China and Poland is studied; the socio-cultural preconditions for the formation of Chinese and Polish social sign system’s specific features of are revealed.

Practical significance. The results of the research can become a theoretical, factual basis for the development of general and special courses in art history studies, as well as the basis of practical programs for the transformation of modern cities’ visual spaces.

Keywords: East-West dichotomy; visual communications; informational urban environment.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА ВИЗУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДОВ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА

ЧУЧУК С. М.

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Целью исследования является раскрытие характерных художественно-образных специфик организации социальной знаковой системы визуальных пространств Китая и Польши в контексте противопоставления мировоззренческих, ментальных, этнических черт населения.

Методология. Использованы исторический метод, методы визуального наблюдения, системно-сравнительного анализа, художественно-композиционного анализа.

Результаты. Проанализирована специфика организации социальной знаковой системы городской среды Китая (на примере г. Сюйчжоу) и Польши (на примере г. Ополе); оценено влияние мировоззренческих, ментальных и этнических особенностей населения на формирование эстетических традиций художественной деятельности в публичном пространстве городов; проведено компаративный анализ восточной и западной художественно-образной тенденции; охарактеризованы ключевые фокусы стратегий организации визуального пространства городов.

Научная новизна. Исследована социальная знаковая система визуального пространства городов в контексте противопоставления эстетических, художественно-образных тенденций Китая и Польши; раскрыто социокультурные предпосылки формирования специфических черт социальной знаковой системы Китая и Польши.

Практическая значимость. Результаты исследования могут стать теоретической, фактологической базой для разработки специальных курсов по искусствоведению, а также основой практических программ по трансформации визуального пространства современных городов.

Ключевые слова: дихотомия Восток-Запад; визуальные коммуникации; информационное пространство городов.

Література

 1. БензюкО. О. Дихотомія Схід-Захід у контексті проблеми культурного плюралізму Криму. Вісник ДАКККіМ. 2013. №1. С. 122–127. URL: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/ download/137247/134828 (дата звернення 08.10.2020).
 2. ГутареваН. Ю., Виноградов Н. В. Сравни­тельный анализ культур Востока и Запада. Молодой ученый. №10. С. 1468–1470. URL: https://moluch.ru/archive/90/18765/ (дата звернення 08.10.2020).
 3. ДаниленкоВ. Я. Дизайн Центрально-Східної Європи: Монографія. Харків: ХДАДМ, 2009. 172 с.
 4. Жи Т. Китайская монументальная пластика: традици и новации. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. №4. С.136–141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2009_4_17 (дата звернення 08.10.2020).
 5. СинахА. Схід та Захід: Два шляхи світосприйняття на марґінесі тисячоліть. Вісник Львівського університету. Випуск 23. C. 94–99. URL: http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/ archive/23_2019/15.pdf (дата звернення 08.10.2020).
 6. СиноГ. Современная монументальная живопись Китая: взаимопроникновение восточных и европейских традиций: автореф. дис … канд. иск. : 17.00.04. Барнаул, 2009. 135 с.
 7. ЧженИ. А. О взаимодействии художест­венных культур Востока и Запада (на примере становления композиторских школ европейского типа в странах Дальнего Востока). Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. №1. С. 193–198. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-vzaimodeystvii-hudozhestvennyh-kultur-vostoka-i-zapada-na-primere-stanovleniya-kompozitorskih-shkol-evropeyskogo-tipa-v-stranah (дата звернення 08.10.2020).
 8. ШичжунЛ. История китайской живописи. Москва : Шанс. 2018. 222 с.
 9. Щедровицкий П. Г. Философия развития и проблема города. Гуманитарный портал. URL: https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/ 2009/2516 (дата звернення 16.06.2020).
 10. A Brief History of Polish Street Art: From Confrontation to Decoration: веб-сайт. URL: https://culture.pl/en/article/a-brief-history-of-polish-street-art-from-confrontation-to-decoration (дата звернення 16.06.2020).
 11. Dreyer J. Maximum city: the vast urban planning projects of Soviet-era Russia are being reborn in modern China. The Calvert Journal. 2014. URL: https://www.calvertjournal.com/articles/ show/2760/soviet-era-urbanism-russia-reborn-in-modern-chinese-cities (дата звернення 16.06.2020).
 12. Jowsa A. Sztuka w przestrzeni miasta, czyli wielkopolska moda na murale. Kultura i sztuka. 2015. URL: https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/sztuka-w-przestrzeni-miasta-czyli-wielkopolska-moda-na-murale (дата звернення 16.06.2020).
 13. Moch W. Street art i graffiti. Litery, słowa i obrazy w przestrzeni miasta. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki. Bydgoszcz. 2016. S. URL: https://kpbc.umk.pl/Content/ 180712/Moch_graffiti.pdf (дата звернення 08.10.2020).
 14. Diagnoza dynamiki środowiska twórców malarstwa monumentalnego.: Raport z badań / red. A. Litorowicz. Warszawa 2016. 158 s.
 15. Stanowicka-Traczyk A. Instrumenty strategii kształtowania wizerunku na przykładzie miast polskich. Studia Regionalne i Lokalne. №3(29). 2007. URL: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/ bwmeta1.element.desklight-044e69a0-f6c9-44bd-ab86-61db585ac211/c/2007_3_stanowicka.pdf (дата звернення 08.10.2020).
 16. Street art taking over Polish walls. Visit Poland: веб-сайт. URL: https://www.visitpoland. com/street-art (дата звернення 16.06.2020).
 17. Ujma M. Polskie miasto i sztuka – stan obecny, strategie funkcjonowania. Transparent. URL: http://arttransparent.org/text/polskie-miasto-i-sztuka-stan-obecny-strategie-funkcjonowania-magda-ujma/ (дата звернення 16.06.2020).
 18. Zheng J. Contextualizing public art production in China: The urban sculpture planning system in Shanghai. Geoforum. Volume 82. 2017. P.89– URL: https://www.researchgate.net/ publication/315988530_Contextualizing_public_art_production_in_China_The_urban_sculpture_planning_system_in_Shanghai (дата звернення 08.10.2020).

19.           Колісник О. В., Пономарьова Н. С. Мурали як засіб соціальних комунікацій. Порівняння світового досвіду. Art and design. 2019. №2. C. 62-73. DOI: 10.30857/2617-0272.2019.2.6.

References

 1. Benzjuk, (2013) Dykhotomija Skhid-Zakhid u konteksti problemy kuljturnogho pljuralizmu Krymu [The East-West dichotomy in the context of Crimean cultural pluralism], Scientific Journal of National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts. no 1, pp. 122-127. Retrieved from: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/download/137247/134828 (Last accessed Oct. 8, 2020) [In Ukrainian].
 2. Gutareva, , Vinogradov, N. (2015) Sravnitel’nyj analiz kul’tur Vostoka i Zapada [Comparative analysis of Eastern and Western cultures]. Molodoj uchenyj. no 10. pp. 1468-1470. Retrieved from: https://moluch.ru/archive/90/ 18765/ (Last accessed Oct. 8, 2020) [In Russian].
 3. Danylenko, (2009) Design of Central Eastern Europe: Monograph. Kharkiv: KhDADM, 172 p. [In Ukrainian].
 4. Zhi T. (2009) Kitajskaja monumental’naja plastika: tradici i novacii [Chinese monumental plastic: tradition and innovation]. Scientific Journal of Kharkiv State Academy of Design and Arts, no 4, pp.136– Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/had_2009_4_17 (Last accessed Oct. 8, 2020) [In Russian].
 5. Synakh, (2019) Skhid ta Zakhid: Dva shliakhy svitospryiniattia na marginesi tysiacholit [Two ways of worldview on the margins of millennia]. Lviv University Bulletin. Philosopher-political studios series. Vol. 23, pp. 94-99. Retrieved from: http://www.fps-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/ 23_2019/15.pdf (Last accessed Oct. 8, 2020) [In Ukrainian].
 6. Sino, (2009) Sovremennaja monumental’naja zhivopis’ Kitaja: vzaimoproniknovenie vostochnyh i evropejskih tradicij [Modern monumental art of China: the interpenetration of Eastern and European traditions]. The dissertation of the candidate of history of arts: specials 17.00.04, Bernaul. 135 p. [In Russian].
 7. Chzhen, (2010) O vzaimodejstvii hudozhestvennyh kul’tur Vostoka i Zapada (na primere stanovlenija kompozitorskih shkol evropejskogo tipa v stranah Dal’nego Vostoka) [On the interaction of artistic cultures of East and West (case of European-style composer schools in the countries of the Far East)]. Humanitarian vector. Series: Pedagogy, Psychology, no1, pp. 193-198. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/o-vzaimodeystvii-hudozhestvennyh-kultur-vostoka-i-zapada-na-primere-stanovleniya-kompozitorskih-shkol-evropeyskogo-tipa-v-stranah (Last accessed Oct. 8, 2020) [In Russian].
 8. Shichzhun, (2018) Chinese painting history. Moscow: Shans, 222 p. [In Russian].
 9. Shhedrovickij, (2009) Filosofija razvitija i problema goroda. Retrieved from: https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2009/2516 (Last accessed 16.06.2020) [In Russian].
 10. A Brief History of Polish Street Art: From Confrontation to Decoration (2018) Retrieved from: https://culture.pl/en/article/a-brief-history-of-polish-street-art-from-confrontation-to-decoration (Last accessed June 16, 2020) [In English].
 11. Dreyer, (2014) Maximum city: the vast urban planning projects of Soviet-era Russia are being reborn in modern China. The Calvert Journal. Retrieved from: https://www.calvertjournal.com/ articles/show/2760/soviet-era-urbanism-russia-reborn-in-modern-chinese-cities (Last accessed June 16, 2020) [In English].
 12. Jowsa, (2015) Sztuka w przestrzeni miasta, czyli wielkopolska moda na murale [Art in urban environment, i.e. the Greater Poland mural trends] Retrieved from: https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/sztuka-w-przestrzeni-miasta-czyli-wielkopolska-moda-na-murale (Last accessed June 16, 2020) [In Polish].
 13. Moch, (2016) Street art i graffiti. Litery, słowa i obrazy w przestrzeni miasta [Street art and graffiti. Letters, words and pictures in urban environment] University of Economy College Publishing, Bydgoszcz, 298 p. Retrieved from: https://kpbc.umk.pl/Content/180712/Moch_graffiti.pdf (Last accessed Oct. 8, 2020) [In Polish].
 14. Diagnoza dynamiki środowiska twórców malarstwa monumentalnego (2016) [Murals. Diagnosis of the monumental paintings’ creators’ dynamics]: Research report. Ed. A.Litorowicz, Warsaw, 158 p. [In Polish].
 15. Stanowicka-Traczyk, (2007) Instrumenty strategii kształtowania wizerunku na przykładzie miast polskich [Instruments for shaping the image. Polish cities case]. Regional and Local Studies. 29, 3. Retrieved from: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/ element/bwmeta1.element.desklight-044e69a0-f6c9-44bd-ab86-61db585ac211/c/2007_3_stanowicka.pdf (Last accessed Oct. 8, 2020) [In Polish].
 16. Street art taking over Polish walls. Visit Poland. Retrieved from: https://www.visitpoland. com/street-art (Last accessed June 16, 2020) [In English].
 17. Ujma, Polskie miasto i sztuka – stan obecny, strategie funkcjonowania [Polish city and art – current state, functioning strategies]. Transparent. Retrieved from: http://arttransparent.org/text/ polskie-miasto-i-sztuka-stan-obecny-strategie-funkcjonowania-magda-ujma/ (Last accessed June 16, 2020) [In Polish].
 18. Zheng, (2017) Contextualizing public art production in China: The urban sculpture planning system in Shanghai. Geoforum, Volume 82, 2017, 89–101. Retrieved from: https://www.researchgate. net/publication/315988530_Contextualizing_public_art_production_in_China_The_urban_sculpture_planning_system_in_Shanghai (Last accessed Oct. 8, 2020) [In English].
 19. Kolisnyk, A.V., Ponomarova, N.S. (2019) Murals as a way of social communication. Comparison of the world experience. Art and design. 62–73. DOI: 10.30857/2617-0272.2019.2.6.