СУЧАСНИЙ ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН: СПЕЦИФІКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПРИРОДИ ТВОРЧОСТІ

ГУЛА Є. П.

Київський національний університет технологій та дизайну

Мета роботи – дослідити риси та особливості визначення головних дефініційних характеристик поняття графічний дизайн, окреслення сфери застосувань різних видів графічного мистецтва як обʼєкту дизайну.

Методологія. Застосовано загальнонаукові методи дослідження, аналітичний, типологічний, семантичний та порівняльний аналіз – для термінологічного визначення понятійного апарату графічного дизайну та окреслення його теоретично-мистецтвознавчого застосування.

Результати. На основі аналізу наукових джерел з сучасного зарубіжного та українського графічного дизайну, узагальнено аспекти трактувань поняття графічного дизайну, оцінені його історичні витоки в Україні. Актуалізоване питання диференціації графічного дизайну і багатьох напрямів графіки як різновиду художньої діяльності.

Наукова новизна полягає у визначенні тенденцій до переходу термінологічного апарату промислового дизайну в сферу графічного дизайну. Встановлено, що синтетичний творчий характер графічного дизайну передбачає креативну діяльність із використанням сучасних засобів передачі інформації у комплексі з традиціями графічного мистецтва України.

Практична значущість. Підсумовані сучасні наукові визначення графічного дизайну. Результати дослідження можуть бути використані у практиці викладання графічного дизайну, проектної графіки та інших графічних дисциплін.

Ключові слова: графічний дизайн; проектна графіка; художньо-декоративні засоби; проектування; візуально-пластична мова.

MODERN GRAPHIC DESIGN: SPECIFICS OF THE INTEGRAL NATURE OF CREATIVITY

GULA Ye. P.

Kyiv National University of Technologies and Design

Purpose. To study the features and peculiarities of defining the main definitions of the concept of graphic design, to define the scope of application of various types of graphic art as a design object.

Methodology. General scientific research methods, analytical, typological, semantic and comparative analysis – for the terminological definition of the conceptual apparatus of graphic design and the definition of its theoretical and art applications.

Results. Based on the analysis of scientific sources on modern foreign and Ukrainian graphic design, generalized aspects of interpretation of the concept of graphic design, evaluated its historical origins in Ukraine. The issue of differentiation of graphic design and many areas of graphic design as a type of artistic activity has been updated.

The scientific novelty consists in identifying trends in the transition of the terminological apparatus of industrial design to the sphere of graphic design. It has been established that the synthetic creative nature of graphic design provides for creative activity on the use of modern means of information transfer in combination with the traditions of graphic art of Ukraine.

Practical significance. Modern scientific definitions of graphic design have been summarised. It has been determined that the synthetic creative nature of graphic design provides for creative activity on the use of modern means of information transmission in combination with the traditions of graphic art of Ukraine. The results can be used in teaching graphic design, project graphics and other graphic disciplines.

Key words: graphic design; designer; design graphics; graphic art; arts and crafts; design; visual and plastic language; criteria; crafting.

СОВРЕМЕННЫЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН: СПЕЦИФИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ТВОРЧЕСТВА

ГУЛА Е. П.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Цель работы – исследовать черты и особенности определения основных характеристик понятия графический дизайн, определение сферы применений различных видов графического искусства как объекта дизайна.

Методология. Применены общенаучные методы исследования, аналитический, типологический, семантический и сравнительный анализ – для терминологического определения понятийного аппарата графического дизайна и определение его теоретико-искусствоведческого применения.

Результаты. На основе анализа научных источников по современному зарубежному и украинскому графическому дизайну, обобщенно аспекты трактовок понятия графического дизайна, оценены его исторические истоки в Украине. Актуализирован вопрос дифференциации графического дизайна и многих направлений графики как разновидности художественной деятельности.

Научная новизна заключается в определении тенденций к переходу терминологического аппарата промышленного дизайна в сферу графического дизайна. Установлено, что синтетический творческий характер графического дизайна предусматривает креативную деятельность по использованию современных средств передачи информации в комплексе с традициями графического искусства Украины.

Практическая значимость. Суммированы современные научные определения графического дизайна. Результаты могут быть использованы в практике преподавания графического дизайна, проектной графики и других графических дисциплин.

Ключевые слова: графический дизайн; проектная графика; художественно-декоративные средства; проектирование; визуально-пластический язык.

Література

 1. Ганоцкая О. В. Дизайнерское образование в Украине в условиях современных реформ. Графічний дизайн: історія, сучасність та перспективи розвитку. Всеукраїнська науково-практична конференція, Харків, 17 жовтня 2012 р. Харків: ХДАДМ, 2012. 80 с.
 2. Гладун О. Глобалізаційний і національний вектори розвитку графічного дизайну України. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: Зб. наук. пр. Київ: ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України, 2007. Вип. 7. С. 45–49. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/ 123456789/16835.
 3. Гладун О. До проблеми візуальної мови графічного дизайну України. Вісник ХДАДМ. № 5. 2009. С. 42–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ had_2009_5_8.
 4. Даниленко В. Майбутнє європейського дизайну: Чехія, Польща, Україна. Харків: Колорит, 2007. 197 с.
 5. Даниленко В. Я. Дизайн. Харків: ХДАДМ, 2003. 320 с.
 6. Дизайн і ергономіка. Терміни та визначення. Видання офіційне. Київ: Держстандарт України, 1999. 33 с.
 7. Куленко М. Я. Основи графічного дизайну. Київ: Кондор, 2006. 492 с.
 8. Лаврентьева Е. Текст и контекст в графическом дизайне. Москва: МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2008. 323 с.
 9. Лесняк В. И. Графический дизайн. Основы профессии. Киев: Біос Дизайн Букс, 2009. 416 с.
 10. Михайлов С., Кулеева Л. Основы дизайна. Казань: Новое Знание, 1999. 240 с.
 11. Нариси з історії українського дизайну ХХ століття / Заг. ред. М. І. Яковлєва. Київ: Фенікс, 2012. 256 с.
 12. Ньюарк К. Что такое графический дизайн? / пер. с англ. Москва: АСТ: Астрель, 2005. 255 с.
 13. Победин В. А. Знаки в графическом дизайне. Харьков: Веста “Ранок”, 2001. 96 с.
 14. Попович К. Літографія в творчості київських художників-графіків 1960-х років. Українська академія мистецтва. 2014. Вип. 23. С. 132–143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Uam_2014_23_15.
 15. Сбітнєва Н. Ф. Тенденції розвитку сучасного графічного дизайну: повернення до рукотворності. Вісник ХДАДМ. 2015. № 4. С. 60-66. URL: https://www.visnik.org/pdf/v2015-04-09-sbitneva.pdf
 16. Титаренко Н. В. Проблематика наукового дослідження графічного дизайну в Україні. Вісник ХДАДМ. 2014. № 2. С. 38–42. URL: https://visnik.org/pdf/v2014-02-09-tytarenko.pdf.
 17. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи / пер. с англ. Москва: ООО «Издательство Астрель», 2006. 256 с.
 18. Филь Ш., Филь П. Графический дизайн XXI века / пер. с англ. Москва : Астрель, 2008. 191 с.
 19. Хмельовський О. М. Графічний дизайн. Луцьк: Терен, 2008. 160 с.
 20. Косів В. М. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945–1989 років: символи, образи, стилістика. Монографія. К.: Родовід, 2019. 480 с.

References

 1. Hanotskaia, O.V. (2012) Dyzainerskoe obrazovanye v Ukrayne v uslovyiakh sovremennykh reform. [Design education in Ukraine in the context of modern reforms]. Hrafichnyi dyzain: istoriia, suchasnist ta perspektyvy rozvytku − Graphic design: history, modernity and prospects of development. Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia, Kharkiv, 17 zhovtnia 2012 roku. Kharkiv: KhDADM, 80р. [in Ukrainian].
 2. Hladun, O. (2007) Hlobalizatsiinyi i natsionalnyi vektory rozvytku hrafichnoho dyzainu Ukrainy. [Globalization and national vectors of graphic design development in Ukraine]. Ukrainske mystetstvoznavstvo: materialy, doslidzhennia, retsenzii: nauk. pr. − Ukrainian Art History: Materials, Research, Reviews: A Collection of Sciences. Kyiv: IMFE im. M. T. Rylskoho NAN Ukrainy, 7. 45–49. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/ handle/123456789/16835 [in Ukrainian].
 3. Hladun, O. (2009) Do problemy vizualnoi movy hrafichnoho dyzainu Ukrainy. [To the problem of visual language of graphic design of Ukraine]. Visnyk KhDADM. 5. 42–46. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2009_5_8 [in Ukrainian].
 4. Danylenko, V. (2007) Maibutnie yevropeiskoho dyzainu: Chekhiia, Polshcha, Ukraina. [The future of European design: Czech Republic, Poland, Ukraine]. Kharkiv: Koloryt, 197р. [in Ukrainian].
 5. Danylenko, V.Ya. (2003) Dyzain [Design]. Kharkiv: KhDADM, 320р. [in Ukrainian].
 6. Dyzain i erhonomika. Terminy ta vyznachennia [Design and ergonomics. Terms and definitions]. Vydannia ofitsiine. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy, 1999. 33р. [in Ukrainian].
 7. Kulenko, M.Ya. (2006) Osnovy hrafichnoho dyzainu. Kyiv: Kondor, 492 p. [in Russian].
 8. Lavrenteva, E. (2008) Tekst y kontekst v hrafycheskom dyzaine. [Text and context in graphic design]. Moskva: MHKhPU ym. S.H. Strohanova, 323р. [in Russian].
 9. Lesniak, V.Y. (2009) Graficheskij dizajn. Osnovyi professii [Graphic design. Basics of the profession]. Kyev: Bios Dyzain Buks, 416 p. [in Russian].
 10. Mykhailov, S., Kuleeva, L. (1999) Osnovyi dizayna. [Basics of design] Kazan: Novoe Znanye, 240 p. [in Russian].
 11. Narysy z istorii ukrainskoho dyzainu KhKh stolittia. (2012) [Essays on the history of Ukrainian design of the twentieth century]. / Zah. red. M.I. Yakovlieva. Kyiv: Feniks, 256 p. [in Ukrainian].
 12. Niuark, K. (2005) Chto takoe hrafycheskyi dyzain? [What is graphic design?] / per. s anhl. Moskva: AST: Astrel, 255 p. [in Russian].
 13. Pobedyn, V.A. (2001) Znaky v hrafycheskom dyzaine. [Signs in graphic design]. Kharkov: Vesta “Ranok”, 96 p. [in Russian].
 14. Popovych, K. (2014) Litohrafiia v tvorchosti kyivskykh khudozhnykiv-hrafikiv 1960-kh rokiv. [Lithography in the works of Kyiv graphic artists of the 1960s.]. Ukrainska akademiia mystetstva. 23. 132–143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Uam_2014_23_15 [in Ukrainian].
 15. Sbitnieva, N.F. (2015) Tendentsii rozvytku suchasnoho hrafichnoho dyzainu: povernennia do rukotvornosti [Trends in the development of modern graphic design: a return to handicrafts]. Visnyk KhDADM. 4. 60–66. URL: https://www.visnik. org/pdf/v2015-04-09-sbitneva.pdf [in Ukrainian].
 16. Tytarenko, N.V. (2014) Problematyka naukovoho doslidzhennia hrafichnoho dyzainu v Ukraini. [Проблематика наукового дослідження графічного дизайну в Україні]. Visnyk KhDADM. 2. 38–42. URL: https://visnik.org/pdf/v2014-02-09-tytarenko.pdf [in Ukrainian].
 17. Tuemlou, E. (2006) Graficheskij dizajn: firmennyj stil’, novejshie tekhnologii i kreativnye idei. [Graphic design: corporate identity, the latest technology and creative ideas]. per. s angl. Moskva: OOO «Izdatel’stvo Astrel’», 256 p. [in Russian].
 18. Fil’, Sh., Fil’, P. (2008) Graficheskij dizajn XXI veka. [21st century graphic design]. per. s angl. Moskva: Astrel’, 191 p. [in Russian].
 19. Khmelovskyi, O.M. (2008) Hrafichnyi dyzain. [Graphic design]. Lutsk: Teren, 160 p. [in Ukrainian].
 20. Kosiv, V.M. Ukrainska identychnist u hrafichnomu dyzaini 1945–1989 rokiv: symvoly, obrazy, stylistyka [Ukrainian identity in graphic design 1945–1989: symbols, images, stylistics]. Monohrafiia. K.: Rodovid, 2019. 480 p. [in Ukrainian].