ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОСТЮМА В ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ СУЧАСНОГО ОДЯГУ

КОЛОСНІЧЕНКО О.В., НОРЕЦЬ М.В., ФРОЛОВ І.В., ГАЙОВА І.Л.

Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова: національний костюм, прямий крій, сублімаційний друк, візуальна гармонізація, тектонічна структура, художньо-композиційні характеристики.

Аннотація

Мета. Метою дослідження є вивчення художньо-композиційних характеристик українського національного костюма для створення колекцій сучасного одягу.

Методика. Для аналізу літературних джерел інформації використано літературно-аналітичний метод; для аналізу візуальних джерел та речових матеріалів – візуально-аналітичний метод; для трансформації визначених характеристик у принципи проектування одягу – метод морфологічного аналізу.

Результати. На основі характеристик українського національного жіночого костюма в поєднанні з сучасною технологією сублімаційного друку удосконалено тектонічну структуру та орнаментацію молодіжного жіночого одягу.

Наукова новизна. Теоретично обґрунтовано та створено раціональні підходи до принципів проектування колекції молодіжного жіночого одягу шляхом застосування візуальної гармонізації його складових.

Практична значимість. Розроблено актуальну авторську колекцію жіночого одягу з використанням технології сублімаційного друку на тканині на основі художньо-композиційних характеристик українського національного костюму.

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ГАРМОНИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ОДЕЖДЫ

КОЛОСНИЧЕНКО О.В., НОРЕЦ М.В., ФРОЛОВ И.В., ГАЕВАЯ И.Л.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

Цель. Целью исследования является изучение художественно-композиционных характеристик украинского национального костюма для создания коллекций современной одежды.

Методика. Для анализа литературных источников информации использован литературно-аналитический метод; для анализа визуальных источников и вещественных материалов – визуально-аналитический метод; для трансформации определенных характеристик в принципы проектирования одежды – метод морфологического анализа.

Результаты. На основе характеристик украинского национального женского костюма в сочетании с современной технологией сублимационной печати усовершенствована тектоническая структура и орнаментация молодежной женской одежды.

Научная новизна. Теоретически обоснованы и созданы рациональные подходы к принципам проектирования коллекции молодежной женской одежды; ключевое место в них занимает именно визуальная гармонизация составляющих.

Практическая значимость. Разработана актуальная авторская коллекция женской одежды на основе художественно-композиционных характеристик украинского национального костюма.

Ключевые слова: национальный костюм, прямой крой, сублимационная печать, визуальная гармонизация, тектоническая структура, художественно-композиционные характеристики

APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF HARMONIZATION OF THE UKRAINIAN NATIONAL COSTUME ELEMENTS IN THE PROCESS OF MODERN CLOTHING DESIGN

KOLOSNICHENKO O.V., NORETS M.V.,

FROLOV I.V., GAIOVA I.L.

Kyiv National University of Technology and Design

Purpose. The purpose of the study is to create an up-to-date collection of youth women’s clothing by means of visual harmonization of the leading artistic and compositional characteristics of the Ukrainian national costume.

Methodology. For the analysis of literary sources of information the literary-analytical method was used; for analysis of visual sources and material materials – visual-analytical method; for the transformation of certain characteristics into the principles of clothing design – a method of morphological analysis.

Findings. On the basis of the characteristics of the Ukrainian national costume, in combination with the modern technology of sublimation printing, the tectonic structure and ornamentation of youth women’s clothing has been improved.

Originality. The rational approaches to the design principles of the youth women’s clothing collection are theoretically justified and created, the priority of which is the visual harmonization of its components.

Practical value. An actual author’s collection of women’s clothing with the use of technology of sublimation printing on a fabric has been developed based on artistic composition characteristics of the Ukrainian national costume.

Keywords: national costume, straight cut, sublimation printing, visual harmonization, tectonic structure, artistic and compositional characteristics.

 

Література

 1. Ніколаєва Т. Історія українського костюма / Т. Ніколаєва – К.: Либідь, 1996. – 171 с.
 2. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2009. – 448 с.
 3. Косміна О.Ю. Традиційне вбрання українців / О.Ю.Косміна. – К.: Балтія-Друк, 2008. – 160 с.
 4. Українці. Історико-етнографічна монографія у двох книгах. Кн. 2 / за наук. редакцією д-ра іст. наук А. Пономарьова. – Опішне: Вид-во Державного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, 1999. – 544 с.
 5. Васіна З. О. Український літопис вбрання. / З. О. Васіна. – К. : Мистецтво, 2003. – 446 с.
 6. Васіна З. О. Вплив світоглядних чинників на естетику народного вбрання (на прикладі українського та російського жіночих костюмів) / З. О. Васіна // Народний костюм як виразник національної ідентичності : наук. збірник за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конференції. – К. : ТОВ ХІК. – 2008. – С. 66–74.
 7. Мельничук Ю. Семантика українських вишитих рушників / Ю. Мельничук // Семантика українських вишитих рушників. – К. : Народне мистецтво. – 2004. – № 27-28. – С. 60-64.
 8. Кокоріна Г. В. Ретроспективний огляд етнічної тематики у творчості українських дизайнерів одягу / Г. В. Кокоріна. // Технології та дизайн. – 2015. – № 4.
 9. Офiційний сайт UKRAINIAN FASHION WEEK [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://fashionweek.ua.
 10. VOGUE [Електронний ресурс] – Режим доступа: http://www.vogue.com.

 

References

 1. Nikolaeva, T. (1996). Istoriia ukrainskoho kostiuma [The history of the Ukrainian costume]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
 2. Il’in, Y.P. (2009). Psikhologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti [Psychology of creation, creativity, talent]. St. Petersburg: Piter [in Russian].
 3. Kosmina, O.Y. (2008). Tradytsiine vbrannia ukraintsiv [Traditional dress of Ukrainians]. Kyiv: Baltiia-Druk [in Ukrainian].
 4. Ponomarov, A. (Eds.). (1999). Istoryko-etnohrafichna monohrafiia u dvokh knyhakh. Kn.2 [Ukrainians. Historical and ethnographic monograph in two books. Book 2]. Opishne: Vyd-vo Derzhavnoho muzeiu-zapovidnyka ukrainskoho honcharstva v Opishnomu.
 5. Vasina, Z.O. (2003). Ukrainskyi litopys vbrannia [Ukrainian Chronicle of Dress]. Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].
 6. Vasina, Z.O. (2008). Vplyv svitohliadnykh chynnykiv na estetyku narodnoho vbrannia (na prykladi ukrainskoho ta rosiiskoho zhinochykh kostiumiv) [The influence of philosophical factors on the aesthetics of folk costumes (on the example of Ukrainian and Russian women’s costumes)] Narodnyi kostium yak vyraznyk natsionalnoi identychnosti : nauk. zbirnyk za materialamy Vseukr. nauk.-prakt. konferentsii. – Folk costume as a spokesman for national identity: scientific collection of materials by All-Ukrainian. science-practice conferences, 66-74. Kyiv: TOV HIK [in Ukrainian].
 7. Melnychuk, Yu. (2004). Semantyka ukrainskykh vyshytykh rushnykiv [Semantics of Ukrainian embroidered towels]. Kyiv: Narodne mystetstvo [in Ukrainian].
 8. Kokorina, G.V. (2015). Retrospektyvnyi ohliad etnichnoi tematyky u tvorchosti ukrainskykh dyzaineriv odiahu [Retrospective review of ethnic themes in the work of Ukrainian clothing designers] Tekhnolohii ta dyzain – Technology and design, 4 [in Ukrainian].
 9. Ofitsiynyy sayt UKRAINIAN FASHION WEEK fashionweek.ua. Retrieved from: http://fashionweek.ua [in Russian].
 10. VOGUE vogue.com. Retrieved from: http://www.vogue.com [in English]

 

PDF