Instructions for Authors

Instructions for Authors 1. Технічні вимоги. Статті приймаються електронною поштою: [email protected].  Обсяг – не меньше 6 та не більше 17 сторінок основного тексту. Вимоги до параметрів тексту: формат аркуша – А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, поля – 2 см, шрифт Times New Roman, розмір символа (кегель) – 12, міжрядковий інтервал статті – 1,5, міжрядковий інтервал анотації – […]

Instructions for Authors

1. Технічні вимоги. Статті приймаються електронною поштою: [email protected]

Обсяг – не меньше 6 та не більше 17 сторінок основного тексту.

Вимоги до параметрів тексту: формат аркуша – А4 (210х297 мм), орієнтація – книжкова, поля – 2 см, шрифт Times New Roman, розмір символа (кегель) – 12, міжрядковий інтервал статті – 1,5, міжрядковий інтервал анотації – 1, абзацний відступ – 1,25 см, вирівнювання по ширині.

Текстові матеріали повинні бути підготовлені в редакторі MS Word (*.doc, *.docx).

Сторінки нумерувати непотрібно. Вимоги до оформлення: слова без перенесень;  обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–); лапки: « » («текст»); дужки: ( ), [ ], { } – використовуючи «шаблони дужок» на клавіатурі, виділення текстового фрагменту – курсив; виділення окремих слів – напівжирний, або курсив, або підкреслювання (кольорове оформлення не допускається); повне заповнення сторінок.

До статті наводиться УДК (у лівому верхньому куті).

Таблиці та рисунки повинні бути пронумеровані відповідно до змісту статті. Статистична та інша деталізація наводяться під таблицею у примітках. Табличні матеріали розміщують у тексті безпосередньо після першого згадування про них. Рисунки нумерують у порядку їх обговорення в тексті. Усі елементи тексту у зображеннях (графіках, діаграмах, схемах), якщо це можливо, повинні мати гарнітуру Тimes New Roman. Зображення після сканування при роздрукуванні повинно бути чітким, не гіршим за чіткість основного тексту.

Вимоги до оформлення тексту статті скачати тут.

2. Довідка про автора включає в себе: прізвище, ім’я, по батькові, посаду, наукове звання та ступінь, контактний телефон, електронну та поштову адреси, повну офіційну назву наукового закладу та його адресу, ORCID-ідентифікатор автора(ів). Ця інформація надається українською мовою.

3. Вимоги до структури статті. Статті приймаються українською або англійською мовами.

Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 12 слів. Назва повинна бути цікавою для міжнародної аудиторії.

Редколегія журналу рекомендує таку послідовність структурних елементів статті: Вступ; Аналіз попередніх досліджень; Постановка завдання; Результати дослідження та їх обговорення; Висновки. Назви цих розділів виділяються жирним шрифтом.

Вступ – постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими практичними завданнями (5-10 рядків); актуальність і доцільність питання (5-10 рядків).

Аналіз попередніх досліджень повинен містити оцінку сучасного стану проблеми на світовому рівні (містити не менше 5 посилань на періодичні наукові видання, що вийшли за останні 5-10 років).

Постановка завдання – формулювання цілей статті. Мета статті повинна бути сформульована коректно, відповідати вмісту і заголовку статті, містити виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття, вона випливає з огляду раніше виконаних досліджень (обсяг цієї частини статті 5-10 рядків).

Результати дослідження та їх обговорення – виклад отриманих результатів, матеріалу дослідження (від 5-6 сторінок тексту).

Висновки повинні повно і вірно відображати результати дослідження, бути лаконічними, конкретними, відповідати меті і назві статті, не бути дослівно дубльованими в анотаціях, містити пропозиції для подальших досліджень. У закінченні стисло подаються перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Текст роботи не повинен містити орфографічних і граматичних помилок, друкарських помилок. Обсяг вибірок для досліджень повинен відповідати аналогічним дослідженням, опублікованим в міжнародних наукових виданнях, дані оброблені коректними статистичними методами. Стаття повинна містити оптимальну кількість графічного матеріалу для подібного типу досліджень. Діаграми оформлені коректно (підписані осі, вказані одиниці вимірювань в системі СІ, відсутні кольорові або градієнтні заливки, шрифт при роздруківці візуально не відрізняється від шрифту тексту статті). Таблиці повинні бути оформлені коректно (представлені оброблені, а не первинні дані; оцінена достовірність відмінностей вибірок, указано повторність експериментів; в примітках до таблиць наведені всі дані, необхідні для розуміння змісту таблиці без звернення до розділу «Матеріали та методи»). «Обговорення» результатів містить посилання на аналогічні роботи, дозволяє порівняти результати з уже наявними даними.

4. Анотація є обов’язковою частиною публікації, обсяг не меньше 1800 знаків з пробілами. Анотація повинна бути структурованою і містити такі підрозділи: Мета. Методологія. Результати. Наукова новизна. Практична значущість. Ключові слова: Рекомендовано будувати більшість речень за зразком: «Виявлено …», «Встановлено …», «З’ясовано …», «Оцінено вплив …», «Охарактеризовано закономірності …» тощо.

«Abstract» (авторське резюме англійською мовою). Обсяг не меньше 1800 знаків. Реферат повинен бути чітким та інформативним (не містити загальних фраз, другорядної інформації), оригінальним (не бути калькою україномовної анотації), змістовним (відображати основний зміст статті), структурованим (написаним як один абзац тексту, але слідувати послідовності опису результатів у статті Purpose. Methodology. Results. Scientific novelty. Practical significance. Keywords:), «англомовним» (написаним якісною англійською мовою).

Ключові слова: до 10 слів, жодне з яких не дублює слова з назви статті.

5. Література подається в кінці статті (розмір символа (кегель) – 12, інтервал – 1). Список літератури повинен включати не менше 10-15 посилань. Більша частина джерел повинна бути на іноземні джерела, відображати сучасний стан наукових досліджень та бути не старша 3-5 років. Допускається не більше 10% самопосилань на кожного зі співавторів. Посилання не повинні бути перенасичені (не більше 30%) монографіями та тезами конференцій. Заборонено використовувати посилання на російські джерела. Перелік літературних посилань наводиться за алфавітом, а не за порядком згадування у тексті.

Бібліографічні посилання використаної літератури слід оформлювати згідно зі стандартом «ДСТУ 8302:2015. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

References
Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА (American Psychological Association). Оформити цитування відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book); http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual або іншому.

Постанова КМ України від 27.012010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах. Он-лайн транслітератор – http://translit.kh.ua/?passport. Якщо вітчизняний журнал має паралельну англійську версію, використовуйте перекладену назву статті та відповідну назву журналу. Якщо вітчизняний журнал видається в перекладі на англійську мову, використовуйте англійські варіанти назви журналу та статті. Вказуйте діапазон сторінок перекладної версії журналу.

Необхідно до опису статті вносити всіх авторів, не скорочуючи їх кількість. Перевірте, будь-ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів. При перекладі на англійську звертайте увагу на необхідність вказати не довільний переклад, а загальноприйняту або офіційну назву наукового закладу.

При опрацюванні наукової інформації з теми статті рекомендовано проаналізувати останні публікації на сайтах http://www.sciencedirect.com (12,6 млн. статей), http://www.springerlink.com/home/main.mp (8,8 млн.), http://www.doaj.org (1,8 млн.).

Після переліку посилань у рукописі необхідно вказати номер Вашого ідентифікатора ORCID (у кожного з авторів персональний номер ORCID) для полегшання можливості читачів даної статті посилатися на Ваші публікації в інших наукових журналах. Редакційна колегія не разглядає статті, якщо хоча б один з авторів статті не має ORCID. Створення цього ідентифікатора для тих, у кого він відсутній, триватиме кілька хвилин (офіційний сайт – https://orcid.org).

6. Посилання на список літератури. Посилання в тексті позначається цифрою в квадратних дужках відповідно до номера у списку літератури, наприклад [5] чи [8; 10]. Якщо в тексті вжито цитату, необхідно, окрім посилання на джерело, зазначити сторінку, наприклад [1, с. 54], де 1 – порядковий номер у списку літератури, 54 – номер сторінки; [7, арк.67], де 7 – порядковий номер у списку літератури, 67 ­– номер аркуша архівної справи.

7. Публікації статей здійснюються за результатами внутрішнього та зовнішнього рецензування.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у відповідності до Правил для авторів, які пройшли первинний контроль у редакції. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові на доопрацювання.

Кожна стаття, подана до редакційної колегії, проходить 2 рівні рецензування (наукової експертизи) за профілями дослідження: відкрите – внутрішнє або зовнішнє, і «сліпе». Рекомендація відкритого рецензента, яким не може бути науковий керівник автора/здобувача наукового ступеня, слугує основою для подальшого проведення подвійного «сліпого» рецензування рукопису, яке є анонімним як для рецензента, так і для авторів статті.

Відповідальність за зміст, достовірність фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці журналу. Після отримання електронного примірника рукопису наукової статті Редакція направляє підтвердження щодо прийняття матеріалів для редакційної експертизи. У разі необхідності Редакція направляє автору (-ам) пропозиції врахувати зауваження при підготовці статті та доопрацювати її. Після доопрацювання, до Редакції подаються:

1) 1 узгоджений електронний варіант статті (файл – PDF формату).

Назва файлу: Прізвище_statja_ukr.pdf;

2) 1 узгоджений електронний варіант статті (файл – Word формату).

Назва файлу: Прізвище_statja_ukr.doxc;

3) відомості про автора (-ів) (укр. та англ. мовами.

Назва файлу: Прізвище_vidom.doxc;

4) договір з автором (-ами) статті про авторські права скачати угоду ;

5) заяву на перевірку статті на плагіат  заява

6) оригінал платіжного документа.

8. Публікації здійснюються на платній основі після затвердження статті рецензентами і членами редакційної колегії. Оплата здійснюється після рецензування та прийняття статті до друку. Після публікації статті електронний вариант журналу (у *.pdf форматі) надсилається за вказаною автором електронною адресою.

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
    2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
    3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.