Instructions for Authors

1. Технічні вимоги. Статті приймаються електронною поштою: [email protected].

Обсяг – не меньше 6 та не більше 15 сторінок.

Вимоги до параметрів тексту: формат аркуша – А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, поля – 2 см, шрифт Times New Roman, розмір символа (кегель) – 12, міжрядковий інтервал статті – 1,5, міжрядковий інтервал анотації – 1, абзацний відступ – 1,25 см, вирівнювання по ширині.

Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word (*.doc, *.docx).

Сторінки нумерувати непотрібно. Вимоги до оформлення: слова без перенесень;  обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–); лапки: « » («текст»); дужки: ( ), [ ], { } – використовуючи «шаблони дужок» на клавіатурі, виділення текстового фрагменту – курсив; виділення окремих слів – напівжирний, або курсив, або підкреслювання (кольорове оформлення не допускається); повне заповнення сторінок.

До статті наводиться УДК (у лівому верхньому куті).

Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані відповідно до змісту статті. Статистична та інша деталізація наводяться під таблицею у примітках. Табличні матеріали розміщують у тексті безпосередньо після першого згадування про них. Рисунки нумерують у порядку їх обговорення в тексті. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman. Зображення після сканування при роздрукуванні повинно бути чітким, не гіршим за чіткість основного тексту.

Вимоги до оформлення тексту статті скачати тут.

2. Довідка про автора включає в себе: прізвище, ім’я, по батькові, посаду, наукове звання та ступінь, контактний телефон, електронну та поштову адреси, повну офіційну назву наукового закладу та його адресу, ORCID-ідентифікатор автора(ів). Ця інформація надається українською, російською, англійською мовами. Звертаємо увагу на необхідність вказати не довільний переклад, а загальноприйняту або офіційну назву наукового закладу.

3. Вимоги до структури статті. Статті приймаються однією з трьох мов – українською, англійською.

Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 12 слів. Назва повинна бути цікавою для міжнародної аудиторії.

Редколегія журналу рекомендує наступні розділи статті: вступ; постановка проблеми; аналіз досліджень і публікацій; мета дослідження; матеріали та методи; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальших досліджень. Назви цих розділів просимо виділяти жирним шрифтом.

Вступ повинен містити чітко поставлені цілі, містити оцінку сучасного стану проблеми на світовому рівні (містити не менше 6 посилань на періодичні наукові видання, що вийшли за останні 5-10 років). Мета роботи повинна бути сформульована коректно, відповідати вмісту і заголовку статті. Текст роботи не повинен містити орфографічних і граматичних помилок, друкарських помилок. Обсяг вибірок для досліджень повинен відповідати аналогічним дослідженням, опублікованим в міжнародних наукових виданнях, дані оброблені коректними статистичними методами. Стаття повинна містити оптимальну кількість графічного матеріалу для подібного типу досліджень. Діаграми оформлені коректно (підписані осі, вказані одиниці вимірювань в системі СІ, відсутні кольорові або градієнтні заливки, шрифт при роздруківці візуально не відрізняється від шрифту тексту статті). Таблиці повинні бути оформлені коректно (представлені оброблені, а не первинні дані; оцінена достовірність відмінностей вибірок, указано повторність експериментів; в примітках до таблиць наведені всі дані, необхідні для розуміння змісту таблиці без звернення до розділу «Матеріали та методи»). «Обговорення» результатів містить посилання на аналогічні роботи, дозволяє порівняти результати з уже наявними даними.

Висновки повинні повно і вірно відображати результати дослідження, бути лаконічними, конкретними, відповідати меті і назві статті, не бути дослівно дубльованими в анотаціях, містити пропозиції для подальших досліджень.

4. Анотація є обов’язковою частиною публікації, обсяг не меньше 1800 знаків з пробілами. Анотація повинна бути структурованою і містити такі підрозділи: Мета. Методологія. Результати. Наукова новизна. Практична значущість. Рекомендовано будувати більшість речень за зразком: «Виявлено …», «Встановлено …», «З’ясовано …», «Оцінено вплив …», «Охарактеризовано закономірності …» тощо.

«Abstract» (авторське резюме англійською мовою). Обсяг не меньше 1800 знаків. Реферат повинен бути чітким та інформативним (не містити загальних фраз, другорядної інформації), оригінальним (не бути калькою україномовної анотації), змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів у статті Purpose. Methodology. Results. Scientific novelty. Practical significance.), «англомовним» (написаним якісною англійською мовою).

Ключові слова: до 10 слів, жодне з яких не дублює слова з назви статті.

5. Бібліографічні посилання («Библиографические ссылки») подаються в кінці статті (розмір символа (кегель) – 12, інтервал – 1). Список літератури повинен включати не менше 10-15 посилань. Більша частина джерел повинна бути на іноземні джерела, відображати сучасний стан наукових досліджень та бути не старша 3-5 років. Допускається не більше 10% самопосилань на кожного зі співавторів. Посилання не повинні бути перенасичені (не більше 30%) монографіями та тезами конференцій, не більше 30% посилань на україномовні публікації. Перелік літературних посилань наводиться за алфавітом, а не за порядком згадування у тексті.

Бібліографічні посилання використаної літератури слід оформлювати згідно зі стандартом «ДСТУ 8302:2015. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

References
Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА (American Psychological Association). Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book); http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual або іншому.

Постанова КМ України від 27.012010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах. Он-лайн транслітератор – http://translit.kh.ua/?passport. Якщо вітчизняний журнал має паралельну англійську версію, використовуйте перекладену назву статті та відповідну назву журналу. Якщо вітчизняний журнал видається в перекладі на англійську мову, використовуйте англійські варіанти назви журналу та статті. Вказуйте діапазон сторінок перекладної версії журналу.

Програма перевірки наявності кириличних літер у латинському тексті (і навпаки – латинських у кириличному): – Кириллические буквы в латинском тексте (http://aruseni.alwaysdata.net/layouthighlight/).

Необхідно до опису статті вносити всіх авторів, не скорочуючи їх кількість. Перевірте, будь-ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів.

При опрацюванні наукової інформації з теми статті обов’язково проаналізуйте останні публікації на сайтах http://www.sciencedirect.com (12,6 млн. статей), http://www.springerlink.com/home/main.mpx (8,8 млн.), http://www.doaj.org (1,8 млн.), http://www.elibrary.ru (20,0 млн.).

Після переліку посилань у рукописі необхідно вказати номер Вашого ідентифікатора ORCID (у кожного з авторів персональний номер ORCID) для полегшання можливості читачів даної статті посилатися на Ваші публікації в інших наукових журналах. Редакційна колегія не разглядає статті, якщо хоча б один з авторів статті не має ORCID.Створення цього ідентифікатора для тих, у кого він відсутній, триватиме кілька хвилин (офіційний сайт – https://orcid.org).

6. Посилання на список літератури. Посилання в тексті позначається цифрою в квадратних дужках відповідно до номера у списку літератури, наприклад [5] чи [8; 10]. Якщо в тексті вжито цитату, необхідно, окрім посилання на джерело, зазначити сторінку, наприклад [1, с. 54], де 1 – порядковий номер у списку літератури, 54 – номер сторінки; [7, арк.67], де 7 – порядковий номер у списку літератури, 67 ­– номер аркуша архівної справи.

7. Публікації статей здійснюються за результатами внутрішнього та зовнішнього рецензування. Автори, які не мають наукового ступеня, супроводжують свої наукові статті рецензією наукового керівника – кандидата/доктора наук за фахом публікації. Для науковців, які мають вчений ступінь, такої умови не висувається. Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу. Після отримання електронного примірника рукопису наукової статті Редакція направляє підтвердження щодо прийняття матеріалів для редакційної експертизи. У разі необхідності Редакція направляє автору (-ам) пропозиції врахувати зауваження при підготовці статті та доопрацювати її. Після доопрацювання, до Редакції подаються:

1) 1 узгоджений електронний варіант статті (файл – PDF формату).

Назва файлу: Прізвище_statja_ukr.pdf;

2) 1 узгоджений електронний варіант статті (файл – Word формату).

Назва файлу: Прізвище_statja_ukr.doxc;

3) відомості про автора (-ів) (укр., рос. та англ. мовами.

Назва файлу: Прізвище_vidom.doxc;

4) договір з автором (-ами) статті про авторські права скачати угоду ;

5) заяву на перевірку статті на плагіат  заява

6) оригінал платіжного документа.

8. Публікації здійснюються на платній основі після затвердження статті рецензентами і членами редакційної колегії. Оплата здійснюється після рецензування та прийняття статті до друку. Після публікації статті електронний вариант журналу (у *.pdf форматі) надсилається за вказаною автором електронною адресою.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.